Tin tức : HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG (LẦN 2), Năm học 2018 - 2019, Tại THCS Bắc Lý

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỤM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

           Lý Nhân, ngày 09 tháng 3 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG (LẦN 2)

Năm học 2018 - 2019

 

 
 

 

 

 

Thực hiện Công văn 1592/SGDĐT-GDTrH ngày 24/9/2018 của Sở GDĐT Hà Nam hướng dẫn việc tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, nghiên cứu bài học, chuyên đề và tham gia diễn đàn trên mạng ở các trường trung học; Công văn số 866/GDĐT-THCS ngày 27/9/2018 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân, về  việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp THCS năm học 2018-2019; Ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng GD&ĐT tại buổi họp Hiệu trưởng các trường THCS ngày 05/3/2019.

Cụm sinh hoạt chuyên môn cấp THCS xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường lần 2 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng SHCM trong các trường THCS, tập trung vào nội dung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà, thi vào THPT,…

- Cán bộ quản lý, giáo viên trong các cụm trường cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn về nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, đánh giá học sinh.

2. Yêu cầu: Việc sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian: Từ 13h45 ngày 14/3/2019 (thứ Năm)

2. Địa điểm: Trường THCS Bắc Lý

3. Thành phần: Cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 9 các bộ môn Ngữ Văn, Toán, Anh các trường THCS trong huyện và trường TH&THCS Nhân Mỹ.

4.  Nội dung sinh hoạt chuyên môn

- Từ 13h45 đến 14h00: Công tác chuẩn bị.

- Từ 14h00 đến 15h00:  Dự giờ dạy minh hoạ các môn  Ngữ Văn, Toán, Anh  ( Nội dung dạy: Dạy 01 tiết thuộc chuyên đề ôn tập vào lớp 10 THPT-Giờ dạy tập trung vào việc đổi mới PPGD, nâng cao chất lượng đại trà, ôn thi vào THPT).

- Từ 15h00 đến 16h15: Báo cáo, trao đổi, rút kinh nghiệm giờ dạy theo môn tại phòng dự giờ.

- Từ 16h30 đến 17h00: Trao đổi, rút kinh nghiệm chung tại nhà đa năng trường THCS Bắc Lý.

- Thành phần: CB, GV chủ trì sinh hoạt các môn; giáo viên dạy minh họa, lãnh đạo các trường và giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn theo bộ môn.

- Nội dung: Trao đổi, rút kinh nghiệm giờ dạy trên cơ sở đổi mới PPGD  nhằm nâng cao chất lượng đại trà, thi vào THPT.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Phân công dạy minh họa

+  Môn Toán: Ông Trần Ngọc Vinh,  trường TH&THCS Nhân Mỹ;

          + Môn Ngữ văn:  Bà Trần Thị Thùy Linh, trường THCS Bắc Lý;

          + Môn Tiếng Anh:  Bà Trần Thị Hiền, GV-THCS Nhân Hậu.

Lưu ý:

- Việc lựa chọn tiết dạy minh họa theo hướng phù hợp nội dung sinh hoạt chuyên môn, không nhất thiết phải theo nội dung chương trình ở thời điểm tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Các trường tổ chức cho tổ CM nghiên cứu nội dung sinh hoạt chuyên môn, 100% các trường chuẩn bị nội dung ý kiến phát biểu theo từng chuyên đề.

2. Phân công cán bộ cốt cán chủ trì trao đổi rút kinh nghiệm

          +  Môn Toán: Bà Nguyễn Thu Hà, HT - THCS Nam Cao

          + Môn Ngữ văn: Bà Đặng Thị Kim Minh, PHT- trường THCS Bắc Lý.

          + Môn Tiếng Anh: Bà Nguyễn Thị Tươi, GV-THCS Bắc Lý.

Lưu ý: Cán bộ cốt cán được phân công chủ trì việc trao đổi, rút kinh nghiệm cử thư kí để ghi Biên bản.

3. Đối với các trường THCS và trường TH&THCS Nhân Mỹ

- Trường THCS Bắc Lý chuẩn bị tốt các điều kiện về học sinh tham gia học, cơ sở vật chất phục vụ cho buổi sinh hoạt.

- Trường có giáo viên được phân công dạy minh họa đăng kí nội dung bài dạy với trường THCS Bắc Lý. Triển khai cho các tổ, nhóm CM chuẩn bị các tiết dạy minh họa; chủ động chuẩn bị các điều kiện trang thiết bị, đồ dùng dạy học, phông và đèn chiếu (nếu sử dụng)

          -  Lãnh đạo các trường phân công giáo viên trường mình tham dự sinh hoạt chuyên môn đảm bảo đủ thành phần, chuẩn bị ý kiến phát biểu.  

- Lãnh đạo các nhà trường, tổ chuyên môn quán triệt Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Bộ giáo dục, Công văn số 1451/SGDĐT-GDTrH ngày 4/10/2016 của Sở giáo dục Hà Nam và Công văn số 739/GDĐT-THCS ngày 13/10/2016 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở các trường THCS tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị mình.

          * Thống nhất thời gian gửi thông tin qua về THCS Bắc Lý  qua Email C2BACLY@hanam.edu.vn gồm: Tên bài dạy, họ tên giáo viên dạy minh họa; danh sách cán bộ, giáo viên tham gia sinh hoạt các môn trước 10h00 ngày  12/3/2019 (theo mẫu gửi kèm).

 

Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị các đồng chí Hiệu trưởng các trường trong huyện phản ánh kịp thời về đồng chí Trương Quốc Hà - Hiệu trưởng trường THCS Bắc Lý hoặc đồng chí Trần Duy Trung - Hiệu trưởng trường THCS Nhân Hậu để phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                 

 - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);                                           

 - Các trường THCS và TH&THCS (p/hợp t/hiện); 

 - Lưu: Hồ sơ.

 

 

THAY MẶT CỤM TRƯỜNG

 

 

(Đã ký)

 

 

HT TRƯỜNG THCS NHÂN HẬU

Trần Duy Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi qua mạng về ……………….. vào ngày 12/3/2019

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Trường THCS.....

 

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Tham gia SHCM môn

Ghi chú

(Dạy minh hoạ, báo cáo tham luận )

 

 

 

Toán

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

Anh

 

 

 

 

…..

 

( Ghi các GV tham dự theo thứ tự môn trên )

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ BÀI DẠY TẠI CỤM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Trường THCS................

 

Họ tên GV dạy

Môn

Tiết

Tên bài dạy

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỤM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM

                                                  Bộ môn: ..................................

 

  1. Thời gian:...............ngày …… tháng…….. năm ……….
  2. Địa điểm:…………………………………………………………………..
  3. Thành phần:………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...

  1. Nội dung:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          

               NHÓM TRƯỞNG                                                              THƯ KÝ                        

 

TNHPHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN CỤM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Lý Nhân, ngày 09 tháng 3 năm 2019 KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG (LẦN 2) Năm học 2018 - 2019 Thực hiện Công vă

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 97

Tổng lượng truy cập: 235983