Tin tức : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN/

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA PGD&ĐT LÝ NHÂN NĂM HỌC 2016 -2017

UBND HUYỆN LÝ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /PGDĐT-CNTT

V/v: Chuẩn bị các điều kiện và cập nhật dữ liệu cho các phần mềm trực tuyến

năm học 2016-2017

            Lý Nhân, ngày      tháng 8  năm 2016

    Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện.

 

Thực hiện Công văn số 1200/SGDĐT-CTTT ngày 15 tháng 8 năm 2016 về việc chuẩn bị các điều kiện và cập nhật dữ liệu cho các phần mềm trực tuyến năm học 2016-2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân yêu cầu các trường triển khai thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Đối với việc cập nhật thông tin lên website:

Trước ngày giảng dạy chính thức ngày (05/9/2016), 100% các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện hoàn thành một số công việc sau:

- Cập nhật đầy đủ các thông tin công khai theo tinh thần Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân trên website của đơn vị.

- Cập nhật đầy đủ các biểu mẫu, thủ tục hành chính, chính sách tuyển sinh đầu cấp để công khai đối với nhân dân, phụ huynh, học sinh được biết.

- Cập nhật các thông tin điều hành quản lý, thông báo, lịch giảng dạy giúp giáo viên dễ dàng trong tra cứu, thực hiện.

2.  Đối với phần mềm sổ điểm điện tử và đánh giá học sinh tiểu học online:

Sau ngày 22/8/2015, trước ngày giảng dạy chính thức, các trường Tiểu học và THCS triển khai đầy đủ các nội dung sau:

- Quán triệt Quy chế sử dụng phần mềm quản lý sổ điểm điện tử tích hợp trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục Hà Nam (Ban hành theo Quyết định số 1347/QĐ-SGDĐT ngày 02/10/2014 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam) tới tất cả cán bộ giáo viên trong nhà trường.

- Cập nhật đầy đủ thông tin học sinh, giáo viên (chỉ cập nhật học sinh đầu cấp và giáo viên mới, phần mềm sẽ tự động chuyển dữ liệu sang năm học mới 2016-2017).

- Phân chia lớp, phân công giảng dạy.

* Lưu ý:

- Các trường THCS tiếp tục sử dụng sổ điểm in từ phần mềm Sổ điểm điện tử.

- Các trường Tiểu học: Khuyến khích các trường sử dụng phần mềm nhận xét, đánh giá thay theo Thông Tư 30 thế cho việc dùng sổ nhận xét, đánh giá bằng giấy (sau khi có ý kiến của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo để triển khai đồng loạt bằng phần mềm nhận xét, đánh giá theo Thông tư 30 sửa đổi).

3. Đối với phần mềm Sổ liên lạc điện tử SMS:

- Khuyến khích các trường sử dụng hệ thống Sổ liên lạc điện tử miến phí Edu-Noti đã tích hợp trên website http://hanam.edu.vn, http://hanam.edu.vn/pgdlynhan và các hình thức liên lạc, trao đổi miến phí với phụ huynh trên website của các nhà trường.

- Các trường thực hiện Công văn số 726/SGDĐT – CTTT ngày 30/5/2016 của Sở GDĐT Hà Nam và Công văn số 525/PGDĐT – CNTT ngày 01/8/2016 của Phòng GDĐT Lý Nhân về việc triển khai ứng dụng sổ liên lạc điện tử SMS năm học 2016 - 2017.

- Đối với trường đã sử dụng phần mềm nhắn tin SMS của các đối tác khác ngoài VNPT Hà Nam như Vietel Hà Nam, tổ chức nghiên cứu, so sánh các chính sách, sự an toàn, tiện lợi khi sử dụng giữa các hệ thống để tự quyết định đơn vị cung cấp dịch vụ. Tự chịu trách nhiệm về an toàn dữ liệu thông tin, đảm bảo lợi ích của phụ huynh học sinh khi sử dụng dịch vụ.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện việc chuẩn bị các điều kiện, dữ liệu cho năm học 2016 - 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:                                                                          KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Trưởng phòng (để báo cáo);                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- LĐP, CĐN (để p/h chỉ đạo);

- Như trên (để thực hiện);

- CV: MN, TH, THCS, CNTT (để thực hiện);                                               

- Lưu: VT, CNTT.                                                      

 

 

                                                                                     Nguyễn Trọng Dương

PGD

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 84

Tổng lượng truy cập: 241044