Tin tức : KẾ HOẠCH, BÁO CÁO NHÀ TRƯỜNG/

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

 

 
 
 

 

 

Số: 05/KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 
 
 

 

 

         Nhân Đạo, ngày 07  tháng 09  năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HIỆU TRƯỞNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Các căn cứ để xây dựng kế hoạch:

Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/08/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục;

 Công văn số 2462/UBND- KGVX ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam V/v chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh.

Công văn số 1256 /SGDĐT- VP ngày 05/9/2017 của Sở GD& ĐT Hà Nam V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ học  năm học 2017-2018;

Công văn số 686/PGDĐT- THCS ngày 30/8/2017 của Phòng GD& ĐT Lý Nhân V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở  năm học 2017-2018;

 Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của trường THCS Nhân Đạo năm học 2017- 2018.

         Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018 của trường THCS Nhân Đạo. nhằm xây dựng chương trình làm việc cho bản thân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giáo dục của trường THCS Nhân Đạo năm học 2017-2018. Nay tôi xây dựng kế hoạch công tác cá nhân của Hiệu trưởng trong năm học 2017-2018 tập trung vào một số nội dung sau:

 

PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG

I/ Mục đích chung

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể, chính xác, khoa học và phù hợp với thực tế của nhà trường nhằm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau:

Chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, trường.

Thực hiện tốt các cuộc vận đông: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng, chương trình giảm tải và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông vào giảng dạy để từng bước nâng dần chấtt lượng giáo dục của nhà trường, thực hiện thắng lợi các hội thi GVDG, HSG các cấp trong năm học 2015-2016.

Tiếp tục duy trì giữ đạt chuẩn PCGD THCS năm 2016-2017.

Công khai và minh bạch tài chính, đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định cho CB – GV–NV của trường.

1) Giáo dục tư tưởng đạo đức, tác phong.

a) Nội dung: Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của ngành, trường.

          Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, chấp hành tốt sự phân công, phân nhiệm của nhà trường, các cấp uỷ đảng.

Luôn phấn đấu tu dưỡng đạo đức tác phong, phẩm chất chính trị, có lối sống lành mạnh, hoà đồng với đồng nghiệp, quần chúng nhân dân, biết lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp cấp trên và cả quần chúng nhân dân.

Nêu cao tinh thần tự phê và phê bình, tập trung xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tạo nên tập thể thống nhất, biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, chăm lo xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

b) Chỉ tiêu:  100% GV được đánh giá xếp loại khá tốt

       + Học sinh:  98% loại tốt;  2% loại Khá;

       + Bản thân: xếp loại cuối năm: loại Tốt

c) Biện pháp: Tiếp tục triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản, chỉ thị, Nghị định các cấp về xây dựng đạo đức, tư tưởng, tác phong của nhà giáo.

          Thực hiện tốt việc cam kết với ngành và chính quyền địa phương về thực hiện công tác phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội khác. Luật ATGT và các chính sách quy định khác của Nhà nước.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cao độ tính dân chủ  tập trung ở cơ sở, phát huy sức mạnh tập thể, của từng đảng viên, GV.

Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn trong năm học như: “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

Thực tốt 3 môi trường giáo dục nhà trường – gia đình – xã hội để giáo dục đạo đức học sinh, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường học tập thân thiện, tạo được niềm vui cho các em đến trường.

2) Công tác chuyên môn:

-Chỉ đạo 100% giáo viên sử dụng tốt và hiệu quả các thiết bị đồ dùng dạy học hiện có của trường. Mỗi giáo viên có 1 sổ theo dõi mượn và sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học đúng quy định.

-Chỉ đạo 100% giáo viên, tổ chuyên môn đảm bảo sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ (2 lần / tháng), có đầy đủ các loại hồ sơ  theo quy định. Mỗi GV phải tham gia dự giờ ít nhất 01 tiết/ tuần.

-Chỉ đạo Phó Hiệu trưởng và hai tổ trưởng: phải dự giờ tất cả giáo viên theo đúng quy định. Mỗi giáo viên có 1 tiết thao giảng/học kỳ có sử dụng tốt các phương pháp kỹ thuật dạy học mới và được tổ chuyên môn công nhận.

-Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn theo kế hoạch đã công khai từ đầu năm học.

-Kiểm tra hồ sơ giáo viên theo từng kỳ (Kể cả tổ trưởng chuyên môn và các phó hiệu trưởng); không tính kiểm tra đột xuất.

