Tin tức : PCCM-THỜI KHÓA BIỂU/

TKB ÔN TẬP HKI(2018-2019)

TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO HKI ( Thực hiện từ 10/10/2018 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 1                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ghi chú  
THỨ 2 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 3 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 4(10/10) 1 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Toán - Đức Anh -Thoa Văn - Ngoan    
2 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Toán - Đức Anh -Thoa Văn - Ngoan    
3 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Toán - Đức Anh -Thoa Văn - Ngoan    
4 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Toán - Đức Anh -Thoa Văn - Ngoan    
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6 (12/10) 1 Toán - Đức Toán - Huy Anh - Hằng Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Anh -Thoa    
2 Toán - Đức Toán - Huy Anh - Hằng Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Anh -Thoa    
3 Toán - Đức Toán - Huy Anh - Hằng Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Anh -Thoa    
4 Toán - Đức Toán - Huy Anh - Hằng Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Anh -Thoa    
5                  
THỨ 7( 13/10) 1 Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Văn - Giang Toán - Huy    
2 Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Văn - Giang Toán - Huy    
3 Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Văn - Giang Toán - Huy    
4 Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Văn - Giang Toán - Huy    
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO HKI ( Thực hiện từ 15/10/2018 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 2                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ghi chú  
THỨ 2 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 3(16/10) 1 Anh -Thoa Toán - Huy Toán - Huỳnh Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Giang Văn - Ngoan    
2 Anh -Thoa Toán - Huy Toán - Huỳnh Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Giang Văn - Ngoan    
3 Anh -Thoa Toán - Huy Toán - Huỳnh Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Giang Văn - Ngoan    
4 Anh -Thoa Toán - Huy Toán - Huỳnh Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Giang Văn - Ngoan    
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6 (19/10) 1 Văn - Mẫn Anh -Thoa Anh - Hằng Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
2 Văn - Mẫn Anh -Thoa Anh - Hằng Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
3 Văn - Mẫn Anh -Thoa Anh - Hằng Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
4 Văn - Mẫn Anh -Thoa Anh - Hằng Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
5                  
THỨ 7( 20/10) 1 Toán - Đức Văn - Hương Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
2 Toán - Đức Văn - Hương Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
3 Toán - Đức Văn - Hương Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
4 Toán - Đức Văn - Hương Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO HKI ( Thực hiện từ 22/10/2018 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 3                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ghi chú  
THỨ 2 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 3(23/10) 1 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Anh -Thoa Văn - Ngoan    
2 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Anh -Thoa Văn - Ngoan    
3 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Anh -Thoa Văn - Ngoan    
4 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Anh -Thoa Văn - Ngoan    
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6 (26/10) 1 Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Ngoan Anh - Hằng Toán - Đức Toán - Thùy Anh -Thoa    
2 Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Ngoan Anh - Hằng Toán - Đức Toán - Thùy Anh -Thoa    
3 Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Ngoan Anh - Hằng Toán - Đức Toán - Thùy Anh -Thoa    
4 Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Ngoan Anh - Hằng Toán - Đức Toán - Thùy Anh -Thoa    
5                  
THỨ 7( 27/10) 1 Toán - Đức Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
