Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

PHỤ LỤC MẪU VĂN BẢN HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

PHỤ LỤC

MẪU VĂN BẢN HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
 

Mẫu số 01

Tờ trình đề nghị Liên đoàn Lao động huyện khen và trình Công đoàn cấp trên khen

Mẫu số 02

Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị Liên đoàn Lao động huyện khen và trình Công đoàn cấp trên khen

Mẫu số 03

Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị Liên đoàn Lao động huyện khen và trình Công đoàn cấp trên khen

Mẫu số 04

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn

Mẫu số 05

Tóm tắt thành tích đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn

Mẫu số 06

Đăng ký thi đua

Mẫu số 07

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh; Giấy khen đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác

Mẫu số 08

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh; Giấy khen đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 1

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LÝ NHÂN
CÔNG ĐOÀN .............…………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:       /TTr-CĐCS

….......……, ngày     tháng     năm 20....

 

TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng …….

 

Kính gửi: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân

 

Căn cứ Quy chế Khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-LĐLĐ ngày 15/10/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ban Chấp hành Công đoàn ……… đã đánh giá thành tích xuất sắc đạt được trong hoạt động Công đoàn và thực hiện các phong trào thi đua của ……………………… năm 20…..

Ban Chấp hành Công đoàn ……. đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện xem xét khen thưởng như sau:

I. Tặng Cờ thi đua

1. Cờ của Tổng Liên đoàn

+ Tặng Cờ thi đua năm 20..... cho tập thể......... (hoặc Cờ chuyên đề về …....... cho ......…).

2. Cờ của Liên đoàn Lao động tỉnh

+ Tặng Cờ thi đua năm 20..... cho tập thể......... (hoặc Cờ chuyên đề về …....... cho ......…).

II. Tặng Bằng khen

1. Bằng khen của Tổng Liên đoàn

+ Tặng Bằng khen cho tập thể…… (hoặc Tặng Bằng khen về chuyên đề....... cho tập thể......).

+ Tặng Bằng khen cho cá nhân:

- Đồng chí.......................................... - Chức vụ.........................

- Đồng chí.......................................... - Chức vụ.........................

(có danh sách kèm theo)

2. Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh

+ Tặng Bằng khen cho tập thể…… (hoặc Tặng Bằng khen về chuyên đề....... cho tập thể......).

+ Tặng Bằng khen cho cá nhân:

- Đồng chí.......................................... - Chức vụ.........................

- Đồng chí.......................................... - Chức vụ.........................

(có danh sách kèm theo)

III. Tặng Giấy khen của LĐLĐ huyện

+ Tặng Giấy khen cho tập thể…….

+ Tặng Giấy khen cho cá nhân:

- Đồng chí.......................................... - Chức vụ.........................

- Đồng chí.......................................... - Chức vụ.........................

(có danh sách kèm theo)

IV. Đề nghị LĐLĐ công nhận Công đoàn cớ sở vững mạnh

+ Tập thể: ...............................

Ban Chấp hành Công đoàn ……. đảm bảo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng là đúng thực tế.

Trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện xem xét.

Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm:

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng:..... bản.

- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị khen thưởng:...... bản.

- Tóm tắt thành tích (danh sách trích ngang) của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng: ...... bản.

- Các văn bản khác (.......).

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu CĐCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH
(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Mẫu số 2

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

KHEN THƯỞNG NĂM......
ính kèm Tờ trình số....../TTr-CĐCS ngày .../.../... của BCH Công đoàn…………….)

 

I. CỜ THI ĐUA:

1. Cờ của Tổng Liên đoàn

………….

2 Cờ của Liên đoàn Lao động tỉnh

…………….

II. BẰNG KHEN:

1. Bằng khen của Tổng Liên đoàn

a. Tập thể: ………….

b. Cá nhân:

- Đồng chí.......................................... - Chức vụ.........................

