Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

Vận động ủng hộ xây dựng Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh Hà Nam

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HÀ NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LÝ NHÂN

 

Số: 14 /LĐLĐ

“V/v vận động ủng hộ xây dựng

Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh Hà Nam”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Lý Nhân, ngày 22 tháng 04 năm 2019

 

 

Kính gửi:  Các Công đoàn cơ sở.

 

 

Thực hiện công văn số 1079/TLĐ ngày 18/7/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn tổ chức hoạt động Quỹ Xã hội Công đoàn các cấp; Thông báo số 1296-TB/VPTU ngày 8/4/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đồng ý chủ trương cho phép Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập “Quỹ Xã hội” và thực hiện vận động ủng hộ “Quỹ Xã hội” để triển khai các mục tiêu chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn;

Thực hiện Công văn số 40/LĐLĐ ngày 11/4/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc vận động ủng hộ xây dựng “Quỹ xã hội” Công đoàn tỉnh Hà Nam;

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể đoàn viên công đoàn tại Công đoàn cơ sở mình về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập “Quỹ xã hội” Công đoàn tỉnh Hà Nam để đoàn viên Công đoàn hiểu, ủng hộ chủ trương và tham gia đóng góp xây dựng Quỹ (thực hiện thu theo số lượng đoàn viên của Công đoàn tại đơn vị).

2. Tổ chức thu, tổng hợp kết quả vận động ủng hộ, báo cáo và nộp tiền ủng hộ về LĐLĐ huyện (nộp cho đồng chí phụ trách kế toán) để LĐLĐ huyện nộp về LĐLĐ tỉnh Hà Nam.

Mức vận động ủng hộ: tối thiểu 20.000đồng/người.

Thời gian: hoàn thành, báo cáo và nộp về LĐLĐ huyện trước ngày 15/5/2019.

3. Trước mắt, trên cơ sở kế hoạch công tác năm và chỉ tiêu được giao sửa chữa, xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2019,  LĐLĐ huyện đề nghị các đơn vị tiến hành khảo sát, lập hồ sơ các trường hợp đề nghị sửa chữa, xây dựng nhà mới, báo cáo về LĐLĐ huyện để thẩm định, báo cáo Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xét quyết định (có mẫu hồ sơ kèm theo).

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ LĐLĐ huyện theo đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;        (để báo cáo)

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- BTV LĐLĐ huyện;               (để chỉ đạo)

- Như kính gửi;                       (để thực hiện)

- Lưu LĐLĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng

 

TNH

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 79

Tổng lượng truy cập: 254114