Bạn cần biết

Quy chế làm việc 2017-2018

PHÒNG GDĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

 

 
Sô:    /QC-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                   Hòa Hậu, ngày 9 tháng 9 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA, HUYỆN LÝ NHÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-THCS ngày    tháng   năm 2017

 của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nhân Hòa)

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Mục đích

       1. Quy định cụ thể về nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các tổ chuyên môn trong nhà trường để phát huy vị trí, vai trò và hiệu lực trong công tác.

2. Thống nhất về lề lối làm việc, mối quan hệ và sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

3. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ để xây dựng và phát triển nhà trường.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nhiệm vụ cụ thể, phạm vi trách nhiệm, lề lối làm việc và mối quan hệ trong công tác của các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trên cơ sở các quy định của cấp có thẩm quyền và phân công của Hiệu trưởng.

2. Ngoài các quy định của quy chế này, cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định.

Điều 3.  Nguyên tắc chung trong hoạt động của đơn vị

Mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường phải đảm  bảo nguyên tắc: Chi bộ Đảng lãnh đạo - Hiệu trưởng quản lý - Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm chủ và thực hiện tốt các nguyên tắc sau:

1. Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt mọi hoạt động trong nhà trường.

2. Đảm bảo nguyên tắc: Công khai kế hoạch, công khai công tác Thi đua khen thưởng, công tác tuyển sinh, ….

3. Đảm bảo nguyên tắc pháp chế XHCN: Mọi hoạt động trong nhà trường, mọi Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp  hành pháp luật của nhà nước. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý đúng pháp luật.

4. Hiệu trưởng lãnh đạo nhà trường theo nguyên tắc chế độ một thủ trưởng, phát huy vai trò của Hội đồng trường và các tổ chức đoàn thể.

5. Các tổ chức đoàn thể, Công đoàn; Đoàn thanh niên; Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, mọi Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải đảm bảo nguyên tắc quan hệ đoàn kết, thân thiện, tôn trọng lẫn nhau, phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cơ sở đó nhà trường hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học mà ngành và địa phương giao cho.

6. Đảm bảo nguyên tắc làm việc khoa học, áp dụng và phát huy cao độ các tiến bộ KHKT của công nghệ thông tin  trong mọi hoạt động của nhà trường. Đặc biệt là trong giảng dạy, công tác quản lý.

7. Đảm bảo nguyên tắc quản lý theo ngành dọc và quản lý theo cấp quản lý.

 

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 4. Hội đồng trường

Hội đồng trường có 11 thành viên trong đó có 01 chủ tịch, 01 thư ký do phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân ra quyết định. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường được quy định tại điều 20 Điều lệ trường THCS, trường THPT, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học.

Điều 5. Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng

Nhà trường có 01 Hiệu trưởng và 01 Phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng do UBND huyện bổ với nhiệm kỳ 5 năm .

Điều 6. Tổ chuyên môn – Tổ văn phòng

1. Tổ chuyên môn: Có 2 tổ chuyên môn, các tổ CM được tổ chức theo môn học hoặc một số môn học do hiệu trưởng quy định. Mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng và một tổ phó do Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học.

2. Tổ văn phòng: Các nhân viên kế toán, văn thư, phụ trách thư viện, bảo vệ, y tế học đường, thiết bị.

Điều 7. Các hội đồng tư vấn trong nhà trường

1. Các hội đồng tư vấn trong nhà trường: Do Hiệu trưởng thành lập theo từng năm học, tư vấn cho Hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác điều hành nhà trường.

2. Các hội đồng tư vấn:

2.1. Hội đồng thi đua khen thưởng: Gồm các thành viên là Hiệu trưởng, Phó HT, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn TNCS HCM, Tổng phụ trách Đội TNTP HCM, thư ký hội đồng và các tổ trưởng chuyên môn.

2.2. Hội đồng kỷ luật học sinh: Gồm các thành viên là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Bí thư Chi đoàn TNCS HCM, Tổng phụ trách Đội TNTP HCM, giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh vi phạm, một hoặc hai giáo viên có kinh nghiệm trong công tác giáo dục và trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh (thành lập khi có hs bị kỷ luật).

