Bạn cần biết

TỜ TRÌNH ( V/v xin thu các khoản đầu năm học 2016-2017 )

PHÒNG GDĐT LÝ NHÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA                       Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

          Số: 56 -TTr                                           

                                                                    Hoà Hậu, ngày 12 tháng 9  năm 2016

        

TỜ TRÌNH

( V/v xin  thu các khoản đầu năm học 2016-2017 )

                

 Kính gửi :   UBND xã Hoà hậu

        

Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam  quyết định về  mức học phí đối với giáo dục Mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2016-2017;

Căn cứ vào Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản dóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Căn cứ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Công văn số 1290/SGDĐT-KHTC, ngày 30/8/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc thực hiện các khoản thu, góp trong các cơ sở giáo dục.

Căn cứ vào biên bản họp PHHS trường THCS Nhân Hòa ngày 10/9/ 2016;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và của địa phương,

           Trường THCS  Nhân Hòa lập tờ trình đề nghị UBND xã Hoà hậu cho phép nhà trường được thu các khoản theo quy định của UBND tỉnh và các khoản thu theo quy chế dân chủ  được phụ huynh học sinh nhất trí. Cụ thể :

1/ Tiền học phí : 55.000đ/1tháng x 9 tháng = 495.000đ( miễn giảm cho học sinh thuộc các đối tượng chính sách theo quy định hiện hành)

2/ Tiền Bảo hiểm y tế: 457.380đ/ hs/12 tháng (Thu vào tháng 12/2016, miễn giảm cho học sinh thuộc các đối tượng theo quy định)

3/ Tiền quỹ Ban đại diện CMHS vận động khoảng: 100.000đ/PH/năm ( do Phụ huynh quản lý, tùy theo mức độ ủng hộ tự nguyện của PHHS)

4/ Vận động PHHS ủng hộ sửa chữa nhỏ CSVC nhà trường ( xây tường bao sau trường, cải tạo sân Thể dục, lán xe, cổng trường….) khoảng : 100.000đ/ PH ( Tùy theo mức độ ủng hộ tự nguyện của PH) cùng với việc tiến hành vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ. Hỗ trợ tiền điện, nước, bảo vệ... khoảng 50.000đ/PH.

5/ Tiền học thêm ngoài giờ, học nghề thu, chi theo QĐ 31/2012 của UBND tỉnh Hà nam ngày 12/12/2012.

6/ Tiền lệ phí thi nghề theo quy định của UBND tỉnh: 30.000đ/hs (đối với khối 9)

7/ Tiền lệ phí xét tuyển theo quy định của UBND tỉnh: 15.000đ/hs (đối với khối 6)

Vậy đề nghị UBND xã cho phép nhà trường được thu các khoản trên theo mức thu như trên.

                 Xin trân trọng cảm ơn !

 

    Ý KIẾN CỦA UBND Xà                              TRƯỞNG BAN ĐDCMHS        HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                         

                                                                    

                                                                                                           

 

            

                                                                        Trần Hữu Khang         Trần Hữu Quang

 

Nơi gửi:

-          UBND xã Hòa Hậu

-          Lưu : VT

Các tin khác

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...