Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017 – 2018

   CĐGD HUYỆN LÝ NHÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS THCS XÃ NHÂN ĐẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

                 Số: 01/KH-CĐCS                            Nhân Đạo, ngày 1 tháng 10 năm 2017                                                                   

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 
 

 

 

 

A/ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

          - Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017– 2018 cấp THCS của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam, Phòng Giáo dục và  Đào tạo huyện Lý Nhân;

          - Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường THCS Nhân Đạo;

          - Căn cứ vào kết quả hoạt động công đoàn năm học 2016 - 2017 và tình hình thực tế của nhà trường.

B/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I/ Biên chế tổ chức

          1. CBGV CNV:   

          * Tổng số cán bộ giáo viên : 18

          - Cán bộ quản lý : 02

          - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 16

+ Trình độ đào tạo: ĐH: 15; CĐ: 1

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Giỏi:16; Khá: 0

          - Nhân viên hành chính: 03

          - Đảng viên: 08

          - Đoàn viên: 10

          2. Lớp - học sinh:

 

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo, CN

Con TB, BB

6

2

47

14

23,5

0

0

3

0

7

2

50

25

25

0

0

1

0

8

1

44

15

44

0

0

2

0

9

2

49

23

24,5

0

0

1

0

Cộng

7

190

77

27,14

0

0

7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Thuận lợi và khó khăn

1. Thuận lợi

- Đội ngũ giáo viên nhà trường ngày càng được ổn định và được trẻ hoá, đoàn kết, vì tập thể, có tinh thần trách nhiệm cao. Một số giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, gương mẫu trong công tác.

- Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương và cha mẹ học sinh quan tâm đến giáo dục, công tác xã hội hoá giáo dục nhiều năm đạt kết quả tốt. Nhà trường là đơn vị Tiên tiến nhiều năm.

- Các tổ chức, cá nhân trong trường luôn giữ được mối đoàn kết, hoạt động có nề nếp và hiệu quả, là nhân tố quan trọng giúp nhà trường, Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Khó khăn

-  Đời sống của một số gia đình học sinh còn có khó khăn nên việc quan tâm đầu tư cho con em học tập phần nào còn hạn chế.

- Một số ít giáo viên năng lực, trình độ chuyên môn còn hạn chế, ngại đổi mới phương pháp.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động Công đoàn còn thiếu. Kinh Phí chi cho hoạt đông phong trào chưa nhiều nên việc tổ chức đổi mới hình thức và phương pháp hoạt động chưa tốt.

C/ NỘI DUNG

I/ Nhiệm vụ trọng tâm

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi nhà giáo, người lao động (NG,NLĐ) phải thực sự nắm vững các chủ trương đổi mới của ngành, tham gia góp ý xây dựng, tích cực tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong mỗi đơn vị, trường học, trong toàn ngành và xã hội. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ NG,NLĐ, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của NG,NLĐ.

2. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ NG,NLĐ. Trong đó quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách, những chế độ ưu tiên, ưu đãi đặc thù ngành nghề, địa phương; tiếp tục phối hợp nghiên cứu đề xuất về chế độ chính sách đối với NG,NLĐ. Quan tâm bảo vệ quyền lợi cho từng giáo viên, từng tập thể, bảo vệ quyền lợi của ngành. Tiếp tục rà soát hợp đồng lao động, các chế độ chính sách đối với NG,NLĐ và cán bộ công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với chuyên môn và cấp thẩm quyền giải quyết hoặc vận dụng theo hướng có lợi cho người lao động, tránh hiện tượng oan sai trong việc thực hiện chế độ chính sách để xảy ra đơn thư khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

3. Chủ động tham gia quản lý, phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trường học; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt hội nghị CB, CC, VC, NLĐ nâng cao vai trò giám sát, phản biện của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành Giáo dục; tham gia đánh giá sắp xếp giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD, quan tâm tạo điều kiện để NG,NLĐ trong ngành học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

4. Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” với những nội hàm phù hợp với tình hình mới, động viên NG,NLĐ trong ngành năng động, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương, nề nếp. Quan tâm phối hợp chỉ đạo, triển khai việc xét chọn và đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15. Xây dựng nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho NG,NLĐ, động viên khích lệ người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5. Triển khai hiệu quả công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, phối hợp ban VSTBPN triển khai kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”; phối hợp với chuyên môn giới thiệu, bồi dưỡng, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ nữ vào chức danh lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ; chăm lo bảo vệ phụ nữ và vận động thực hiện tốt Pháp lệnh dân số, chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. Tham gia cuộc thi “Nữ giáo viên tài năng, duyên dáng” ngành Giáo dục.