2.3. Các hội đồng khác (hội đồng tuyển sinh, hội đồng nâng lương v.v...) thành lập theo yêu cầu cụ thể của từng công việc. Thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt động do Hiệu trưởng quy định.

Điều 8. Tổ chức Đảng và các đoàn thể trong nhà trường

Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Nhà trường có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đội TNTP HCM, Công đoàn cơ sở, được thành lập và họat động theo Điều lệ Đoàn, điều lệ Đội, điều lệ Công đoàn Việt Nam. Mục đích giúp nhà trường thực hiện mục tiêu và nguyên lý giáo dục.

 

CHƯƠNG III: Nhiệm vụ quyền hạn tổ chức và cá nhân trong đơn vị

Điều 9. Nhiệm vụ quyền hạn của nhà trường

 Nhà trường có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

- Quản lý nhà giáo, cán bộ nhân viên và học sinh.

- Thực hiện nhiệm vụ phổ cập GD trong phạm vi cộng đồng.

- Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo qui định của pháp luật.

- Phối  hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.

- Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo qui định của pháp luật.

Điều 10: Nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

          1. Hiệu trưởng: Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo:

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục và Đào tạo và Chính quyền địa phương về các hoạt động và kết quả công tác giáo dục của nhà trường.

- Chịu trách nhiệm chung, đồng thời trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các công việc sau đây:

+ Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường. Thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường.

+ Phân công  công tác của cán bộ, giáo viên trong nhà trường, điều chỉnh sự phân công nếu thấy cần thiết và hợp lý.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

+ Tổ chức chỉ đạo, quản lý toàn diện các hoạt động của giáo viên và học sinh.

+ Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.

+ Lập kế hoạch kiểm tra các hoạt động trong nhà trường, tổ chức kiểm tra và đánh giá nhận xét định kỳ hoặc đột xuất đối với tất cả các thành viên trong nhà trường theo quy định.

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quản lý hồ sơ của CBGVNV.

+ Quản lý và giải quyết cho học sinh chuyển trường, chuyển lớp, nghỉ học theo đúng qui định.

+ Trực tiếp làm chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật theo qui định. Duyệt xét nâng lương CB, GV, NV theo định kỳ và theo luật định.

+ Giải quyết những tố cáo khiếu nại theo thẩm quyền qui định.

            2. Phó Hiệu trưởng:

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, đồng thời cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm với cấp trên về những phần việc được giao.

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành mọi hoạt động của nhà trường khi Hiệu trưởng ủy quyền.

- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng các công việc sau:

+ Phân công giáo viên giảng dạy, sắp xếp Thời khóa biểu, kiểm tra lịch báo giảng và sổ ghi đầu bài hàng tuần. Kiểm tra nền nếp dạy - học  của giáo viên và học sinh.

+ Quản lý ngày giờ công và xử lý giáo viên, nhân viên tự ý bỏ giờ, bỏ nhiệm sở trong giờ hành chính.

+ Quản lý việc thực hiện chương trình và các quy định về chuyên môn của giáo viên. Tổng hợp chi tiết kết quả chuyên môn của giáo viên trong từng học kỳ.

+ Tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ (Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra hoạt động sư phạm) và các hoạt động giáo dục bằng nhiều hình thức báo trước hoặc không báo trước. Dự giờ giáo viên  theo quy định.

+ Trực tiếp chỉ đạo mảng công tác phổ cập, thiết bị, thư viện và các tổ chuyên môn hoạt động và thực hiện kế hoạch của nhà trường.

+ Thay mặt Hiệu trưởng sinh hoạt giao ban với Tổ trưởng chuyên môn, GV chủ nhiệm. Cùng với Tổ trưởng chuyên môn xây dựng đội ngũ cốt cán về chuyên môn, xây dựng tổ nghiệp vụ để thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra chuyên môn  trong nhà trường.