2 Toán - Đức Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
3 Toán - Đức Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
4 Toán - Đức Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO HKI ( Thực hiện từ 29/10/2018 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 4                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ghi chú  
THỨ 2(29/10) 1 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Anh -Thoa Văn - Ngoan    
2 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Anh -Thoa Văn - Ngoan    
3 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Anh -Thoa Văn - Ngoan    
4 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Anh -Thoa Văn - Ngoan    
5                  
THỨ 3 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6 (2/11) 1 Văn - Mẫn Anh -Thoa Văn - Ngoan Anh - Hằng Toán - Đức Toán - Thùy Toán - Huy    
2 Văn - Mẫn Anh -Thoa Văn - Ngoan Anh - Hằng Toán - Đức Toán - Thùy Toán - Huy    
3 Văn - Mẫn Anh -Thoa Văn - Ngoan Anh - Hằng Toán - Đức Toán - Thùy Toán - Huy    
4 Văn - Mẫn Anh -Thoa Văn - Ngoan Anh - Hằng Toán - Đức Toán - Thùy Toán - Huy    
5                  
THỨ 7( 3/11) 1 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
2 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
3 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
4 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO HKI ( Thực hiện từ 5/11/2018 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 5                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ghi chú  
THỨ 2(05/11) 1 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Anh -Thoa Văn - Ngoan    
2 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Anh -Thoa Văn - Ngoan    
3 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Anh -Thoa Văn - Ngoan    
4 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Anh -Thoa Văn - Ngoan    
5                  
THỨ 3(06/11) 1 Văn - Mẫn Toán - Huy Văn - Ngoan Anh - Hằng Toán - Đức Toán - Thùy Anh -Thoa    
2 Văn - Mẫn Toán - Huy Văn - Ngoan Anh - Hằng Toán - Đức Toán - Thùy Anh -Thoa    
3 Văn - Mẫn Toán - Huy Văn - Ngoan Anh - Hằng Toán - Đức Toán - Thùy Anh -Thoa    
4 Văn - Mẫn Toán - Huy Văn - Ngoan Anh - Hằng Toán - Đức Toán - Thùy Anh -Thoa    
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6 (09/11) 1 Toán - Đức Văn - Hương Văn - Ngoan Văn - Mẫn Anh -Thoa Văn - Giang Toán - Huy    
2 Toán - Đức Văn - Hương Văn - Ngoan Văn - Mẫn Anh -Thoa Văn - Giang Toán - Huy    
3 Toán - Đức Văn - Hương Văn - Ngoan Văn - Mẫn Anh -Thoa Văn - Giang Toán - Huy    
4 Toán - Đức Văn - Hương Văn - Ngoan Văn - Mẫn Anh -Thoa Văn - Giang Toán - Huy    
5                  
THỨ 7 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO HKI ( Thực hiện từ 12/11/2018 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 6                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ghi chú  
THỨ 2(12/11) 1 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Anh -Thoa Văn - Giang Văn - Ngoan    
2 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Anh -Thoa Văn - Giang Văn - Ngoan    
3 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Anh -Thoa Văn - Giang Văn - Ngoan    
4 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Anh -Thoa Văn - Giang Văn - Ngoan    
5                  
THỨ 3 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6(16/11) 1 Văn - Mẫn Anh -Thoa Văn - Ngoan Anh - Hằng Văn - Hương Toán - Thùy Toán - Huy    
2 Văn - Mẫn Anh -Thoa Văn - Ngoan Anh - Hằng Văn - Hương Toán - Thùy Toán - Huy    
3 Văn - Mẫn Anh -Thoa Văn - Ngoan Anh - Hằng Văn - Hương Toán - Thùy Toán - Huy    
4 Văn - Mẫn Anh -Thoa Văn - Ngoan Anh - Hằng Văn - Hương Toán - Thùy Toán - Huy    
5                  
THỨ 7(17/11) 1 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
2 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
3 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
4 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO HKI ( Thực hiện từ 19/11/2018 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 7                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ghi chú  
THỨ 2(19/11) 1 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
2 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
3 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
