Bạn cần biết

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm 2015-2016

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

     Số : 15/QĐ-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                    Hoà Hậu, ngày 10 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học

 Trường THCS Nhân Hoà năm học 2014-2015

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  NHÂN HÒA

           

   Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-GDĐT-TTr ngày 24/9/2014 của Phòng Giáo dục-Đào tạo về việc thực hiện công tác kiểm tra giáo dục năm học 2014-2015; Công văn số 252/HD-GDĐT-TTr ngày 30/9/2014 của Phòng Giáo dục-Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng năm học 2014-2015;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-THCS ngày 20/9/2014 của trường THCS Nhân Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015; Kế hoạch số 08/KHKTNB-THCS ngày 2/10/2014 của trường THCS Nhân Hòa về việc kiểm tra nội bộ trường học năm học 2014-2015 được Phòng GD-ĐT phê duyệt;

            Xét khả năng chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức của cán bộ, viên chức, nhân viên,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THCS Nhân Hòa gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1.   Ông Trần Hữu Quang                       - Hiệu trưởng: Trưởng ban

2.   Ông Trần Trần Trọng Giang Nam    - Phó hiệu trưởng – Phó trưởng ban

      3. Bà Đặng Thị Luận                            - Tổ trưởng tổ KHXH - Uỷ viên

      4. Bà Trần Thị Anh                                        - Tổ phó tổ KHXH - Uỷ viên

      5. Bà Trần Thị Hồng Quyên                 – Tổ trưởng tổ KHTN - Ủy viên

      6. Bà Vũ Thị Thanh Huyền                             – Tổ phó tổ KHTN - Ủy viên

      7. Bà Trần Thị Bích Thủy                              – GV tổ KHXH - Ủy viên

   Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ trường học có nhiệm vụ xây dựng lịch kiểm tra nội bộ trong năm học, từng tháng và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của Trưởng ban.

Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra đã được quy định theo Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thanh tra.

Điều 3. Các Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc trường THCS Nhân Hòa và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                                              

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:      

- Như điều 3

- Phòng GD&ĐT

- Lưu: VT.                                                                           

                                                                                           Trần Hữu Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

 


Số:  10/KH- THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hòa Hậu, ngày 10  tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân,

giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2014-2015

 


Phần thứ nhất

Đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học,

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2013-2014

 

I. Kết quả kiểm tra.

TT

Nội dung

Số người (nội dung) được kiểm tra, đánh giá

Đạt tỷ lệ

% theo KH

Xếp loại

Tốt

(X. sắc)

Khá

T.bình (Đạt Y/C)

Yếu

1

Kiểm tra HĐSP nhà giáo

6

100

6

 

 

 

2

Kiểm tra chuyên đề khác

16

100

7

8

1

 

3

Kết quả đánh giá công chức

23

100

6

15

2

 

4

Kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp

20

100

4

15

1

 

5

 

 

 

 

 

 

 

­­- Kết quả xếp loại chung nhà trường năm học 2013 - 2014: Xếp thứ 13/26 trường.

II. Đánh giá chung.

1. Ưu điểm.

Đã thực hiện đúng kế hoạch thanh tra trong năm học, đạt 100%.

2. Tồn tại, hạn chế.

Việc thực hiện thanh tra đôi khi chưa đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.

Do công việc phát sinh đột xuất.

4. Biện pháp khắc phục tồn tại hạn chế.

Chủ động thực hiện thanh tra theo kế hoạch

Phần thứ hai

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân,

giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2014-2015

 

I. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

- Các văn bản pháp luật về thanh tra và Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014- 2015;

- Công văn số 4904/BGDĐT-TTr ngày 10/9/2014 của Bộ GD-ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2014-2015;

- Công văn số 252/HD-GDĐT-TTr ngày 30/9/2014 của Phòng Giáo dục-Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng năm học 2014-2015;

- Kế hoạch số  09/KH-THCS  ngày 20 tháng 9 năm 2014 của trường THCS Nhân Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.

 

II. Đặc điểm tình hình

1. Những số liệu cơ bản

1.1. Về học sinh

Khối

Số phải huy động

Số lớp

Số học sinh

Số   nữ

Tỷ lệ ra lớp

Bình quân HS/lớp

Số khuyết tật

Số học sinh GDTX

6

 

2

61

31

100

30.5

 

 

7

 

1

40

13

100

40

 

 

8

 

2

50

22

100

25

 

 

9

 

2

60

32

100

30

 

 

Tổng

 

7

211

98

100

30

 

 

         

 

1.2. Về đội ngũ

+ Chia theo viên chức, loại hợp đồng lao động.

Tổng

Quản lý

Giáo viên

Nhân viên

Tổng

Biên chế

HĐ 68

HĐ NH

Tổng

Biên chế

HĐ NH

Tổng

Biên chế

HĐ 68

HĐ NH

22

15

2

5

2

17

12

5

3

1

2

 

 

 

 

+ Chia theo trình độ.

 

Tổng số

Trình độ

Tổng số đảng viên

Trung cấp chính trị

Có chứng chỉ B tin học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Quản lý

2

2

 

 

2

2

2

Giáo viên

17

8

8

1

8

 

5

Nhân viên

3

1

 

2

 

 

2

Tổng số

22

11

8

3

10

2

9

1.3. Danh sách ban kiểm tra nội bộ trường học:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Nhiệm vụ

1

Trần Hữu Quang

Hiệu trưởng

ĐH- Toán

Trưởng ban

2

Trần Trọng Giang Nam

Phó HT

ĐH- Toán

Phó ban

3

Trần Thị Hồng Quyên

TTTN

ĐH- Toán tin

ủy viên

4

Đặng Thị Luận

TTXH

ĐH- Văn-CD

ủy viên

5

Trần Thị Anh

TPXH

ĐH- Anh Văn

ủy viên

6

Vũ Thị Thanh Huyền

TPTN

ĐH- Toán Tin

ủy viên

7

Trần Thị Thúy

Kế toán

ĐH - Kế toán

ủy viên

 

2. Thuận lợi

- N¨m häc 2014 - 2015 lµ n¨m häc nhµ tr­êng tiÕp tôc phÊn ®Êu ®¹t danh hiÖu tr­êng tiªn tiÕn, n¨m häc ngµnh gi¸o dôc tiÕp tôc thùc hiÖn 1 c¸ch s©u réng vµ hiÖu qu¶ c¸c cuéc vËn ®éng : ‘Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh’ do Bé chÝnh trÞ ph¸t ®éng ; ‘Hai kh«ng’ ;‘ Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o’ do Bé gi¸o dôc ph¸t ®éng cïng víi phong trµo thi ®ua: ‘X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc’. Lµ n¨m häc tiÕp tôc thùc hiÖn ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn. Chóng ta ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm, bµi häc trong viÖc thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng nãi trªn còng nh­ phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" tõ c¸c n¨m häc tr­íc.

- §­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®èi víi gi¸o dôc trong giai ®o¹n míi ®· ®éng viªn ®­îc tinh thÇn vµ vËt chÊt ®èi víi ®éi ngò gi¸o viªn lµm  cho hä phÊn khëi, tin t­ëng vµ cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c.

- Sù quan t©m cña §¶ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, t¹o ®iÒu kiÖn bæ sung c¬ së vËt chÊt cho nhµ tr­êng.

- Sù quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña ngµnh mµ trùc tiÕp lµ Phßng GD ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng, c¸c nhiÖm vô n¨m häc cña tr­êng ®¶m b¶o ®óng kÕ ho¹ch vµ ®¹t kÕt qu¶ tèt.

