Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

Tổ chức Tổng kết Công đoàn năm học 2018-2019

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HÀ NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 17 /LĐLĐ

“V/v tổng kết Công đoàn năm học 2018-2019”

Lý Nhân, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:     - Công đoàn cơ sở Phòng GD&ĐT huyện

          - CĐCS các Trường: THCS, Tiểu học, Mầm non

 

Căn cứ Chương trình công tác năm, Công văn số 64/LĐLĐ ngày 05/12/2018 của LĐLĐ huyện; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị Công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Công đoàn cơ sở các Trường: THCS, Tiểu học, Mầm non thực hiện một số nội dung sau:

1. Xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019, phương hướng hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020.

2. Họp bình xét thi đua Công đoàn năm học 2018-2019. Đơn vị nào thực hiện, nộp đăng ký thi đua đầu năm học đúng, đầy đủ theo Công văn số 64/LĐLĐ ngày 05/12/2018 của LĐLĐ huyện “về việc hướng dẫn đăng ký thi đua và đề nghị khen thưởng”Công văn số 66/LĐLĐ ngày 20/12/2018 của LĐLĐ huyện “về việc đăng ký thi đua năm 2019” mới được LĐLĐ huyện xét thi đua.

3. Tổ chức hội nghị tổng kết Công đoàn năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ Công đoàn năm học 2019-2020.

4. Các đơn vị họp bình xét thi đua; gửi Biên bản hội nghị, họp bình xét thi đua và Hồ sơ đề nghị khen thưởng Công đoàn (theo quy định), gửi báo cáo tổng kết về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 20/6/2019.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:

PHÓ CHỦ TỊCH

- CĐCS;  

 

- Lưu LĐLĐ.

 

 

(đã ký)

 

 

 

 

 

Vũ Trí Dũng

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 9

Hôm nay: 282

Tổng lượng truy cập: 233466