4 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
5                  
THỨ 3 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6 (23/11) 1 Văn - Mẫn Anh -Thoa Sinh - Trung Anh - Hằng Lý - Lan Toán - Thùy Toán - Huy    
2 Văn - Mẫn Anh -Thoa Sinh - Trung Anh - Hằng Lý - Lan Toán - Thùy Toán - Huy    
3 Văn - Mẫn Anh -Thoa Sinh - Trung Anh - Hằng Lý - Lan Toán - Thùy Toán - Huy    
4 Văn - Mẫn Anh -Thoa Sinh - Trung Anh - Hằng Lý - Lan Toán - Thùy Toán - Huy    
5                  
THỨ 7( 24/11) 1 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Hằng Sinh - Trung Toán - Đức Lý - Lan Văn - Ngoan    
2 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Hằng Sinh - Trung Toán - Đức Lý - Lan Văn - Ngoan    
3 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Hằng Sinh - Trung Toán - Đức Lý - Lan Văn - Ngoan    
4 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Hằng Sinh - Trung Toán - Đức Lý - Lan Văn - Ngoan    
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO HKI ( Thực hiện từ 26/11/2018 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 8                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ghi chú  
THỨ 2(26/11) 1 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Sử - Lệ    
2 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Sử - Lệ    
3 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Sử - Lệ    
4 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Sử - Lệ    
5                  
THỨ 3 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6(30/11) 1 Văn - Mẫn Địa - Giang Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
2 Văn - Mẫn Địa - Giang Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
3 Văn - Mẫn Địa - Giang Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
4 Văn - Mẫn Địa - Giang Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
5                  
THỨ 7(1/12) 1 Địa - Giang Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Anh -Thoa Văn - Ngoan    
2 Địa - Giang Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Anh -Thoa Văn - Ngoan    
3 Địa - Giang Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Anh -Thoa Văn - Ngoan    
4 Địa - Giang Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Anh -Thoa Văn - Ngoan    
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO ( Thực hiện từ 3/12/2018 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 9                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ghi chú  
THỨ 2(3/12) 1 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
2 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
3 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
4 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
5                  
THỨ 3 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6 (7/12) 1 Toán - Đức Anh -Thoa Sinh - Trung Văn - Mẫn Lý - Lan Toán - Thùy Văn - Ngoan    
2 Toán - Đức Anh -Thoa Sinh - Trung Văn - Mẫn Lý - Lan Toán - Thùy Văn - Ngoan    
3 Toán - Đức Anh -Thoa Sinh - Trung Văn - Mẫn Lý - Lan Toán - Thùy Văn - Ngoan    
4 Toán - Đức Anh -Thoa Sinh - Trung Văn - Mẫn Lý - Lan Toán - Thùy Văn - Ngoan    
5                  
THỨ 7( 8/12) 1 Anh -Thoa Văn - Hương Văn - Ngoan Sinh - Trung Toán - Đức Lý - Lan Toán - Huy    
2 Anh -Thoa Văn - Hương Văn - Ngoan Sinh - Trung Toán - Đức Lý - Lan Toán - Huy    
3 Anh -Thoa Văn - Hương Văn - Ngoan Sinh - Trung Toán - Đức Lý - Lan Toán - Huy    
4 Anh -Thoa Văn - Hương Văn - Ngoan Sinh - Trung Toán - Đức Lý - Lan Toán - Huy    
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
                     
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO ( Thực hiện từ 10/12/2018 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 10                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ghi chú  
THỨ 2(10/12) 1 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Sử - Lệ    
2 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Sử - Lệ    
3 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Sử - Lệ    
4 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Sử - Lệ    
5                  
THỨ 3 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6(14/12) 1 Văn - Mẫn Địa - Giang Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
2 Văn - Mẫn Địa - Giang Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