-Triển khai kiểm tra toàn diện ít nhất 1/3 số giáo viên, số còn lại kiểm tra từng mặt theo hướng dẫn thanh tra chuyên môn quy định.

-Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường: đủ các môn theo HSG cấp huyện

-Thi học sinh giỏi cấp huyện:  phấn đấu đạt  và vượt kế hoạch;

* Đối với học sinh về học lực:

 Giỏi:           15%

 Khá:            45%  

Trung bình:  37%

Yếu – Kém:  3%

-Đến cuối năm có 100% học sinh khối 9 được công nhận tốt nghiệp THCS; học sinh lên lớp đạt 98 % trở lên ( sau khi rèn luyện trong hè )

-Duy trì sỉ số học sinh đạt 100% trở lên

-Huy động 100% học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6

* Biện pháp:

-Củng cố, kiện toàn chức danh Tổ trưởng chuyên môn,  nêu cao vai trò trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động của tổ theo tinh thần chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.

-Nêu cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghề của từng giáo viên, thực hiện theo quy định điều lệ trường trung học.

-Quán triệt trong hội đồng sư phạm về tinh thần đổi mới giáo dục, giảm tải chương trình, nghiêm cấm việc sử dụng giáo án cũ, không có giáo án khi lên lớp. Thường xuyên dự giờ, thao giảng, kiểm tra tiết dạy của giáo viên trên lớp; Thực hiện kiểm tra đúng quy định về chuyên môn của Phòng giáo dục. Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra từ 1 tiết trở lên; đổi mới cách kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng của bậc THCS. Thực hiện nghiêm túc việc tích hợp chương trình vệ sinh môi trường, phòng chống thuốc lá, phòng ngừa thiên tai giáo dục kỹ năng sống vào các môn học theo quy định của Bộ.

-Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm, đánh giá năng lực học sinh, phân loại học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu kém để xây dựng kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi ngay từ đầu năm học; giáo viên bộ môn phải có trách nhiệm về chất lượng bộ môn phụ trách, có kế hoạch phụ đạo và bồi dưỡng cho học sinh lớp mình giảng dạy. Kết hợp tốt 3 môi trường giáo dục nhà trường – gia đình – xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục và có những biện pháp thích hợp phát huy năng lực học tập của học sinh, tuyên truyền cho các bậc phụ huynh hiểu sâu sắc cuộc vận động “Hai không”, chống sự ỷ lại, chây lười trong học tập.

-Xử lý nghiêm những học sinh bỏ tiết, trốn học, vô kỷ luật. Kết hợp với ban công an xã, Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng quy chế phối hợp để giáo dục đạo đức học sinh, xử lý nghiêm túc và kịp thời những học sinh gây rối trật tự, đánh nhau trong nhà trường.

-Đề nghị Phòng giáo dục xử lý, chuyển công tác khác đối với những giáo viên có chuyên môn yếu, kém. Xử lý nghiêm những giáo viên bỏ giờ, bỏ lớp thực hiện ngày giờ công không nghiêm túc; với giáo viên chủ nhiệm khi đánh giá xếp loại phải gắn với sĩ số lớp, chất lượng học tập cuối năm của lớp, Giáo viên bộ môn thì gắn với chất lượng giảng dạy môn mình dạy; những nội dung quy định trên gắn với công tác thi đua khen thưởng cuối học kỳ và cuối năm học. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho, Tổ trưởng chuyên môn, GV được học tập nâng cao trình độ trên chuẩn về nghiệp vụ sư phạm

3)Công tác Phổ cập giáo dục trung học cơ sở ( PCGDTHCS )

 * Chỉ tiêu:

-100% giáo viên tham gia điều tra PCGD năm học 2017-2018

-Huy động 100% học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp, phấn đấu duy trì sĩ số học sinh, 100%. Tiếp tục duy trì và giữ đạt chuẩn  PCGD THCS, xếp chung 5/25 

Biện pháp:

-Kiện toàn ban chỉ đạo và tổ thư ký về công tác PCGDTHCS ở xã.

-Tham mưu với chính quyền, đảng ủy, Phối hợp với các chi bộ, đoàn thể, Hội phụ nữ, thanh niên, ban dân số và trẻ em ở địa phương để vận động, tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân, từng hộ gia đình, quán triệt và hiểu rõ nhiệm vụ, vai trò của công tác PCGD trong sự nghiệp giáo dục hiện nay.

