Tin tức : HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG LẦN 2 (CỤM II) Năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỤM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN (II)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

           Lý Nhân, ngày 05 tháng 3 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG LẦN 2 (CỤM II)

Năm học 2018 - 2019

 

Thực hiện Công văn 1451/SGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2016 của Sở GDĐT Hà Nam hướng dẫn việc tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, nghiên cứu bài học, chuyên đề và tham gia diễn đàn trên mạng ở các trường trung học; Công văn số 739/GDĐT-THCS ngày 13/10/2016 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân, về việc tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở các trường THCS; Công văn số 866/GDĐT-THCS ngày 27/9/2018 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân, về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở các trường THCS;

Cụm sinh hoạt chuyên môn cấp THCS (cụm II)  xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn lần 2 theo cụm trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn (SHCM) trong các trường THCS thuộc cụm 3, tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh .

- Cán bộ quản lý, giáo viên trong cụm trường cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn về nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, đánh giá học sinh và công tác quản lý các hoạt động giáo dục.

2. Yêu cầu

            Việc sinh hoạt chuyên môn cụm trường lần 2 được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Tổ chức trao đổi, thảo luận phân tích, rút kinh nghiệm và thực hiện phù hợp với thực tiễn mỗi nhà trường về các chuyên đề:

            - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

          - Nâng cao chất lượng HSG

- Nâng cao chất lượng thi vào THPT  

        II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG.

  1. Thời gian: từ 13h30 ngày 28/3/2019 (thứ Năm)

          2. Địa điểm:  Tại các nhà trường (theo môn học)

3. Thành phần: Cán bộ quản lý và giáo viên các trường thuộc cụm II (gồm 08 trường THCS: Nhân Chính, Nhân Nghĩa, Nhân Hưng, Nhân Đạo, Đạo Lý, Chân Lý, Đức Lý, Bắc Lý).

                4. Nội dung sinh hoạt chuyên môn (lần 2).

4.1. Từ 13h30 đến 14h00: Công tác chuẩn bị

4.2. Từ 14h00 đến 15h45: Đại diện các trường báo cáo các chuyên đề.

4.3. Từ 15h45 đến 17h00: Thảo luận, trao đổi góp ý. (Lưu ý: CB, GV được phân công Chủ trì việc trao đổi, góp ý cử thư ký ghi Biên bản)

          III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ.

          1. Phân công các trường chuẩn bị và trình bày báo cáo chuyên đề

STT

Môn

Chuyên đề

Trường xây dựng báo cáo và trình bày

Địa điểm SHCM

Ghi chú

1

Ngữ Văn

Ôn thi vào THPT

Đạo Lý, Chân Lý

Đạo Lý

 

2

Toán

Ôn thi vào THPT

Nhân Đạo, Nhân Nghĩa

Nhân Nghĩa

 

3

Vật Lý

Bồi dưỡng HSG

Bắc Lý, Đức Lý

Bắc Lý

 

4

Hóa Học

Bồi dưỡng HSG

Nhân Hưng, Chân Lý

Nhân Hưng

 

5

Sinh Học

Bồi dưỡng HSG

Nhân Nghĩa, Chân Lý

Chân Lý

 

6

Lịch Sử

Bồi dưỡng HSG

Nhân Hưng, Nhân Đạo

Nhân Đạo

 

7

Địa Lý

Bồi dưỡng HSG

Bắc Lý, Nhân Chính

Nhân Chính

 

8

Âm Nhạc

Tự chọn chuyên đề phù hợp bộ môn

Bắc Lý, Nhân Chính

Bắc Lý

 

9

Thể dục

Tự chọn chuyên đề phù hợp bộ môn

Đức Lý, Chân Lý

Đức Lý

 

10

Mỹ thuật

Tự chọn chuyên đề phù hợp bộ môn

Nhân Chính, Đức Lý

Nhân Chính

 

            Lưu ý: Các trường tổ chức cho Tổ CM nghiên cứu tìm hiểu về tất cả các chuyên đề trên, chuẩn bị chi tiết các ý kiến phát biểu theo từng chuyên đề (Ban tổ chức sẽ mời 100% các trường phát biểu ý kiến). Các trường đặt địa điểm chủ động máy chiếu và phông phục vụ cho báo cáo tham luận của trường mình.

