Tin tức : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN/

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ hỗ trợ công nghệ thông tin, năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT  LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS  NHÂN ĐẠO

Số:    /QĐ- THCSNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Nhân Đạo, ngày 15 tháng 10  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ hỗ trợ công nghệ thông tin, năm học 2018 - 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS  NHÂN ĐẠO

          Căn cứ Điều lệ nhà trường phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo;

          Căn cứ Thông tư số 12/2009/BGD&ĐT ngày 12/5/2009 của Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành “Qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở”;

          Căn cứ Công văn số 745/PGDĐT-THCS ngày 11/9/2018 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2018-2019;

          Căn cứ Hướng dẫn số 1508/SGDĐT-CNTT ngày 11/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về Công tác công nghệ thông tin năm học 2018 - 2019;

         Căn cứ Kế hoạch số 789/PGDĐT-CNTT ngày 18 tháng 9 năm 2018 của  Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019;

          Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của trường THCS Nhân Đạo;

          Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018 của trường THCS Nhân Đạo;

          Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng Tư vấn Giáo dục năm học 2017 - 2018 của trường THCS Nhân Đạo gồm các ông bà có tên sau đây:

1.

Trương Ngọc Huỳnh

 Phó hiệu trưởng

Tổ trưởng

2.

Nguyễn Thị Thùy

Thư ký hội đồng

Thành viên

3.

Nguyễn Quang Huy

TT KHTN

Thành viên

4.

Nguyễn Văn Đức

Tổ phó KHTN-PTTĐ

Thành viên

5.

 Nguyễn Văn Giang

TT KHXH

Thành viên

Điều 2. Tổ hỗ trợ CNTT có trách nhiệm tư vấn xây dựng kế hoạch CNTT năm học, tham gia giúp việc cho lãnh đạo nhà trường, hỗ trợ giáo viên, nhân viên trong lĩnh vực ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học, các hoạt động giáo dục, các công việc thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường; giúp hiệu trưởng tham gia đánh giá, xếp loại Cb, GV, CNV trong việc ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục ở nhà trường.

Điều 3. Các thành viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

       Quyết định này có hiệu lực kể trừ ngày ký.

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Lưu VT.                                                              

                                                                                        Lương Quốc Hoàn

 

thcsnhandao

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093