-Quán triệt trong tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, từng giáo viên  xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng và tất cả giáo viên phải tham gia. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải cam kết với ban giám hiệu về việc duy trì sĩ số học sinh, nội dung chất lượng giảng dạy, hiệu quả đào tạo. Đây được xem là tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng, đánh giá xếp loại cuối năm đối với giáo viên.

-Phối hợp với các đơn vị trường trong xã tổ chức điều tra đến từng hộ gia đình, nắm chắc số trẻ em trong từng diện tuổi. Vận động tuyên truyền làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục của địa phương.

4/ Công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

* Chỉ tiêu:

-100% học sinh là Đội viên Đội TNTPHCM.

-98% đội viên có đạo đức khá, tốt.  100% đội viên thực hiện tốt Điều lệ Đội.

-Tham gia đầy đủ các hội thi do Hội đồng Đội các cấp phát động và đạt hiệu quả cao.

-Công trình Đội năm học 2017-2018: chăm sóc cây xanh sân trường.

-Đạt Liên đội xuất sắc cấp Huyện.

* Biện pháp:

-Thực hiện tốt mỗi giáo viên chủ nhiệm là tổng phụ trách chi, trực tiếp quản lý Chi đội. Chọn những giáo viên năng động, nhiệt tình, có tâm huyết và ham hiểu biết học sinh làm công tác chủ nhiệm. Bố trí Tổng phụ trách Đội là giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình

-Tham mưu với Hội Đồng Đội Huyện, xã Đoàn, Phòng giáo dục tạo điều kiện hổ trợ kinh phí, phương tiện và kinh nghiệm hoạt động Đội.

-Giáo viên TPT, Ban chấp hành Liên chi đội thường xuyên tập huấn về công tác Đội, nghiên cứu các văn bản quy định của Đội.

-Tham mưu với nhà trường xây dựng nề nếp hoạt động của Đội, kết hợp cùng Đoàn thanh niên trong nhà trường tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em thu hút các em tham gia hoạt động, tăng hứng thú học tập.

-Thành lập Đội cờ đỏ; Ban chỉ huy Liên Đội có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng tiểu ban. Thực hiện đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

-Xây dựng kế hoạch hoạt động Đội kịp thời, linh hoạt và phù hợp với điều kiện của trường. Phát động phong trào: "Xây dựng  trường học thân thiện, học sinh tích cực"; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, các tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong nhà trường.

5/ Công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa.

* Chỉ tiêu:

-100% giáo viên, học sinh tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ theo đúng quy định của Phòng giáo dục, Sở giáo dục và của địa phương.

-100% học sinh tham gia tập thể dục giữa giờ, duy trì tốt giờ tập thể dục, các buổi học ngoại khóa ...

-100% giáo viên và học sinh tham gia dự thi tìm hiểu pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội ... do các cấp phát động.

-Thi vẽ tranh phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội do các cấp tổ chức.

-Tổ chức tốt ngày 20/11; 8/3; 26/3; Tổ chức thể dục thể thao nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh 26/03/2018.

6/ Công tác xây dựng đội ngũ

-Nâng cao nhận thức trong đội ngũ Cán bộ, giáo viên về sự đổi mới của Ngành giáo dục hiện nay, xác định đúng đắn vị trí, vai trò và trách nhiệm của nhà giáo. Quán triệt đến từng GV về Quyết định 16/2008/BGD&ĐT ngày 16/4/2008 về quy định đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt cuộc vận động: "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"

-Tạo điều kiện để giáo viên được tham gia học tập nâng cao trình độ bằng nhiều hình thức, nâng cao tay nghề.

-Tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chuyên đề, tập huấn về  đổi mới phương pháp, nội dung và chương trình, tạo điều kiện cho Tổ chuyên môn, GV được tham gia học tập chuyên môn đầy đủ.

-Định kỳ sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, hội giảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, tham gia Trường học kết nối tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên còn thiếu kinh nghiệm ngày một vươn lên.

-Chăm lo đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ dự nguồn của trường tốt về đạo đức, vững về chuyên môn, đủ về cơ cấu các bộ phận, đoàn thể.

7/ Công tác quản lý     

-Quán triệt tinh thần chỉ đạo về công tác chuyên môn của Phòng giáo dục về việc quy định các loại hồ sơ nhà trường, Giáo viên bậc THCS. Xây dựng đầy đủ các loại hồ sơ quy định nêu trên đối với Ban giám hiệu, giáo viên, các tổ khối chuyên môn.

