Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

ĐĂNG KÝ Thi đua Công đoàn, năm học 2017 - 2018

LĐLĐ HUYỆN LÝ NHÂN

CĐCS TRƯỜNG NHÂN ĐẠO

 
 

 

 

Số:  01/ĐKTĐ-CĐCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Nhân Đạo, ngày 5 tháng 5 năm 2018

 

ĐĂNG KÝ

Thi đua Công đoàn, năm học 2017 - 2018

 
 

 

 

Kính gửi: Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân.

         

Căn cứ Hướng dẫn của LĐLĐ huyện Lý Nhân về việc đăng ký thi đua khen thưởng Công đoàn năm học 2017 - 2018, Công đoàn trường THCS Nhân Đạo đăng ký thi đua năm học 2017 - 2018 như sau:

 

I/ Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khen

1. Tặng Cờ thi đua toàn diện

Cờ thi đua toàn diện tập thể: Không

2. Tặng Bằng khen

- Tập thể: Không

- Cá nhân: Không

II/ Đề nghị LĐLĐ tỉnh Hà Nam khen

1. Tặng Cờ thi đua toàn diện

Cờ thi đua toàn diện tập thể: Không

2. Tặng Bằng khen

- Tập thể: Không

- Cá nhân: Không

III/ Đề nghị LĐLĐ huyện tặng Giấy khen

- Tập thể: Công đoàn trường THCS Nhân Đạo

- Cá nhân: Hà Xuân Đức

 

 

X

IV/ Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện công nhận

- Tập thể: CĐCSVMXS        ;   CĐCSVM        .

 

Nơi nhận:                                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH

- LĐLĐ huyện Lý Nhân;                                                                           CHỦ TỊCH

- Lưu: VT.

 

 

                                                                                                                  HÀ XUÂN ĐỨC

TNH

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093