- Đồng chí............................................. - Chức vụ...........................

2. Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh

a. Tập thể: ………….

b. Cá nhân:

- Đồng chí.......................................... - Chức vụ.........................

- Đồng chí............................................. - Chức vụ...........................

III. GIẤY KHEN:

a. Tập thể: ………….

b. Cá nhân:

- Đồng chí.......................................... - Chức vụ.........................

- Đồng chí............................................. - Chức vụ...........................

 

 

 

…………………………………………………

Lưu ý: Ghi rõ ràng, không viết tắt, chỉ ghi chức vụ Công đoàn và chức vụ Đảng, chính quyền cao nhất.

 

 

 

Mẫu số 3

TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM……
ính kèm Tờ trình số....../TTr-CĐCS ngày .../.../... của BCH Công đoàn…………….)

I. TẬP THỂ:

TT

Tên tập thể đề nghị khen thưởng

Tóm tắt thành tích

(Ch ghi những thành tích tiêu biểu; ghi rõ danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được liên tục 3 năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng)

Hình thức đề nghị khen thưởng

1

 

 

 

 

II. CÁ NHÂN:

TT

Họ và tên, năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Tóm tắt thành tích

(Chỉ ghi những thành tích tiêu biu; Một số sáng kiến tiêu biểu; ghi rõ danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được liên tục 3 năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng)

Hình thức đề nghị khen thưởng

 

 

 

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày     tháng      năm 20....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TỔNG LIÊN ĐOÀN TẶNG BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO

Năm……..

 

Họ và tên: …………       ngày, tháng, năm sinh ……..      Nam (nữ) ….

Quê quán: …………………

Trình độ chuyên môn: ……………………..

Chức vụ, đơn vị công tác ………………….

Tổng số đề tài khoa học giải pháp sáng kiến ……………..

Tổng số tiền làm lợi ……. triệu đồng,

Tổng số tiền được thưởng: ……… triệu đồng.

Những năm đã được Bằng LĐST: năm……, năm.....

I. Mô tả giải pháp sáng kiến, đề tài khoa học: (Mô tả từng giải pháp, đề tài)

1. Mô tả ngắn gọn những ưu, khuyết điểm của tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất đang được áp dụng tại cơ quan, đơn vị. Cần chỉ rõ đặc điểm cần phải khắc phục.

2. Mô tả giải pháp sáng kiến:

- Thuyết minh tính mới của của giải pháp: (mô tả ngắn gọn đầy đủ và rõ ràng, chú ý nêu rõ các nội dung cải tiến, sáng tạo).

- Khả năng áp dụng: Giải pháp đã được áp dụng tại địa phương, đơn vị nào? hoặc chứng minh khả năng áp dụng trong điều kiện kinh tế kỹ thuật tại cơ quan đơn vị.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội của đề tài, giải pháp, sáng kiến sáng tạo: Cần so sánh với những giải pháp tương tự, giá trị kinh tế đem lại sau khi áp dụng giải pháp, đề tài, sáng kiến so với trước đó. (Kèm theo Quyết định hoặc giấy chứng nhận công nhận giải pháp, đề tài của cấp có thẩm quyền; bản vẽ, sơ đồ, ảnh... để minh họa).

II. Thành tích hoạt động Công đoàn:

- Nêu ngắn gọn những công việc, kết quả đạt được khi thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn giao.

- Các danh hiệu, hình thức được khen thưởng.

 XÁC NHẬN
Của Công đoàn cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA LĐLĐ HUYỆN
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số 5

TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ, TỔNG LIÊN ĐOÀN TẶNG BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO NĂM...
ính kèm Tờ trình số....../TTr-CĐCS ngày .../.../... của BCH Công đoàn…………….)