- VÒ phÝa nhµ tr­êng : Lµ mét tr­êng nhá, Ýt líp nªn dÔ qu¶n lý. §éi ngò gi¸o viªn ®oµn kÕt, nhÊt trÝ, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ®ñ sè l­îng, gi¸o viªn trÎ cã ý chÝ v­¬n lªn, gi¸o viªn giµ mÉu mùc. Häc sinh ngoan, kh«ng bá häc. Ban gi¸m hiÖu cïng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong tr­êng ®oµn kÕt, quyÕt t©m cao. §ã lµ tiÒn ®Ò, lµ nguån cæ vò ®Ó thÇy trß nhµ tr­êng tù tin b­íc vµo n¨m häc 2014 - 2015 víi mét quyÕt t©m míi.

3. Khó khăn

- C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng d¹y vµ häc cña thÇy vµ trß cßn thiÕu, ch­a ®ång bé do ®ã ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y trong giai ®o¹n hiÖn nay lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng. Mét sè c¬ së vËt chÊt phôc vô cho sinh ho¹t cña thÇy vµ trß hµng ngµy cßn thiÕu nªn ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c nh­ phßng häc bé m«n, phßng chøc n¨ng.

- §éi ngò gi¸o viªn: Mét sè gi¸o viªn tr×nh ®é, n¨ng lùc cßn h¹n chÕ ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña viÖc gi¶ng d¹y theo ph­¬ng ph¸p míi ®Ó n©ng cao chÊt l­îng. Gi¸o viªn cßn thiÕu chñng lo¹i nh­ m«n: VÏ, H¸t. Do ®ã ph¶i ph©n c«ng gi¸o viªn d¹y chÐo ban lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng. HÇu hÕt gi¸o viªn lµ ng­êi kh¸c ®Þa ph­¬ng nªn viÖc ®i l¹i trong sinh ho¹t, c«ng t¸c cña gi¸o viªn gÆp nhiÒu khã kh¨n.

- Ban gi¸m hiÖu ®Òu lµ gi¸o viªn tù nhiªn nªn viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra ®èi víi gi¸o viªn tæ x· héi còng gÆp khã kh¨n.

- Tr­êng nhá, Ýt häc sinh, kinh phÝ Ýt nªn viÖc ®iÒu tiÕt kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng cña tr­êng gÆp nhiÒu khã kh¨n.

III. Mục đích, yêu cầu

-Qu¸n triÖt phæ biÕn c¸c v¨n b¶n, h­íng dÉn vÒ c«ng t¸c kiÓm tra néi bé tr­êng häc tíi toµn thÓ c¸c bé, gi¸o viªn vµ nh©n viªn nhµ tr­êng ®Ó mäi ng­êi ®Òu cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ c«ng t¸c kiÓm tra néi bé tr­êng häc.

- §¸nh gi¸ xÕp lo¹i mét c¸ch ®óng møc, hÝnh x¸c ®èi víi mçi c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn trong viÖc thùc hiªn nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng.

- Cã t¸c dông ®éng viªn, gãp ý kÞp thêi ®èi víi c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn nhµ tr­êng ®Ó mäi ng­êi phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng trong n¨m häc.

IV. Công tác kiểm tra nội bộ trường học

1. Kiểm tra nhà trường

1.1. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng.

1.2. Việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

1.3. Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục.

1.4. Tổ chức và hoạt động của trường lớp bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường học, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

1.5. Thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế tuyển sinh, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em.

1.6. Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm .

1.7. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

1.8. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác.

2. Kiểm tra chuyên đề

2.1. Kiểm tra một số nội dung :

- Thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế tuyển sinh, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học;

- Việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học;

- Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong nhà trường;

- Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm;

- Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác;

2.2. Kiểm tra các tổ chức, hoạt động của nhà trường;

2.3. Kiểm tra theo các nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

* Chỉ tiêu:      Kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên

                     Kiểm tra hoạt động sư phạm 25% giáo viên

3.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

3.2. Thực hiện quy chế chuyên môn

- Hồ sơ của giáo viên theo Điều lệ trường và các văn bản hướng dẫn;

- Kiểm tra thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư hướng dẫn

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy;

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án, việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,

- Sử dụng thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá;

- Việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm

3.3. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn tay nghề

- Dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn của các cấp tổ chức, dự sinh hoạt chuyên môn của trường, tổ, nhóm; dự giờ của đồng nghiệp, tự nghiên cứu, học tập (thể hiện qua hồ sơ, đánh giá ý thức phấn đấu của cá nhân);

- Việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học;

- Việc đổi mới kiểm tra đánh giá;

- Kiểm tra thông qua dự giờ lên lớp

3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

- Công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác;

- Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các nhiệm vụ được giao đột xuất.

-  Kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.

4. Kiểm tra học sinh

- Kiểm tra về tổ chức lớp học theo điều lệ;

- Kiểm tra nhiệm vụ của học sinh được quy định trong điều lệ trường học;

- Kiểm tra theo nội quy, quy định của trường, lớp, các tổ chức trong nhà trường;

- Kiểm tra về trang phục khi đến trường, nền nếp học tập, sách vở và đồ dùng học tập.

V. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật PCTN, Luật tiếp công dân, Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN trong đơn vị.

- Thực hiện tốt các quy định về công tác tiếp công dân cũng như việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)

- Rà soát, phân loại các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các vụ việc không thuộc thẩm quyền phải hưỡng dẫn cụ thể để công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Bố trí địa điểm tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân; có sổ theo dõi tiếp công dân và thực hiện đúng quy trình tiếp công dân theo Luật tiếp công dân, Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, Thông tư số 07/2011/TT-TCTP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ và Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC.

- Thực hiện phòng, chống tham nhũng qua việc tổ chức kê khai thu nhập và tài sản cá nhân trong đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD-ĐT; công khai minh bạch trong xây dựng kế hoạch, kết quả công tác, thu nhập, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật và các quyền lợi khác.

- Thường xuyên tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC.

- Xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn, kiểm tra việc thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng; mua sắm thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm; chế độ học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước; hội nghị, hội thảo; thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Xây dựng kế hoạch:

- Xây dựng kế hoạch: ngay từ tháng 10, từng tổ xây dựng kế hoạch, xây dựng chỉ tiêu cụ thể về công tác kiểm tra. Họp tổ phổ biến cho giáo viên những yêu cầu của công tác kiểm tra cũng như các quy định về nề nếp chuyên môn của tổ, những quy định về cho điểm, tính điểm, đánh giá xếp loại học sinh phổ biến lịch sinh hoạt chuyên môn theo tuần trong tháng mà Phòng GD&ĐT đã quy định

 - Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2014-2015 của nhà trường được Hiệu trưởng tổ chức phổ biến công khai trong đơn vị tại Hội nghị CBCC đầu năm,  tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý của nhà trường. 

          2. Tổ chức thực hiện:

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2014-2015 của nhà trường sau khi xây dựng xong,  Hiệu trưởng tổ chức phổ biến công khai trong đơn vị,  tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý của nhà trường. 

          - Ngoài các cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, tùy tình cụ thể trong quá trình chỉ đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ năm học, cơ quan quản lý cấp trên, Hiệu trưởng nhà trường có thể có các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân trong nhà trường nhằm phục vụ công tác quản lý, giải quyết KNTC.