-Bổ sung, điều chỉnh  kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường, Công khai kế hoạch năm học của trường trước tập thể hội đồng sư phạm nhà trường và giao chỉ tiêu, mức phấn đấu cho từng tổ, bộ phận, đoàn thể và từng giáo viên trong nhà trường.

-Chỉ đạo các tổ khối bộ phận, giáo viên trong nhà trường xây dựng kế hoạch năm, học kỳ, tháng cụ thể theo đúng hướng dẫn tập huấn chuyên môn hè 2017, gắn chỉ tiêu phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất.

-Có sự phân công, giao nhiệm vụ cho các phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, các đoàn thể, chuyên trách phổ cập, kiểm định chất lượng ... đảm nhận một số phần công việc thuộc phạm vi trách nhiệm trong năm học, thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở để hoàn thành nhiệm vụ được giao, kịp thời uốn nắn những sai sót, điều chỉnh kế hoạch hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

-Tăng cường xây dựng nề nếp kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường, thực hiện tốt Điều lệ trường trung học, các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT, chống các biểu hiện tiêu cực, ỷ lại, không chấp hành nội quy, quy chế nhà trường, cương quyết xử lý những Giáo viên cố tình vi phạm ngày giờ công, bỏ giờ, vi phạm đạo đức nhà giáo.

-Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các kỳ thi, chống gian lận, tiêu cực trong quá trình thi cử kiểm tra học kỳ, xét tuyển vào lớp 6 và xét công nhận tốt nghiệp.

-Tiến hành sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, việc thực hiện hoạt động phong trào nhân các ngày lễ lớn.

-Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ, toàn diện, một mặt ..., các hoạt động của tổ khối chuyên môn, của giáo viên và học sinh.

-Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra giáo viên, tổ chuyên môn, bộ phận trong nhà trường cụ thể trong suốt năm học.

8) Công tác kiểm định chất lượng

-Tiếp tục kiện toàn hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của trường. Phân công phân nhiệm cho từng bộ phận, từng thành viên

-Rà soát thực trạng của nhà trường để đối chiếu so sánh, tự đánh giá những tiêu chuẩn đạt được, tiêu chuẩn cần phấn đấu.

-Tham mưu cho UBND huyện và Phòng GD&ĐT xây mới thêm phòng học, phòng bộ môn, hàng rào, tường bao quanh trường.

-Tham mưu với Phòng GD&ĐT về việc thành lập Hội đồng trường, biên chế thêm nhân sự bảo đảm đủ số lượng định biên trong trường học.

-Tập trung huy động học sinh ra lớp, không để xẩy ra tình trạng bỏ học. Chú trọng nâng dần chất lượng giáo dục của nhà trường, giảm dần số học sinh yếu.

-Tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng, xây dựng kế hoạch năm 2017-2018. Hàng năm tổ chức tự đánh giá, đánh giá đúng thực chất, khách quan. Phấn đấu đến năm học hoàn thành việc đăng ký kiểm định ngoài.

9/ Công tác Tài chính

-Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ vừa đảm bảo nguyên tác tài chính vừa phù hợp với tình hình thức tế của trường, tạo điều kiện kinh phí tốt cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.

-Thực hiện công khai, minh bạch tài chính, chi đúng, chi đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, đồng thời sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí của nhà nước cấp.

10/ Công tác thi đua khen thưởng:

* Chỉ tiêu:

  • 03 cán bộ giáo viên đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
  • 10 cán bộ giáo viên đạt lao động tiên tiến.
  • Trường tiên tiến cấp huyện

* Biện pháp:

-Kiện toàn và củng cố Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường.

-Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch công tác thi đua trong từng năm học. Triển khai công tác thi đua – khen thưởng từ đầu năm học 2017-2018 theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

-Tổ chức cam kết, đăng ký thi đua cho tập thể, các cá nhân năm học 2017-2018

-Kết hợp cùng Công đoàn theo dõi sâu sát, giám sát cụ thể, đánh giá xếp loại tổ khối, giáo viên chính xác, công bằng và toàn diện qua các đợt thi đua.

-Đề nghị khen thưởng kịp thời, công bằng đúng người, đúng việc theo quyết định 06/2006/QĐ – BNV và chuẩn nghề nghiệp GV, chuẩn HT trường THCS, tạo ra hiệu quả của công tác thi đua, thúc đẩy giáo viên phấn đấu ngày càng tốt hơn.

