Tin tức : KẾ HOẠCH, BÁO CÁO NHÀ TRƯỜNG/

BÁO CÁO Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 10/BC-THCSNĐ

          Nhân Đạo, ngày 10  tháng 11 năm 2017

 

BÁO CÁO

Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017

 

 
 

 

 

 

 

Căn cứ Văn bản số 137/KH-SGDĐT ngày 19 tháng 09 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ngành giáo dục trong năm 2017;

Thực hiện Kế hoạch số 850/KH-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Phòng GD- ĐT huyện Lý Nhân về tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn huyện Lý Nhân năm 2017.

Trường THCS Nhân Đạo báo cáo kết quả tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa  xã  hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017, cụ thể như sau:

 

1. Hình thức:

Nhà trường đã tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam dưới các hình thức:

- Tổ  chức  tuyên  truyền,  phổ  biến,  giáo  dục  pháp  luật về Nghị quyết Đại hội đại biệu Đảng bộ huyện Lý Nhân; Bộ luật Dân sự; Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật trẻ em năm 2016; Luật An toàn vệ sinh thực phẩm; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng; chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Quốc phòng  –  an ninh; Luật Nghĩa vụ quân sự;…

-  Treo  băng  rôn,  áp  phích  khẩu  hiệu: “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật ” từ ngày 17 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017.

- Tuyên truyền qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

-  Các hình thức khác: Tổ chức hội thi “Tìm hiểu pháp luật” về những điểm mới của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP so với Nghị định 171/2013/NĐ-CP.

2. Đối tượng:

          Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

3. Kết quả:

Qua phổ biến, tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam tại đơn vị, nhận thức về pháp luật trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân  viên, học sinh đã hiểu được mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – ngày 09 tháng 11 hàng năm; việc tổ chức “Ngày Pháp luật” đã  giúp cho đội ngũ biết tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Hội thi “Tìm hiểu pháp luật” đã giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nắm rõ hơn các quy định về an toàn giao thông đường bộ và đường sắt thông qua những điểm mới của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP so với Nghị định 171/2013/NĐ-CP.

4. Thuận lợi, khó khăn:

4.1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo thưc hiện “Ngày Pháp luật” kịp thời của Ủy ban nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân.

- Đội ngũ nhà trường có tinh thần thượng tôn Hiến pháp, tôn trọng và chấp hành những quy định của pháp luật.

4.2. Khó khăn:

Không có.

 

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 của Trường THCS Nhân Đạo./.

 

Nơi nhận:                                                                      

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân(b/c);

- Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng;

- Lưu: VT, PC.                                          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thcsnhandao

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 3

Tổng lượng truy cập: 235689