Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

BÁO CÁO Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2017 - 2018

LĐLĐ HUYỆN LÝ NHÂN

CĐCS TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

 

 
 
 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

               Nhân Đạo, ngày 9 tháng 1  năm 2018

 

BÁO CÁO

Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2017 - 2018

 

Thực hiện Hướng dẫn số 06/LĐLĐ ngày 15/1/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kì I năm học 2017- 2018, Công đoàn trường THCS Nhân Đạo xin được báo cáo với Công đoàn giáo dục Lý Nhân về công tác công đoàn học kì I năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

I. Tình hình đội ngũ Nhà giáo và người lao động (NGNLĐ) tại đơn vị trong học kì I năm học 2017 – 2018.

Xã Nhân Đạo là địa phương có diện tích nhỏ so với các xã khác trong huyện Lý Nhân. Đời sống của nhân dân chủ yếu bằng nghề nông nghiệp nên cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương xã Nhân Đạo luôn quan tâm và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phụ huynh quan tâm đến chuyện học hành của con em mình. Đó là động lực để thầy và trò trường THCS Nhân Đạo nỗ lực phấn đấu trong công tác chuyên môn và tích cực trong các hoạt động công đoàn. 

          1. Tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, CNV và lao động trong đơn vị:

- Tổng số CB, GV, CNV: 18 ;      Nữ: 9

- Tổng số CB, GV, CNV trong biên chế: 15 ;      Nữ: 6

- Tổng số CB, GV, CNV ngoài biên chế  0 ;        Nữ: 0

                   Trong đó: Hợp đồng 68: 1;     Nữ:  0

                                   Hợp đồng ngắn hạn: 02 ;     Nữ : 02

          - Tổng số CBGV, NV ngoài biên chế được đóng BHXH, BHYT: 0

          2. Công tác phát triển Đảng:

- Tổng số đảng viên:  8;    Nữ :  01  Là chi bộ độc lập

- Số đảng viên kết nạp trong học kì I: 0;  Nữ: 0

          3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Số CB, GV đi học để đạt trình độ (ghi số đang đi học trong học kì I)

+ Cao đẳng: 0;  Đại học: 0 ;   Trên đại học: 0

+ Quản lý giáo dục: 0; Trung cấp quản lý Nhà nước: 0;  Trung cấp chính trị: 1 

- Số CB, GV đạt chuẩn: 15/15 Tỷ lệ: 100%; Trên chuẩn: 14/15 Tỷ lệ: 93,33%

- Số CB, GV đã thi và có bằng tốt nghiệp trong năm học: ĐH: 0, CĐ: 0, Trung cấp chính trị: 1

- Số buổi học chính trị 02 ; Số người tham gia: 18

- Số buổi học chuyên môn nghiệp vụ 1 ; Số người tham gia: 18

- Số lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn 1, Số người tham gia:  5

- Số đồ dùng dạy học tự làm được trong năm học: 0

          4.Tổ chức Công đoàn:

- Tổng số đoàn viên Công đoàn:  18;  Nữ: 9

- Số đoàn viên ngoài công lập, hợp đồng : 0; Nữ: 0

- Số đoàn viên được kết nạp trong học kì I: 04;  Nữ: 2

- Số uỷ viên UBKT công đoàn: 02

- Số uỷ viên Ban nữ công: 01

- Số lượt thăm hỏi trong công đoàn: 4 ; Tổng số tiền: 1.200.000 đ

- Số đoàn viên công đoàn xuất sắc: 15

- Số tổ CĐVM/tổng số tổ CĐ 2/3 ; Số tổ CĐVMXS/tổng số tổ CĐ: 1/3

          5. Nữ làm công tác quản lý: Nữ làm Hiệu trưởng: 0.; Nữ làm phó hiệu trưởng: 0

Nữ làm Chủ tịch CĐCS : 0;  Nữ tham gia BCH Công đoàn: 01

          6. Kết quả thi đua năm học trước (2016 – 2017)

- LĐTT:  14

- CSTĐ cơ sở 02

- Tập thể LĐTT: Trường THCS Nhân Đạo

- Số gia đình Nhà giáo văn hoá:  21/21; Tỷ lệ 100%

- Nhìn chung đời sống, thu nhập, việc làm của cán bộ giáo viên ổn định. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động. Tư tưởng, đời sống của cán bộ, nhà giáo và người lao động ổn định trước tình hình của đất nước, của xã hội, của ngành.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn học kì I năm học 2017-2018.