III/ ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1/ Chỉ tiêu thi đua

-Tham gia thi GVG cấp huyện:  2 – 3 đ/c phấn đấu đạt GV dạy giỏi

-Tham gia dự thi HSG cấp huyện: Khối 6,7,8: 10/25; khối 9: 10/.25

  • Chất lượng học tập học sinh: Kết quả học sinh lên lớp cuối năm đạt từ 98% trở lên; Học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS đạt  100%

-Tên sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao và phát huy hiệu quả hoạt động NGLL ở trường THCS.

-Danh hiệu thi đua:  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

 

PHẦN II:     KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

 

8/2017

- Bồi dưỡng Chính trị hè 2017

- Tập huấn chuyên môn Tiếng Anh hè 2017

- Ngày tựu trường

- Thi nghề phổ thông

- Một số hoạt động đầu năm

- Học theo TKB năm học mới

 -Họp phụ huynh đầu năm

- Chuẩn bị các nội dung khai giảng

 

04/8/2017

24/7-6/8

 

14/8/2017

14/8- 17/8

14-20/8/2017

21/8/2017

 

25/8

28/8

 

Toàn trường

Đ/c Tuấn

 

Toàn trường

Đ/c Hoàn

Đ/c Đức

Toàn trường

BGH, GVCN

BGH, GVCN

 

 

9/2017

-Khai giảng năm học

- Trao đổi kế hoạch năm học.

-Nộp báo cáo đầu năm học

-Điều tra, thống kê số liệu phổ cập

-Dạy nghề khối 9, h­íng nghiÖp líp 9

 

- Tu sửa lán xe cho HS

- Kiểm tra nền nếp dạy học và dự sinh hoạt chuyên môn với các tổ.

- Xây dựng kế hoạch, xây dựng đơn vị điển hình về dạy học ngoại ngữ.

- Báo cáo số liệu PCGD

- Hội thảo môn Tiếng Anh

5/9

11-16/9

08/9

8/9

Theo KH của trường

Xong trước 30/9

 

25/9

 

 

Trước 30/9

Toàn trường

HT

VP

Các nhóm GV

HT, Đ/c Đức, Nhật

 

 

BĐD CMHS

BGH

 

 

-Đ/c Tuấn, Thoa

 

HP

-Đ/c Tuấn, Thoa

 

 

 

  10/2017

 - Ra đề thi đề xuất

- Hội thảo về dạy học theo phương  pháp " Bàn tay nặn bột:

- Phát động Hội giảng- hội học, tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường

- Kiểm tra giữa học kỳ I

- Kiểm tra nền nếp dạy học và dự sinh hoạt chuyên môn với các tổ.

- Kỉ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành GD

- Hội nghị cán bộ công nhân viên chức

-Kiểm tra phổ cập  giáo dục trung học

 

- Đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài

 -Dạy hướng nghiÖp líp 9

04,05/10

Theo lịch PGD

 

Từ 15/10- 30/10

Theo lịch PGD

Theo kế hoạch

 

12-15/10

 

 

01/10 - 15/10

 

Theo lịchPGD

4/10-10/10

 

01/10-31/10

2 tổ

Tổ KHTN

 

HT, 2 tổ

 

Toàn trường

Ban KTNB,2 tổ

 

Toàn trường

 

Toàn trường

 

 

Đ/c HP, các nhóm

 

 

Toàn trường

HT

 

 

11/2017

- Thi KHKT

- Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

- Kiểm tra nền nếp dạy học và dự sinh hoạt chuyên môn với các tổ

- Bồi dưỡng HSG

-Dạy h­ướng nghiÖp líp 9

- Sinh hoạt chuyên môn cụm trường lần 1

Theo lịch PGD

20/11

Theo kế hoạch

 

Theo kế hoạch

Theo lịch

Theo lịch PGD

Tổ KHTN

Toàn trường

Ban KTNB

 

GV bộ môn

HT

 

GV bộ môn

 

  12/2017

- Cuộc thi KHKT cấp tỉnh

-  Thi HSG TDTT cấp trường.           

