Tin tức : KẾ HOẠCH, BÁO CÁO NHÀ TRƯỜNG/

BÁO CÁO CÔNG TÁC KTNB (2018-2019)

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

Số 39/BC/KTNB-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nhân Đạo , ngày 11 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, TIẾP DÂN,

GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO,

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Lý Nhân.

 

          Thực hiện Công văn số 726/HD-GDĐT ngày 18/9/2018 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm học 2018 - 2019, trường THCS Nhân Đạo báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 như sau:

 

I. Đặc điểm tình hình
1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Phòng GD&ĐT Lý Nhân qua hệ thống các văn bản, sự  lãnh đạo của Đảng ủy xã Nhân Đạo, sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của UBND, các ban ngành đoàn thể và sự phối hợp của nhân dân xã Nhân Đạo đối với công tác giáo dục, trong đó có công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo của nhà trường tiếp tục được bồi dưỡng về chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, về số lượng, chủng loại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra giáo dục tiếp tục được quan tâm đổi mới về hình thức, phương pháp. Kỷ cương, nền nếp dạy học của nhà trường được duy trì giữ vững.

- Nhận thức của nhân dân, CMHS có chuyển biến tốt trong việc phối hợp giáo dục con em mình, kịp thời giải quyết những vướng mắc, băn khoăn trong quá trình giáo dục toàn diện học sinh.

2. Khó khăn

Mét sè gi¸o viªn chưa thực sự đầu tư tương xứng về thời gian, công sức vào lĩnh vực công tác; nhận thức pháp luật, bản lĩnh chính trị hạn chế và chưa nâng cao ý thức tự học, ý thức phấn đấu vì chất lượng công việc là yếu tố gây cản trở lớn tới hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ về mặt thực hiện pháp luật, quy chế chuyên môn, nội quy cơ quan đơn vị.

II. Số liệu về nhà trường

1. Số lượng

a. Trình độ lãnh đạo, giáo viên, nhân viên (số biên chế, hợp đồng).

 

 

TT

Đội ngũ

Số lượng

Trình độ

Trình độ tin học B trở lên

Trình độ TC  chính trị trở lên

Có chứng chỉ QLGD trở lên

Thừa (+)

Thiếu (-) so với quy định

Đảng viên kết nạp trong học kì I năm học 16-17

Tổng số đảng viên toàn trường

Ghi chú

Tổng

BC

HĐ 68

NH

ĐH

TC

Sơ cấp

1

Quản lý

2

2

0

0

2

0

0

0

2

1

1

0

0

2

 

2

Giáo viên

14

13

0

0

12

0

0

0

14

0

0

0

0

7

 

3

Nhân viên

3

0

2

1

0

2

0

1

3

0

0

0

0

0

 

Tổng

19

15

2

0

14

2

0

1

19

1

1

0

0

9

 

 

 

b. Đào tạo bồi dưỡng.

TT

Đội ngũ

Tổng số Quản lý, GV đạt GVG cấp Huyện

Tổng số Quản lý, GV đạt GVG cấp Tỉnh

Tốt nghiệp Tại chức, liên thông… …trong học kỳ I

Đang học Tại chức, Liên thông,…. trong học kỳ I

Đựợc cấp chứng chỉ tin học B trở lên trong kì I

Được cấp bằng T.Cấp  chính trị trở lên trong học kì I

Được cấp chứng chỉ QLGD trở lên trong học kỳ I

Ghi chú

ĐH

TC

ĐH

TC

1

Quản lý

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2

Giáo viên

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3

Nhân viên

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Tổng

11

1

0

0

0

0

  0

0

0

0

0

 

 

Ghi chú: Cán bộ Quản lý và GV đã được tổng hợp trong GVG cấp Tỉnh thì không tổng hợp trong GVG cấp Huyện.

2. Tổng số lớp, học sinh theo từng khối

Khối

Hiện có

Tăng (+), giảm(-) so với đầu năm học

HS

bổ túc

HS khuyết tật

Số lớp

Số h/s

Số lớp

Số h/s

Lý do tăng, giảm

6

2

60

0

0

 

0

0

7

2

45

0

0

 

1

0

8

1

60

0

0

 

3

0

9

2

43

0

0

 

2

0

Cộng

7

198

0

0

 

6

0

                 

Ghi chú: Học sinh bổ túc, khuyết tật không tính trong tổng số học sinh hiện có.

3. Cơ sở vật chất

3.1. Diện tích khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm

          - Tổng diện tích, khuôn viên trường học: 8.945 m2.