+ Quản lý hồ sơ của học sinh, sổ gọi tên và ghi điểm, lưu trữ học bạ học sinh đã nghỉ, bỏ học, lưu trữ  các bài kiểm tra học kỳ, bài thi lại của học sinh, các bảng biểu điểm theo qui định.

+ Tham mưu với Hiệu trưởng việc tiếp nhận, phân bổ, biên chế học sinh các lớp, điều chỉnh số lượng, chất lượng học sinh ở các lớp phù hợp với tình hình chung và các yêu cầu chính đáng của học sinh, phụ huynh và  giáo viên.

+ Chịu trách nhiệm chính trong việc báo cáo các yêu cầu về chuyên môn đối với Hiệu trưởng và Phòng Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản.

+ Kiểm tra định kỳ hồ sơ và giáo án của Tổ trưởng chuyên môn hàng tháng và học kỳ theo quy định.

+ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, giảng dạy tự chọn, hoạt động GDNGLL, hoạt động ngoại khóa, hội giảng, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra học kỳ I, II và thi lại, rèn luyện sau hè theo quy định.

+ Ngoài ra còn tham gia một số công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công hoặc ủy quyền.

+ Hàng tháng báo cáo hoạt động chuyên môn về Hiệu trưởng theo đúng thời gian quy định.

 Điều 11:  Chủ tịch công đoàn

           - Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được ghi trong Điều lệ công đoàn.

           - Là Phó ban thi đua nhà trường (Phần CB,GV và NV) : Có trách nhiệm yêu cầu đoàn viên công đoàn đăng kí thi đua ngay từ đầu năm. Tổ chức bình xét thi đua học kỳ và cả năm theo đúng các tiêu chuẩn do hội đồng thi đua các cấp quy định. Có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả bình xét thi đua với cấp trên.

           - Tổ chức,giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị. Bênh vực quyền và lợi ích chính đáng của người lao động ( chế độ nâng lương,nghỉ thai sản...) đúng pháp luật và đúng quy chế tổ chức lao động.

           - Xây dựng dự thảo nghị quyết Đại hội công chức,viên chức hàng năm để trình trước đại hội biểu quyết.

           - Cùng BGH kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn trong đơn vị.

           - Có trách nhiệm đề xuất các giải pháp và cùng BGH giải quyết các khiếu nại của viên chức liên quan đến quyền lợi của cá nhân,tập thể.

           - Sử dụng nguồn kinh phí công đoàn công khai,công bằng đúng hướng dẫn và có tính động viên thúc đẩy cá nhân,tập thể vươn lên.

Điều 12:  Tổ trưởng chuyên môn:

-  Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch của tổ chuyên môn, kế hoạch chung của nhà trường.

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu và cấp trên : V/v đánh giá,phân loại GV, bình xét thi đua của tổ mình hàng năm. Đảm bảo tính pháp lí và dân chủ, công bằng, công khai trong tổ.

            - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường.

- Triển khai thực hiện kế hoạch và theo dõi việc thực hiện chương trình, các quy định về chuyên môn và thực hiện thời khóa biểu của giáo viên trong tổ.

- Tổ chức sinh hoạt các hoạt động của tổ theo định kỳ. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ nhằm nâng chất lượng toàn diện của giáo viên trong tổ theo kế hoạch.

- Chỉ đạo các thành viên trong tổ tham gia dự giờ, thao giảng, làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém và thực hiện các hoạt động giáo dục của nhà trường theo kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao nghiệp vụ sư phạm của giáo viên. 

- Kiểm tra hồ sơ giáo án, hồ sơ cá nhân giáo viên trong tổ định kỳ. Lưu giữ các biên bản dự giờ thao giảng, sinh hoạt chuyên đề và lưu trữ các công văn chỉ đạo của các cấp khi được cung cấp.

- Trực tiếp theo dõi việc thực hiện ngày giờ công, thời gian ra vào lớp, tham gia các hoạt động thi đua của các giáo viên trong tổ, phân công giáo viên dạy thay nếu có giáo viên trong tổ xin nghỉ dạy sau khi được sự đồng ý cho phép của Ban giám hiệu. 

