Tin tức : PCCM-THỜI KHÓA BIỂU/

TKB TUẦN 2- NH 18-19

Trường THCS Nhân Đạo Thời khóa biểu năm học 2018-2019  
Học kỳ 1    
          Áp dụng từ ngày 27-08-2018( Tuần 2)  
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A GV Nghỉ
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 CNG - Nhàn TOÁN - Huy VĂN - Ngoan Anh - Thoa SINH - Trung TOÁN - Thùy SỬ-Lệ  
3 ĐỊA- Giang Anh - Thoa VĂN - Ngoan LÝ - Nhàn TOÁN - Đức TD - Hùng TOÁN - Huy  
4 VĂN - Mẫn VĂN - Hương GDCD - Lệ MT - Tâm Anh - Thoa SINH - Trung TD - Hùng  
5 NHẠC - Lệ SINH - Trung ĐỊA - Giang SỬ - Mẫn TCV- Hương Anh - Thoa HÓA - Tâm  
Thứ 3 1 GDCD-Lệ VĂN - Hương MT - Trung Anh - Thoa ĐIẠ- Giang CNG - Nhàn VĂN - Ngoan Huỳnh
2 TOÁN - Đức TOÁN - Huy SỬ - Mẫn NHẠC-Hương Anh - Thoa VĂN - Giang VĂN - Ngoan Thùy
3 SINH - Trung LÝ- Nhàn SINH - Trung ĐỊA - Giang SỬ - Lệ LÝ - Huy Anh - Thoa  
4 SỬ - Hương CNG - Nhàn ĐỊA - Giang VĂN- Mẫn HÓA - Tâm SỬ - Lệ LÝ - Đức Hùng
5 TCV - Mẫn TCT - Huy Anh - Thoa GDCD-Lệ TCT-Đức HÓA - Tâm MT- Trung  
Thứ 4 1 VĂN - Mẫn Anh - Thoa TD - Hùng CNG - Nhàn VĂN - Hương VĂN - Giang SINH - Trung  
2 VĂN - Mẫn TD - Hùng Anh - Thoa TCT- Thùy VĂN - Hương CNG - Nhàn TOÁN - Huy Ngoan
3 SINH - Trung TCV - Hương SỬ - Mẫn TOÁN - Thùy TD - Hùng Anh - Thoa ĐỊA - Giang Đức
4 Anh - Thoa TOÁN - Huy TOÁN - Huỳnh VĂN - Mẫn SINH - Trung TCV- Giang CNG - Nhàn Lệ
5         CNG - Nhàn TCT - Thùy TCT - Huy  
Thứ 5 1 Anh - Thoa MT - Nhàn TD - Hùng TOÁN - Thùy TOÁN - Đức SỬ - Lệ VĂN - Ngoan  
2 TCT - Đức CNG - Nhàn Anh - Thoa SINH - Trung CNG - Nhàn TOÁN - Thùy TOÁN - Huy Mẫn
3 MT - Nhàn Anh - Thoa TOÁN - Huỳnh TD - Hùng SINH - Trung GDCD - Lệ ĐỊA - Giang Hương
4 TOÁN - Đức TOÁN - Huy VĂN - Ngoan ĐỊA - Giang TD - Hùng SINH - Trung Anh - Thoa  
5         Anh - Thoa ĐỊA-Giang SINH - Trung  
Thứ 6 1 TOÁN - Đức TD - Hùng TOÁN - Huỳnh Anh - Thoa VĂN - Hương TOÁN - Thùy HÓA - Tâm Huy
2 TD - Hùng GDCD - Lệ VĂN - Ngoan TOÁN - Thùy TOÁN - Đức TD - Hùng Anh - Thoa Nhàn
3 VĂN - Mẫn SỬ - Hương TCV-Ngoan SINH - Trung HÓA - Tâm Anh - Thoa LÝ - Đức Giang
4 Anh - Thoa SINH - Trung SINH - Trung VĂN- Mẫn SỬ - Lệ HÓA - Tâm VĂN - Ngoan  
5     TCT - Huỳnh SỬ - Mẫn GDCD - Lệ SINH - Trung TCV - Ngoan  
Thứ 7 1 TOÁN - Đức NHẠC - Lệ LÝ- Nhàn VĂN - Mẫn VĂN - Hương VĂN - Giang TOÁN - Huy  
2 TD - Hùng VĂN - Hương CNG- Nhàn VĂN - Mẫn NHẠC - Lệ VĂN - Giang VĂN - Ngoan Trung
3 CNG - Nhàn VĂN - Hương TOÁN - Huỳnh TD - Hùng TOÁN - Đức TOÁN - Thùy GDCD - Ngoan Thoa
4 LÝ - Nhàn ĐỊA - Giang NHẠC-Hương TOÁN - Thùy LÝ-Huy NHẠC - Lệ TD - Hùng Tâm
5 SH - Mẫn SH - Nhàn SH - Ngoan SH - Thùy SH- Hương SH - Lệ SH - Huy  
            Nhân Đạo, ngày 15/8/2018  
            KT. HIỆU TRƯỞNG  
        PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
                   
                   
                   
            Trương Ngọc Huỳnh  

TNH

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093