          - Cảnh quan trường môi trường sư phạm luôn giữ gìn được sạch-đẹp-an toàn.

3.2. Phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm thực hành, phòng bộ môn, thư viện, phòng chức năng, phòng y tế, phòng nghỉ cho học sinh,……..

- Tæng sè phßng sö dông: 14 phßng (trong ®ã kiªn cè 14 phßng) chia ra:

            + Sè phßng häc: 07 phßng ®ñ häc 1 ca (7 phßng kiªn cè).

 + Sè phßng bé m«n: 01 phßng tiÕng Anh; 01 phßng tin häc

 + Sè phßng chøc n¨ng: 7 phßng (02 phßng gi¸m hiÖu, 1 phßng häp héi ®ång, 1 v¨n phßng, 1 phßng th­ viÖn, 1 phßng chøa TBDH dïng chung, 1 phßng y tÕ).

- Bµn ghÕ ®ñ cho 07 phßng häc 1 ca vµ c¸c phßng chøc n¨ng.

3.3. Bếp ăn tập thể, khu nội trú, khu để xe, sân chơi, bãi tập, nhà chức năng:

- Cã khu ®Ó xe cho gi¸o viªn, ch­a cã khu ®Ó xe cho häc sinh, cã c«ng tr×nh vÖ sinh, n­íc s¹ch phôc vô cho häc sinh. Khu vùc vÖ sinh riªng cho gi¸o viªn và học sinh hợp vệ sinh theo quy định.

- Có sân chơi, bãi tập cho học sinh tương đối đầy đủ.

- Còn thiếu nhiều phòng bộ môn, phòng chức năng.

3.4. Thiết bị dạy học, sách thư viện

ThiÕt bÞ d¹y häc: Toµn tr­êng cã 16 m¸y tÝnh ®Ó bµn, 3 m¸y in, c¸c m¸y tÝnh ®Òu ®­îc nèi m¹ng Wifi, 4 laptop, 2 m¸y tr×nh chiÕu, 1 bé thiÕt bÞ d¹y häc phßng TiÕng Anh theo ®Ò ¸n ngo¹i ng÷ 2008 – 2020; Các bộ thiết bị dạy học từ lớp 6 đến lớp 9 hàng năm được sửa chữa và mua sắm bổ sung.

Thư viện: Có thư viện đạt thư viện tiên tiến. Số lượng sách và đầu sách tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu dạy học và giáo dục.

3.5. Việc bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật

          Tổ chức chỉ đạo, phân công quản lý và sử dụng CSVS kỹ thuật đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, giữ gìn tốt.

3.6. Kinh phí cho hoạt động giáo dục

          Thực hiện đúng dự toán điều tiết và quy định tài chính.

4. Tổ chức lực lượng

4.1. Ban kiểm tra nội bộ trường học:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Môn

Năm vào nghành

Nhiệm vụ do ban phân công

1

Lương Quốc Hoàn

Hiệu trưởng

ĐHSP Lịch Sử

(CĐSP Văn –Sử)

Văn –Sử

2000

Trưởng ban

2

Trương Ngọc Huỳnh

Hiệu phó

ĐHSP Toán

(CĐSP Toán-Lý)

Toán-Lý

2002

Phó ban

3

Nguyễn Quang Huy

Tổ trưởng KHTN

ĐHSP Toán – Tin

(CĐSP Toán-Lý)

Toán - Lý

2002

Uỷ viên

4

Nguyễn Văn Giang

Tổ trưởng KHXH

ĐHSP Địa

(CĐSP Văn-Địa)

Văn- Địa

2002

Uỷ viên

5

Nguyễn Văn Đức

Trưởng ban TTND trường học

ĐHSP Toán

(CĐSP Toán-Lý)

Toán - Lý

2005

Uỷ viên

6

Nguyễn Thị Kim Thoa

Giáo viên

ĐHSP Tiếng Anh

 

Tiếng Anh

2001

Ủy viên

4.2. Hoạt động của ban kiểm tra nội bộ trường học

Chủ động phối hợp với tổ chức Công đoàn cùng cấp có biện pháp củng cố về tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định 99/2005/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả.

