Bạn cần biết

Triển khai thực hiện đề án dạy học ngoại ngữ trường THCS Nhân Hòa

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA      

                                   

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ

TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2008-2020

 

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”(gọi tắt là Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020) ;  

Căn cứ Quyết định số 4113/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các hoạt động dạy và học ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập;

Căn cứ Công văn số 855/KH-BGDĐT ngày 08/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện Đề án ngoại ngữ của Chương trình phát triển giáo dục trung học;

Thực hiện Kế hoạch số 1338/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam;

Trường THCS Nhân Hòa xây dựng Kế hoạch tham gia thực hiện Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 như sau:

          I. Mục tiêu chung:

Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở khối lớp 6, phấn đấu đến năm 2015 giáo viên ngoại ngữ đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ. Đến năm 2020 đa số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hoá; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của học sinh . Giáo viên ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh thành thạo cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết theo chuẩn chung Châu Âu.

         II. Mục tiêu cụ thể:

1.  Từ năm học 2014 - 2015 triển khai dạy ngoại ngữ theo chương trình mới cho tất cả các học sinh khối 6

          2. Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn ngoại ngữ, đảm bảo nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo, góp phần tích cực vào công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ giáo  viên; thực hiện đa dạng hoá các hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu người học. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ của giáo viên và học sinh, đáp ứng với nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

          3. Tuyên truyền về mục đích yêu cầu, nội dung của đề án Ngoại ngữ 2020 theo quyết định 1400/TTg và kế hoạch 90/KH-UBND để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp, các ngành và phụ huynh về tầm quan trọng của dạy học ngoại ngữ cũng như việc đa dạng hoá các ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục, tạo điều kiện tốt để học sinh được thực hành nghe, nói bằng ngoại ngữ.

         4. Giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn của SGD và của PGD để nâng cao trình dộ chuyên môn nghiệp vụ

        III. Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện Đề án năm 2012 và năm 2013

   1. Thuận lợi

   - Cơ sở vật chất tối thiểu phục vụ cho việc dạy và học ngoại ngữ được đảm bảo.

   - Phòng dạy tiếng Anh có kết nối mạng Internet cho giáo viên truy cập các trang web bổ ích, các video clip hình ảnh, các tài liệu bổ trợ, … phục vụ cho việc dạy và học

- Giáo viên rất nhiệt tình, ham học hỏi và yêu nghề, phần lớn giáo viên có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học trong thời kỳ mới, tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu và sử dụng các phần mềm dạy tiếng Anh.

  2. Hạn chế

      - Phần lớn học sinh trên địa bàn xã Hòa Hậu là con em nông thôn nên điều kiện học tập chưa tốt, thời gian học hạn hẹp, môi trường giao tiếp tiếng Anh còn hạn chế, ít có cơ hội luyện nghe vµ nãi. Trong số đó chủ yếu lại là ng­êi c«ng gi¸o nªn cã chÓnh m¶ng viÖc häc, có em thậm chí nói tiếng phổ thông nhiều khi còn chưa chuẩn nên việc phát âm tiếng Anh quả thực vẫn là cả một vấn đề.

      - Bên cạnh đó, các em còn chưa thực sự chăm chỉ học tập, ít chịu ghi nhớ từ, không tích cực luyện âm, nhận thức chậm, sự linh hoạt, sáng tạo chưa cao, tài liệu để tham khảo thêm còn phụ thuộc vào kinh tế gia đình, từ đó việc đầu tư học kỹ năng nghe hạn chế.

     - Điều kiện kinh tế xã hội địa phương còn nhiều khó khăn, nhận thức xã hội về dạy học ngoại ngữ chưa cao, công tác tuyên truyền còn yếu’ công tác xã hội hoá còn nhiều hạn chế

      - Chất lượng học tập môn Tiếng Anh của đa số học sinh còn yếu, đặc biệt là kỹ

năng nghe và nói;

- Khả năng nghe, nói, giao tiếp và sử dụng tiếng Anh của giáo viên còn nhiều hạn chế, nªn Ýt nhiÒu còng ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh.

       - Hình thức kiểm tra đánh giá hiện tại chưa thúc đẩy sự quan tâm dạy kỹ năng

nghe và nói; sĩ số học sinh trong một lớp đông, chưa phù hợp với việc tổ chức hiệu

quả

       - Kinh phí chi cho cơ sở vật chất và giải pháp tối ưu hỗ trợ quá trình dạy

và học, như cung cấp nguồn học liệu mở, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, thiết

bị công nghệ thông tin còn hạn chế.

       - ViÖc triÓn khai phßng häc bé m«n cßn gÆp khã kh¨n v× ph­¬ng tiªn d¹y häc kh«ng  ®ñ vµ kh«ng ®ång bé.

Các tin khác

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...