Tin tức : PCCM-THỜI KHÓA BIỂU/

TKB TUẦN 5 - 18-19

Trường THCS Nhân Đạo Thời khóa biểu năm học 2018-2019  
Học kỳ 1    
          Áp dụng từ ngày 17-09-2018( Tuần 5)  
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A GV Nghỉ
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 VĂN - Mẫn Anh - Thoa VĂN - Ngoan MT-Lan SINH - Trung TOÁN - Thùy SỬ-Lệ  
3 ĐỊA -Giang SINH - Trung VĂN - Ngoan Anh - Thoa VĂN - Hương TD - Hùng TOÁN - Huy  
4 CNG - Nhàn TOÁN - Huy GDCD - Lệ SỬ - Mẫn TOÁN - Đức Anh - Thoa TD - Hùng  
5 GDCD-Lệ TCV - Hương ĐỊA - Giang CNG- Nhàn Anh - Thoa SINH - Trung LÝ -Lan  
Thứ 3 1 NHẠC - Nhàn VĂN - Hương TOÁN - Huỳnh Anh - Thoa ĐIẠ- Giang LÝ-Lan VĂN - Ngoan  
2 SINH - Trung CNG - Nhàn SỬ - Mẫn NHẠC-Hương HÓA - Tâm VĂN - Giang VĂN - Ngoan Thùy
3 TOÁN - Đức LÝ- Lan SINH - Trung ĐỊA - Giang Anh - Thoa SỬ - Lệ HÓA - Tâm Hùng
4 SỬ - Hương TOÁN - Huy ĐỊA - Giang VĂN- Mẫn SỬ - Lệ CNG - Nhàn Anh - Thoa  
5 TCV - Mẫn TCT - Huy Anh - Thoa GDCD-Lệ TCT-Đức HÓA - Tâm MT- Trung  
Thứ 4 1 VĂN - Mẫn Anh - Thoa TD - Hùng LÝ-Lan VĂN - Hương VĂN - Giang SINH - Trung Huỳnh
2 VĂN - Mẫn TD - Hùng Anh - Thoa TOÁN - Thùy VĂN - Hương CNG - Nhàn TOÁN - Huy Ngoan
3 SINH - Trung VĂN - Hương MT-Lan SỬ - Mẫn TD - Hùng Anh - Thoa ĐỊA - Giang Đức
4 Anh - Thoa TOÁN - Huy SỬ - Mẫn TCT- Thùy MT - Trung TCV- Giang CNG - Nhàn Lệ
5         CNG - Nhàn TCT - Thùy TCT - Huy  
Thứ 5 1 Anh - Thoa MT - Nhàn TD - Hùng TOÁN - Thùy TOÁN - Đức SỬ - Lệ TOÁN - Huy Lan
2 TOÁN - Đức Anh - Thoa TOÁN - Huỳnh SINH - Trung CNG - Nhàn TOÁN - Thùy VĂN - Ngoan Mẫn
3 MT- Nhàn TOÁN - Huy Anh - Thoa TD - Hùng SINH - Trung GDCD - Lệ ĐỊA - Giang Hương
4 Đọc sách- Khuyên CNG - Nhàn VĂN - Ngoan ĐỊA - Giang TD - Hùng SINH - Trung Anh - Thoa  
5 TCT- Đức   TCT - Huỳnh Đọc sách- Khuyên Anh - Thoa ĐỊA-Giang SINH - Trung  
Thứ 6 1 TOÁN - Đức TD - Hùng TOÁN - Huỳnh Anh - Thoa HÓA - Tâm TOÁN - Thùy VĂN - Ngoan Huy
2 VĂN - Mẫn SINH - Trung VĂN - Ngoan TOÁN - Thùy SỬ - Lệ TD - Hùng Anh - Thoa Nhàn
3 TD - Hùng SỬ - Hương SINH - Trung VĂN- Mẫn TOÁN - Đức Anh - Thoa LÝ -Lan Giang
4 Anh - Thoa GDCD - Lệ Đọc sách- Khuyên SINH - Trung LÝ-Lan HÓA - Tâm TCV - Ngoan  
5   Đọc sách- Khuyên TCV-Ngoan SỬ - Mẫn TCV-Hương MT - Trung HÓA - Tâm  
Thứ 7 1 TOÁN - Đức NHẠC - Nhàn TOÁN - Huỳnh VĂN - Mẫn VĂN - Hương VĂN - Giang TOÁN - Huy  
2 TD - Hùng VĂN - Hương CNG- Nhàn VĂN - Mẫn NHẠC - Lệ VĂN - Giang VĂN - Ngoan Trung
3 CNG - Nhàn VĂN - Hương LÝ- Lan TOÁN - Thùy TOÁN - Đức NHẠC - Lệ TD - Hùng Thoa
4 LÝ - Lan ĐỊA - Giang NHẠC-Hương TD - Hùng GDCD-Lệ TOÁN - Thùy GDCD-Ngoan Tâm
5 SH - Mẫn SH - Nhàn SH - Ngoan SH - Thùy SH- Hương SH - Lệ SH - Huy  
            Nhân Đạo, ngày  12/9/2018  
            KT. HIỆU TRƯỞNG  
    Chỉnh sửa lần 2 lúc 14g ngày 12/9/2018   PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
                   
                   
                   
            Trương Ngọc Huỳnh  

TNH

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 5

Tổng lượng truy cập: 234102