6. Đổi mới hoạt động Công đoàn, hướng hoạt động công đoàn về cơ sở, tập trung cho việc thực hiện chức năng chủ yếu của tổ chức công đoàn và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của NG,NLĐ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công đoàn; công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, đảm bảo kinh phí cho hoạt động công đoàn.

7. Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tổ chức hoạt động, từng bước thực hiện mục tiêu mỗi cán bộ công đoàn cấp trên là những chuyên gia giỏi để hỗ trợ công đoàn cấp dưới.

 

II/ Chương trình, nhiệm vụ cụ thể

 

1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

1.1. Chăm lo đời sống nhà giáo, người lao động

    a. Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ đoàn viên tham gia liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường và Công đoàn tổ chức, được giao lưu, tọa đàm, gặp mặt các thế hệ nhà giáo nhân dịp 20/11, được tham quan, nghỉ mát, giao lưu học tập các đơn vị Tiên tiến trong, ngoài huyện 1lần/năm.

- Tổ chức, thăm hỏi, động viên kịp thời, hỗ trợ nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

- 100% đoàn viên, người lao động đạt thành tích xuất sắc trong công tác được khen thưởng kịp thời.

  b. Biện pháp:

- Phối hợp với chính quyền, tổ chức liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức gặp mặt các thế hệ nhà giáo nhân dịp 20-11.

-  Phối hợp với chính quyền tham mưu, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư  cơ sở vật chất hỗ trợ tăng cường kinh phí để tổ chức giao lưu, học tập, khen thưởng cán bộ đoàn viên có thành tích xuất sắc.

1.2. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo, người lao động

a. Chỉ tiêu:

- Bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách cho nhà giáo

- 100% cán bộ đoàn viên nắm được Bộ luật lao động, Luật công đoàn năm 2012 có nhận thức tốt, hiểu biết trách nhiệm sống làm việc theo pháp luật.

- 100% cán bộ đoàn viên đăng kí tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Phối hợp với chính quyền xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ.

b. Biện pháp:

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho nhà giáo, người lao động; Làm tốt công tác phổ biến pháp luật, tiếp tục tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 góp phần tăng cường nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm thực thi pháp luật, từng bước đưa văn bản pháp luật vào cuộc sống.

- Xác định rõ các nội dung để tham mưu với cấp trên trong thực hiện các chế độ liên quan, hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Tham gia vào việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, quy định, quy chế, nội quy hoạt động của nhà trường; chế độ chính sách đối với lao động nữ...

- Phối hợp với chuyên môn tham mưu đề xuất với chính quyền thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên, an toàn vệ sinh lao động trong trường học, chế độ khen thưởng, chế độ đi học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, tích cực giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, các quy định đối với nhà giáo, người lao động.

 - Kiến nghị với chính quyền đồng cấp giải quyết kịp thời những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích của nhà giáo, người lao động đã được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế của đơn vị.

 1.3. Tham gia công tác quản lý chuyên môn, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định.

a. Chỉ tiêu:

- Phối hợp với chuyên môn phân công lao động hợp lí, đảm bảo định mức lao động theo quy định cho 100% cán bộ đoàn viên.

- 100% cán bộ đoàn viên tham gia Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động có trách nhiệm đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và các quy chế hoạt động của cơ quan theo tinh thần dân chủ, công khai.

- 100% cán bộ đoàn viên nắm vững nội dung “3 công khai”, “4 kiểm tra”.

- 100% cán bộ, đoàn viên được tham gia đóng góp ý kiến trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ trong cơ quan.

b. Biện pháp:

- Công đoàn phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức; mở rộng các hình thức dân chủ, thực hiện nghiêm túc “3 công khai”,“4 kiểm tra” theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 15/4/2009 của Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ;.

