Bạn cần biết

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD& ĐT LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Nhân Hòa

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 10/KH - THCS                                                    Hòa Hậu, ngày 2 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

 

A/ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

I. Văn bản pháp chế và các văn bản hướng dẫn:

          - Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

- Chỉ thị số 3031/CT- BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017của ngành giáo dục;

- Công văn số 4326/BGDĐT-PC ngày 01/9/2016 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 về công tác Pháp chế;

- Kế hoạch số 1344/SGDĐT-PC ngày 9/9/2016 của Sở GD-ĐT Hà Nam về công tác pháp chế năm học 2016 - 2017;

- Kế hoạch số 696/PGDDT-PC ngày 26/9/2016 của Phòng GD-ĐT Lý Nhân về công tác pháp chế năm học 2016 - 2017;

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của trường THCS Nhân Hòa được Phòng GD-ĐT Huyện phê duyệt.

II. Đặc điểm tình hình.

          1. Thuận lợi:

          - Trường luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã; sự quan tâm sát sao của phòng GDĐT huyện.

          - Công tác kiểm tra về quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng quy định của pháp luật, phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật, theo dõi đúng tình hình thi hành pháp pháp luật và kiểm tra việc thực thi pháp luật luôn được coi trọng. Kỷ cương nề nếp dạy và học của trường luôn được duy trì, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tích cực học tập và bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

          - Năm học 2016 - 2017 trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu và yêu cầu đã được xác định trong kế hoạch năm học 2016 - 2017.

          2. Khó khăn.

          -  Trường nhỏ ít giáo viên nên cán bộ được phân công làm công tác pháp chế là kiêm nghiệm nên còn hạn chế nhiều về chuyên môn nghiệp vụ và là công tác mới được giao.

III. Các số liệu cơ bản (tại thời điểm 01/10/2016)

          - Tổng số lớp: 7

          - Số học sinh: 191

          - Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 19

          (Trong đó: Biên chế: 11, hợp đồng 68: 2; hợp đồng:6)

 

 

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ.

  I. Nhiệm vụ chung.

          - Trường tập chung hoàn thiện thể chế và từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của chính phủ quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

          - Trường bảo đảm quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng các quy định của pháp luật, tăng cường thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác.

          - Trường tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác pháp chế. Đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng pháp luật: Kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn hóa văn bản có chứa quy phạm pháp luật; phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật.

II. Nhiệm vụ cụ thể.

1. Kiện toàn ban tổ chức pháp chế.

          - Trường thành lập ban tổ chức pháp chế thành phần gồm: Hiệu trưởng là trưởng ban; phó hiệu trưởng là phó ban; thanh tra là ủy viên thường trực- Thư ký; các tổ trưởng là ủy viên.Bí thư đoàn phụ trách công tác pháp chế.

          - Các thành viên làm công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế do trường và ngành tổ chức.

2. Xây dựng kế hoạch công tác pháp chế.

          Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của trường.

3. Hoạt động pháp chế.

          3.1 Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

          - Trường trực tiếp tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp theo yêu cầu.

          - Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các văn  bản hướng dẫn để xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại trường đúng pháp luật và hoạt động thực tiễn của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các đoàn thể tại trường.

          3.2. Công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống   hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của  trường.

          a) Đối với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

          - Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, định kỳ hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan lĩnh vực giáo dục ở địa phương thuộc thẩm quyền.

          - Trường xây dựng báo cáo gửi về phòng về kết quả rà soát văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

          b) Đối với các văn bản quản lý điều hành.

          - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do cấp mình ban hành đặc biệt chú ý đến thể thức trình tự, thủ tục thẩm quyền ban hành và nội dung của văn bản để xử lý những văn bản không đúng quy định, trái pháp luật, không phù hợp.

          - Trường đã lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định tại thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của bộ nội vụ về việc hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ của  trường.

          3.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

          a) Tuyên truyền nghị quyết số 29- NQ/ TW, NghỊ quyết số 44/ NQ-CP, Quyết định số 2653/ QĐ- BGDĐT và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đào tạo mới được ban hành vào việc thực hiện kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục được ban hành theo quyết định số 6293/ QĐ-BGD ĐT ngày 29/12/2015 của Bộ giaó dục đào tạo. Tiếp tục triển khai chương trình số 474/CTr- BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của bộ giáo và đào tạo và bộ trưởng bộ tư pháp về việc phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa bộ GD_ĐT và bộ tư pháp giai đoạn 2015- 2020 theo quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của trưởng ban điều hành đề án ban hành kế hoạch đề án "" Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2015- 2020 và quyết định số 1142/QĐ-GDĐT ngày 29/3/2013 của bộ trưởng bộ giáo dục về ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 của ngành.

          b) Trường tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường.

          +) Đối với học sinh: Trường triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp với từng lứa tuổi của học sinh: Như nâng cao chất lượng dạy và học môn giáo dục theo hướng cung cấp kiến thức rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các tệ nạn xã hội… giáo dục rèn luyện thói quen, lối sống nhận thức và ý thức tôn trọng pháp luật, thực hiện theo pháp luật của học sinh..

          +) Đối với cán bộ công chức, viên chức và lao động.

          Trường tổ chức triển khai cho cán bộ, giáo viên, học sinh các tổ chức đoàn thể của trường các văn bản chỉ đạo do sở giáo dục và đào tạo ủy ban nhân dân huyện, phòng giáo dục ban hành và các văn bản có liên quan đến công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Việc triển khai các văn bản nêu trên đều được ghi nhận bằng văn bản.

           Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng , nhà nước và giáo dục và đào tạo như: Luật giáo dục, Luật sửa đổivà bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng, Luật phòng chống tham nhũng, luật giao thông, Luật bình đẳng giới, Pháp lệnh dân số…

          3.4. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

          - Trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật đặc biệt là các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục .

          - Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kết quả kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục của ngành.

          3.5. Cải cách thủ tục hành chính

          -Triển khai việc thực hiện các thủ tục hành chính: công bố các thủ tục hành chính của trường, niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật tại nơi giải quyết thủ tục hành chính,giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đúng thời hạn.

        - Trường đã rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của trường.

          - Trường sử dụng và tra đổi văn bản điện tử trong hoạt động của ngành.

          3.6. Về công tác thi đua khen thưởng.

          - Trường xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại chỉ tiêu công tác pháp chế năm học 2016 - 2017.

          -  Trường phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung về công tác pháp chế theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại.

III. Tổ chức thực hiện.

          1. Phân công trách nhiệm.

          Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác pháp chế của trường cụ thể, khoa học, đầy đủ các nội dung đảm bảo tính khả thi và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác pháp chế năm học đạt kết quả tốt.

          2. Chế độ thông tin báo cáo.

          Trường báo cáo theo đúng lịch của phòng.

 

 

                                                                                      Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                                  Trần Hữu Quang

 

Các tin khác

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...