3 Văn - Mẫn Địa - Giang Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
4 Văn - Mẫn Địa - Giang Văn - Ngoan Anh - Hằng Anh -Thoa Toán - Thùy Toán - Huy    
5                  
THỨ 7(15/12) 1 Địa - Giang Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Anh -Thoa Văn - Ngoan    
2 Địa - Giang Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Anh -Thoa Văn - Ngoan    
3 Địa - Giang Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Anh -Thoa Văn - Ngoan    
4 Địa - Giang Văn - Hương Anh - Hằng Văn - Mẫn Toán - Đức Anh -Thoa Văn - Ngoan    
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO ( Thực hiện từ 17/12/2018 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 11                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ghi chú  
THỨ 2(17/12) 1 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
2 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
3 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
4 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
5                  
THỨ 3 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6 (21/12) 1 Toán - Đức Anh -Thoa Sinh - Trung Văn - Mẫn Lý - Lan Toán - Thùy Văn - Ngoan    
2 Toán - Đức Anh -Thoa Sinh - Trung Văn - Mẫn Lý - Lan Toán - Thùy Văn - Ngoan    
3 Toán - Đức Anh -Thoa Sinh - Trung Văn - Mẫn Lý - Lan Toán - Thùy Văn - Ngoan    
4 Toán - Đức Anh -Thoa Sinh - Trung Văn - Mẫn Lý - Lan Toán - Thùy Văn - Ngoan    
5                  
THỨ 7( 22/12) 1 Anh -Thoa Văn - Hương Văn - Ngoan Sinh - Trung Toán - Đức Lý - Lan Toán - Huy    
2 Anh -Thoa Văn - Hương Văn - Ngoan Sinh - Trung Toán - Đức Lý - Lan Toán - Huy    
3 Anh -Thoa Văn - Hương Văn - Ngoan Sinh - Trung Toán - Đức Lý - Lan Toán - Huy    
4 Anh -Thoa Văn - Hương Văn - Ngoan Sinh - Trung Toán - Đức Lý - Lan Toán - Huy    
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO ( Thực hiện từ 24/12/2018 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 12                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ghi chú  
THỨ 2(24/12) 1 Địa - Giang Văn - Hương Sinh - Trung Văn - Mẫn Toán - Đức Anh -Thoa Sử - Lệ    
2 Địa - Giang Văn - Hương Sinh - Trung Văn - Mẫn Toán - Đức Anh -Thoa Sử - Lệ    
3 Địa - Giang Văn - Hương Sinh - Trung Văn - Mẫn Toán - Đức Anh -Thoa Sử - Lệ    
4 Địa - Giang Văn - Hương Sinh - Trung Văn - Mẫn Toán - Đức Anh -Thoa Sử - Lệ    
5                  
THỨ 3(25/12) 1 Văn - Mẫn Địa - Giang Anh - Hằng Toán - Thùy Anh -Thoa Lý - Lan Toán - Huy    
2 Văn - Mẫn Địa - Giang Anh - Hằng Toán - Thùy Anh -Thoa Lý - Lan Toán - Huy    
3 Văn - Mẫn Địa - Giang Anh - Hằng Toán - Thùy Anh -Thoa Lý - Lan Toán - Huy    
4 Văn - Mẫn Địa - Giang Anh - Hằng Toán - Thùy Anh -Thoa Lý - Lan Toán - Huy    
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6  1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ  1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO ( Thực hiện từ 14/1/2019 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 13                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ngày nghỉ  
THỨ 2 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 3(15/1) 1 Anh -Thoa Văn - Hương Văn - Ngoan   Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
2 Anh -Thoa Văn - Hương Văn - Ngoan   Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
3 Anh -Thoa Văn - Hương Văn - Ngoan   Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
4 Anh -Thoa Văn - Hương Văn - Ngoan   Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6 (18/1) 1 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Anh - Duyên Anh -Thoa Toán - Thùy Văn - Ngoan    
2 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Anh - Duyên Anh -Thoa Toán - Thùy Văn - Ngoan    
3 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Anh - Duyên Anh -Thoa Toán - Thùy Văn - Ngoan    
4 Toán - Đức Toán - Huy Toán - Huỳnh Anh - Duyên Anh -Thoa Toán - Thùy Văn - Ngoan    
5                  
THỨ 7 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO ( Thực hiện từ 21/1/2019)      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 14                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ngày nghỉ  
THỨ 2(21/1) 1 Toán - Đức Anh -Thoa Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Toán - Huy    