          - Các Phó hiệu trưởng, các tổ chức, cá nhân trong nhà trường căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của các cấp quản lý, của đơn vị và hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra của Phòng GD-ĐT và kế hoạch  kiểm tra nội bộ của nhà trường để thực hiện đạt hiệu quả cao.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Trần Hữu Quang

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN KIỂM TRA NỘI BỘ

Năm học 2014-2015

 

1.     Đồng chí: Trần Hữu Quang – Hiệu trưởng - Trưởng ban

-         Phụ trách chung các hoạt động của ban.

-         Lên kế hoạch kiểm tra toàn trường.

2.     Đồng chí: Trần Trọng Giang Nam – Phó hiệu trưởng - Phó ban:

-         Phụ trách công tác kiểm tra 2 tổ

-         Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

3.     Đồng chí Đặng thị Luận - Tổ trưởng tổ KHXH    

-  Lập kế hoạch kiểm tra các thành viên trong tổ

- Trực tiếp tham gia kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

4.     Đồng chí: Trần Thị Hồng Quyên - Tổ trưởng tổ KHTN    

- Lập kế hoạch kiểm tra các thành viên trong tổ

     - Trực tiếp tham gia kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

5.     Đồng chí: Vũ Thị Thanh Huyền - Tổ phó tổ KHTN    

- Tham gia lập kế hoạch kiểm tra các thành viên trong tổ

- Trực tiếp tham gia kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

6.     Đồng chí: Trần Thị Anh– Tổ phó tổ KHXH

- Tham gia lập kế hoạch kiểm tra các thành viên trong tổ

- Trực tiếp tham gia kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

- Trực tiếp đánh giá giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh.

7. Đồng chí Trần Thị Bích Thủy – GV tổ KHXH

- Trực tiếp tham gia kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

 

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                   Trần Hữu Quang

 

 

 

 

 

MỐC THỜI GIAN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH

Phụ lục 1

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Người phụ trách

 

Tháng 9/2014

- Thư viện, thiết bị

- Các khoản thu chi và tuyển sinh

- Kiểm tra việc chuẩn bị khai giảng.

 

- Tuyết, Dung

- Hiệu trưởng, kế toán…

-  PHT, GVCN, TPTĐ

 

- Quang, Nam, thúy

- Quyên

 

- Hiệu trưởng.

 


Tháng 10/2014

-Kế hoạch tổ CM, hồ sơ sổ sách

- Kiểm tra toàn diện 1 GV

- Kiểm tra chuyên đề 2 GV

-Tổ CM, giáo viên, nhân viên

Đ/c:  Lực

   Hoài ( HSGA)

Thủy A( CMôn )

- Ban Giám hiệu

- BGH, Tổ trưởng c/m, Đ/c Nam, Quyên, Luận,

 

 

Tháng 11/2014

 

 

- Thanh tra toàn diện 1GV

- Thanh  tra chuyên đề 2 GV

 

 

Đ/c: Anh

Đ/c: Đô (THCT)

       Quyên(Cmôn)

- Thu

- Quang

 - Nam

 

Tháng 12/2014

 

 

- Thanh tra toàn diện 1 GV

- Thanh tra chuyên đề 2 GV

 

- Thanh tra tài chính

Đ/c:  Thủy B

 

Đ/c: Huyền    (Cmôn)

Đ/c: Thu( HS-THCT).

Đ/c Thúy

- Luận

 

- Quyên

 

- Anh

 

Hiệu trưởng, CTCĐ

 

Tháng 01/2015

 

 

- Thanh tra chuyên đề 2GV

- Thanh tra HSCM

Đ/c: Biên, Chi

( Chuyên môn)

HSCM của trường, tổ, giáo viên

- Quyên, Huyền

 

- BGH, tổ trưởng

 

Tháng 02/2015

 

- Thanh tra toàn diện 1GV

- Thanh tra chuyên đề

 

 Đ/c : Thái

Đ/c:Giang(HSGA)

 

- Luận

- Quang

 

 

Tháng 03/2015

 

- Thanh tra toàn diện 1GV

- Thanh tra chuyên đề 2GV

Đ/c : Sinh

Đ/c: Thụ ( HSGATHCT)

 

- Luận

- Quyên

 

 

 

 

Tháng 04/2015

 

- Thanh tra chuyên đề 2GV

 

Đ/c: Luận (C.môn)

Đ/c: Thủy HC       ( HSCVăn đi, đến)

- Thủy A

- Quang

 

Tháng 5/2015

 

- Thanh tra tài chính

- Thanh tra  thư viện thiết bị

- Thanh tra cơ sở vật chất

- Thanh tra thi đua

Đ/c:Thúy,ThủyHC

Đ/c: Tuyết,

 

Đ/c Thúy,ThủyHC

Đ/c: BGH,

- Quang, Nam

- BGH, tổ trưởng

 

- BGH, TTND

- BTT nhân dân

 

 

Hòa Hậu, ngày 10 tháng 10 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

     Số : 15/QĐ-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                    Hoà Hậu, ngày 10 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học

 Trường THCS Nhân Hoà năm học 2014-2015

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  NHÂN HÒA

           

   Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-GDĐT-TTr ngày 24/9/2014 của Phòng Giáo dục-Đào tạo về việc thực hiện công tác kiểm tra giáo dục năm học 2014-2015; Công văn số 252/HD-GDĐT-TTr ngày 30/9/2014 của Phòng Giáo dục-Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng năm học 2014-2015;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-THCS ngày 20/9/2014 của trường THCS Nhân Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015; Kế hoạch số 08/KHKTNB-THCS ngày 2/10/2014 của trường THCS Nhân Hòa về việc kiểm tra nội bộ trường học năm học 2014-2015 được Phòng GD-ĐT phê duyệt;

            Xét khả năng chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức của cán bộ, viên chức, nhân viên,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THCS Nhân Hòa gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1.   Ông Trần Hữu Quang                       - Hiệu trưởng: Trưởng ban

2.   Ông Trần Trần Trọng Giang Nam    - Phó hiệu trưởng – Phó trưởng ban

      3. Bà Đặng Thị Luận                            - Tổ trưởng tổ KHXH - Uỷ viên

      4. Bà Trần Thị Anh                                        - Tổ phó tổ KHXH - Uỷ viên

      5. Bà Trần Thị Hồng Quyên                 – Tổ trưởng tổ KHTN - Ủy viên

      6. Bà Vũ Thị Thanh Huyền                             – Tổ phó tổ KHTN - Ủy viên

      7. Bà Trần Thị Bích Thủy                              – GV tổ KHXH - Ủy viên

   Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ trường học có nhiệm vụ xây dựng lịch kiểm tra nội bộ trong năm học, từng tháng và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của Trưởng ban.

Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra đã được quy định theo Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thanh tra.

Điều 3. Các Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc trường THCS Nhân Hòa và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                                              

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:      

- Như điều 3

- Phòng GD&ĐT

- Lưu: VT.                                                                           

                                                                                           Trần Hữu Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

 


Số:  10/KH- THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hòa Hậu, ngày 10  tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân,

giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2014-2015

 


Phần thứ nhất

Đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học,

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2013-2014

 

I. Kết quả kiểm tra.

TT

Nội dung

Số người (nội dung) được kiểm tra, đánh giá

Đạt tỷ lệ

% theo KH

Xếp loại

Tốt

(X. sắc)

Khá

T.bình (Đạt Y/C)

Yếu

1

Kiểm tra HĐSP nhà giáo

6

100

6

 

 

 

2

Kiểm tra chuyên đề khác

16

100

7

8

1

 

3

Kết quả đánh giá công chức

23

100

6

15

2

 

4

Kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp

20

100

4

15

1

 

5

 

 

 

 

 

 

 

­­- Kết quả xếp loại chung nhà trường năm học 2013 - 2014: Xếp thứ 13/26 trường.

