Tin tức : KẾ HOẠCH, BÁO CÁO NHÀ TRƯỜNG/

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD - ĐT LÝ NHÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   

 

 

 

     

        Số:  08a/KH-THCS-PC                            Nhân Đạo, ngày 26  tháng 9 năm 2017

        

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018

 A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Công văn số 4194/BGDĐT-PC ngày 11/9/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế;

Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục;

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Nam ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Công văn số 2462/UBND-KGVX ngày 30/8/2017 của UBND tinh Hà Nam về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh;

Kế hoạch số 1309/KH-SGDĐT ngày 13/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế  năm học 2017-2018;

Kế hoạch số 750/KH-PGDĐT-PC ngày 25/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế  năm học 2017-2018;

Căn cứ kết quả thực hiện công tác pháp chế năm học 2016-2017, điều kiện thực tế của nhà trường và của địa phương, trường THCS Nhân Đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018 với những nội dung cụ thể như sau:

  1. NHIỆM VỤ

I. Nhiệm vụ chung

  1. Hoàn thiện thể chế, tiếp tục xây dựng, kiện toàn và phát huy vai trò cùa tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại cơ quan, đơn vị trường học; thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT.
  2. Thực hiện rà soát các văn bàn quy phạm pháp luật (VBQPPL) về giáo dục và đào tạo để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
  3. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị.
  4. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
  5. Tiếp tục triển khai Chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020.

II. Nhiệm vụ cụ thể

  1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

 a. Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách và tổ chức thực hiện công tác pháp chế của đơn vị.

b. Tổ chức triển khai, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế theo Quyết định số 4415/QĐ-BGD ĐT ngày 02/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục.

  1. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

 Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục theo yêu cầu.

 Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn để xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại đơn vị đúng pháp luật, đưa các nội dung quy phạm pháp luật vào hoạt động thực tiễn của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức đoàn thể tại đơn vị.

  1. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; sao chép, phổ biến các văn bản pháp quy trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong đơn vị.

 Đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các văn bản pháp quy trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại đơn vị.

Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục theo quy định tại Điều 11, Điều 20 và Điều 22 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp, báo cáo với cấp có thẩm quyền xem xét.

  1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

           a. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Kế hoạch tiếp tục hiển khai thực hiện Đề án: “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 của Bộ trường Bộ GD&ĐT; Kế hoạch 2426/KH-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tình Hà Nam về việc triển khai thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thực hiện tốt nội dung phổ biến các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục: Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Công văn số 2462/UBND-KGVX ngày 30/8/2017 về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/06/2014 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hộỉ chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời Kế hoạch số 2410/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2017; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 05/9/2017 của UBND huyện Lý Nhân về việc tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2017 nhằm tạo sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn về bố trí đội ngũ giáo viên đứng lớp của các nhà trường trong năm học 2017-2018.

Tổ chức tuyên truyền kế hoạch số 1991/KH-UBND ngày 21/7/2017 thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tinh Hả Nam trong tháng 10 và tháng 11 năm 2017, tập trung cao điểm từ ngày 6/11 đến 11/11/2017 bằng nhiều hình thức khác nhau; phổ biến Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật thỉ đua, khen thưởng.

             b. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua của ngành:

- Đối với học sinh: Nâng cao chất lượng dạy và học môn  Giáo dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ quyền biển đảo, phòng chống các tệ nạn xã hội và tác động tiêu cực của Internet gây hại cho phát triển tâm sinh lý học sinh, vv... Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thực hiện theo pháp luật, tôn trọng và thực hiện các nội quy, quy chế trong nhà trường của học sinh.

- Đối với cán bộ, công chức, nhà giáo và người lao động:

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo như: Luật Giáo dục, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng sửa đổi, Luật Bồi thường Nhà nước, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Giao thông, Luật Bảo vệ Môi trường, Pháp lệnh Dân số, Luật Bình đẳng giới,vv… các Nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị nhiệm vụ năm học, Quy chế xét tốt nghiệp, tuyển sinh; văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành, nội quy, quy chế của đơn vị, vv...