2 Toán - Đức Anh -Thoa Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Toán - Huy    
3 Toán - Đức Anh -Thoa Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Toán - Huy    
4 Toán - Đức Anh -Thoa Toán - Huỳnh Toán - Thùy Văn - Hương Văn - Giang Toán - Huy    
5                  
THỨ 3 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6 (25/1) 1 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Duyên Anh - Duyên Toán - Đức Toán - Thùy Văn - Ngoan    
2 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Duyên Anh - Duyên Toán - Đức Toán - Thùy Văn - Ngoan    
3 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Duyên Anh - Duyên Toán - Đức Toán - Thùy Văn - Ngoan    
4 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Duyên Anh - Duyên Toán - Đức Toán - Thùy Văn - Ngoan    
5                  
THỨ 7(26/1) 1 Văn - Mẫn Văn - Hương   Toán - Thùy Anh -Thoa Anh -Thoa Văn - Ngoan    
2 Văn - Mẫn Văn - Hương   Toán - Thùy Anh -Thoa Anh -Thoa Văn - Ngoan    
3 Văn - Mẫn Văn - Hương   Toán - Thùy Anh -Thoa Anh -Thoa Văn - Ngoan    
4 Văn - Mẫn Văn - Hương   Toán - Thùy Anh -Thoa Anh -Thoa Văn - Ngoan    
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO ( Thực hiện từ 12/2/2019 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 15                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ngày nghỉ  
THỨ 2 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 3(12/2) 1 Văn - Mẫn Toán - Huy Văn - Ngoan Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Anh -Thoa    
2 Văn - Mẫn Toán - Huy Văn - Ngoan Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Anh -Thoa    
3 Văn - Mẫn Toán - Huy Văn - Ngoan Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Anh -Thoa    
4 Văn - Mẫn Toán - Huy Văn - Ngoan Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Anh -Thoa    
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6 (15/2) 1 Toán - Đức Anh -Thoa Anh - Duyên Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Toán - Huy    
2 Toán - Đức Anh -Thoa Anh - Duyên Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Toán - Huy    
3 Toán - Đức Anh -Thoa Anh - Duyên Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Toán - Huy    
4 Toán - Đức Anh -Thoa Anh - Duyên Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Toán - Huy    
5                  
THỨ 7(16/2) 1 Anh -Thoa Văn - Hương Toán - Huỳnh Anh - Duyên Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
2 Anh -Thoa Văn - Hương Toán - Huỳnh Anh - Duyên Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
3 Anh -Thoa Văn - Hương Toán - Huỳnh Anh - Duyên Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
4 Anh -Thoa Văn - Hương Toán - Huỳnh Anh - Duyên Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO ( Thực hiện từ 18/2/2019 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 16                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A Ngày nghỉ  
THỨ 2(18/2) 1 Toán - Đức Toán - Huy Văn - Ngoan Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Anh -Thoa    
2 Toán - Đức Toán - Huy Văn - Ngoan Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Anh -Thoa    
3 Toán - Đức Toán - Huy Văn - Ngoan Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Anh -Thoa    
4 Toán - Đức Toán - Huy Văn - Ngoan Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Anh -Thoa    
5                  
THỨ 3(19/2) 1 Văn - Mẫn Văn - Hương Anh - Duyên Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
2 Văn - Mẫn Văn - Hương Anh - Duyên Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
3 Văn - Mẫn Văn - Hương Anh - Duyên Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
4 Văn - Mẫn Văn - Hương Anh - Duyên Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6  1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 7(23/2) 1 Văn - Mẫn Anh -Thoa Toán - Huỳnh Anh - Duyên Văn - Hương Văn - Giang Văn - Ngoan    
2 Văn - Mẫn Anh -Thoa Toán - Huỳnh Anh - Duyên Văn - Hương Văn - Giang Văn - Ngoan    
3 Văn - Mẫn Anh -Thoa Toán - Huỳnh Anh - Duyên Văn - Hương Văn - Giang Văn - Ngoan    
4 Văn - Mẫn Anh -Thoa Toán - Huỳnh Anh - Duyên Văn - Hương Văn - Giang Văn - Ngoan    
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO ( Thực hiện từ 25/2/2019 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 17                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9B Ngày nghỉ  
