Tin tức : KẾ HOẠCH, BÁO CÁO NHÀ TRƯỜNG/

BÁO CÁO Công tác phòng chống bạo lực học đường

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/BC-…

Nhân Đạo , ngày…… tháng    năm 2019

 

BÁO CÁO

Công tác phòng chống bạo lực học đường

 

 
 

 

 

 

1. Công tác chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền, xây dựng và thực hiện kế hoạch về phòng chống bạo lực học đường

- Phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác chống bạo lực học đường.

- Ban hành các văn bản để triển khai và thực hiện nội dung các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống bạo lực học đường tại đơn vị ( Nêu rõ văn bản số, kí hiệu, tên văn bản đơn vị đã ban hành... ).

2. Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp khắc phục, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả

- Kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, văn bản của đơn vị về công tác phòng, chống bạo lực học đường tại đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc;

- Thực trạng và nguyên nhân: Nêu rõ thực trạng và có dẫn chứng cụ thể dẫn tới các vụ bạo lực học đường xảy ra tại đơn vị, phân tích nguyên nhân.(nếu có).

- Giải pháp: Nêu rõ các giải pháp đơn vị thực hiện phòng ngừa bạo lực học đường; giải pháp xử lý các vụ việc bạo lực học đường đã xảy ra (nếu có).

- Kinh nghiệm, cách làm hiệu quả: Nêu rõ các cách làm mang lại hiệu quả giúp phòng ngừa,  giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường tại đơn vị, gửi kèm báo cáo tổng kết kinh nghiệm (nếu có). 

3. Kiến nghị, đề xuất

Kiến nghị với Bộ GDĐT, Bộ Công an, Sở GDĐT, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan.

Nơi nhận:

- Sở GDĐT Hà Nam (qua Thanh tra);

- Lưu: VT.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kí, đóng dấu)

 

 

TNH

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 90

Tổng lượng truy cập: 235976