       2. Phân công cán bộ, giáo viên chủ trì trao đổi, thảo luận các chuyên đề.

           Trường đặt địa điểm môn nào cử cán bộ, giáo viên chủ trì môn đó

Lưu ý: Các đ/c chủ trì trao đổi rút kinh nghiệm bám sát nội dung trong công văn 739/GDĐT-THCS ngày 13/10/2016 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân để thực hiện)

          3. Đối với các trường THCS thuộc cụm II:

3.1. Lãnh đạo các nhà trường, tổ chuyên môn quán triệt Công văn số 739/GDĐT-THCS ngày 13/10/2016 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở các trường THCS và Công văn số 866/GDĐT-THCS ngày 27/9/2018 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở các trường THCS tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị mình.

3.2. Các trường chỉ đạo triển khai tổ, nhóm chuyên môn SHCM (Thời gian từ 06/3/2019 đến 15/3/2019)

- Xây dựng các chuyên đề của từng môn, Mỗi môn ít nhất 01 chuyên đề (10 môn)

- Thực hành các chuyên đề: Dạy, dự giờ, phân tích giờ dạy (Có thể nhiều lần, mỗi lần chỉ là một phần của chuyên đề).

- Họp tổ, nhóm chuyên môn (Khi đã thực hành xong các chuyên đề): Phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm chuyên đề.

- Nộp hồ sơ chuyên đề về bộ phận tổ chức cụm 2 vào ngày 16/3/2017 (qua email c2bacly@hanam.edu.vn ), hồ sơ gồm: Nội dung chuyên đề; Giáo án minh họa; Biên bản họp đánh giá rút kinh nghiệm chuyên đề của tổ chuyên môn.

          3.3. Lập danh sách giáo viên dự các môn (nhóm môn) theo hướng huy động tối đa GV có chuyên môn phù hợp tham gia SHCM

          3.4. Chuẩn bị ý kiến phát biểu trong sinh hoạt chuyên môn và đóng góp ý kiến cho việc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên cụm trường năm sau.

3.5. Các trường có giáo viên báo cáo chuyên đề chủ động chuẩn bị các điều kiện trang thiết bị, máy tính… phục vụ nội dung báo cáo. Trường đặt cụm chuẩn bị các điều kiện về CSVC.

          * Thống nhất thời gian gửi thông tin về cụm trưởng cụm II. (qua email c2bacly@hanam.edu.vn)  gồm: Nội dung chuyên đề, họ tên giáo viên báo cáo; Danh sách cán bộ, giáo viên dự hội thảo các chuyên đề chậm nhất vào ngày  16/3/2019. (Thông báo chuyên đề cho giáo viên dự các môn (nhóm môn) để giáo viên nghiên cứu trước).

 

Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị các đồng chí Hiệu trưởng các trường trong cụm II phản ánh kịp thời với đồng chí Trương Quốc Hà để phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                 

 - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);                                           

 - Các trường THCS cụm II (để phối hợp t/hiện); 

 - Lưu: VT.

 

THAY MẶT CỤM II

Hiệu trưởng trường THCS Bắc Lý

 

 

 

 

Trương Quốc Hà

 

             

                   

Gửi qua mạng về THCS Bắc Lý vào ngày 16/3/2019

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN 2

Trường THCS.....

 

TT

Họ tên

TĐCM

Tham gia SHCM chuyên đề

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ĐĂNG KÝ

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TẠI CỤM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN 2

Trường THCS................

 

Họ tên GV báo cáo

Tên chuyên đề

Môn

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỤM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

         

 

BIÊN BẢN

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM II

                                                  Bộ môn: ..................................

 

  1. Thời gian:...............ngày …… tháng…….. năm ……….
  2. Địa điểm:…………………………………………………………………..
  3. Thành phần:………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...

  1. Nội dung:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LĐ TRƯỜNG  ĐẶT ĐỊA ĐIỂM                NHÓM TRƯỞNG                   THƯ KÝ                         

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 5

Hôm nay: 134

Tổng lượng truy cập: 236156