Bạn cần biết

Tổng kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

ĐẢNG ỦY XÃ HÒA HẬU

CHI BỘ TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

BÁO CÁO

Tổng kết 4 năm cuộc vận động

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

Thực hiện hướng dẫn số 25-HD/BCĐTƯ, ngày 02/7/2010 của Ban chỉ đạo Trung ương và kế hoạch số: 01- KH/BCĐ, ngày 27/8/2010 của ban chỉ đạo huyện ủy Lý Nhân về hướng dẫn sơ kết 9 tháng đầu năm 2010 và tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 Sau 4 năm triển khai và thực hiện Cuộc vận động Chi bộ trường THCS Nhân Hòa đã đạt được kết quả như sau:

 I- Đánh giá sơ kết và tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động.

          1- Đặc điểm tình hình.

          Chi bộ trường THCS Nhân Hòa có 7 đảng viên.

Qua quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động: " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh" có những thuận lợi cơ bản là: Chi bộ trường THCS nhiều năm liền được công nhận là: "chi bộ trong sạch vững mạnh". Đảng viên trong Chi bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, công cuộc đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Các đảng viên đều nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia học tập để nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt công việc được giao.

           Bên cạnh đó Chi bộ còn gặp khó khăn là: Một số đảng viên không phải người địa phương, nhà ở xa trường nên gặp khó khăn trong các công việc.

          2. Tổ chức học tập.

          Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập  chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Căn cứ Kế hoạch triển khai của các cấp ủy cấp trên , đặc biệt là của Đáng ủy xã, Chi bộ đã chấp hành nghiêm túc việc tham gia học tập chuyên đề, 100% đảng viên trong Chi bộ đều tham gia đầy đủ học tập chuyên đề trong cuộc vận động từ khi triển khai cho đến nay đó là:

Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh.

          -  N©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, quÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n.

          - T¸c phÈm di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh.

          - T­ t­ëng tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÒ thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu.

          - T¸c phÈm söa ®æi lèi lµm viÖc.

          - T­ t­ëng tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÒ n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, hÕt lßng, hÕt søc phông sù Tæ quèc, phôc vô nh©n d©n.

          - T­ t­ëng, tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng §¶ng ta thËt sù trong s¹ch, v÷ng m¹nh" lµ ®¹o ®øc, lµ v¨n minh".

Trong quá trình tham gia học tập, để nâng cao chất lượng học tập, sau khi nghiên cứu, đảng viên trong chi bộ đều tham gia thảo luận nhằm giúp cho mỗi đảng viên có nhận thức đúng đắn và sâu sắc về những tư tưởng của Bác Hồ . Từ việc nghiên cứu chuyên đề, Chi bộ phối  hợp cùng nhà trường xây dựng chương trình hành động cụ thể trong đơn vị để thực hiện, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường đều đối chiếu với bản thân, tự giácđăng ký nội dung học tập và làm theo, thông qua đó tự mình nhận thức rõ những mặt còn hạn chế cũng như những mặt ưu điểm của bản thân để có hướng khắc phục những hạn chế và phát huy ưu điểm để hoàn thiện bản thân cũng như hoàn thành tốt công việc được giao.

          II/ Những kết quả nổi bật của Chi bộ từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động cho đến nay:

          Trong 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh” Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều tích cực học tập và làm theo tấm gương của Người, gắn liền gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phát động, cụ thể là:

Cuộc vận động: "Hai không", cuộc vận động:"Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo" cùng với các phong trào thi đua:"Hai tốt", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

          Trong chi bộ, trong công đoàn nhà trường không có đảng viên, đoàn viên nào vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn sống trung thực giản dị, thương yêu giúp đỡ nhau, động viên nhau cùng hoàn thành tốt công việc mà cơ quan giao cho. Trong 4 năm qua Chi bộ nhà trường đã bồi dưỡng, kết nạp được 4 công đoàn viên ưu tú vào Đảng.

          Chi bộ  đã làm tốt công lãnh đạo, chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường phân công lao động hợp lý, đặc biệt là những chị em có con nhỏ dưới 12 tháng. Từ đó giúp anh chị em công đoàn viên phấn khởi, yên tâm công tác thể hiện qua kết quả các mặt thi đua của từng cán bộ công đoàn viên trong công đoàn đều vượt bình quân giao hoặc bình quân huyện hoặc có kết quả khá tốt so với chỉ tiêu thi đua.