II. Đánh giá chung.

1. Ưu điểm.

Đã thực hiện đúng kế hoạch thanh tra trong năm học, đạt 100%.

2. Tồn tại, hạn chế.

Việc thực hiện thanh tra đôi khi chưa đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.

Do công việc phát sinh đột xuất.

4. Biện pháp khắc phục tồn tại hạn chế.

Chủ động thực hiện thanh tra theo kế hoạch

Phần thứ hai

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân,

giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2014-2015

 

I. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

- Các văn bản pháp luật về thanh tra và Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014- 2015;

- Công văn số 4904/BGDĐT-TTr ngày 10/9/2014 của Bộ GD-ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2014-2015;

- Công văn số 252/HD-GDĐT-TTr ngày 30/9/2014 của Phòng Giáo dục-Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng năm học 2014-2015;

- Kế hoạch số  09/KH-THCS  ngày 20 tháng 9 năm 2014 của trường THCS Nhân Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.

 

II. Đặc điểm tình hình

1. Những số liệu cơ bản

1.1. Về học sinh

Khối

Số phải huy động

Số lớp

Số học sinh

Số   nữ

Tỷ lệ ra lớp

Bình quân HS/lớp

Số khuyết tật

Số học sinh GDTX

6

 

2

61

31

100

30.5

 

 

7

 

1

40

13

100

40

 

 

8

 

2

50

22

100

25

 

 

9

 

2

60

32

100

30

 

 

Tổng

 

7

211

98

100

30

 

 

         

 

1.2. Về đội ngũ

+ Chia theo viên chức, loại hợp đồng lao động.

Tổng

Quản lý

Giáo viên

Nhân viên

Tổng

Biên chế

HĐ 68

HĐ NH

Tổng

Biên chế

HĐ NH

Tổng

Biên chế

HĐ 68

HĐ NH

22

15

2

5

2

17

12

5

3

1

2

 

 

 

 

+ Chia theo trình độ.

 

Tổng số

Trình độ

Tổng số đảng viên

Trung cấp chính trị

Có chứng chỉ B tin học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Quản lý

2

2

 

 

2

2

2

Giáo viên

17

8

8

1

8

 

5

Nhân viên

3

1

 

2

 

 

2

Tổng số

22

11

8

3

10

2

9

1.3. Danh sách ban kiểm tra nội bộ trường học:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Nhiệm vụ

1

Trần Hữu Quang

Hiệu trưởng

ĐH- Toán

Trưởng ban

2

Trần Trọng Giang Nam

Phó HT

ĐH- Toán

Phó ban

3

Trần Thị Hồng Quyên

TTTN

ĐH- Toán tin

ủy viên

4

Đặng Thị Luận

TTXH

ĐH- Văn-CD

ủy viên

5

Trần Thị Anh

TPXH

ĐH- Anh Văn

ủy viên

6

Vũ Thị Thanh Huyền

TPTN

ĐH- Toán Tin

ủy viên

7

Trần Thị Thúy

Kế toán

ĐH - Kế toán

ủy viên

 

2. Thuận lợi

- N¨m häc 2014 - 2015 lµ n¨m häc nhµ tr­êng tiÕp tôc phÊn ®Êu ®¹t danh hiÖu tr­êng tiªn tiÕn, n¨m häc ngµnh gi¸o dôc tiÕp tôc thùc hiÖn 1 c¸ch s©u réng vµ hiÖu qu¶ c¸c cuéc vËn ®éng : ‘Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh’ do Bé chÝnh trÞ ph¸t ®éng ; ‘Hai kh«ng’ ;‘ Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o’ do Bé gi¸o dôc ph¸t ®éng cïng víi phong trµo thi ®ua: ‘X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc’. Lµ n¨m häc tiÕp tôc thùc hiÖn ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn. Chóng ta ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm, bµi häc trong viÖc thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng nãi trªn còng nh­ phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" tõ c¸c n¨m häc tr­íc.

- §­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®èi víi gi¸o dôc trong giai ®o¹n míi ®· ®éng viªn ®­îc tinh thÇn vµ vËt chÊt ®èi víi ®éi ngò gi¸o viªn lµm  cho hä phÊn khëi, tin t­ëng vµ cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c.

- Sù quan t©m cña §¶ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, t¹o ®iÒu kiÖn bæ sung c¬ së vËt chÊt cho nhµ tr­êng.

- Sù quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña ngµnh mµ trùc tiÕp lµ Phßng GD ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng, c¸c nhiÖm vô n¨m häc cña tr­êng ®¶m b¶o ®óng kÕ ho¹ch vµ ®¹t kÕt qu¶ tèt.

- VÒ phÝa nhµ tr­êng : Lµ mét tr­êng nhá, Ýt líp nªn dÔ qu¶n lý. §éi ngò gi¸o viªn ®oµn kÕt, nhÊt trÝ, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ®ñ sè l­îng, gi¸o viªn trÎ cã ý chÝ v­¬n lªn, gi¸o viªn giµ mÉu mùc. Häc sinh ngoan, kh«ng bá häc. Ban gi¸m hiÖu cïng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong tr­êng ®oµn kÕt, quyÕt t©m cao. §ã lµ tiÒn ®Ò, lµ nguån cæ vò ®Ó thÇy trß nhµ tr­êng tù tin b­íc vµo n¨m häc 2014 - 2015 víi mét quyÕt t©m míi.

3. Khó khăn

- C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng d¹y vµ häc cña thÇy vµ trß cßn thiÕu, ch­a ®ång bé do ®ã ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y trong giai ®o¹n hiÖn nay lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng. Mét sè c¬ së vËt chÊt phôc vô cho sinh ho¹t cña thÇy vµ trß hµng ngµy cßn thiÕu nªn ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c nh­ phßng häc bé m«n, phßng chøc n¨ng.

- §éi ngò gi¸o viªn: Mét sè gi¸o viªn tr×nh ®é, n¨ng lùc cßn h¹n chÕ ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña viÖc gi¶ng d¹y theo ph­¬ng ph¸p míi ®Ó n©ng cao chÊt l­îng. Gi¸o viªn cßn thiÕu chñng lo¹i nh­ m«n: VÏ, H¸t. Do ®ã ph¶i ph©n c«ng gi¸o viªn d¹y chÐo ban lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng. HÇu hÕt gi¸o viªn lµ ng­êi kh¸c ®Þa ph­¬ng nªn viÖc ®i l¹i trong sinh ho¹t, c«ng t¸c cña gi¸o viªn gÆp nhiÒu khã kh¨n.

- Ban gi¸m hiÖu ®Òu lµ gi¸o viªn tù nhiªn nªn viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra ®èi víi gi¸o viªn tæ x· héi còng gÆp khã kh¨n.

- Tr­êng nhá, Ýt häc sinh, kinh phÝ Ýt nªn viÖc ®iÒu tiÕt kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng cña tr­êng gÆp nhiÒu khã kh¨n.