- Tích cực tuyên truyền để cán bộ đoàn viên hiểu và có trách nhiệm tham gia công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ trong đơn vị. 

1.4. Công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động

a. Chỉ tiêu:

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động cho 100% cán bộ đoàn viên.

- 100% học sinh được học tập trong một môi trường an toàn, xanh, sạch, đẹp.

- Giáo viên Thể dục được đảm bảo tốt về chính sách.

b. Biện pháp:

- Phối hợp với chính quyền tham mưu với ủy ban nhân dân xã, tích cực đầu tư cơ sở vật chất, diệt mối, xây tường bờ ao, tạo cảnh quan nhà trường.

- Tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu tư cơ sở vật chất mua dụng cụ vệ sinh trong giờ học như chậu đựng nước, khăn tay, giá đựng chậu nước.

- Tuyên truyền, giáo dục học sinh không ăn quà vặt, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp học.

- Động viên đoàn viên tích cực tham gia phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mỗi giáo viên, mỗi học sinh nhận thấy được trường học, lớp học là ngôi nhà thân yêu của mình.

2. Công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo, người lao độngvề đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam

2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và triển khai nhiệm vụ năm học

a. Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các chương trình, kế hoạch, chủ trương của ngành, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

- 100% cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị, tư tưởng tốt, tích cực rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống.

- 100% cán bộ đoàn viên thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh. Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm, học 2 buổi/ ngày.

- 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt các quy định về các khoản thu góp trong năm học, không thu dồn, không lạm thu.

b. Biện pháp:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các chương trình, kế hoạch, chủ trương của ngành; tuyên truyền thực hiện chỉ thị nhiệm vụ năm học; nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống. Các nội dung tập trung vào Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Viên chức, Luật Thi đua khen thưởng, Pháp lệnh dân số, Nghị quyết 20/NQ-TW về “Xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, đăng ký xây dựng và thực hiện tốt các tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp; phối hợp với chuyên môn và cơ quan truyền thông địa phương tích cực đưa tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng quy chế văn hóa trường học. Đồng thời tuyên truyền vận động nhà giáo, người lao động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kỳ thi và chấm thi theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT; chỉ đạo công đoàn cơ sở giám sát thực hiện việc khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm và thu góp trái quy định trong nhà trường.

2.2. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và quản lí giáo dục góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục Việt Nam

a. Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ đoàn viên thực hiện tốt chương trình hành động của đơn vị về “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”.

- 100% thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của ngành, của trường.

- 100% cán bộ đoàn viên được phân công lao động hợp lí, phù hợp với thực tiễn của trường. Được tạo điều kiện để tham gia học tập, tự học để nâng cao trình độ đào tạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

b. Biện pháp:

- Công đoàn phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018, phối hợp với chuyên môn tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 khóa XI, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động của ngành, đồng thời xây dựng chương trình hành động của đơn vị về “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc xây dựng, thực hiện các nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; tham gia phân công lao động hợp lí và phù hợp với thực tiễn đơn vị. Cùng với chuyên môn, tham gia vào việc đánh giá, xếp loại giáo viên, Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng trên cơ sở đó tư vấn, tham mưu cho cơ quan quản lý các cấp hỗ trợ, giúp đỡ đến từng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục trong việc xác định nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu. Tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ theo các chuẩn quy định.

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ nhà giáo, người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước

a. Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ đoàn viên nắm vững các tiêu chuẩn về công tác thi đua, khen thưởng, đăng kí thi đua.

- 100% cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và các cuộc vận động.

- 100% cán bộ đoàn viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và công tác, 90% cán bộ đoàn viên cam kết đảm bảo chất lượng dạy học trong việc soạn giáo án bằng máy vi tính.

- 100% cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào nhân đạo từ thiện do ngành và nhà trường phát động.

- 100% đoàn viên đăng kí viết sáng kiến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học, tích cực sử dụng đồ dùng dạy học và tự làm đồ dùng dạy học.

b. Biện pháp:

- Công đoàn phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua, xây dựng tiêu chí, đánh giá thi đua, từng bước cụ thể hóa và dần đưa các nội dung thi đua trở thành nhiệm vụ thường xuyên của trường và mỗi nhà giáo, người lao động trong trường. Đổi mới công tác thi đua, thực hiện công khai dân chủ trong thi đua. Đảm bảo công tác thi đua phải phù hợp và sát với thực tế.