THỨ 2(25/2) 1 Toán - Đức Toán - Huy Văn - Ngoan Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Anh -Thoa    
2 Toán - Đức Toán - Huy Văn - Ngoan Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Anh -Thoa    
3 Toán - Đức Toán - Huy Văn - Ngoan Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Anh -Thoa    
4 Toán - Đức Toán - Huy Văn - Ngoan Văn - Mẫn Văn - Hương Toán - Thùy Anh -Thoa    
5                  
THỨ 3(26/2) 1 Văn - Mẫn Anh -Thoa Anh - Duyên Anh - Duyên Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
2 Văn - Mẫn Anh -Thoa Anh - Duyên Anh - Duyên Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
3 Văn - Mẫn Anh -Thoa Anh - Duyên Anh - Duyên Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
4 Văn - Mẫn Anh -Thoa Anh - Duyên Anh - Duyên Toán - Đức Văn - Giang Toán - Huy    
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6  1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 7(2/3) 1 Anh -Thoa Văn - Hương Toán - Huỳnh Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
2 Anh -Thoa Văn - Hương Toán - Huỳnh Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
3 Anh -Thoa Văn - Hương Toán - Huỳnh Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
4 Anh -Thoa Văn - Hương Toán - Huỳnh Toán - Thùy Toán - Đức Văn - Giang Văn - Ngoan    
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
                     
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO ( Thực hiện từ 4/3/2019 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 18                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9B Ngày nghỉ  
THỨ 2(4/3) 1 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Anh -Thoa Anh -Thoa Văn - Ngoan    
2 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Anh -Thoa Anh -Thoa Văn - Ngoan    
3 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Anh -Thoa Anh -Thoa Văn - Ngoan    
4 Văn - Mẫn Toán - Huy Toán - Huỳnh Toán - Thùy Anh -Thoa Anh -Thoa Văn - Ngoan    
5                  
THỨ 3(5/3) 1 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Duyên Văn - Mẫn Toán - Đức Toán - Thùy Toán - Huy    
2 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Duyên Văn - Mẫn Toán - Đức Toán - Thùy Toán - Huy    
3 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Duyên Văn - Mẫn Toán - Đức Toán - Thùy Toán - Huy    
4 Anh -Thoa Văn - Hương Anh - Duyên Văn - Mẫn Toán - Đức Toán - Thùy Toán - Huy    
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6  1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 7(9/3) 1 Toán - Đức Toán - Huy Văn - Ngoan Anh - Duyên Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
2 Toán - Đức Toán - Huy Văn - Ngoan Anh - Duyên Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
3 Toán - Đức Toán - Huy Văn - Ngoan Anh - Duyên Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
4 Toán - Đức Toán - Huy Văn - Ngoan Anh - Duyên Văn - Hương Văn - Giang Anh -Thoa    
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
                     
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO    
THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO ( Thực hiện từ 11/3/2019 )      
Năm học: 2018-2019    
Tuần 19                    
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9B Ngày nghỉ  
THỨ 2(11/3) 1 Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Ngoan Toán - Thùy Toán - Đức Anh -Thoa Toán - Huy    
2 Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Ngoan Toán - Thùy Toán - Đức Anh -Thoa Toán - Huy    
3 Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Ngoan Toán - Thùy Toán - Đức Anh -Thoa Toán - Huy    
4 Văn - Mẫn Văn - Hương Văn - Ngoan Toán - Thùy Toán - Đức Anh -Thoa Toán - Huy    
5                  
THỨ 3 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 4 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 5 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 6  1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
THỨ 7(9/3) 1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
                     
              T/M BGH:      
                     
                     

thcsnhandao

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 51

Tổng lượng truy cập: 235408