Tin tức : PCCM-THỜI KHÓA BIỂU/

TKB TUẦN 1- 18-19

Trường THCS Nhân Đạo Thời khóa biểu năm học 2018-2019  
Học kỳ 1    
          Ap dụng từ ngày  20/8/2018  
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A GV Nghỉ
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 CNG - Nhàn SINH - Trung VĂN - Ngoan Anh - Thoa VĂN - Hương TOÁN - Thùy HÓA - Tâm  
3 VĂN - Mẫn VĂN - Hương VĂN - Ngoan LÝ - Nhàn SINH - Trung Anh - Thoa TOÁN - Huy  
4 NHẠC - Mẫn Anh - Thoa GDCD - Lệ MT - Tâm TOÁN - Đức SINH - Trung TD - Hùng  
5 TOÁN - Đức TOÁN - Huy ĐỊA - Giang SỬ - Mẫn Anh - Thoa CNG - Nhàn SỬ-Lệ  
Thứ 3 1 VĂN - Mẫn LÝ - Nhàn MT - Trung TD - Hùng TOÁN - Đức HÓA - Tâm VĂN - Ngoan  
2 TD - Hùng TOÁN - Huy CNG - Nhàn VĂN - Mẫn ĐỊA - Giang SỬ - Lệ VĂN - Ngoan Thùy
3 SINH - Trung VĂN - Hương SỬ - Mẫn ĐỊA - Giang NHẠC - Lệ LÝ - Huy TD - Hùng Thoa
4 SỬ - Hương CNG - Nhàn SINH - Trung TOÁN - Thùy SỬ - Lệ TD - Hùng LÝ - Đức  
5 CNG - Nhàn TCT - Huy TOÁN - Huỳnh GDCD - Lệ HÓA - Tâm VĂN - Giang MT - Trung  
Thứ 4 1 SINH - Trung TD - Hùng Anh - Thoa SỬ - Mẫn MT- Trung VĂN - Giang TOÁN - Huy  
2 TD - Hùng Anh - Thoa TOÁN - Huỳnh VĂN - Mẫn VĂN - Hương CNG - Nhàn ĐỊA - Giang Huỳnh
3 VĂN - Mẫn TOÁN - Huy SINH - Trung CNG - Nhàn VĂN - Hương Anh - Thoa VĂN - Ngoan Đức
4 Anh - Thoa SINH - Trung SỬ - Mẫn NHẠC - Hương TD - Hùng TCV- Giang CNG - Nhàn Lệ
5         CNG - Nhàn TOÁN - Thùy TCT- Huy Ngoan
Thứ 5 1 Anh - Thoa MT - Nhàn TD - Hùng TOÁN - Thùy TOÁN - Đức SỬ - Lệ SINH - Trung  
2 TOÁN - Đức Anh - Thoa ĐỊA - Giang SINH - Trung CNG - Nhàn TCT-Thùy TOÁN - Huy Mẫn
3 TCT - Đức CNG - Nhàn Anh - Thoa TD - Hùng SINH - Trung GDCD - Lệ ĐỊA - Giang Hương
4 MT - Nhàn TOÁN - Huy VĂN - Ngoan ĐỊA - Giang TD - Hùng SINH - Trung Anh - Thoa  
5 NGLL NGLL NGLL NGLL Anh - Thoa ĐỊA-Giang TCV - Ngoan  
Thứ 6 1 TOÁN - Đức GDCD - Lệ TD - Hùng VĂN - Mẫn VĂN - Hương Anh - Thoa HÓA - Tâm Huy
2 VĂN - Mẫn SỬ-Hương TOÁN - Huỳnh Anh - Thoa GDCD - Lệ HÓA - Tâm SINH - Trung Nhàn
3 VĂN - Mẫn TD - Hùng VĂN - Ngoan TOÁN - Thùy TCV- Hương SINH - Trung Anh - Thoa Giang
4 Anh - Thoa VĂN - Hương TCT- Huỳnh TCT- Thùy SỬ - Lệ TD - Hùng VĂN - Ngoan  
5     VĂN - Ngoan SINH - Trung HÓA - Tâm TOÁN - Thùy LÝ - Đức  
Thứ 7 1 GDCD-Lệ VĂN - Hương TOÁN - Huỳnh VĂN - Mẫn Anh - Thoa VĂN - Giang TOÁN - Huy  
2 TOÁN - Đức VĂN - Hương Anh - Thoa VĂN - Mẫn LÝ-Huy VĂN - Giang VĂN - Ngoan Trung
3 ĐỊA - Giang NHẠC - Mẫn LÝ- Nhàn Anh - Thoa TOÁN - Đức TOÁN - Thùy GDCD - Ngoan Hùng
4 LÝ - Nhàn ĐỊA - Giang NHẠC- Hương TOÁN - Thùy TCT - Đức NHẠC - Lệ Anh - Thoa Tâm
5 SH - Mẫn SH - Nhàn SH - Ngoan SH - Thùy SH- Hương SH - Lệ SH - Huy  
            Nhân Đạo, ngày 15/8/2018  
            KT. HIỆU TRƯỞNG  
            PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
                   
                   
                   
            Trương Ngọc Huỳnh  

TNH

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093