Bạn cần biết

tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, năm học 2014-2015

UBND HUYỆN LÝ NHÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 223 /GDĐT-THCS

V/v tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, năm học 2014-2015

                 

                Lý Nhân, ngày 12 tháng 9 năm 2014

 

             Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.

 

  Thực hiện Công văn số 1173/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tổ chức Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn;

Thực hiện Kế hoạch năm học 2014-2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân hướng dẫn một số nội dung cụ thể về việc tổ chức Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, năm học 2014-2015.

1. Mục đích của Cuộc thi

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Nội dung của cuộc thi : Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Đối tượng dự thi: Học sinh các trường trung học cơ sở.

4. Sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa được công bố) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 02 học sinh dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục kèm theo.

5. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi

- Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi;

- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống;

- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi;

- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kỹ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

6. Tổ chức Cuộc thi cấp huyện

6.1. Công tác chuẩn bị 

- Các trường THCS đăng ký tên sản phẩm dự thi về Phòng GD&ĐT qua địa chỉ  nnanhpgd.ln@hanam.edu.vn vào sáng ngày 27/11/2014 và gửi hồ sơ (theo quy định tại mục 4) về Phòng GD&ĐT vào sáng ngày 11/12/2014( đ/c Nam Anh nhận).

- Mỗi học sinh được tham gia không quá 02 bài dự thi; mỗi trường có ít nhất 02 sản phẩm dự thi cấp huyện. Riêng THCS Nam Cao có ít nhất 03 dự án dự thi.

6.2. Tổ chức thẩm định

- Thời gian: Dự kiến ngày 20/12/2014 (thứ Bảy);

- Địa điểm: Tại hội trường Phòng GD&ĐT;

- Thành phần Hội đồng thẩm định: có Quyết định riêng.

7. Đánh giá, xếp loại

- Phòng GDĐT thành lập Hội đồng thẩm định các sản phẩm dự thi, xếp loại các đơn vị và lựa chọn các sản phẩm xuất sắc dự thi cấp tỉnh;

- Căn cứ chất lượng của các sản phẩm dự thi, Ban tổ chức sẽ công nhận các giải thưởng theo hướng dẫn của Bộ và Sở GD&ĐT;

- Những sản phẩm đạt giải cấp tỉnh trở lên sẽ được cộng điểm thưởng vào thành tích năm học của các đơn vị.

- Các trường căn cứ thành tích của các sản phẩm dự thi để ghi nhận thành tích của học sinh, nhóm học sinh và khen thưởng dịp cuối năm học.

8. Kinh phí

Kinh phí phục vụ công tác tổ chức Cuộc thi trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.

 

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng lịch./.

 

Nơi nhận:

  - Sở GD&ĐT

  - Trưởng phòng  (để báo cáo)

  - Lãnh đạo PGD, CĐN (để p/h chỉ đạo);

  - CV THCS, ĐTBD, T/hợp, KHTV( để p/hợp thực hiện);

  - Như kính gửi (để thực hiện);                             

  - Lưu: VT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Thu


Phụ lục

Cấu trúc bài viết dự thi

Cuộc thi Vận dụng kiến thức kiên môn để giải quyết

tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

A. Trang bìa

          Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

          Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân

          Trường THCS..............................................................................

          Địa chỉ:.........................................................................................

          Điện thoại:...........................; Email:....................................

          Thông tin về học sinh (hoặc nhóm không quá 02 học sinh):

          1. Họ và tên …………………..

                             Ngày sinh ……………. Lớp………..

2. Họ và tên …………………..

                             Ngày sinh ……………. Lớp………..

B. Các trang tiếp theo

1. Tên tình huống

2. Mục tiêu giải quyết tình huống

3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống

4. Giải pháp giải quyết tình huống

5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống

Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống

6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống

Mô tả ‎‎ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế- xã hội

 

Các tin khác

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...