- Đón đoàn Kiểm tra chuyên ngành của PGD

- Kiểm tra học kỳ I

-Dạy hướng nghiÖp líp 9

Theo lịch SGD

22/12

Theo lịch

Theo lịch PGD

Theo KH PGD

Trong tháng

Tổ KHTN

Toàn trường

Toàn trường

Toàn trường

HT

 

 

1/2018

- Kết thúc học kỳ I

- Nộp báo cáo sơ kết học kỳ I

- Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện

- Thi HSG TDTT cấp huyện

- Họp PHHS lần 2

-Dạy nghề lớp 8, h­ướng nghiÖp líp 9

09/01

12/01

Theo lịch PGD

Theo KH

 

Theokế hoạch

Toàn trường

VP

HSG+ GV

BGH+đ/c Hùng

BGH+GVCN+PHHS HT+đ/c Đức, Nhật

 

 

2/2018

- Nghỉ Tết âm lịch

- Thi GVG cấp Huyện

- Trồng cây đầu xuân

-Dạy nghề lớp 8, h­ướng nghiÖp líp 9

Theo kế hoạch

Theo lịch PGD

Theo KH

17-20/2

Toàn trường

Toàn trường

Toàn trường

HT+đ/c Đức, Nhật

 

 

3/2018

-  Kiểm tra giữa học kỳ II

- Kiểm tra nền nếp dạy học và dự sinh hoạt chuyên môn

-Kỷ niệm 8/3, 26/3

-Dạy nghề khối 8 , h­ướng nghiÖp líp 9

- Thi KHKT cấp quốc gia.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm trường lần 2.

- Thi HSG TDTT cấp tỉnh.

- Thi GV giỏi cấp Tỉnh.

Theo kế hoạch

Theo kế hoạch

 

Theo kế hoạch

Theo kế hoạch

Theo lịch

 

 

Theo kế hoạch

Theo kế hoạch

 

 

Theo kế hoạch

Theo kế hoạch

 

Toàn trường

Ban KTNB

 

 

BCH CĐ, Đoàn TN

 

HT+đ/c Đức, Nhật

 

 

4/2018

- Thi HSG lớp 9 cấp THCS

- Kiểm tra chất lượng HSG lớp 6,7,8 cấp huyện

- Kiểm tra nền nếp dạy học

- Dạy nghề khối 8, h­ướng nghiÖp líp 9

-Kỉ niệm 30/4 – 1/5

Theo kế hoạch

 

Theo kế hoạch

05/4 - 16/4

Theo lịch

 

GV và HSG

 

Ban KTNB

 

HT+đ/c Đức, Nhật

 

Toàn trường

 

 

5/2018

- Kiểm tra chất lượng học kỳ II

- Kết thúc chương trình HK II

- Xét, công nhận tốt nghiệp THCS.

- Nộp PGD&ĐT báo cáo tổng kết năm học.

-Kiểm tra hồ sơ nền nếp chuyên môn cuối năm

-Họp phụ huynh học sinh cuối năm

-ChØ ®¹o «n thi vµo THPT

-Tæng kÕt n¨m häc, bàn giao học sinh về địa phương

- Xét, công nhận tốt nghiệp THCS

 

Theo kế hoạch

23/5

28/5-31/5

27/5

 

28/5-31/5

 

31/5

Toàn trường

Toàn trường

 

HĐ xét TN

 

BGH+TT

 

 

 

BGH+GVCN+PH

HT+TT

Toàn trường

 

 

HĐ xét TN

 

 

6/2018

Chỉ đạo ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên

 Theo lịch

 

 

 

HT+TT

7/2018

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Tuyển sinh lớp 6

Theo lÞch PGD

 

                                                            

 PHẦN III: NHỮNG KIẾN NGHỊ -  XUẤT ĐỀ

1.  Đối với Phòng GD&ĐT.

-Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường, từng bước đáp ứng nhu cầu giảng dạy của nhà trường

-Chỉ đạo công tác đổi mới phương pháp, chương trình năm học 2017 – 2018 kịp thời, giải quyết những bất cập giữa chuẩn kiến thức kỹ năng và giảm tải chương trình.

-Quy hoạch đội ngũ GV cân đối, bảo đảm về cơ cấu của từng bộ môn, tạo điều kiện cho CB, GV được học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

2.  Đối với UBND xã

-Giúp nhà trường trong việc vận động học sinh ra lớp, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng.

-Giúp nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ hơn, đáp ứng nhu cầu giáo dục của trường.

      

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)

 

Lương Quốc Hoàn

                                                                         

 

t;height:12.75pt'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

 

thcsnhandao

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 100

Tổng lượng truy cập: 235986