Bạn cần biết

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

 PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN HẬU

     Số : 51 /QĐ-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                    Hoà Hậu, ngày 08 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua cán bộ, giáo viên

Năm học 2017-2018

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NHÂN HẬU

          Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

           Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm học 2017-2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua cán bộ, giáo viên năm học 2017-2018 của trường THCS Nhân Hậu, Lý Nhân.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ, công chức, viên chức và lao động của trường THCS Nhân Hậu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                    

- Phòng GDĐT (để b/c);

- Như điều 3 (để th/hiện);

- Lưu VT.

                                                                                        Trần Duy Trung

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT LÝ NHÂN

 TRƯỜNG THCS NHÂN HẬU

 

Số: 52/TC-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 


             Hòa Hậu, ngày 08 tháng 10  năm 2017

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA

CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN

Năm học 2017 – 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-THCS ngày 08 tháng 10 năm 2017

 của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nhân Hậu)

 


          A. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ THI ĐUA:

1. Căn cứ vào Luật Thi đua khen thưởng, Điều lệ trường học, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể của từng vị trí công tác để xây dựng các tiêu chí thi đua nhằm tạo  động lực và chuẩn mực góp phần giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

           2. Các tiêu chí được xây dựng phải đảm bảo tính thực tiễn, tính khoa học, tính chính xác, khách quan và công bằng trong công tác đánh giá thi đua. Tiêu chí thi đua được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của nhiệm vụ được qui đổi và cho điểm tối đa cho từng nhiệm vụ cụ thể nếu thực hiện tốt, còn nếu không đáp ứng được các yêu cầu đó thì đối trừ điểm số tương ứng. Điểm thưởng cho cá nhân được tính cho mỗi một hoạt động tốt, được cộng vào kết quả cuối cùng của tổng điểm từng tiêu chí.

          3. Kết quả thi đua sẽ là một căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành công việc, đánh giá xếp loại công chức, xét tặng các danh hiệu thi đua trong năm.

          4. Công tác đánh giá thi đua được tiến hành vào 2 đợt ở cuối mỗi kì học trong năm học. Đồng thời phải đảm bảo đúng qui trình, thủ tục và xét thi đua.

          5. Việc xếp loại thi đua từng kỳ căn cứ vào Điểm trung bình đạt được.

           ĐTB = Tổng điểm các tiêu chí đạt được / Tổng các tiêu chí được đánh giá

                                Đánh giá cả năm = (XT kỳ I + 2. XT kỳ II)/3

           6. Phương pháp đánh giá:

             Bước 1 : Cá nhân tự đánh giá cho điểm, rút kinh nghiệm, hướng phấn đấu.

Bước 2 : Tổ đánh giá xếp loại theo từng mặt hoạt động của cá nhân.

Bước 3 :  Hội đồng thi đua trường xét, dự kiến xếp loại thi đua của cá nhân.

Bước 4 : Thông báo công khai, các thắc mắc phản ánh trực tiếp cho thư ký hội đồng hoặc Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng.

Bước 5 : Hiệu trưởng ra quyết định cuối cùng về xếp loại thi đua .

 

          B. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: (200đ)

1. Phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của nhà nước, ngành, đơn vị, nơi cư trú: (20đ)

- Thương yêu, giúp đỡ học sinh, có những biện pháp phù hợp giáo dục học sinh.

- Đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp, có tinh thần xây dựng tập thể, đơn vị.

- Có mối quan hệ tốt với phụ huynh và địa bàn nơi cư trú.

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật, của ngành, nơi cư trú và của đơn vị.

2. Thực hiện ngày giờ công: (20đ)

( Hội họp, lên lớp và tham gia các hoạt động khác của trường…)

- Thực hiện tốt ngày giờ công, không nghỉ, không đi muộn, không về sớm… (20đ)

- Nghỉ có phép hoặc đi muộn, ra sớm (5 - <10p) mỗi lần : trừ 0.25đ

- Nghỉ không phép, bỏ tiết : trừ 2đ/ lần

- Đi muộn, ra sớm (>10p): trừ 1đ/ lần

- GVCN trực muộn từ 5 đến dưới 10p: trừ 0.25đ/lần, từ 10p trừ 0.5đ/lần

Ghi chú: Những trường hợp nghỉ đúng chế độ ( Hiếu, hỉ, thai sản, ốm có giấy bệnh viện) hoặc được trường điều động làm công việc chung không bị trừ điểm.

3. Thực hiện nề nếp hồ sơ chuyên môn: (20đ)

( Giáo án, kế hoạch, dự giờ, chuyên môn, công tác, sổ điểm, báo giảng, hồ sơ phòng bộ môn...)

