Bạn cần biết

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

  PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA                                 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 


           Số: 07/KH-THCS                               

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

Phần thứ nhất

®¸nh gi¸ chung t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô

Năm học 2016 – 2017

 

Năm học 2016 - 2017 trường THCS Nhân Hoà có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm học trước, nhiều mặt hoạt động của trường được đánh giá xếp loại tốt và khá.

- Công tác phổ cập đảm bảo vững chắc và đạt loại tốt xếp thứ 5/25 trường.

- Công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt tốt .

- Công tác quản lý có sự ổn định và nhiều tiến bộ, đạt hiệu quả cao. Kỷ cương nề nếp nhà trường được đảm bảo, các hoạt động đã đi vào chiều sâu.

- Công tác giáo dục toàn diện có nhiều cố gắng lớn : Đạo đức học sinh ngoan, không có học sinh cá biệt mắc tệ nạn xã hội.

+ Chật lượng trí dục được đẩy lên một bước mới cả về phương diện đại trà và mũi nhọn.

+ Xét công nhận tốt nghiệp lớp 9 đạt 100%

+ Thi chất lượng cuối năm nhiều môn thi của các khối lớp đạt vượt mức bình quân huyện.

+ Học sinh giỏi lớp 9 xếp thứ 16/25 trường

+ Học sinh giỏi 6,7,8 xếp thứ 17/25 trường

+ Hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi và đạt kết quả tốt.

- Trường đã hoàn thành xây dựng " Trường học thân thiện, học sinh tích cực", 5/5 nội dung đạt loại tốt.

- Thư viện trường được công nhận thư viện chuẩn.

- Công tác xây dựng cơ sở vật chất của trường đạt kết quả tốt , trường  trường đạt chuẩn quốc gia. Cảnh quan nhà trường luôn được giữ gìn  Xanh - Sạch.

- Về đội ngũ được trẻ hoá nhiều, ý thức, tinh thần trách nhiệm của giáo viên đã được nâng lên một bước, một số giáo viên trẻ có ý chí rèn luyện, phấn đấu vươn lên. Tập thể giáo viên đoàn kết thống nhất.

* Hạn chế: Một số chỉ tiêu đạt kết quả còn thấp như: chất lượng HSG thấp; hội thi giáo viên giỏi cấp huyện xếp thứ 25/25; thi KHKT xếp thứ 23/25.

* Tóm lại : Trong năm học vừa qua nhà trường đã có nhiều cố gắng lớn, đã hoàn thành được nhiệm vụ của năm học, cơ bản thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra. Đánh giá chung toàn năm học trường xếp thứ 19/25 trường, được công nhận trường tiên tiến. Hoàn thành nhiệm vụ  của năm học 2016 - 2017 đã tạo ra tiền đề vật chất, tinh thần và những bài học kinh nghiệm để nhà trường vững bước vào năm học 2017 - 2018.

 

PhÇn thø hai

KÕ ho¹ch n¨m häc 2017 - 2018

A/ nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 

1.     Các văn bản hướng dẫn:

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện  nhiệm  vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018; Công văn số 1223/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2017 của  Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm 
Tải tệp đính kèm
Các tin khác

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...