Tin tức : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN/

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TRANG MẠNG CÁ NHÂN

UBND HUYỆN LÝ NHÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

Số:         /PGDĐT - CNTT

  V/v sử dụng các trang mạng internet và mạng xã hội.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

  Lý Nhân, ngày     tháng  8  năm 2016

         

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trong  toàn  huyện.

Trong giai đoạn hiện nay, với sự bùng nổ của Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông, các trang mạng xã hội phát triển vượt bậc mang lại lợi ích to lớn cho người sử dụng. Bên cạnh những ưu điểm, các trang mạng xã hội còn có cả mặt trái, tiêu cực như trao đổi, chia sẻ thông tin, hình ảnh gây phản cảm, ảnh hưởng, tác hại tới người dùng. Vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Công Nghệ thông tin của Quốc hội khóa XI ban hành ngày 29/6/2006 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

2. Yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tuyệt đối không cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, đăng tải những hình ảnh, thông tin có nội dung vi phạm như:

a) Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; trái với chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước ta.

b) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

d) Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;

đ) Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định. Phát tán lại thông tin, tài liệu, hình ảnh…chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền công bố.

e) Những hình ảnh, lời bình, chia sẻ không mang tính giáo dục, gây ảnh hưởng tiêu cực.

3. Không sử dụng những trò chơi mang tính nguy hiểm cao có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của mình và người khác (ví dụ như: Pokemon Go…đã được khuyến cáo) hoặc làm mất tập trung cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo.

4. Phát hiện và xử lý kịp thời các cá nhân vi phạm các yêu cầu trên bằng các hình thức theo quy định.

5. Phối hợp với cha mẹ học sinh tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cụ thể việc sử dụng điện thoại của học sinh (nếu có)…

Trên đây là một số lưu ý về việc sử dụng mạng internet và mạng xã hội đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên trong ngành giáo dục huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Trưởng phòng (để báo cáo);

- LĐP, CĐN; (để ph/hợp chỉ đạo)

- CV: CNTT, MN,TH, THCS;

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Lưu: VT, CNTT.

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                 

 

 

                 Nguyễn Trọng Dương

 

PGD

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 79

Tổng lượng truy cập: 241039