- Đủ, chất lượng tốt, nộp đúng lịch : 20đ

- Hồ sơ không đủ thông tin, không đúng mẫu quy định: trừ 1đ/hồ sơ

- Soạn không bám sát chuẩn kiến thức, PPCT : trừ 2đ/tiết

- Nộp không đúng lịch : trừ 0,5đ/hồ sơ/lần

- Thông tin giữa các hồ sơ không khớp : trừ 0,5đ/lần

4. Thực hiện quy chế chuyên môn: (20đ)

(Thực hiện chương trình, giáo án, quản lý lớp, sử dụng thiết bị…)

- Dạy không đúng PPCT, giáo án chưa ký duyệt: trừ 1đ/tiết

- Lớp dạy không nghiêm túc làm ảnh hưởng lớp khác, sử dụng điện thoại ( trừ trường hợp công việc đặc biệt): trừ 1đ/tiết

- Dạy không có giáo án : trừ 5đ/tiết

5. Chất lượng giảng dạy đại trà: (20đ)

- Đạt chất lượng giao hoặc đạt BQH ( tính trung bình các lớp dạy, với các môn Văn, Toán Anh khối 7,8,9 lấy bình quân 4 kỳ của năm trước để giao. Khối 6 lấy bình quân hai lần khảo sát đầu năm để giao. Lấy CLG của môn Văn hoặc Toán và giảm 20% giao cho môn thứ tư theo tổ): 20đ

- Vượt CLG (BQH) dưới 0,5 cộng thêm 1đ, trên 0,5 cộng 2đ, trên 1 cộng 3đ.

- Thấp hơn CLG (BQH) dưới 0,5 trừ 0,5đ,  trên 0,5 trừ 1đ, trên 1 trừ 1,5đ , trên 1,5 trừ 2đ, trên 2 đến 2,5 trừ 2,5đ, trên 2,5 trừ 3đ.

- Dạy thi vào 10 tính cho từng giáo viên dạy: xếp thứ 1 huyện cộng thêm 5đ, thứ 2 cộng 4,5đ…. thứ 10 cộng 0,5đ.

( Với giáo viên dạy nhiều lớp thì tính điểm riêng từng lớp rồi tính trung bình cộng, lớp có HSG khi tính phải vượt cả BQH,CLG)

6. Chất lượng mũi nhọn: (20đ)

( Các cuộc thi văn hóa, TDTT của học sinh do GV phụ trách, tính cộng điểm của giải cao nhất của mỗi hs và tính vào học kỳ 2, giao chỉ tiêu các đội qua kết quả của đội đó năm trước và tịnh tiến lên, môn xếp thứ nhất năm trước giữ nguyên, môn TD tính điểm cộng, trừ cho từng GV phụ trách và có trao giải cho HS xếp thứ 4 ở mỗi nội dung thi. Nếu hs được tham gia học tại trường Nam Cao thì có tính thành tích cấp huyện của hs đó cho giáo viên trong 1 năm đầu học sinh lên học)

- Đạt chỉ tiêu giao : 20đ

- Vượt chỉ tiêu giao mỗi bậc cộng thêm 2đ

- Thấp hơn chỉ tiêu giao: Ba bậc không trừ điểm, thấp hơn cứ 3 bậc tiếp theo trừ thêm 1đ

- Có học sinh giỏi tỉnh: cộng thêm với giải Nhất 5đ/hs, Nhì  4đ, Ba 3đ, KK 2đ.

- Có học sinh đạt giải huyện: cộng thêm với giải Nhất 1,5đ/hs, Nhì 1đ, Ba 0,5đ, KK 0,25đ. ( chỉ cộng điểm với những học sinh chính thức đạt giải )

7. Năng lực giảng dạy, công tác: (20đ)

(Đánh giá qua hội thi GVDG và các cuộc thi khác cấp trường, huyện, tỉnh, qua kiểm tra… tính theo nội dung thi lấy kết quả cao nhất của mỗi nội dung và tính vào học kỳ 2)

- Đạt GVG cấp trường : 10đ, loại Khá 8đ

- Kinh nghiệm: Tốt 5đ, Khá 4đ, Đạt yêu cầu 3đ

- Thanh kiểm tra xếp loại tốt : 5đ, khá 4đ, TB 3đ

- Đạt GVG cấp huyện: xếp thứ  Nhất cộng thêm 5đ, Nhì 4,5đ, Ba 4đ, Tư 3,5đ,  từ thứ 5 đến thứ 9 cộng 3đ. Đạt GVG cấp tỉnh cộng 7đ.

- Các cuộc thi khác cấp huyện: xếp thứ Nhất cộng thêm 5đ, Nhì 4,5đ, Ba 4đ, Tư 3,5đ   từ thứ 5 tới thứ 9 cộng 3đ ( với nội dung thi mà các trường phải tham gia N >2 bài dự thi thì lấy TS bài thi của cả huyện chia cho N, xếp thứ của trường chia cho N và được cộng điểm từ thứ 1 đến 9 theo thang điểm trên).