- Tổng hợp dạy giờ trong tổ (nếu có) để BGH  duyệt và thanh toán theo qui định của nhà nước.

- Đề xuất xếp loại, khen thưởng, kỷ luật giáo viên trong tổ.

- Tham dự các buổi sinh hoạt tập thể toàn trường, chào cờ đầu tuần cùng với BGH để nắm được tình hình hoạt động của toàn trường.

- Chủ động phối hợp với các đoàn thể nhà trường để thực hiện mọi công tác và nhiệm vụ được giao, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

- Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công

Điều 13: Tổ phó chuyên môn:

- Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ.

- Ghi đầy đủ nghị quyết tổ , tham gia bồi dưỡng tổ viên và kiểm tra tổ viên cùng với tổ trưởng.

- Phân công dạy thay khi có thành viên trong tổ vắng.

- Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được tổ trưởng uỷ quyền.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về các phần việc mà tổ trưởng giao.

- Cùng với tổ trưởng chịu trách nhiệm về kết quả các hoạt động của tổ.

- Thay mặt tổ trưởng điều hành các hoạt động của tổ khi tổ trưởng vắng mặt và được uỷ quyền hoặc được BGH giao.

Điều 14:Thư ký HĐSP:

  - Là thư ký các ban trong trường, Ghi chép đầy đủ các nội dung của cuộc họp Hội đồng giáo viên, các cuộc họp khác.

          - Giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác thông tin hai chiều: Xây dựng kế hoạch công khai tại văn phòng và phòng hội đồng, thu nhận và tổng hợp các báo cáo của tổ, của giáo viên và các loại báo cáo khác theo định kỳ và đột xuất…

         - Cùng với tổ văn phòng trang trí các hội nghị, sắp xếp văn phòng, phòng hội đồng theo quy định, tổ chức các hội nghị, lễ sơ kết, tổng kết…

- Chuẩn bị tài liệu (nếu có) cấp phát cho các buổi họp. Thực hiện các công việc hướng dẫn của hiệu trưởng.

Điều 15: Bí thư Đoàn TNCSHCM :

- Là thành viên trong hội đồng thi đua khen thưởng, HĐ kỷ luật giáo viên và học sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên và đội viên. Theo tinh thần chỉ đạo của chi bộ đảng và của BGH. Đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra cho ngành giáo dục.

- Phối hợp, kết hợp với đội TN TPHCM làm tốt công tác chữ thập đỏ và các công tác từ thiện khác nhằm động viên đoàn viên,HS  học tập, rèn luyện ngày càng tốt hơn.

- Thực hiện công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đảm bảo các chỉ tiêu phát triển phải cân đối, có tính giáo dục,động viên.

- Tham mưu, đề xuất với BGH các phương án hoạt động và phối hợp hoạt động.

Điều 16: Tổng phụ trách Đội TNTP HCM.

 - Là thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật HS.

 - Giúp BGH xây dựng các giải pháp nhằm động viên,khuyến khích HS tích cực học tập và rèn luyện. Đề xuất các giải pháp,phương pháp,phương thức đánh giá thi đua hàng tuần,hàng tháng của cá nhân HS và tập thể lớp.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Đội hàng tháng,hàng kỳ và cả năm. Chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo hoạt động hàng tháng với BGH ,với cấp trên.

- Tham mưu, đề xuất với BGH các nhân lực cần huy động cho các hoạt động Đội.

-  Theo dõi tình hình tham gia sinh hoạt 15 phút đầu giờ của GVCN, của học sinh, bình nhật... ít nhất 4 lần/ tuần.

 - Thay mặt Hiệu trưởng đánh giá việc thực hiện công tác thi đua hàng tuần của các cá nhân HS và tập thể lớp.

- Chịu trách nhiệm trước BGH về hiệu quả  hoạt động của Liên đội do bản thân phụ trách.