III. Mục đích, yêu cầu

-Qu¸n triÖt phæ biÕn c¸c v¨n b¶n, h­íng dÉn vÒ c«ng t¸c kiÓm tra néi bé tr­êng häc tíi toµn thÓ c¸c bé, gi¸o viªn vµ nh©n viªn nhµ tr­êng ®Ó mäi ng­êi ®Òu cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ c«ng t¸c kiÓm tra néi bé tr­êng häc.

- §¸nh gi¸ xÕp lo¹i mét c¸ch ®óng møc, hÝnh x¸c ®èi víi mçi c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn trong viÖc thùc hiªn nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng.

- Cã t¸c dông ®éng viªn, gãp ý kÞp thêi ®èi víi c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn nhµ tr­êng ®Ó mäi ng­êi phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng trong n¨m häc.

IV. Công tác kiểm tra nội bộ trường học

1. Kiểm tra nhà trường

1.1. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng.

1.2. Việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

1.3. Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục.

1.4. Tổ chức và hoạt động của trường lớp bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường học, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

1.5. Thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế tuyển sinh, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em.

1.6. Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm .

1.7. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

1.8. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác.

2. Kiểm tra chuyên đề

2.1. Kiểm tra một số nội dung :

- Thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế tuyển sinh, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học;

- Việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học;

- Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong nhà trường;

- Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm;

- Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác;

2.2. Kiểm tra các tổ chức, hoạt động của nhà trường;

2.3. Kiểm tra theo các nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

* Chỉ tiêu:      Kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên

                     Kiểm tra hoạt động sư phạm 25% giáo viên

3.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

3.2. Thực hiện quy chế chuyên môn

- Hồ sơ của giáo viên theo Điều lệ trường và các văn bản hướng dẫn;

- Kiểm tra thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư hướng dẫn

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy;

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án, việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,

- Sử dụng thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá;

- Việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm

3.3. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn tay nghề

- Dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn của các cấp tổ chức, dự sinh hoạt chuyên môn của trường, tổ, nhóm; dự giờ của đồng nghiệp, tự nghiên cứu, học tập (thể hiện qua hồ sơ, đánh giá ý thức phấn đấu của cá nhân);

- Việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học;

- Việc đổi mới kiểm tra đánh giá;

- Kiểm tra thông qua dự giờ lên lớp

3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

- Công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác;

- Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các nhiệm vụ được giao đột xuất.

-  Kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.

4. Kiểm tra học sinh

- Kiểm tra về tổ chức lớp học theo điều lệ;

- Kiểm tra nhiệm vụ của học sinh được quy định trong điều lệ trường học;

- Kiểm tra theo nội quy, quy định của trường, lớp, các tổ chức trong nhà trường;

- Kiểm tra về trang phục khi đến trường, nền nếp học tập, sách vở và đồ dùng học tập.

V. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật PCTN, Luật tiếp công dân, Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN trong đơn vị.

- Thực hiện tốt các quy định về công tác tiếp công dân cũng như việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)

- Rà soát, phân loại các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các vụ việc không thuộc thẩm quyền phải hưỡng dẫn cụ thể để công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Bố trí địa điểm tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân; có sổ theo dõi tiếp công dân và thực hiện đúng quy trình tiếp công dân theo Luật tiếp công dân, Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, Thông tư số 07/2011/TT-TCTP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ và Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC.

- Thực hiện phòng, chống tham nhũng qua việc tổ chức kê khai thu nhập và tài sản cá nhân trong đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD-ĐT; công khai minh bạch trong xây dựng kế hoạch, kết quả công tác, thu nhập, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật và các quyền lợi khác.

- Thường xuyên tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC.

- Xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn, kiểm tra việc thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng; mua sắm thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm; chế độ học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước; hội nghị, hội thảo; thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Xây dựng kế hoạch:

- Xây dựng kế hoạch: ngay từ tháng 10, từng tổ xây dựng kế hoạch, xây dựng chỉ tiêu cụ thể về công tác kiểm tra. Họp tổ phổ biến cho giáo viên những yêu cầu của công tác kiểm tra cũng như các quy định về nề nếp chuyên môn của tổ, những quy định về cho điểm, tính điểm, đánh giá xếp loại học sinh phổ biến lịch sinh hoạt chuyên môn theo tuần trong tháng mà Phòng GD&ĐT đã quy định

 - Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2014-2015 của nhà trường được Hiệu trưởng tổ chức phổ biến công khai trong đơn vị tại Hội nghị CBCC đầu năm,  tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý của nhà trường. 

          2. Tổ chức thực hiện:

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2014-2015 của nhà trường sau khi xây dựng xong,  Hiệu trưởng tổ chức phổ biến công khai trong đơn vị,  tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý của nhà trường. 

          - Ngoài các cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, tùy tình cụ thể trong quá trình chỉ đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ năm học, cơ quan quản lý cấp trên, Hiệu trưởng nhà trường có thể có các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân trong nhà trường nhằm phục vụ công tác quản lý, giải quyết KNTC.

          - Các Phó hiệu trưởng, các tổ chức, cá nhân trong nhà trường căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của các cấp quản lý, của đơn vị và hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra của Phòng GD-ĐT và kế hoạch  kiểm tra nội bộ của nhà trường để thực hiện đạt hiệu quả cao.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Trần Hữu Quang

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN KIỂM TRA NỘI BỘ

Năm học 2014-2015

 

1.     Đồng chí: Trần Hữu Quang – Hiệu trưởng - Trưởng ban

-         Phụ trách chung các hoạt động của ban.

-         Lên kế hoạch kiểm tra toàn trường.

2.     Đồng chí: Trần Trọng Giang Nam – Phó hiệu trưởng - Phó ban:

-         Phụ trách công tác kiểm tra 2 tổ

-         Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

3.     Đồng chí Đặng thị Luận - Tổ trưởng tổ KHXH    

-  Lập kế hoạch kiểm tra các thành viên trong tổ

- Trực tiếp tham gia kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

4.     Đồng chí: Trần Thị Hồng Quyên - Tổ trưởng tổ KHTN    

- Lập kế hoạch kiểm tra các thành viên trong tổ

     - Trực tiếp tham gia kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

5.     Đồng chí: Vũ Thị Thanh Huyền - Tổ phó tổ KHTN    

- Tham gia lập kế hoạch kiểm tra các thành viên trong tổ

- Trực tiếp tham gia kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

6.     Đồng chí: Trần Thị Anh– Tổ phó tổ KHXH

- Tham gia lập kế hoạch kiểm tra các thành viên trong tổ

- Trực tiếp tham gia kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

- Trực tiếp đánh giá giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh.

7. Đồng chí Trần Thị Bích Thủy – GV tổ KHXH

- Trực tiếp tham gia kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

 

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                   Trần Hữu Quang

 

 

 

 

 

MỐC THỜI GIAN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH

Phụ lục 1

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Người phụ trách

 

Tháng 9/2014

- Thư viện, thiết bị

- Các khoản thu chi và tuyển sinh

- Kiểm tra việc chuẩn bị khai giảng.

 

- Tuyết, Dung

- Hiệu trưởng, kế toán…

-  PHT, GVCN, TPTĐ

 

- Quang, Nam, thúy

- Quyên

 

- Hiệu trưởng.