- Các cuộc thi khác cấp tỉnh và thi KHKT từ cấp huyện xếp thứ (giải) Nhất cộng thêm 7đ, Nhì 6,5đ, Ba 6đ, KK 5đ ( Nếu cấp tỉnh không xếp giải mà được chọn đi Quốc gia thì mức cộng điểm bằng 6đ )

- Giáo viên dạy nghề: Nếu đạt kế hoạch giao cộng mỗi GV 1 điểm, vượt kế hoạch giao cộng mỗi GV 2 điểm, không đạt kế hoạch trừ mỗi GV dạy 0,5đ, có HS trượt nghề trừ 0,5 điểm 1 HS với GV dạy lớp đó

8. Công tác chủ nhiệm: (20đ)

- Hồ sơ về công tác chủ nhiệm đầy đủ, đủ thông tin, sạch đẹp… : 5đ, nếu thiếu thông tin hoặc không đầy đủ trừ 0,5đ/ lỗi

- Lớp chủ nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác được giao: lao động vệ sinh hàng tháng, lao động lớp trực tuần, bảo vệ CSVC lớp, trực truy bài, thu các khoản….: 5đ ( mỗi nội dung 1đ)

- Đạt xếp thứ theo trường giao: 10đ

          + Vượt thứ giao: cứ 2 bậc cộng 1đ.

          + Thấp hơn chỉ tiêu giao: cứ 2 bậc trừ 0,5đ

- Điểm thưởng thêm: xếp thứ Nhất cộng thêm 2đ, thứ Nhì cộng 1,5đ, thứ Ba cộng 1đ, thứ Tư cộng 0,5đ, thứ Năm cộng 0,25đ.

 ( Xếp thứ giao: khối 6 giao theo kết quả thi đua đầu năm, nếu lớp xếp thứ cuối của trường thì giao cao hơn 1 bậc. Với khối 7,8,9 lấy kết quả trung bình của kỳ 1,2 năm trước để giao và tất cả tịnh tiến lên một bậc, kết quả các mặt thi đua đầu năm khối 7,8,9 tính thi đua vào đợt 8 tuần)

9. Nề nếp thông tin, báo cáo: (20đ)

( Việc ghi sổ đầu bài, vào điểm sổ điểm mạng điện tử, học bạ và các báo cáo khác…theo yêu cầu của trường và cấp trên, nhà trường định kỳ kiểm tra vào ngày thứ 2 của tuần đầu hàng tháng)

- Báo cáo kịp thời, thông tin đủ, chính xác, sạch đẹp: 20đ

- Thiếu thông tin, không chính xác, chữa tẩy xóa, nộp chậm…: trừ 0,5đ/lỗi.

- Không cập nhật theo dõi chuyên cần HS hoặc cập nhật thiếu, sai …trừ tối đa đến 2đ/lần Ktra.

- Không thường xuyên vào điểm, vào điểm không khớp… trừ tới 2đ/lớp/lần Ktra.

-  Tới thời điểm quy định ( cuối kỳ I, II) còn thiếu điểm gây ảnh hưởng đến toàn trường trừ 10đ/lớp .

- Học bạ: vào điểm sai chữa đúng quy chế: trừ 0,5đ/lỗi; Vào điểm sai chữa sai quy chế: trừ 1đ/lỗi ( chữa nhiều phải thay lại sổ)

10. Thực hiện các hoạt động, phong trào tập thể, công tác kiêm nhiệm khác: (20đ)

( Các hoạt động khác do ngành, trường, công đoàn, đoàn, đội, địa phương… tổ chức),

- Thực hiện tốt các hoạt động như: trực trường, hoạt động giữa giờ, các hoạt động của Đội, Đoàn, Công đoàn, tổ chuyên môn, …. và các công việc khác được nhà trường giao. (20đ)

- Giáo viên phụ trách GDTX vượt chỉ tiêu giao mỗi bậc cộng 1đ, thấp hơn mỗi bậc trừ 0,5đ.

- Tham gia các hoạt động như: viết bài hội thảo, chuyên đề … và các hoạt động do địa phương, ngành … tổ chức như: hiến máu, văn nghệ, TDTT, các hoạt động tại nơi cư trú… Tuỳ vào kết quả công việc có thể cộng từ 0.5đ đến 2đ mỗi nội dung.

 

       CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                                HIỆU TRƯỞNG

 

  

 

              Trần Văn Hùng                                                           Trần Duy Trung

Tải tệp đính kèm
Đổi mới dạy và học ở trường THCS Nhân Hậu
TRƯỜNG THCS NHÂN HẬU 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN
Ngoại khóa dạy học gắn với di sản: Nam Cao-Nhà văn liệt sỹ của quê hương
Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai năm học 2019-2020

Công khai năm học 2019-2020

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở, năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

Công khai năm 2019

Công khai 2019
Xem thêm...