Bạn cần biết

Kế hoạch thi đua khen thưởng trường THCS Nhân Hòa

     PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


       Số: 15 /KH-THCS                      Hòa Hậu, ngày 17 tháng 3 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và giai đoạn 2016-2020

 

  Căn cứ  Kế hoạch số 183/KH-SGDĐT ngày 23/02/2016 của Sở GD-ĐT Hà Nam về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và giai đoạn 2016-2020; Căn cứ kế hoạch số 152/KH-PGDĐT ngày 13 tháng 03 năm 2016 của Phòng GD-ĐT Lý Nhân về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và giai đoạn 2016-2020. Trường THCS Nhân Hòa xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và giai đoạn 2016-2020  như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 1. Mục đích

Động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chủ động, sáng tạo, thi đua “Dạy tốt-Học tốt”, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực công tác trong năm học; chủ động phát hiện nhân tố mới, mô hình mới, nhân rộng điển hình, gương người tốt việc tốt, tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp.

Tiếp tục triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013; các  văn bản hướng dẫn của các cấp và của ngành giáo dục và đào tạo về công tác thi đua khen thưởng.

Củng cố, kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng, tạo sự thống nhất, ổn định, gọn nhẹ, hiệu quả. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng trường theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

 

2. Yêu cầu

          Trường làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng; chủ động xây dựng kế hoạch phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo ra khí thế thi đua mới bằng hành động thiết thực, cụ thể; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.”

          Tổ chức các đợt thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề; thực hiện việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

         

          II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXV; Quy hoạch phát triển nhà trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng; các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn của các cấp và của ngành giáo dục và đào tạo về công tác thi đua khen thưởng.

2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn kết chặt chẽ nội dung thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, sâu rộng, hiệu quả. Trường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua như sau:

- Xây dựng các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; chú ý khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, quan tâm đến người trực tiếp giảng dạy, cá nhân có sự cố gắng vươn lên, có chuyển biến tích cực so với năm học trước; trường chủ động xây dựng các tiêu chí để phát hiện, bồi dưỡng các cá nhân điển hình tiên tiến, bảo đảm thiết thực, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, có tác dụng tốt trong việc động viên, khích lệ, thúc đẩy phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt"; biểu dương, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các đoàn thể trong việc vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia thi đua. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua đã tổng kết thành các hoạt động thường xuyên của ngành.

- Kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm những người làm công tác này phải có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tâm huyết, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật.

3. Tích cực tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng.

4. Đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua, xây dựng phương hướng công tác thi đua, khen thưởng cho những năm học tiếp theo.

 

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2016

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua mà trọng tâm là phong trào thi đua ”Dạy tốt-Học tốt-Quản lý giỏi”, tạo khí thế sôi nổi, quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện tốt Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Sở GD-ĐT Hà Nam; thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2016.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện tốt Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú ý khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, quan tâm đến người trực tiếp giảng dạy, cá nhân có sự cố gắng vươn lên, có chuyển biến tích cực so với năm học trước. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến.

Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn tới.

 

V. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2016

Thời gian

Nội dung công việc

Tháng 1

- Tổng hợp đăng ký thi đua năm học 2015-2016 của trưởng nộp về hội đồng thi đua khen thưởng ngành.

Tháng 2

- Triển khai và quán triệt “Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” năm học 2015 - 2016 tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Tháng 3

- Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020;

- Hướng dẫn viết, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2016.

Nộp các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học của các giáo viên đăng ký chiến sĩ thi đua cơ sở về phòng GD-ĐT.

 

Tháng 4

- Rà soát  công tác thi đua, khen thưởng năm học  2015 - 2016 đối với các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và của đơn vị .

Tháng 5

 - Hội đồng thi đua khen thưởng trường bình xét thi đua đối với cá nhân và tập thể.

- Thu hồ sơ thi đua, khen thưởng của các cá nhân, trường nộp về hội đồng thi đua ngành.

Tháng 6

- Hoàn thiện hồ sơ  thi đua khen thưởng theo yêu cầu của hội đồng thi đua ngành.

Tháng 7

 

Tháng 8

 

Tháng 9

- Tham gia tốt hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017 do phòng tổ chức.

- Hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2016 - 2017;

Tháng 10

- Tổng hợp danh sách đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2016 - 2017 của các tập thể, cá nhân;

- Đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017, gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phòng GD-ĐT.

- Hướng dẫn viết, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017.

Tháng 11

- Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” năm học 2016 - 2017 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

Tháng 12

 

         

          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, trường yêu cầu các cá nhân, tập thể chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020 của mình. Tích cực chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch; phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; theo dõi, đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

2. Trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước để nâng cao nhận thức đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học; kịp thời nêu gương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước. Chủ động xây dựng các chuyên mục, chuyên trang về gương “Người tốt, việc tốt” và đăng tải thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang Web của trường mình. Làm tốt việc bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực cho phong trào thi đua của ngành phát triển sâu rộng, bền vững và đạt hiệu quả cao.

3. Hội đồng thi đua khen thưởng trường làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành.

Trên đây là Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 của Trường THCS Nhân Hòa ./.

             

              Hiệu trưởng

*Nơi nhận:                                                                                                      ( đã ký)                                            

- Gửi HĐTĐ ngành,

- LưuVT trường

 

                     Trần Hữu Quang

 

Các tin khác

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...