Phối hợp với với phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn GDCD, giáo viên chủ nhiệm,  báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chỉ đạo các trường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau như sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp, tổ chức thành các cuộc thi, trò chơi, kết hợp trong các dịp kỉ niệm các ngày lễ, các cuộc vận động lớn trong ngành nhằm bổ sung kiến thức cho các bài học chính khóa và các văn bản có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của học sinh trong quá trình tham gia học tập, rèn luyện ở trong và ngoài nhà trường.

Thường xuyên bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Chú trọng việc sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học đạo đức và giáo dục công dân.

 Chỉ đạo xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục, giảm thiểu tác động tiêu cực của thông tin không chính thống trên các trang mạng xã hội, các trò chơi trực tuyến gây ảnh hưởng xấu đối với học tập, rèn luyện của học sinh.

            5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật

a. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của ngành theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 của Bộ trường Bộ GDĐT ban hành kèm theo Quyết định số 571/QĐ-BGDĐT ngày 27/2/2017.

          b. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của giáo viên trong nhà trường, kể cả việc vi phạm đăng tải, phát tán thông tin không phù hợp, gây ảnh hưởng xấu, phản giáo dục trên các website, mạng xã hội của CB, GV, NV trong nhà trường.

c. Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục của nhà trường với Phòng Giáo dục-Đào tạo và UBND xã theo quy định.

          6. Về công tác bồi thường của Nhà nước

              a. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của đơn vị theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

             b. Đề nghị Phòng Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trong việc giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến công tác bồi thường.

            c. Báo cáo thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường Nhà nước trong trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương gửi Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND xã và Phòng giáo dục và Đào tạo.

           7. Về công tác thi đua, khen thưởng

 Trên cơ sở hướng dẫn, đánh giá, xếp loại các chỉ tiêu về công tác pháp chế của Phòng GD-ĐT đối với các nhà trường, trường THCS Nhân Đạo xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua công tác Pháp chế năm học 2017-2018 đối với cán bộ, giáo viên trong đơn vị.

  Trường THCS Nhân Đạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung về công tác Pháp chế theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại các chỉ tiêu đối với nhà trường của Phòng GD-ĐT.

III. Tổ chức thực hiện

          1. Phân công trách nhiệm

          1.1. Lãnh đạo trường

+ Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo công tác pháp chế của nhà trường .

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện, kiểm tra việc tham gia thực hiện công tác pháp chế. Hàng tháng kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện công tác pháp chế của CBGV, NV.

+ Căn cứ vào kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện công tác pháp chế của trường, giao cho bộ phận kế toán lập dự toán cho các hoạt động từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đã giao cho nhà trường. Kinh phí chi cho công tác tuyên truyền, PBGDPL thực hiện theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP, ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn.

          1.2. Các đoàn thể: Công đoàn, Đội TN, tổ chuyên môn

- Triển khai kịp thời kế hoạch thực hiện tuyên truyền pháp luật tới các thành viên của đoàn thể mình, thường xuyên tham gia thực tích cực các hoạt động giáo dục của nhà trường, có trách nhiệm tham gia học tập và tham gia công tác truyên truyền phổ biến pháp luật cùng ban công tác của nhà trường.

- Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục của nhà trường, các tổ chuyên môn, các đoàn thể nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa thông qua các hình thức như: tuyên truyền miệng, phát hành tài liệu, xây dựng tủ sách pháp luật, thi tìm hiểu, tư vấn pháp luật, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đợt sinh hoạt chính trị, ngoại khóa.Tuyên truyền, phổ biến thông qua buổi sinh hoạt tổ.

          2. Chế độ thông tin báo cáo.

Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, nhà trường thực hiện chế độ báo cáo định kì với Phòng GD-ĐT như sau:

- Nộp kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017-2018 ngày 05/10/2017.

- Báo cáo sơ kết công tác pháp chế học kỳ I trước ngày 05/01/2018.

- Báo cáo tổng kết công tác pháp chế và báo cáo tự đánh giá chỉ tiêu công tác pháp chế của nhà trường năm học 2017-2018 trước ngày 20/5/2018.

 Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường năm học 2017-2018, yêu cầu các Đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGVNV nhà trường nghiêm túc thực hiện, trong quá thực hiện có gì vướng mắc, báo cáo BGH nhà trường để kịp thời giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

- LĐ trường, CTCĐ trường (p/hợp chỉ đạo);

 

(để thực hiện)

- Tổ trưởng CM;

 

- Các đoàn thể trong nhà trường;

- Lưu VT.

 

                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093