Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

HỒ SƠ KIỆN TOÀN BCHCĐ NHIỆM KÌ 2017-2022

HỒ SƠ KIỆN TOÀN BCHCĐ NHIỆM KÌ 2017-2022

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LÝ NHÂN

CĐCS TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

 

 
 
 

 

 

Số:  01 /TTr-CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Đạo Lý, ngày 23 tháng 8 năm 2018.

 

TỜ TRÌNH

V/v xin chủ trương bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành,
,kiện toàn chức danh Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Nhân Đạo

nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Kính gửi:    - Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Lý Nhân

-  Chi ủy chi bộ Trường THCS Nhân Đạo

 

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết họp BCH Công đoàn Trường THCS Nhân Đạo ngày 20/8/2018

- Xét Đơn xin thôi tham gia chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Nhân Đạo của đồng chí Hà Xuân Đức do luân chuyển công tác, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS Nhân Đạo lập Tờ trình đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Lý Nhân, Chi ủy chi bộ Trường THCS Nhân Đạo cho phép Công đoàn Trường THCS Nhân Đạo bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ban Chấp hành, kiện toàn chức danh Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Nhân Đạo nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ nguồn cán bộ tại chỗ (có danh sách trích ngang kèm theo).

Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS Nhân Đạo trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu CĐCS.

BÍ THƯ CHI BỘ

 

 

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Thoa

 

THCS NĐ

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093