1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

- Đơn vị đã thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và người lao động. Việc phân công lao động công khai công bằng đúng chuyên môn nên đã tạo tâm lý yên tâm trong công tác đối với đoàn viên.

- Làm tốt công tác chỉ đạo và có các giải pháp thực hiện tốt để người lao động phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Thường xuyên chăm lo đời sống đội ngũ NG, NLĐ; kiểm tra, giám sát, đề xuất và điều chỉnh việc thực hiện chế độ chính sách đối với NG, NLĐ tại đơn vị; những việc làm và đề xuất của công đoàn với chính quyền khi quan tâm tới người lao động.

- Công đoàn đã phối hợp cùng với nhà trường tham gia quản lý đơn vị, thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức Hội nghị CBCC, VC.

2. Công tác tuyên truyền, vận động phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam

- Làm tốt công tác chỉ đạo và có giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền trong người lao động để thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sác pháp luật của Đảng và Nhà nước, của ngành giáo dục.

- Phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện trong công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức hội thảo, tọa đàm, tổ chức phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết, nêu gương điểm hình tiên tiến

- Phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cho CBGV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như: Cử giáo viên đi học các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, về chính trị, về tin học, ngoại ngữ. Đến nay nhiều đồng chí đã đạt trình độ trên chuẩn, trình độ tay nghề được nâng cao.

- Làm tốt công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và bồi dưỡng cán bộ quản lý góp phần đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trường học.

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo.

- Làm tốt công tác chỉ đạo, phối hợp và các giải pháp thực hiện tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do ngành, công đoàn và địa phương phát động như việc đẩy mạnh và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Kết quả cụ thể của việc tổ chức thực hiện và triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động; Cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"; phong trào xây dựng "trường học thân thiện, học sinh tích cực". Kết quả nhà trường đề được đánh giá xếp loại tốt.

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi lực lượng xã hội trong xã tham gia vào công tác giáo dục. Huy động sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân tham gia vào việc tăng cường cơ sở vật chất cho việc dạy và học.

- Làm tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

4. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Làm tốt công tác chỉ đạo và có các giải pháp thực hiện xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Củng cố, ổn định tổ chức công đoàn; xây dựng Quy chế hoạt động của BCH, UBKT; xây dựng Quy chế phối hợp với chính quyền đồng cấp.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tháng, kế hoạch hoạt động cho từng năm và toàn khóa; nền nếp sinh hoạt công đoàn tốt.

- Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn các cấp.

- Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường học thường xuyên, đúng nguyên tắc.

- Làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp (giới thiệu được 02 đồng chí trong đối tượng kết nạp Đảng)

5. Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

- Làm tốt đối với công tác nữ trong năm học; kết quả đạt được 12 giáo viên đạt danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà.

- Làm tốt công tác chỉ đạo và có các giải pháp thực hiện đẩy mạnh phong trào thi đua Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.

- Biện pháp và kết quả thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” như: làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức hội thảo tọa đàm, phát động thi đua với tiêu chí cụ thể, sơ kết, tổng kết khen thưởng kịp thời, nhân rộng điểm hình tiên tiến.

- Phối hợp với chính quyền đồng cấp trong việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đào tạo đội ngũ nữ cán bộ giáo viên.

6. Công tác kiểm tra

- Làm tốt công tác kiểm tra của công đoàn và của UBKT công đoàn; tham mưu, giúp Ban Chấp hành tăng cường công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn;

7. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

- Thu, chi, báo cáo quyết toán tài chính ở đơn vị đúng, đủ, kịp thời.

- Tổng kinh phí trích nộp kinh phí 2% theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với chính quyền trong các hoạt động kinh tế, tăng nguồn phúc lợi cho tập thể, bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho NG, NLĐ.

III.  Đánh giá chung

1. Những ưu điểm, khuyết điểm.

          - Thực hiện tốt các chương trình hành động của Công đoàn.

          - Thực hiện tốt nhiệm vụ học kì I năm học 2017-2018.

2. Những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai.

- Hình thức tổ chức hoạt động đôi khi còn đơn điệu.

- Kinh phí tổ chức hoạt động công đoàn còn hạn chế.

3. Bài học kinh nghiệm.

- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong đoàn viên.

- Triển khai kịp thời có hiệu quả các hoạt động công đoàn.

- Các hình thức tổ chức cần phong phú linh hoạt.

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

                         

 

Hà Xuân Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN LÝ NHÂN

CĐCS TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO BÁO

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2017 -2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân Đạo, tháng 1 năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093