- Phối hợp chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa các phong trào thi đua “Hai tốt”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Dân chủ - K cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ nhà giáo, người lao động trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục sửa đổi lề lối, phong cách làm việc.  

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, khoa học công nghệ vào giảng dạy, thi đua, phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi, tạo cơ chế khuyến khích giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, tích cực sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

- Công đoàn vận động nhà giáo và lao động thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn; thực hiện ngày công, giờ công lao động; đẩy mạnh dân chủ hóa trong trường học, xây dựng nội quy, quy chế đảm bảo dân chủ, công khai, chống các biểu hiện tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời làm tốt công tác thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, ủng hộ quỹ từ thiện nhân đạo.

4. Đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

a. Chỉ tiêu:

- 100% các tổ công đoàn và công đoàn trường thực hiện có nề nếp, hiệu quả việc sinh hoạt công đoàn theo quy định (1lần/ tháng).

- 100% uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn và các tổ Công đoàn thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của ban chấp hành và của tổ công đoàn.

- 100% cán bộ đoàn viên nắm được nội dung và thực hiện tốt điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- 100% các đồng chí cán bộ công đoàn được tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn, tự học tự bồi dưỡng về nghiệp vụ cũng như kĩ năng công tác công đoàn.

- Trong năm học bồi dưỡng, giới thiệu 1-2 đoàn viên phấn đấu kết nạp Đảng.

b. Biện pháp:

- Xây dựng quy chế hoạt động và các chương trình công tác cho nhiệm kỳ và từng năm học, trong đó đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của Công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn.

- Đổi mới hình thức sinh hoạt Công đoàn cũng như hình thức tuyên truyền phổ biến triển khai nghị quyết, điều lệ, thực hiện Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020; Động viên, tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do công đoàn cấp trên tổ chức. Khuyến khích động viên cán bộ công đoàn tự học, tự bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng công tác gắn với thực tiễn.

- Bồi dưỡng nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho cán bộ đoàn viên, động viên, giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

5. Đẩy mạnh công tác nữ công, thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

a. Chỉ tiêu:

- 100% nữ cán bộ, đoàn viên đăng ký đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

- 100% nữ cán bộ đoàn viên nắm vững nội dung  và thực hiện có hiệu quả tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học.”

- 100% cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam với chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”.

b. Biện pháp:

 Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, cụ thể hoá các tiêu chí và xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cho mỗi nội dung. Đồng thời gắn việc thực hiện phong trào thi đua với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Chuẩn bị các điều kiện để tổng kết kế hoạch bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và Tiểu Đề án 2 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học” giai đoạn 2015-2020. Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam với chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”. Tuyên truyền Pháp lệnh dân số, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường sinh con thứ 3 trở lên.

6. Duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

a. Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ công đoàn được tham gia giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn 1lần/ năm.

b. Biện pháp:

- Công đoàn chủ động khai thác các nguồn kinh phí và mở rộng giao lưu, tổ chức và tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn đi trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn với các đơn vị tiên tiến trong và ngoài tỉnh.

7. Tăng cường công tác kiểm tra

a. Chỉ tiêu:

- Công đoàn tự kiểm tra 1 năm 1lần ở các nội dung cụ thể sau:

+ Hồ sơ Công đoàn, hồ sơ xã hội hóa giáo dục, dân chủ hóa trường học, hồ sơ các cuộc vận động.

+ Việc sinh hoạt công đoàn ở tổ.

+ Việc thực hiện các nội dung giám sát.

+ Việc thực hiện quy chế hoạt động của ban chấp hành.

+ Việc thực hiện cam kết trách nhiệm giữa hiệu trưởng và BCH trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

b. Biện pháp:

- BCH Công đoàn chuẩn bị tốt các loại hồ sơ, các nội dung cần kiểm tra.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm sau kiểm tra.

- Tiếp nhận và giải quyết theo đúng thẩm quyền đơn khiếu nại của đoàn viên và người lao động (nếu có).

8.  Công tác tài chính công đoàn, thông tin báo cáo

- Thực hiện việc thu chi tài chính đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thu đoàn phí, trích nộp kinh phí 2% theo Luật Công đoàn năm 2012.