TT

Họ và tên, năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác

Số gii pháp, đề tài

- Tiền làm lợi. -Tiền thưởng

Tóm tắt nội dung giải pháp, đề tài

Năm đã đt Bằng LĐST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: Tóm tắt nội dung giải pháp, đề tài cần nêu tóm tắt một số ni dung cơ bản sau:

- Tên giải pháp, đề tài.

- Tính cấp thiết đưa ra giải pháp, đ tài,

- Trước khi đưa ra giải pháp, đ tài,

- Giải pháp, đề tài,

- Tính mới, tính sáng tạo của giải pháp, đề tài,

- Hiệu quả kinh tế, xã hội,

- Đã được các giải thưởng (tên giải thưởng, đơn vị tổ chức, ngày, tháng năm được trao giải).

- S, ngày, tháng, năm, đơn vị ban hành văn bản công nhận đề tài sáng kiến, hiệu quả của sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến...

 

 

 

 

 

Mẫu số 6

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LÝ NHÂN
CÔNG ĐOÀN ..............................…….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số:        /ĐKTĐ-CĐCS

…….., ngày     tháng     năm 20…

 

ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM……..

 

Kính gửi: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân

 

Căn cứ thành tích đạt được của tập thể, cá nhân thực hiện phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 20...

Căn cứ chương trình công tác của Công đoàn ….năm 20... Ban Chấp hành Công đoàn... đăng ký thi đua năm 20... cụ thể như sau:

I/ Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khen

1. Tặng Cờ thi đua toàn diện

- Cờ thi đua toàn diện cho tập thể: .....

2. Tặng Bằng khen

- Tập thể: .....

- Cá nhân: .....

+  .....         - chức vụ chính quyền, công đoàn .....

+  .....

II/ Đề nghị LĐLĐ tỉnh Hà Nam khen

1. Tặng Cờ thi đua toàn diện

Cờ thi đua toàn diện cho tập thể: .....

2. Tặng Bằng khen

- Tập thể: .....

- Cá nhân: .....

+  .....         - chức vụ chính quyền, công đoàn .....

+  .....

III/ Đề nghị LĐLĐ huyện tặng Giấy khen

- Tập thể: .....

- Cá nhân:

    +  .....         - chức vụ chính quyền, công đoàn .....

    +  .....

IV/ Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh

- Tập thể:  .......

 

Trên đây là đăng ký thi đua của Công đoàn….…………. , đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện theo dõi giúp đỡ để đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu đăng ký thi đua trên.

Trân trọng.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

 

 

 

Mẫu số 07

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LÝ NHÂN
CÔNG ĐOÀN ............….............................….

----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-----
---------------------------------

 

……………. ngày …. tháng ….. năm ……

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN …….(1)

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể(2).

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số    ngày    tháng    năm 201…. của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước(3).

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước(4).

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể(5).

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG(6)

1. Danh hiệu thi đua;

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA LĐLĐ HUYỆN
(Ký, đóng dấu)

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
(Ký, đóng dấu)

 

 

 

_____________

(1) Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

(2) Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng...).

(3) Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động... việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,...

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...).

(4) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện...

(5) Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận).

(6) Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

 

 

 

 

Mẫu số 08

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LÝ NHÂN
CÔNG ĐOÀN ............….............................….

----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-----
---------------------------------

 

……………. ngày …. tháng ….. năm ……

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG…… (1)

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ..............................

- Sinh ngày, tháng, năm: ………………………………… Giới tính:............

- Quê quán(2)...........................................................

- Trú quán:...................................................................................

- Đơn vị công tác: ....................................................................

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):..........................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:.........................................................................

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:....................................................

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:..........................................

2. Thành tích đạt được của cá nhân(3).......................................................

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG(4)

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng;

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA LĐLĐ HUYỆN
(Ký, đóng dấu)

 

 

           

 

 

____________

(1) Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

(2) Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

(3) Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...).

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động... việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,...

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội..,).

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của trung ương hội, đoàn thể giao.

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương...

(4) Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

 

 

TNH

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 50

Tổng lượng truy cập: 254262