4.3. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; chế độ bồi dưỡng, kinh phí, phương tiện hoạt động thanh tra: Tổ chức tập huấn cho các thành viên Ban thanh tra hoạt động theo các quy định (tập huấn tại trường và tạo điều kiện đi dự tập huấn do ngành tổ chức). Nhà trường chi trả chế độ, kinh phí theo quy định hiện hành; tạo mọi điều kiện để Ban thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học (báo cáo theo theo kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học đã xây dựng đầu năm học)

1. Việc chấp hành chính sách pháp pháp luật của Đảng và Nhà nước; Nội quy, quy chế của ngành, của cơ quan

          Đa số c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn chÊp hµnh tèt ®­êng lèi chÝnh s¸ch  ph¸p luËt cña §¶ng vµ nhµ n­íc,  quy chÕ chuyªn m«n cña ngµnh, néi quy nhµ tr­êng, nªu cao tinh thÇn ®oµn kÕt trung thùc trong c«ng t¸c, quan hÖ ®ång nghiÖp, th¸i ®é phôc vô nh©n d©n vµ häc sinh, kh«ng b¹o hµnh vµ kh«ng x©m ph¹m nh©n phÈm häc sinh.

          Tæng sè gi¸o viªn, nhân viên ®· kiÓm tra: 17/19 ng­êi: Tèt: 12. Kh¸: 5. TB: 0. KÐm: 0.

2. Kiểm tra chuyên đề

- Kiểm tra chuyên đề về việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ quản lý.

- Kiểm tra HS về tổ chức lớp học theo Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Kiểm tra chuyên đề về hoạt động phục vụ dạy học, giáo dục của người lao động trong nhà trường.

- Kiểm tra chuyên đề về hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn.

- Kiểm tra HS về việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh được quy định trong Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

3. Kết quả kiểm tra hoạt động sư phạm, chấp hành chính sách của Đảng và Nhà nước; Nội quy, quy chế của ngành, của cơ quan của cán bộ giáo viên và nhân viên  năm học 2018- 2019

TT

Họ và tên

Chức vụ

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CB,GV,NV

Kiểm tra chuyên đề

Số giờ dự TTr trong học kỳ I

TTr Chấp hành chính sách

Ghi chú

Thời gian kiểm tra

Xếp loại

Thời gian kiểm tra

Xếp loại

1

Trần Minh Tâm

GV

10/2018

Tốt

 

 

2

Tốt

 

2

Nguyễn Thị Lan

GV

 

 

10/2018

Tốt

2

Tốt

 

3

Tổ chuyên môn

TT

11/2018

Tốt

 

 

 

Tốt

 

4

Trương Thị Khuyên

NV

12/2018

Khá

 

 

 

Tốt

 

5

Trần Thị Vân

NV

 

 

11/2018

Tốt

 

Tốt

 

6

Nguyễn Thị Lan Anh

NV

12/2018

Tốt

 

 

 

 

 

7

Tổ văn phòng

 

2/2019

Tốt

 

 

 

Tốt

 

8

Nguyễn Văn Đức

GV

 

 

2/2019

Tốt

 

 

 

9

Nguyễn Quang Huy

GV

3/2019

Tốt

 

 

 

 

 

10

Nguyễn Thành Trung

GV

3/2019

Tốt

 

 

 

 

 

11

Nguyễn Thị Thùy

GV

3/2019

Tốt

 

 

 

 

 

12

Nguyễn Thị Kim Thoa

GV

 

 

3/2019

Tốt

 

 

 

13

Lương Quốc Hoàn

HT

 

 

4/2019

Tốt

 

 

 

14

Trần Thị Thanh Nhàn

GV

 

 

4/2019

Tốt

 

 

 

15

Trương Ngọc Huỳnh

HP

 

 

3/2019

Tốt

 

 

 

16

Bùi Thị Mẫn

GV

4/2019

Khá

 

 

 

 

 

17

Bùi Mạnh Hùng

GV

 

 

4/2019

Tốt

 

 

 

18

Chu Thị Thu Hương

GV

 

 

11/2018

Khá

 

 

 

19

Phan Thị Ngoan

GV

 

 

4/2019

Khá

 

 

 

20

Nguyễn Văn Giang

TT

5/2019

Khá

 

 

 

 

 

21

Vũ Thị Mỹ Lệ

GV

1/2019

Khá

 

 

 

 

 

22

Nhà trường, CĐ, Tổ CM, Văn thư lưu trữ

 

4/2019

Tốt

 

 

 

 

 

23

Hồ sơ xét TNTHCS

 

 

 

5/2019

Tốt

 

 

 

 

IV. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

* Triển khai và tổ chức thực hiện của đơn vị trường học (đảm bảo các nội dung về phổ biến tuyên truyền Luật KNTC, thiết lập sổ sách hồ sơ tiếp công dân, giải quyết KNTC,…một cách cụ thể): Nhµ tr­êng ®· phæ biÕn ®Çy ®ñ quy ®Þnh, quy tr×nh vÒ KNTC, gi¶i quyÕt b¨n kho¨n v­íng m¾c cña CB, GV, NV ®óng quy ®Þnh, quy tr×nh.

* Tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC: Số lượt kiểm tra mçi th¸ng 1 lÇn, vµo c¸c kú häp H§SP hµng th¸ng.

V. Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN)

- Phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật; xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện PCTN; kết quả kiểm tra công tác này: Thùc hiÖn nghiªm tóc, hiÖu qu¶.

- Thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí: Nghiªm tóc, hiÖu qu¶.

          VI. Đánh giá chung về kết quả công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017 - 2018

1. Tổng hợp kết quả

1.1. Công các tuyên truyền giáo dục pháp luật: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

1.2. Tổng hợp thanh tra, kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học.

(Tổng hợp mục 3 phần III)

Kiểm tra

Tổng số

Xếp loại chung

Tỷ lệ % so với Kế hoạch

Tốt

Khá

Đạt yêu cầu

Không đạt yêu cầu

Việc thực hiện nhiệm vụ của CB,GV,NV

10/18

7

3

0

0

100%

Chuyên đề

9/18

6

3

0

0

100%

Chấp hành chính sách

18/18

11

0

0

0

100%

 

1.3. Tổng hợp thanh tra, kiểm tra các chuyên đề khác

TT

Tên chuyên đề

Số lần TTr, KTr

Xếp loại chung

Tỷ lệ % so với Kế hoạch

Tốt

Khá

Đạt yêu cầu

Không đạt yêu cầu

1

Kiểm tra chuyên đề về việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ quản lý

1

X

 

 

 

100%

2

Kiểm tra HS về tổ chức lớp học theo Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

1

X

 

 

 

100%

3

Kiểm tra chuyên đề về hoạt động phục vụ dạy học, giáo dục của người lao động trong nhà trường

1

 

X

 

 

100%

4

Kiểm tra chuyên đề về hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn KHTN

1

X

 

 

 

100%

Kiểm tra chuyên đề về hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn KHXH

1

X

 

 

 

100%

5

Kiểm tra HS về việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh được quy định trong Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

1

X

 

 

 

100%

6

Kiểm tra chuyên đề về công tác mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học

1

 

X

 

 

100%

 

Kiểm tra công tác thư viện trong nhà trường

1

X

 

 

 

100%

7

Kiểm tra HS theo nội quy, quy định của trường, lớp, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

1

X

 

 

 

100%

8

Kiểm tra chuyên đề về công tác kế toán, tài chính và tài sản

1

X

 

 

 

100%

9

Kiểm tra chuyên đề về hoạt động của Bộ phận hành chính, văn thư,….

1

X

 

 

 

100%

10

Kiểm tra HS về trang phục khi đến trường, nền nếp học tập, sách vở và đồ dùng học tập, …

1

X

 

 

 

100%

2. Đánh giá

2.1. Ưu điểm

          Đa số gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc nÒ nÕp, kû c­¬ng, quy chÕ chuyªn m«n, chÊt l­îng gi¶ng d¹y ®­îc n©ng lªn. Cã ý thøc tù häc, tù båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho b¶n th©n.

2.2. Hạn chế

          §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt phßng häc, phòng bé m«n, phßng chøc n¨ng, thiÕt bÞ d¹y vµ häc cßn thiÕu; khu«n viªn tr­êng Ýt bãng m¸t.

2.3. Nguyên nhân

Kinh phí ®Çu t­ x©y dùng CSVC của ®Þa ph­¬ng cßn h¹n chÕ.

2.4. Biện pháp khắc phục hạn chế

Nhµ tr­êng tÝch cùc tham mưu với ngành, với địa phương tăng cường kinh phí để sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học, xây dựng phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, cổng trưởng, tường bao, lán xe học sinh, trồng cây xanh tạo bóng mát trong khuôn viên nhà trường....

3. Xếp loại chung năm học: Tự xếp loại Tốt.

VII. Kiến nghị, đề xuất

1. Kiến nghị: Không.

2. Đề xuất

Với ®Þa ph­¬ng vµ ngµnh quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn tăng cường kinh phí, đầu tư xây dựng phòng bộ môn, phòng chức năng, mua sắm bổ sung TBDH phôc vô cho d¹y häc vµ c«ng t¸c.

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để BC);

- Thành viên Ban KTNB (để biết);                                                                                                         

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

TNH

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 51

Tổng lượng truy cập: 229647