 


Tháng 10/2014

-Kế hoạch tổ CM, hồ sơ sổ sách

- Kiểm tra toàn diện 1 GV

- Kiểm tra chuyên đề 2 GV

-Tổ CM, giáo viên, nhân viên

Đ/c:  Lực

   Hoài ( HSGA)

Thủy A( CMôn )

- Ban Giám hiệu

- BGH, Tổ trưởng c/m, Đ/c Nam, Quyên, Luận,

 

 

Tháng 11/2014

 

 

- Thanh tra toàn diện 1GV

- Thanh  tra chuyên đề 2 GV

 

 

Đ/c: Anh

Đ/c: Đô (THCT)

       Quyên(Cmôn)

- Thu

- Quang

 - Nam

 

Tháng 12/2014

 

 

- Thanh tra toàn diện 1 GV

- Thanh tra chuyên đề 2 GV

 

- Thanh tra tài chính

Đ/c:  Thủy B

 

Đ/c: Huyền    (Cmôn)

Đ/c: Thu( HS-THCT).

Đ/c Thúy

- Luận

 

- Quyên

 

- Anh

 

Hiệu trưởng, CTCĐ

 

Tháng 01/2015

 

 

- Thanh tra chuyên đề 2GV

- Thanh tra HSCM

Đ/c: Biên, Chi

( Chuyên môn)

HSCM của trường, tổ, giáo viên

- Quyên, Huyền

 

- BGH, tổ trưởng

 

Tháng 02/2015

 

- Thanh tra toàn diện 1GV

- Thanh tra chuyên đề

 

 Đ/c : Thái

Đ/c:Giang(HSGA)

 

- Luận

- Quang

 

 

Tháng 03/2015

 

- Thanh tra toàn diện 1GV

- Thanh tra chuyên đề 2GV

Đ/c : Sinh

Đ/c: Thụ ( HSGATHCT)

 

- Luận

- Quyên

 

 

 

 

Tháng 04/2015

 

- Thanh tra chuyên đề 2GV

 

Đ/c: Luận (C.môn)

Đ/c: Thủy HC       ( HSCVăn đi, đến)

- Thủy A

- Quang

 

Tháng 5/2015

 

- Thanh tra tài chính

- Thanh tra  thư viện thiết bị

- Thanh tra cơ sở vật chất

- Thanh tra thi đua

Đ/c:Thúy,ThủyHC

Đ/c: Tuyết,

 

Đ/c Thúy,ThủyHC

Đ/c: BGH,

- Quang, Nam

- BGH, tổ trưởng

 

- BGH, TTND

- BTT nhân dân

 

 

Hòa Hậu, ngày 10 tháng 10 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

     Số : 15/QĐ-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                    Hoà Hậu, ngày 10 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học

 Trường THCS Nhân Hoà năm học 2014-2015

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  NHÂN HÒA

           

   Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-GDĐT-TTr ngày 24/9/2014 của Phòng Giáo dục-Đào tạo về việc thực hiện công tác kiểm tra giáo dục năm học 2014-2015; Công văn số 252/HD-GDĐT-TTr ngày 30/9/2014 của Phòng Giáo dục-Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng năm học 2014-2015;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-THCS ngày 20/9/2014 của trường THCS Nhân Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015; Kế hoạch số 08/KHKTNB-THCS ngày 2/10/2014 của trường THCS Nhân Hòa về việc kiểm tra nội bộ trường học năm học 2014-2015 được Phòng GD-ĐT phê duyệt;

            Xét khả năng chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức của cán bộ, viên chức, nhân viên,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THCS Nhân Hòa gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1.   Ông Trần Hữu Quang                       - Hiệu trưởng: Trưởng ban

2.   Ông Trần Trần Trọng Giang Nam    - Phó hiệu trưởng – Phó trưởng ban

      3. Bà Đặng Thị Luận                            - Tổ trưởng tổ KHXH - Uỷ viên

      4. Bà Trần Thị Anh                                        - Tổ phó tổ KHXH - Uỷ viên

      5. Bà Trần Thị Hồng Quyên                 – Tổ trưởng tổ KHTN - Ủy viên

      6. Bà Vũ Thị Thanh Huyền                             – Tổ phó tổ KHTN - Ủy viên

      7. Bà Trần Thị Bích Thủy                              – GV tổ KHXH - Ủy viên

   Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ trường học có nhiệm vụ xây dựng lịch kiểm tra nội bộ trong năm học, từng tháng và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của Trưởng ban.

Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra đã được quy định theo Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thanh tra.

Điều 3. Các Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc trường THCS Nhân Hòa và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                                              

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:      

- Như điều 3

- Phòng GD&ĐT

- Lưu: VT.                                                                           

                                                                                           Trần Hữu Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

 


Số:  10/KH- THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hòa Hậu, ngày 10  tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân,

giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2014-2015

 


Phần thứ nhất

Đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học,

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2013-2014

 

I. Kết quả kiểm tra.

TT

Nội dung

Số người (nội dung) được kiểm tra, đánh giá

Đạt tỷ lệ

% theo KH

Xếp loại

Tốt

(X. sắc)

Khá

T.bình (Đạt Y/C)

Yếu

1

Kiểm tra HĐSP nhà giáo

6

100

6

 

 

 

2

Kiểm tra chuyên đề khác

16

100

7

8

1

 

3

Kết quả đánh giá công chức

23

100

6

15

2

 

4

Kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp

20

100

4

15

1

 

5

 

 

 

 

 

 

 

­­- Kết quả xếp loại chung nhà trường năm học 2013 - 2014: Xếp thứ 13/26 trường.

II. Đánh giá chung.

1. Ưu điểm.

Đã thực hiện đúng kế hoạch thanh tra trong năm học, đạt 100%.

2. Tồn tại, hạn chế.

Việc thực hiện thanh tra đôi khi chưa đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.

Do công việc phát sinh đột xuất.

4. Biện pháp khắc phục tồn tại hạn chế.

Chủ động thực hiện thanh tra theo kế hoạch

Phần thứ hai

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân,

giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2014-2015

 

I. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

- Các văn bản pháp luật về thanh tra và Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014- 2015;

- Công văn số 4904/BGDĐT-TTr ngày 10/9/2014 của Bộ GD-ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2014-2015;

- Công văn số 252/HD-GDĐT-TTr ngày 30/9/2014 của Phòng Giáo dục-Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng năm học 2014-2015;

- Kế hoạch số  09/KH-THCS  ngày 20 tháng 9 năm 2014 của trường THCS Nhân Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.

 

II. Đặc điểm tình hình

1. Những số liệu cơ bản

1.1. Về học sinh

Khối

Số phải huy động

Số lớp

Số học sinh

Số   nữ

Tỷ lệ ra lớp

Bình quân HS/lớp

Số khuyết tật

Số học sinh GDTX

6

 

2

61

31

100

30.5

 

 

7

 

1

40

13

100

40

 

 

8

 

2

50

22

100

25

 

 

9

 

2

60

32

100

30

 

 

Tổng

 

7

211

98

100

30

 

 

         

 

1.2. Về đội ngũ

+ Chia theo viên chức, loại hợp đồng lao động.

Tổng

Quản lý

Giáo viên

Nhân viên

Tổng

Biên chế

HĐ 68

HĐ NH

Tổng

Biên chế

HĐ NH

Tổng

Biên chế

HĐ 68

HĐ NH

22

15

2

5

2

17

12

5

3

1

2

 

 

 

 

+ Chia theo trình độ.