- Báo cáo việc trích nộp kinh phí 2% về công đoàn cấp trên trực tiếp.

- Thường xuyên thông tin hai chiều giữa Công đoàn Giáo dục huyện với Công đoàn cơ sở.

- Công tác thông tin báo  đảm bảo chính xác, kịp thời.

D/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Uỷ ban kiểm tra, Ban thanh tra nhân dân, Ban nữ công, các tổ công đoàn, cán bộ, đoàn viên và lao động căn cứ chỉ tiêu, biện pháp kế hoạch đề ra linh hoạt sáng tạo thực hiện có hiệu quả chương trình, nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2017-2018.

Nơi nhận:                                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH

 

(để báo cáo)

- CĐGD huyện;                                                                       CHỦ TỊCH

 

- Cấp uỷ chi bộ;

- Lãnh đạo nhà trường (để p/hợp);

- BCH CĐCS, các tổ CĐ (t/hiện);

- Lưu: VT, CĐCS.

 

                                                                                                     Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH, HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HÀNG THÁNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Thời gian

Chương trình, hoạt động công đoàn

Điều chỉnh

bổ sung

Tháng 9/2017

- Tham gia phân công chuyên môn, phân công lao động, xây dựng thời khoá biểu.

- Phối hợp với chính quyền xây dựng nội quy,  quy chế của đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ.

- Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn đầu năm học, tổ chức khai giảng năm học mới, ổn định nề nếp dạy và học.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai chương trình, nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2017 – 2018 (kiện toàn BCH, UB kiểm tra CĐCS nhiệm kỳ 2012-2017, nếu có).

- Chỉ đạo Ban nữ công, Ban thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 – 2018 (kiện toàn Ban nữ công, Ban thanh tra nhân dân, nếu có).

- Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên và lao động học tập Quyết định 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ trưởng Bộ GDĐT; học tập Nghị định 04/2015/NĐ-CP của chính phủ về thực hiện dân chủ, các văn bản về công tác thi đua khen thưởng. Học tập chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, của ngành. Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. - Tổng hợp trình độ đội ngũ, tham mưu với chính quyền, động viên cán bộ, đoàn viên, lao động học tập nâng cao trình độ.

- Thống kê báo cáo tình hình cán bộ đoàn viên đầu năm.

- Cùng với nhà trường tham mưu với chính quyền địa phương đầu tư kinh phí làm mới, tu bổ CSVC cho nhà trường tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 8, 9 triển khai công tác công đoàn  tháng 10.

 

 

Tháng 10/2017

- Phối hợp với chính quyền chỉ đạo hội nghị cán bộ, viên chức và lao động ở các tổ; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động của trường, kí giao ước thi đua, nộp hồ sơ Hội nghị, đăng ký thi đua về phòng GD-ĐT.

- Động viên cán bộ đoàn viên đăng kí thi đua Công đoàn, đăng ký thi Nhà nước, đăng ký thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nữ nhà giáo và lao động đăng ký danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

- Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Tuyên truyền vận động chị em thực hiện Pháp lệnh dân số, công tác kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan.

- Triển khai kế hoạch hoạt động Công đoàn.

- Xây dựng Dự toán thu chi ngân sách công đoàn năm 2018.

- Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ, ổn định nề nếp, tổ chức Hội thi giáo viên Giỏi cấp trường, phát động phong trào làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 10 triển khai công tác công đoàn  tháng 11.

 

Tháng 11/2017

- Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương. Tuyên truyền về ngày Nhà giáo Việt Nam, tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, các hoạt động tôn vinh nghề dạy học; phối hợp với Đoàn thanh niên, Đội TNTP phát động phong trào viết báo tường chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Tham gia tổ chức, tổng kết Hội thi giáo viên giỏi, làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm cấp trường.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam, thăm hỏi gia đình Nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, Nhà giáo nghỉ hưu; Tham mưu với chính quyền, các tổ chức, cá nhân có quà tặng cho CB, GV, NV nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương.

- Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ, ổn định nề nếp.

- Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 11 triển khai công tác công đoàn  tháng 12.