- Lập dự trù kinh phí chi cho hoạt động Đội trong năm học và chịu trách nhiệm về sử dụng và lấy chứng từ,thời gian quyết toán số kinh phí đă được thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

Điều 17: Giáo viên

1.  Giáo viên trực tiếp giảng dạy:

1.1.  Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm - thực hành đầy đủ được ký duyệt trước khi lên lớp; kiểm tra đánh giá theo đúng quy định; Vào điểm, ghi học bạ đầy đủ, chính xác. Đến trường và ra vào lớp đúng giờ, cấm hành vi tuỳ tiện bỏ giờ; quản lý học sinh trong các hoạt đông giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia tích cực các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn.

1.2.  Luôn có ý thức rèn luyện đạo đức theo các quy định về đạo đức nhà giáo, có kế hoạch tự học tập và bồi dưỡng về chuyên môn. bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy giáo dục.

1.3.  Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật điều lệ nhà trường, thực hiện nghiêm túc các quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

1.4. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh; đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của học sinh; đối sử đúng mực với phụ huynh, đoàn kết thân ái cùng giúp đỡ đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ.

1.5. Phối hợp có hiệu quả các lực lượng giáo dục: GVCN, GVBM, gia đình học sinh, đoàn thể.

1.6. Tham gia công tác phổ cập THCS ở địa phương và địa bàn được phân công. Tham gia các hoạt động của địa phương theo đúng chức năng của nhà trường.

1.7. Phải có hành vi, ứng xử mẫu mực có tác dụng giáo dục cảm hoá hs.

2.  Giáo viên chủ nhiệm:

Ngoài các qui định về nhiệm vụ người giáo viên, giáo viên chủ nhiệm còn có những nhiệm vụ sau đây:

2.1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt và có biện pháp tổ chức giáo dục phù hợp, có hiệu quả với từng đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp phát huy tính tích cực, khả năng tự quản của học sinh. Là thành viên của Ban chăm sóc sức khoẻ học sinh.

2.2.  Liên hệ, cộng tác thường xuyên với gia đình học sinh: Thông báo tình hình học tập, rèn luyện của HS thường xuyên với PHHS, các trường hợp đặc biệt phải thông báo ngay cho CMHS và BGH biết, chủ động phối hợp với TPT đội và các tổ chức xã hội có liên quan để giáo dục học sinh.

2.3.  Nhận xét đánh giá và xếp loại học sinh một cách chính xác, đề xuất các danh sách HS khen thưởng, kỷ luật … và hoàn chỉnh việc ghi kết quả số ngày nghỉ, kết quả học tập, hạnh kiểm vào sổ điểm và học bạ theo quy định.

2.4. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình mọi mặt của lớp với Hiệu trưởng và BGH.

           2.5. Mỗi tuần có ít nhất là 3 lần cùng sinh hoạt 15 phút đầu giờ, cuối giờ với học sinh của lớp.

Điều 18: Nhân viên : nhân viên phải thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ nghề nghiệp theo ngạch viên chức và theo văn bản hợp đồng lao động thoả thuận.

           1 Kế toán :

- Tham mưu với Hiệu trưởng các giải pháp thu hút các nguồn đầu tư kinh phí cho đơn vị. Đảm bảo nguồn kinh phí chi trả đúng,đủ và kịp thời cho người lao động.

- Giúp Hiệu trưởng cân đối các khoản phải chi trong năm. Chịu trách nhiệm quyết toán các khoản chi với cấp trên.  Lưu giữ hồ sơ chứng từ quyết toán theo đúng luật kế toán thống kê.

           - Hướng dẫn các bộ phận chuyên môn ,đoàn thể có sử dụng kinh phí hoàn thành hồ sơ,chứng từ quyết toán. Từ chối chi, quyết toán khi không đủ chứng từ hoặc hồ sơ chi không hợp lệ.

           - Báo cáo hàng tháng với Hiệu trưởng các khoản chi trong tháng. Giúp Hiệu trưởng nắm rõ số kinh phí đă chi và còn lại.

           - Thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thu, nộp các khoản tiền BHYT, BHTT của GV và HS. Giải quyết các đề nghị thanh toán BHYT, BHTT của GV và HS.

           - Thực hiện tốt việc thu từ cá nhân , trích từ ngân sách về đóng BHXH, BHYT và chuyển khoản cho các cơ quan BHXH,BHYT đúng quy định,đúng thời gian.

           - Thực hiện việc thu, nộp các loại quỹ đóng góp đúng chế độ và theo đúng quy định.

           - Trực tiếp lập sổ tài sản và theo dõi việc sử dụng tài sản của trường. Tham mưu, đề xuất với HT các giải pháp bảo quản,sử dụng tài sản của đơn vị.

2. Y tế trường học :

          - Thực hiện nhiệm vụ của cán bộ y tế trường học : Lập sổ theo dõi sức khỏe của học sinh; Thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu học sinh, CBGVNV khi có sự cố xảy ra, nhanh chóng đưa nạn nhân, bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chữa chạy. Thông báo đến gia định bệnh nhân tình hình sức khỏe ... sau khi đã đưa bệnh nhân đến cơ sở chữa chạy. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch bệnh trong đơn vị; Xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm dụng cụ y tế, thuốc phòng ... tại đơn vị. Chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ chứng từ quyết toán số kinh phí đã được thủ trưởng đơn vị phê duyệt. Cùng với kế toán đơn vị giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ BHYT, BHTT cho CBGVNV và học sinh trong đơn vị.

- Kiểm tra đánh giá vệ sinh trường theo chuẩn y tế.

- Tham gia các hoạt động do các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị tổ chức, phát động.

- Tham gia làm công tác PCGD, KĐCL

- Phụ trách sách thư viện nhà trường, lập sổ theo dõi việc mượn ,trả tài liệu giảng dạy và học tập ; Lập sổ theo dõi xuất, nhập các loại tài liệu được cấp hoặc được bổ sung; xắp xếp các loại sách, tài liệu..., theo dõi ngày giơ công lao động

          -Kiểm tra đánh giá vệ sinh trường theo chuẩn y tế.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban lãnh đạo đơn vị phân công. 

3. Văn thư, Thiết bị

- Quản trị hòm thư điện tử của nhà trường, nhận công văn đi, đến vào sổ theo qui định và chuyển cho hiệu trưởng xử lý, giúp hiệu trưởng lưu trữ công văn đi, đến.

- Lập và theo dõi công văn đi, đến, quản lí hồ sơ CB, GV, NV và học sinh(Học bạ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ cho người học...).

- Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo thư viện theo quy định.

- Tham mưu cho ban lãnh đạo đơn vị các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện nhiệm vụ của cán bộ thiết bị : Lập sổ theo dõi việc sử dụng thiết bị, đồ dùng lên lớp của GV. Đôn đốc GV thực hiện công tác cập nhật thông tin mượn, sử dụng thiết bị đồ dùng theo quy định. Lập sổ theo dõi việc cung ứng thiết bị được bổ sung hàng năm, giúp lănh đạo đơn vị nắm bắt được nhu cầu kinh phí, thiết bị cần tu sửa, mua sắm bổ sung hàng năm. Thường xuyên vệ sinh thiết bị đồ dùng và phòng thiết bị, phòng làm việc sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng đồ dùng thiết bị, thuận tiện cho người lấy sử dụng, dễ kiểm tra, dễ vệ sinh.

          - Tham gia các hoạt động do các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị tổ chức, phát động.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lănh đạo đơn vị phân công.

          4.Thủ quỹ:

- Làm tròn nhiệm vụ thủ quỹ của nhà trường, thu và quản lý các loại quỹ, cùng kế toán cân đối quỹ thu chi.

- Hàng tháng tổng hợp , báo cáo số lượng tiền mặt của các lớp nộp về và số dư quỹ để cho kế toán báo cáo hiệu trưởng.

- Thủ quỹ chỉ được phát tiền khi có phiếu chi hoặc phiếu tạm ứng do Hiệu trưởng ký duyệt.