          Chi bộ cùng với BCH công đoàn luôn tuyên truyền động viên anh em tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ quan cũng như gia đình như tiết kiệm điện, nước ở cơ quan đơn vị, thực hiện tiết kiệm trong ma chay, cưới xin ở gia đình

          Từ việc thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, Chi bộ trường  THCS Nhân Hòa hàng năm luôn được Đảng ủy công nhận là:"Chi bộ trong sạch vững mạnh". Nhà trường luôn hoàn thành nhiệm vụ các năm học theo kế hoạch đề ra với một kết quả tốt, trường giữ vững danh hiệu  đơn vị lao động tiên tiến nhiều năm liền.

          III/ Đánh giá chung.

          1- Ưu điểm:

          -  Dưới sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ, nhà trường mỗi đảng viên trong Chi bộ,  công đoàn viên trong công đoàn đã có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc vận động,  tích cực tham gia học tập các chuyên đề  về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai trong Chi bộ, trong CĐCS một cách nghiêm túc, thiết thực hiệu quả giúp cho mỗi đảng viên, công đoàn viên có nhận thức đúng đắn của việc làm theo, từ đó xác định động cơ phấn đấu với những nội dung đăng ký mà thông qua đó tự hoàn thiện bản thân để hoàn thành tốt công việc được giao.

          - Quá trình thực hiên cuộc vận động đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức của đảng viên, công đoàn viên trong Chi bộ, trong CĐCS, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cơ quan, góp phần giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, phong traò và chất lượng giáo dục của nhà trường.

          2- Những tồn tại, hạn chế:

          - Việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có chuyển biến tích cực nhưng so với yêu cầu còn có những hạn chế nhất định.

          - Việc rèn luyện, tu dưỡng của đảng viên, công đoàn viên đôi khi còn thiếu thường xuyên.

          IV - Những bài học kinh nghiệm:

          Từ thực tiễn việc triển khai tổ chức  hiện cuộc vận động, chi bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

          - Chi bộ cần xác định rõ ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của cuộc vận động" học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" coi đây là tư tưởng chủ đạo trong việc phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi đảng viên.

          - Tăng cường tuyên truyền động viên cán bộ, đảng viên, công đoàn viên trong việc thực hiện những nội dung đăng ký học tạp làm theo, kịp thời chỉ ra những mặt còn hạn chế của đảng viên trong Chi bộ, của công đoàn viên trong công đoàn, đồng thời việc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức của đảng viên, công đoàn viên theo thông tư số: 30/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 ;hướng dẫn 12/HD-CĐN ngày 24 tháng 12 năm 2010

          V. Phương hướng nhiệm vụ thực hiện cuộc vận động năm 2010.

                - Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc vận động.Tiếp tục  tăng cường kết hợp cùng với nhà trường làm công tác tuyên truyền sâu rộng các nội dung của cuộc vận động cho công đoàn viên trong công đoàn , coi đây là việc làm thường xuyên để đưa cuộc vận động đi vào nề nếp có chiều sâu. Đặc biệt là chủ đề cuộc vận động năm 2010 "Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "Là đạo đức, là văn minh" 

          - Đẩy mạnh việc làm theo của mỗi đảng viên, công đoàn viên với nội dung đã đăng ký với Chi bộ, với nhà trường để mỗi đảng viên, công đoàn viên có ý thức tự giác ở mức cao hơn trong việc thực hiện .

          - Kết hợp cùng với nhà trường tăng cường công tác giám sát kiểm tra đối với việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để biểu dương kịp thời những việc làm tốt, có biện pháp uốn nắn kịp thời những thiếu sót hạn chế.

          VI- Kiến nghị, đề xuất.

          Từ quá trình thực hiện cuộc vận động trong 4 năm qua, Chi bộ đề nghị:

          - Việc biểu dương khen thưởng những điển hình tiêu biểu cần được tuyên truyền sâu rộng, để qua đó tạo ra các phong trào thi đua có tính chất sâu rộng và thiết thực hơn.

          - Đề nghị các cấp cần có nhiều tài liệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để giúp cho các đảng viên ,công đoàn viên có điều kiện nghiên cứu hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ.

                                                           Hòa Hậu, ngày 18 tháng 5 năm 2010

                                                                           TM, Chi bộ

                                                                                 Bí thư

 

 

 

 

 

                                                                         Trần Hữu Quang

 

Các tin khác

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...