 

Tháng 12/2017

- Tổ chức cho CB, GV, NV nắm chắc Thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ về chế độ nâng bậc lương. Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; Tham gia với chính quyền xét duyệt tăng lương sớm, tăng lương thường xuyên, tăng thâm niên nghề, tăng thâm niên vượt khung kỳ 2 năm 2017.

- Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, về lực lượng vũ trang, ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017).

- Sơ kết việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh – năm 2017.

- Phối hợp với chính quyền, đội TNTP tổ chức nói chuyện về ngày 22/12. Tổ chức cho học sinh chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

- Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

- Tổ chức cho CB, GV, NV nắm chắc Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Tiêu chuẩn của Đơn vị đạt chuẩn Văn hoá; Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL về tiêu chuẩn Gia đình văn hoá. Tự kiểm tra đối chiếu các tiêu chuẩn của đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

- Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 12/2017 triển khai công tác công đoàn tháng 01/2018.

 

Tháng 01/2018

- Tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân, tết trồng cây.

- Chăm lo đời sống đoàn viên và lao động chuẩn bị đón tết nguyên đán vui vẻ, an toàn và tiết kiệm; thăm hỏi gia đình Nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, Nhà giáo nghỉ hưu.

- Sơ kết hoạt động công đoàn học kì I đề ra phương hướng phấn đấu học kì II. Sơ kết thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” học kỳ I.

- Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn; Sơ kết học kỳ I.

- Quyết toán thu chi ngân sách công đoàn năm 2017.

- Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 01 triển khai công tác công đoàn  tháng 02.

 

Tháng 02/2018

- Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; Tham gia với chính quyền xét duyệt tăng lương thường xuyên, tăng thâm niên nghề, tăng thâm niên vượt khung kỳ 1 năm 2018.

- Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương; Tuyên truyền về Đảng, ngày thành lập Đảng CS Việt Nam (03/02/1930).

- Tổ chức cho CB, GV, NV đăng ký việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – năm 2018. Xây dựng Kế hoạch thực hiện việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh – chuyên đề năm 2018” của đơn vị; Đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

- Giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

- Tự kiểm tra Công đoàn cơ sở.

- Họp BCH đánh giá rút kinh nghiệm sau kiểm tra.

- Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

- Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 02 triển khai công tác công đoàn  tháng 3.

 

Tháng 3/2018

 

- Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương; Tuyên truyền về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Sinh hoạt chuyên đề về bình đẳng giới, công tác nữ công; Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, nữ công gia chánh... chào mừng ngày 8/3; Tổ chức kỉ niệm ngày 8/3.

- Tuyên truyền về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phối hợp với chi đoàn tổ chức các hoạt động hướng về ngày 26/3.

- Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

- Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 3 triển khai công tác công đoàn  tháng 4.

 

Tháng 4/2018

 

- Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương; Tuyên truyền về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975; ngày Quốc tế Lao động 01/5.

- Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

- Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 4 triển khai công tác công đoàn  tháng 5.

 

Tháng 5/2018

- Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương;

- Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2017 – 2018; Sơ kết thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2017 – 2018.

 - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức tốt kiểm tra định kì cuối năm học, xét duyệt lên lớp, tốt nghiệp; Tổ chức tổng kết năm học.

- Tổ chức cho CB, GV, NV nắm chắc các văn bản về công tác thi đua khen thưởng, các điều kiện tiêu chuẩn danh hiệu, hình thức thi đua khen thưởng.

- Phối hợp với chính quyền làm tốt việc bình xét thi đua cuối năm, làm hồ sơ thi đua khen thưởng nộp về phòng GD-ĐT; Xây dựng chương trình tham quan học tập hè 2018 cho CB, GV, NV. Tổ chức bàn giao học sinh nghỉ hè về thôn xóm.

- Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 5, triển khai công tác công đoàn  tháng 6. Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017 – 2018.

 

Tháng 6/2018

- Nghỉ hè

 

Tháng 7/2018

- Phối hợp với chính quyền tổ chức ôn tập phụ đạo hè cho học sinh; Tổ chức học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, GV, NV.

 

Tháng 8/2018

- Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương; về cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9;

- Phối hợp với chính quyền xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quan trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

- Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

- Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 6,7,8 triển khai công tác công đoàn tháng 9/2018.

 

                                                       

                                                                   TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                          CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                       Nguyễn Thị Kim Thoa

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093