- Khi phát tiền, thủ quỹ yêu cầu người lĩnh tiền phải ký vào chứng từ kế toán và ký vào sổ chi của thủ quỹ (chú ý không cho nhận tiền thay nếu không được uỷ quyền).

          5. Bảo vệ

- Chịu trách nhiệm theo dõi và bảo quản cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường. Nếu để thất thoát, mất mát mà không làm rõ lý do chính đáng phải có trách nhiệm bồi thường theo đúng giá trị tài sản, cơ sở vật chất bị mất hoặc bị  thất thoát - Bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực nhà trường. Cùng lực lượng An ninh địa phương can thiệp kịp thời khi có những tình huống bất thường xảy ra. Có trách nhiệm bảo vệ nhà trường 24/24 giờ trong ngày. 

- Thực hiện điều hành giờ ra vào lớp, các hoạt động ngoại khóa bằng hiệu lệnh trống theo qui định hoặc khi có yêu cầu.

- Chịu sự quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng.

 

CHƯƠNG IV: NỀ NẾP LÀM VIỆC

Điều 19: Giờ giấc làm việc

1. Thời gian hoạt động của nhà trường:

+ Buổi sáng : Từ 06h45’ đến 11h45’.

+ Buổi chiều : Từ 13h30’ đến 17h30’.

 2. Thời gian làm việc của cán bộ và nhân viên hành chính:

-  Cán bộ và nhân viên làm việc đúng quy định theo giờ hành chính (trừ những trường hợp do cấp trên điều động). Những nhân viên hợp đồng ngoài các quy định trên còn phải thực hiện theo những yêu cầu do thủ trưởng đơn vị quy định trong hợp đồng nhân lực.

-  Những cán bộ quản lý đúng ngày trực theo dõi hoạt động nhà trường phải có mặt trước giờ hoạt động của nhà trường.

3. Thời gian làm việc của giáo viên ( bao gồm GVBM, GVCN lớp) :

-   Bắt buộc giáo viên chủ nhiệm lớp phải có mặt tại trường trước giờ truy bài 5 phút (ít nhất 3 lần/tuần), chịu trách nhiệm giám sát sinh hoạt 15 phút đầu giờ của lớp chủ nhiệm và kiểm danh sĩ số. Giờ chào cờ thứ 2 toàn thể CBGV nhà trường tham dự.

-  Giáo viên bộ môn không có tiết đầu của buổi dạy thì có thể không phải lên đầu giờ nhưng phải chịu trách nhiệm về những nội dung đã được các tổ chức thông báo, triển khai như: dạy dồn tiết, dạy thay....

Điều 20: Chế độ hội họp, báo cáo, thông báo.

1.Chế độ hội họp.

-  Họp hội đồng trường : tối thiểu 3 lần/năm (vào đầu năm, tổng kết học kỳ 1 và tổng kết năm học), thời gian họp vào giờ hành chính, mỗi buổi không quá 3 tiếng.

-  Họp hội đồng giáo dục: 1 lần/tháng, họp vào giờ hành chính, mỗi lần không quá 3 tiếng (có thể thay thế họp bằng hình thức thông báo trên bảng thông báo).

- Họp giao ban hội đồng: vào tiết 2 ngày thứ 2 các tuần.

- Họp tổ chủ nhiệm : tối thiểu 2 tháng 1 lần.

-  Sinh hoạt tổ chuyên môn: 2 lần/tháng, họp theo lịch của nhà trường. Trong buổi họp tổ kết hợp họp nhóm bộ môn.

- Họp đoàn thể: tối thiểu 1 lần /tháng.

          2. Chế độ báo cáo:

- Các cá nhân, tập thể khi triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động phải thông qua lãnh đạo nhà trường hoặc người phụ trách.

- Các bản báo cáo phải thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời gian.

-  Sau khi được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng phải báo cáo lại kết quả cho người phụ trách bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi.

