Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

HD BC sơ kết HKI năm học 2018-2019

UBND HUYỆN LÝ NHÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 

 

Số: 1120/HD-PGDĐT

V/v hướng dẫn báo cáo, thống kê kết quả

 hoạt động công đoàn HKI năm học 2018- 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

            Lý Nhân, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Các ông (bà) Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện; trường TH và THCS xã Nhân Mỹ.     

Thực hiện công văn số 108/CĐGD ngày 17/12/2018 của Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2018-2019; để thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình đội ngũ nhà giáo và người lao động toàn ngành, đồng thời phục vụ công tác báo cáo với Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện; trường TH và THCS xã Nhân Mỹ đề nghị Chủ tịch CĐCS của đơn vị mình báo cáo kết quả, thống kê số liệu hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

A/ Mục đích, yêu cầu

1. Đánh giá đúng hoạt động CĐCS học kỳ I năm học 2018-2019.

2. Khẳng định được những thành tích nổi bật, những thiếu sót tồn tại, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để hoạt động công đoàn học kỳ II đạt kết quả tốt hơn.

3. Báo cáo cần ngắn gọn, có số liệu cụ thể; nêu rõ những việc đã làm, những hình thức sáng tạo trong hoạt động công đoàn của đơn vị.

B/ Nội dung báo cáo sơ kết

I. Đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ)

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn, tình hình thực tiễn tác động đến đội ngũ CBNGNLĐ và hiệu quả hoạt động công đoàn;

- Tổng quan về số lượng, chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ, đoàn viên công đoàn;

- Diễn biến tâm tư, tình cảm của đội ngũ trước tình hình chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương, của ngành; tình hình đời sống, tiền lương, thu nhập, việc làm,..

- Những vấn đề phát sinh mới được phát hiện, đặt ra đối với tổ chức công đoàn; quan điểm chỉ đạo và các giải pháp của đơn vị.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2018 – 2019

1. Về công tác chăm lo đời sống; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBNGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

- Công tác hỗ trợ, thăm hỏi, giúp đỡ CBNGNLĐ; những hoạt động đã triển khai để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác và đời sống đối với người lao động; việc nắm bắt tâm tư, tình cảm; quyên góp hỗ trợ thiên tai, bão lũ và giúp đỡ các nhà trường, CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn, rủi ro,...

- Việc nắm bắt tình hình, những phát hiện, phối hợp giải quyết vấn đề liên quan nhân phẩm, danh dự, đến chế độ chính sách; đến những vấn đề gây dư luận xã hội; việc phát hiện, phối hợp để xuất, xử lý những vụ vi phạm chế độ chính sách, việc làm, xâm hại danh dự, nhân phẩm CBNGNLĐ;

- Giải pháp mà công đoàn phát hiện, phối hợp xử lý hiện tượng giáo viên vi phạm đạo đức, vi phạm dân chủ trường học (nếu có)?

- Công tác phối hợp, tham mưu đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách đối với CBNGNLĐ;

- Các đề xuất và tác động trở lại của công đoàn với các đơn vị chức năng nhằm đảm bảo kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng CBNGNLĐ;

- Công đoàn tham gia quản lý đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ phát triển đơn vị; tham gia góp ý xây dựng Luật, văn bản quy phạm pháp luật, chính sách;

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp, chỉ đạo việc tổ chức hội nghị CBCC, đại hội CNVC, hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với CBNGNLĐ;

- Thực hiện các quy định về an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ.

2. Về công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ, chương trình công tác của ngành, của công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục

- Những đổi mới trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục và hoạt động công đoàn; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho CBNGNLĐ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng các ngày lễ lớn và đại hội công đoàn các cấp; (nội dung, giải pháp, kết quả đạt được);

- Công tác tuyên truyền kết quả đại hội, Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;

- Việc tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm và các kỹ năng mềm, góp phần xây dựng đội ngũ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu mới;

- Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ quan, đơn vị, trường học.

3. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBNGNLĐ

Đánh giá về công tác chỉ đạo, phát động và triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, đơn vị; nêu rõ các giải pháp, kết quả thực hiện; trong đó tập trung đánh giá kết quả phong trào thi đua “ Hai tốt” với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và những phong trào được triển khai của địa phương, đơn vị (Nêu rõ kết quả cụ thể, hạn chế, khó khăn, vướng mắc);

- Công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh, tri ân nhà giáo và các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

4. Về đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

- Việc biến động tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn theo chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, giảm đầu mối các trường học và đơn vị trực thuộc;

- Các giải pháp đã thực hiện và kết quả chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn;

- Kết quả về công tác phát triển đoàn viên, đảng viên (giới thiệu, kết nạp mới);

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn các cấp;

- Nêu những hạn chế hoạt động công đoàn theo đặc thù ngành nghề khi không còn CĐGD cấp huyện. Những kiến nghị, đề xuất với CĐGD tỉnh, CĐGD Việt Nam?

5. Về công tác nữ công

- Đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai công tác nữ công, vì sự tiến bộ phụ nữ; việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch bình đẳng giới ngành Giáo dục. Những vấn đề phát sinh trong công tác nữ của đơn vị, địa phương và giải pháp xử lý;

- Những hoạt động mang đặc thù giới nổi bật được tổ chức tại đơn vị;

- Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong, vị thế của nữ nhà giáo. Giải pháp chăm lo, bảo vệ nữ CBNGNLĐ; cơ chế chính sách của địa phương, đơn vị đối với nữ CBNGNLĐ? Các cơ chế hỗ trợ, chính sách đặc thù trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp và các kỹ năng khác đối với nữ CBNGNLĐ;

- Đánh giá về những kết quả nổi bật, đổi mới của phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong 3 năm giai đoạn từ 2016 đến 2018 của các đơn vị? Những đề xuất, kiến nghị, giải pháp cần điều chỉnh, bổ sung để nhằm tổ chức phong trào đảm bảo phù hợp và có chất lượng hơn?

6. Về công tác kiểm tra, giám sát

- Đánh giá hoạt động kiểm tra, giám sát; việc tiếp đoàn viên, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công đoàn và hoạt động của UBKT CĐCS; đánh giá kết quả thực hiện (số liệu minh chứng);

- Việc tổ chức các hoạt động của ban thanh tra nhân dân trường học, những khó khăn, vướng mắc bất cập?

7. Về công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

- Đánh giá công tác thu chi, sử dụng tài chính công đoàn; công tác kiểm tra tài chính, tài sản? Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn;

- Kết quả phối hợp với chuyên môn trong các hoạt động kinh tế, tăng nguồn phúc lợi, bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động công đoàn và CBNGNLĐ; những khó khăn, bất cập.

III. Đánh giá chung

1. Những ưu điểm chính đã đạt được;

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục;

3. Những đề xuất, kiến nghị.

IV. Nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn học kỳ II, năm học 2018 – 2019

- Dự báo tình hình, biến động về cơ cấu tổ chức, số lượng, chất lượng đoàn viên công đoàn, CBNGNLĐ; những tác động ảnh hưởng đến công tác công đoàn học kỳ II của đơn vị;

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tổ chức thực hiện trong học kỳ II.

C/ Số liệu thống kê

Biểu mẫu Excel thống kê số liệu HKI năm học 2018-2019 đính kèm hướng dẫn nàyđề nghị các Công đoàn cơ sở cập nhật số liệu vào biểu mẫu và lưu ý không được thay đổi mẫu biểu.

Trên đây là hướng dẫn báo cáo kết quả, thống kê số liệu hoạt động công đoàn HKI năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng đề nghị, tạo điều kiện để Chủ tịch CĐCS hoàn thành báo cáo, thống kê, gửi bản in về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (đồng chí Định nhận) và bản mềm file Excel (gửi kèm) vào Email: lqdinh65pgd@hanam.edu.vn  chậm nhất ngày 21/12/2018.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;  

- Lưu: VT, T/hợp.

                                                                                                                                                                         

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 4

Tổng lượng truy cập: 235690