Tin tức : PCCM-THỜI KHÓA BIỂU/

TKB TUẦN 15( 2018-2019)

Trường THCS Nhân Đạo Thời khóa biểu năm học 2018-2019  
Học kỳ 1    
          Áp dụng từ ngày 26-11-2018( Tuần 15)  
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A GV Nghỉ
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 VĂN - Mẫn Anh - Thoa VĂN - Ngoan TOÁN - Thùy SINH - Trung TD - Hùng SỬ-Lệ  
3 CNG - Nhàn SINH - Trung VĂN - Ngoan ĐỊA - Mẫn VĂN - Hương TOÁN - Thùy TOÁN - Huy  
4 LÝ-Lan TOÁN - Huy ĐỊA - Giang SỬ - Mẫn TOÁN - Đức Anh - Thoa TD - Hùng  
5 ĐỊA- Giang TCV - Hương GDCD-Lệ CNG- Nhàn Anh - Thoa SINH - Trung LÝ -Lan  
Thứ 3 1 TOÁN - Đức CNG - Nhàn TOÁN - Huỳnh VĂN- Mẫn HÓA - Tâm LÝ-Lan Anh - Thoa  
2 NHẠC - Nhàn LÝ-Lan SINH - Trung VĂN- Mẫn Anh - Thoa VĂN - Giang HÓA - Tâm Thùy
3 SINH - Trung VĂN - Hương SỬ - Mẫn Anh - Hằng ĐIẠ- Giang SỬ - Lệ VĂN - Ngoan Hùng
4 SỬ - Hương TOÁN - Huy ĐỊA - Giang Anh - Hằng SỬ - Lệ Đọc sách- Khuyên VĂN - Ngoan  
5 TCV - Hương TCT - Huy Anh - Hằng GDCD-Lệ TCT-Đức HÓA - Tâm MT-Trung  
Thứ 4 1 VĂN - Mẫn Anh - Thoa TD - Hùng LÝ-Lan VĂN - Hương VĂN - Giang SINH - Trung  
2 VĂN - Mẫn TD - Hùng TOÁN - Huỳnh TOÁN - Thùy VĂN - Hương Anh - Thoa TOÁN - Huy Ngoan
3 SINH - Trung VĂN - Hương MT-Hà TCV-Mẫn TD - Hùng CNG - Nhàn ĐỊA - Giang Đức
4 Anh - Thoa TOÁN - Huy SỬ - Mẫn SINH - Trung MT - Hà TCV- Giang CNG - Nhàn Lệ
5         Đọc sách- Khuyên MT - Hà TCT - Huy  
Thứ 5 1 Anh - Thoa GDCD - Lệ TD - Hùng TOÁN - Thùy TOÁN - Đức SINH - Trung TOÁN - Huy Lan
2 TOÁN - Đức Anh - Thoa TOÁN - Huỳnh TD - Hùng SINH - Trung TOÁN - Thùy VĂN - Ngoan Mẫn
3 TCT- Đức TOÁN - Huy Đọc sách- Khuyên SINH - Trung CNG - Nhàn GDCD - Lệ ĐỊA - Giang Hương
4 Đọc sách- Khuyên CNG - Nhàn VĂN - Ngoan TCT - Thùy TD - Hùng SỬ - Lệ Anh - Thoa  
5     TCT - Huỳnh Đọc sách- Khuyên Anh - Thoa ĐỊA-Giang SINH - Trung  
Thứ 6 1 Anh - Thoa SINH - Trung VĂN - Ngoan TOÁN - Thùy HÓA - Tâm TD - Hùng LÝ -Lan Huy
2 TOÁN - Đức TD - Hùng VĂN - Ngoan VĂN- Mẫn SỬ - Lệ TOÁN - Thùy Anh - Thoa Nhàn
3 VĂN - Mẫn MT-Thọ SINH - Trung Anh - Hằng LÝ-Lan Anh - Thoa VĂN - Ngoan Giang
4 TD - Hùng SỬ-Hương Anh - Hằng MT- Thọ TOÁN - Đức HÓA - Tâm TCV - Ngoan Huỳnh
5 MT- Thọ Đọc sách- Khuyên Anh - Hằng SỬ - Mẫn TCV-Hương TCT- Thùy HÓA - Tâm  
Thứ 7 1 TD - Hùng NHẠC - Nhàn TOÁN - Huỳnh NHẠC-Long VĂN - Hương VĂN - Giang TOÁN - Huy  
2 TOÁN - Đức VĂN - Hương CNG- Nhàn ĐỊA - Mẫn NHẠC-Long VĂN - Giang VĂN - Ngoan Trung
3 CNG - Nhàn VĂN - Hương LÝ- Lan TD - Hùng GDCD-Lệ NHẠC-Long GDCD-Ngoan Thoa
4 GDCD-Lệ ĐỊA - Giang NHẠC-Long VĂN- Mẫn TOÁN - Đức TOÁN - Thùy TD - Hùng Tâm
5 SH - Mẫn SH - Nhàn SH - Ngoan SH - Thùy SH- Hương SH - Lệ SH - Huy  
            Nhân  Đạo, ngày  26/11/2018  
            KT. HIỆU TRƯỞNG  
        PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
                   
                   
                   
        Trương Ngọc Huỳnh  

TNH

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 66

Tổng lượng truy cập: 236349