 

Tổng số

Trình độ

Tổng số đảng viên

Trung cấp chính trị

Có chứng chỉ B tin học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Quản lý

2

2

 

 

2

2

2

Giáo viên

17

8

8

1

8

 

5

Nhân viên

3

1

 

2

 

 

2

Tổng số

22

11

8

3

10

2

9

1.3. Danh sách ban kiểm tra nội bộ trường học:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Nhiệm vụ

1

Trần Hữu Quang

Hiệu trưởng

ĐH- Toán

Trưởng ban

2

Trần Trọng Giang Nam

Phó HT

ĐH- Toán

Phó ban

3

Trần Thị Hồng Quyên

TTTN

ĐH- Toán tin

ủy viên

4

Đặng Thị Luận

TTXH

ĐH- Văn-CD

ủy viên

5

Trần Thị Anh

TPXH

ĐH- Anh Văn

ủy viên

6

Vũ Thị Thanh Huyền

TPTN

ĐH- Toán Tin

ủy viên

7

Trần Thị Thúy

Kế toán

ĐH - Kế toán

ủy viên

 

2. Thuận lợi

- N¨m häc 2014 - 2015 lµ n¨m häc nhµ tr­êng tiÕp tôc phÊn ®Êu ®¹t danh hiÖu tr­êng tiªn tiÕn, n¨m häc ngµnh gi¸o dôc tiÕp tôc thùc hiÖn 1 c¸ch s©u réng vµ hiÖu qu¶ c¸c cuéc vËn ®éng : ‘Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh’ do Bé chÝnh trÞ ph¸t ®éng ; ‘Hai kh«ng’ ;‘ Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o’ do Bé gi¸o dôc ph¸t ®éng cïng víi phong trµo thi ®ua: ‘X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc’. Lµ n¨m häc tiÕp tôc thùc hiÖn ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn. Chóng ta ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm, bµi häc trong viÖc thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng nãi trªn còng nh­ phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" tõ c¸c n¨m häc tr­íc.

- §­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®èi víi gi¸o dôc trong giai ®o¹n míi ®· ®éng viªn ®­îc tinh thÇn vµ vËt chÊt ®èi víi ®éi ngò gi¸o viªn lµm  cho hä phÊn khëi, tin t­ëng vµ cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c.

- Sù quan t©m cña §¶ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, t¹o ®iÒu kiÖn bæ sung c¬ së vËt chÊt cho nhµ tr­êng.

- Sù quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña ngµnh mµ trùc tiÕp lµ Phßng GD ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng, c¸c nhiÖm vô n¨m häc cña tr­êng ®¶m b¶o ®óng kÕ ho¹ch vµ ®¹t kÕt qu¶ tèt.

- VÒ phÝa nhµ tr­êng : Lµ mét tr­êng nhá, Ýt líp nªn dÔ qu¶n lý. §éi ngò gi¸o viªn ®oµn kÕt, nhÊt trÝ, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ®ñ sè l­îng, gi¸o viªn trÎ cã ý chÝ v­¬n lªn, gi¸o viªn giµ mÉu mùc. Häc sinh ngoan, kh«ng bá häc. Ban gi¸m hiÖu cïng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong tr­êng ®oµn kÕt, quyÕt t©m cao. §ã lµ tiÒn ®Ò, lµ nguån cæ vò ®Ó thÇy trß nhµ tr­êng tù tin b­íc vµo n¨m häc 2014 - 2015 víi mét quyÕt t©m míi.

3. Khó khăn

- C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng d¹y vµ häc cña thÇy vµ trß cßn thiÕu, ch­a ®ång bé do ®ã ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y trong giai ®o¹n hiÖn nay lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng. Mét sè c¬ së vËt chÊt phôc vô cho sinh ho¹t cña thÇy vµ trß hµng ngµy cßn thiÕu nªn ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c nh­ phßng häc bé m«n, phßng chøc n¨ng.

- §éi ngò gi¸o viªn: Mét sè gi¸o viªn tr×nh ®é, n¨ng lùc cßn h¹n chÕ ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña viÖc gi¶ng d¹y theo ph­¬ng ph¸p míi ®Ó n©ng cao chÊt l­îng. Gi¸o viªn cßn thiÕu chñng lo¹i nh­ m«n: VÏ, H¸t. Do ®ã ph¶i ph©n c«ng gi¸o viªn d¹y chÐo ban lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng. HÇu hÕt gi¸o viªn lµ ng­êi kh¸c ®Þa ph­¬ng nªn viÖc ®i l¹i trong sinh ho¹t, c«ng t¸c cña gi¸o viªn gÆp nhiÒu khã kh¨n.

- Ban gi¸m hiÖu ®Òu lµ gi¸o viªn tù nhiªn nªn viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra ®èi víi gi¸o viªn tæ x· héi còng gÆp khã kh¨n.

- Tr­êng nhá, Ýt häc sinh, kinh phÝ Ýt nªn viÖc ®iÒu tiÕt kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng cña tr­êng gÆp nhiÒu khã kh¨n.

III. Mục đích, yêu cầu

-Qu¸n triÖt phæ biÕn c¸c v¨n b¶n, h­íng dÉn vÒ c«ng t¸c kiÓm tra néi bé tr­êng häc tíi toµn thÓ c¸c bé, gi¸o viªn vµ nh©n viªn nhµ tr­êng ®Ó mäi ng­êi ®Òu cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ c«ng t¸c kiÓm tra néi bé tr­êng häc.

- §¸nh gi¸ xÕp lo¹i mét c¸ch ®óng møc, hÝnh x¸c ®èi víi mçi c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn trong viÖc thùc hiªn nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng.

- Cã t¸c dông ®éng viªn, gãp ý kÞp thêi ®èi víi c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn nhµ tr­êng ®Ó mäi ng­êi phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng trong n¨m häc.

IV. Công tác kiểm tra nội bộ trường học

1. Kiểm tra nhà trường

1.1. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng.

1.2. Việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

1.3. Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục.

1.4. Tổ chức và hoạt động của trường lớp bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường học, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

1.5. Thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế tuyển sinh, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em.

1.6. Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm .

1.7. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

1.8. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác.

2. Kiểm tra chuyên đề

2.1. Kiểm tra một số nội dung :

- Thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế tuyển sinh, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học;

- Việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học;

- Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong nhà trường;

- Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm;

- Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác;

2.2. Kiểm tra các tổ chức, hoạt động của nhà trường;

2.3. Kiểm tra theo các nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

* Chỉ tiêu:      Kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên

                     Kiểm tra hoạt động sư phạm 25% giáo viên

3.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

3.2. Thực hiện quy chế chuyên môn

- Hồ sơ của giáo viên theo Điều lệ trường và các văn bản hướng dẫn;

- Kiểm tra thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư hướng dẫn

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy;

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án, việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,

- Sử dụng thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá;

- Việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm

3.3. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn tay nghề

- Dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn của các cấp tổ chức, dự sinh hoạt chuyên môn của trường, tổ, nhóm; dự giờ của đồng nghiệp, tự nghiên cứu, học tập (thể hiện qua hồ sơ, đánh giá ý thức phấn đấu của cá nhân);

- Việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học;

- Việc đổi mới kiểm tra đánh giá;

- Kiểm tra thông qua dự giờ lên lớp

3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

- Công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác;

- Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các nhiệm vụ được giao đột xuất.

-  Kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.