          3. Việc  thông báo:

- Các hình thức thông báo: Thông báo trên bảng thông báo; Thông báo trên phương tiện phát thanh; Thông báo trên trang Web; Thống báo qua hộp thư; Thông báo bằng văn bản trực tiếp với từng cá nhân.

- Các bảng thông báo, nội dung thông báo phải rõ ràng , khoa học , đảm bảo tính sư phạm. Mỗi bảng thông báo phải ghi danh tổ chức (hoặc cá nhân) thông báo. Trường hợp thông báo là văn bản thì phải có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền đại diện: BGH, CT công đoàn, TT chuyên môn ....

Điều 21: Kỷ luật lao động

-  Cán bộ giáo viên nếu ốm đau hoặc có việc đột xuất cần nghỉ phải báo cáo Hiệu trưởng và đề xuất phương án giải quyết phần công việc của mình với tổ trưởng chuyên môn để xin phép trước khi nghỉ.

- Nghỉ có lý do chính đáng là trường hợp có xin phép và được hiệu trưởng (hoặc người được uỷ quyền) đồng ý.

-  Việc nghỉ dạy, nghỉ họp và các hoạt động khác có phép hoặc không phép đều ảnh hưởng đế việc đánh giá, xếp loại thi đua (cụ thể do hội đồng thi đua quy định).

- CB, GV, NV khi hội họp phải ngồi nghiêm túc, có sổ ghi chép, không mất trật tự và làm việc riêng, muốn phát biểu phải có tổ chức, chống các biểu hiện tự do vô kỉ luật.

- Hàng tháng theo lịch của BGH nhà trường các cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm về việc vào điểm theo đúng quy định.

 Điều 22: Trang phục của giáo viên.

- Trang phục của giáo viên thực hiện theo đúng điều lệ trường THCS, THPT.

- Trang phục của nhân viên: đảm bảo tính mỹ quan, phù hợp với công việc.

- Trang phục ngày lễ: thực hiện theo quy định đã ban hành.

Điều 23: Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBGV-NV

-  Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBGV phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. Nghiêm cấm việc trù dập, xúc phạm danh dự và thân thể của học sinh dưới bất kì hình thức nào. Khi làm việc với phụ huynh học sinh phải niềm nở, ân cần, lịch sự.

-  Đối với nhân viên trong nhà trường: Phải niềm nở tiếp đón CMHS, HS và người đến liên hệ công tác, tránh những biểu hiện cáu gắt, ăn nói thiếu tôn trọng.

Điều 24: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác

- CBCNVC phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định khi tham gia giao thông (đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, có đầy đủ giấy phép lái xe, hồ sơ xe…). Tích cực tuyên truyền, giáo dục và tự giác phòng chống dịch bệnh. Thầy cô giáo không được sử dụng điện thoại di động, không được hút thuốc, uống rượu bia khi lên lớp và khi đang tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Tích cực nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động của nhà trường, ngành Giáo dục và các tổ chức đoàn thể xã hội.

 Điều 25: Quy định về việc sử dụng tài sản công .

- Mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước, điện thoại cơ quan và bảo vệ tài sản công.

- Việc mượn và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường về những sự cố do bản thân gây ra.

 

 CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26: Thực hiện quy chế 

        Quy chế này được hội nghị viên chức năm 2017 – 2018 thông qua, được niêm yết tại phòng hội đồng của trường và gửi tới hộp thư  tất cả CBGV,  tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo quy chế hoạt động. Giao cho ban thanh tra nhân dân, tổ chức đoàn thể và các cá nhân có liên quan theo dõi, giám sát, kịp thời xử lý những vi phạm của viên chức.

          Quy chế làm việc của nhà trường được phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong nhà trường.

Quy chế làm việc có thể được điều chỉnh, bổ sung hàng năm do Hội nghị viên chức đầu năm học quyết định. 

          Quy chế được thực hiện từ năm học 2017-2018.

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

TM. NHÀ TRƯỜNG

                    CHỦ TỊCH                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

     TRẦN TRỌNG GIANG NAM                             TRẦN HỮU QUANG

Tải tệp đính kèm
Các tin khác

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...