4. Kiểm tra học sinh

- Kiểm tra về tổ chức lớp học theo điều lệ;

- Kiểm tra nhiệm vụ của học sinh được quy định trong điều lệ trường học;

- Kiểm tra theo nội quy, quy định của trường, lớp, các tổ chức trong nhà trường;

- Kiểm tra về trang phục khi đến trường, nền nếp học tập, sách vở và đồ dùng học tập.

V. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật PCTN, Luật tiếp công dân, Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN trong đơn vị.

- Thực hiện tốt các quy định về công tác tiếp công dân cũng như việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)

- Rà soát, phân loại các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các vụ việc không thuộc thẩm quyền phải hưỡng dẫn cụ thể để công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Bố trí địa điểm tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân; có sổ theo dõi tiếp công dân và thực hiện đúng quy trình tiếp công dân theo Luật tiếp công dân, Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, Thông tư số 07/2011/TT-TCTP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ và Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC.

- Thực hiện phòng, chống tham nhũng qua việc tổ chức kê khai thu nhập và tài sản cá nhân trong đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD-ĐT; công khai minh bạch trong xây dựng kế hoạch, kết quả công tác, thu nhập, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật và các quyền lợi khác.

- Thường xuyên tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC.

- Xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn, kiểm tra việc thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng; mua sắm thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm; chế độ học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước; hội nghị, hội thảo; thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Xây dựng kế hoạch:

- Xây dựng kế hoạch: ngay từ tháng 10, từng tổ xây dựng kế hoạch, xây dựng chỉ tiêu cụ thể về công tác kiểm tra. Họp tổ phổ biến cho giáo viên những yêu cầu của công tác kiểm tra cũng như các quy định về nề nếp chuyên môn của tổ, những quy định về cho điểm, tính điểm, đánh giá xếp loại học sinh phổ biến lịch sinh hoạt chuyên môn theo tuần trong tháng mà Phòng GD&ĐT đã quy định

 - Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2014-2015 của nhà trường được Hiệu trưởng tổ chức phổ biến công khai trong đơn vị tại Hội nghị CBCC đầu năm,  tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý của nhà trường. 

          2. Tổ chức thực hiện:

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2014-2015 của nhà trường sau khi xây dựng xong,  Hiệu trưởng tổ chức phổ biến công khai trong đơn vị,  tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý của nhà trường. 

          - Ngoài các cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, tùy tình cụ thể trong quá trình chỉ đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ năm học, cơ quan quản lý cấp trên, Hiệu trưởng nhà trường có thể có các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân trong nhà trường nhằm phục vụ công tác quản lý, giải quyết KNTC.

          - Các Phó hiệu trưởng, các tổ chức, cá nhân trong nhà trường căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của các cấp quản lý, của đơn vị và hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra của Phòng GD-ĐT và kế hoạch  kiểm tra nội bộ của nhà trường để thực hiện đạt hiệu quả cao.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Trần Hữu Quang

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN KIỂM TRA NỘI BỘ

Năm học 2014-2015

 

1.     Đồng chí: Trần Hữu Quang – Hiệu trưởng - Trưởng ban

-         Phụ trách chung các hoạt động của ban.

-         Lên kế hoạch kiểm tra toàn trường.

2.     Đồng chí: Trần Trọng Giang Nam – Phó hiệu trưởng - Phó ban:

-         Phụ trách công tác kiểm tra 2 tổ

-         Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

3.     Đồng chí Đặng thị Luận - Tổ trưởng tổ KHXH    

-  Lập kế hoạch kiểm tra các thành viên trong tổ

- Trực tiếp tham gia kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

4.     Đồng chí: Trần Thị Hồng Quyên - Tổ trưởng tổ KHTN    

- Lập kế hoạch kiểm tra các thành viên trong tổ

     - Trực tiếp tham gia kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

5.     Đồng chí: Vũ Thị Thanh Huyền - Tổ phó tổ KHTN    

- Tham gia lập kế hoạch kiểm tra các thành viên trong tổ

- Trực tiếp tham gia kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

6.     Đồng chí: Trần Thị Anh– Tổ phó tổ KHXH

- Tham gia lập kế hoạch kiểm tra các thành viên trong tổ

- Trực tiếp tham gia kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

- Trực tiếp đánh giá giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh.

7. Đồng chí Trần Thị Bích Thủy – GV tổ KHXH

- Trực tiếp tham gia kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

 

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                   Trần Hữu Quang

 

 

 

 

 

MỐC THỜI GIAN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH

Phụ lục 1

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Người phụ trách

 

Tháng 9/2014

- Thư viện, thiết bị

- Các khoản thu chi và tuyển sinh

- Kiểm tra việc chuẩn bị khai giảng.

 

- Tuyết, Dung

- Hiệu trưởng, kế toán…

-  PHT, GVCN, TPTĐ

 

- Quang, Nam, thúy

- Quyên

 

- Hiệu trưởng.

 


Tháng 10/2014

-Kế hoạch tổ CM, hồ sơ sổ sách

- Kiểm tra toàn diện 1 GV

- Kiểm tra chuyên đề 2 GV

-Tổ CM, giáo viên, nhân viên

Đ/c:  Lực

   Hoài ( HSGA)

Thủy A( CMôn )

- Ban Giám hiệu

- BGH, Tổ trưởng c/m, Đ/c Nam, Quyên, Luận,

 

 

Tháng 11/2014

 

 

- Thanh tra toàn diện 1GV

- Thanh  tra chuyên đề 2 GV

 

 

Đ/c: Anh

Đ/c: Đô (THCT)

       Quyên(Cmôn)

- Thu

- Quang

 - Nam

 

Tháng 12/2014

 

 

- Thanh tra toàn diện 1 GV

- Thanh tra chuyên đề 2 GV

 

- Thanh tra tài chính

Đ/c:  Thủy B

 

Đ/c: Huyền    (Cmôn)

Đ/c: Thu( HS-THCT).

Đ/c Thúy

- Luận

 

- Quyên

 

- Anh

 

Hiệu trưởng, CTCĐ

 

Tháng 01/2015

 

 

- Thanh tra chuyên đề 2GV

- Thanh tra HSCM

Đ/c: Biên, Chi

( Chuyên môn)

HSCM của trường, tổ, giáo viên

- Quyên, Huyền

 

- BGH, tổ trưởng

 

Tháng 02/2015

 

- Thanh tra toàn diện 1GV

- Thanh tra chuyên đề

 

 Đ/c : Thái

Đ/c:Giang(HSGA)

 

- Luận

- Quang

 

 

Tháng 03/2015

 

- Thanh tra toàn diện 1GV

- Thanh tra chuyên đề 2GV

Đ/c : Sinh

Đ/c: Thụ ( HSGATHCT)

 

- Luận

- Quyên

 

 

 

 

Tháng 04/2015

 

- Thanh tra chuyên đề 2GV

 

Đ/c: Luận (C.môn)

Đ/c: Thủy HC       ( HSCVăn đi, đến)

- Thủy A

- Quang

 

Tháng 5/2015

 

- Thanh tra tài chính

- Thanh tra  thư viện thiết bị

- Thanh tra cơ sở vật chất

- Thanh tra thi đua

Đ/c:Thúy,ThủyHC

Đ/c: Tuyết,

 

Đ/c Thúy,ThủyHC

Đ/c: BGH,

- Quang, Nam

- BGH, tổ trưởng

 

- BGH, TTND

- BTT nhân dân

 

 

Hòa Hậu, ngày 10 tháng 10 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm 2015-2016 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Các tin khác

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...