Bạn cần biết

BIÊN BẢN RÀ SOÁT CHIẾN LƯƠC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

      PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

    TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

 

          Số: 11/BB- THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

                   Nhân Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2016

 

BIÊN BẢN

RÀ SOÁT CHIẾN LƯƠC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

 I. Thời gian, địa điểm: 14 giờ ngày  24/9/2016 tại văn phòng nhà trường.

 

II. Thành phần: Đồng chí: Trần Hữu Quang - Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường: 22 đồng chí có mặt đủ.

 

III. Nội dung

 

 1. Kết quả thực hiện chiến lược

1.1.Về hiệu quả:

a. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh

Sau 2 năm thực hiện chiến lược phát triển, trường THCS Nhân Hòa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Chất lượng dạy và học đạt khá tốt, kỷ cương nề nếp của nhà trường được duy trì tốt, các hoạt động giáo dục toàn diện đều đạt tốt. Kết quả cụ thể các mặt hoạt động của nhà trường thực hiện như sau:

          Huy động học sinh ra lớp, tuyển sinh vào lớp 6, duy trì sĩ số đạt 100%; Tỷ lệ chuẩn phổ cập đạt trên 99,6%. Hồ sơ phổ cập xếp thứ 7/25 trường (2013-2014); xếp thứ 9/25 trường (2014- 2015).

Trường đã thực hiện nghiêm túc chương trình môn giáo dục công dân, giáo dục kỹ năng sống lồng ghép với giáo dục an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội và hoạt động NGLL. Xếp loại hạnh kiểm: Tốt: 83,0% trở lên; Khá: 13,0%; TB: dưới 2,0%; Yếu: 0%. Đẩy mạnh hoạt động của tổ chủ nhiệm, đội sao đỏ, sinh hoạt trường, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội ... Làm cho chất lượng đạo đức đi vào chiều sâu, có hiệu quả.

           Chất lượng đại trà đạt, học sinh giỏi đạt khá qua các kỳ kiểm tra, kỳ thi. Xếp loại học lực: Giỏi: trên 9,8%; Khá: trên 40%; TB: trên 45%; Yếu, kém dưới 5%. Xét tốt nghiệp lớp 9 đạt 100%.

Dạy đủ, đúng chương trình nghề điện dân dụng cho học sinh khối 8, 9. Thi nghề lớp 9 đạt 100%; Dạy hướng nghiệp đối với học sinh khối 9 đủ 9 bài theo quy định; Lao động tu sửa trường lớp khang trang; Dạy đủ chương trình nội khoá, thể dục, mỹ thuật, âm nhạc.

 Đội ngũ giáo viên đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm. Có lập trường tư tưởng chính trị tốt, đoàn kết nội bộ. Cơ sở vật chất đảm bảo an toàn, có đủ phương tiện, trang thiết bị, SGK, sách tham khảo phục vụ cho dạy và học, thư viện nhà trường hoạt động khá tốt; công tác quản lý có nhiều đổi mới phù hợp với yêu cầu của ngành; công tác xã hội hoá thường xuyên, kịp thời có hiệu quả. Thi đua khen thưởng công bằng, khách quan, đúng người, đúng việc đã động viên khích lệ được phong trào thi đua dạy và học.

Tồn tại: Việc phối kết hợp giữa nhà trường với phụ huynh đôi khi chưa liên tục, còn học sinh giao tiếp, ứng x chưa lịch sự. Trong độ tuổi phổ cập còn học sinh bỏ học phổ thông chuyển sang học bổ túc

Thầy: Trình độ tay nghề ở một số giáo viên còn hạn chế nên việc đổi mới phương pháp còn lúng túng ở một số đồng chí.  

Trò: Một bộ phận không say học, gia đình ít quan tâm. Phương pháp học và cách học của học sinh hiệu quả chưa cao.

b. Xây dựng và phát triển đội ngũ

          Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, cơ bản đủ về chủng loại; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết,  hợp tác, biết chia sẽ, có trách nhiệm, gắn bó với sự phát triển nhà trường.

c. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục

          Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục; kế toán, nhân viên kiêm thiết bị có trách nhiệm với công việc được giao.

d. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

  Nhà trường đã triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử, thư viện điện tử, nguồn tài nguyên mở… Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

e. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

          Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường: Nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất...

Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.

* Kết quả xếp loại chung các lĩnh vực công tác: Năm học 2013- 2014: xếp thứ 12/25 trường; Năm học 2014- 2015: xếp thứ 13/26 trường;

1.2. Khó khăn và tồn tại

     Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới giảng dạy hoặc quản lý, giáo dục học sinh.

     Chất lượng học sinh: còn học sinh có học lực yếu, thái độ học tập, rèn luyện chưa tốt.

     Cơ sở vật chất: Chưa đồng bộ, hiện đại.

1.3. Xác định các vấn đề ưu tiên

      Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh, tăng cường tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hội nhập trong khu vực.

       Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo chuẩn của Bộ GD-ĐT

       Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

       Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt chất lượng nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.

2. Phương hướng điều chỉnh chiến lược trong giai đoạn tiếp theo

2.1. Phổ biến kế hoạch chiến lược: 

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, CMHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2.2. Tổ chức:

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

2.3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Năm 2015 - 2016: Nâng cao chất lượng HS, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD, hoàn thiện cơ sở vật chất theo chuẩn và đạt KĐCLGD. Dạy mô hình trường học VNEN với khối 6 bước đầu đạt hiệu quả đáp ứng yêu cầu theo Bộ tiêu chí của Bộ GD&ĐT. Trường xếp từ thứ 10-13/25 trường.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2016 – 2020: Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Phấn đấu từ năm học 2016- 2017: Trường đạt tập thể Lao động xuất sắc.

2.4. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

2.5. Đối với Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

2.6. Đối với tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

2.7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

 

3. KẾT LUẬN:

3.1.Kế hoạch chiến lược là một văn bản có giá trị định hướng cho sự xây dựng và phát triển Giáo dục của nhà trường đúng hướng trong tương lai; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý kế hoạch hàng năm, hàng tháng.

3.2. Kế hoạch chiến lược còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể CB-GV-NV và học sinh nhà trường xây dựng cho mình một thương hiệu, địa chỉ giáo dục đáng tin cậy.

3.3. Trong thời kỳ hội nhập, có sự phát triển mạnh kinh tế xã hội, kế hoạch chiến lược của nhà trường sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung. Tuy nhiên bản kế hoạch chiến lược này là cơ sở nền tảng để nhà trường hoạch định chiến lược phát triển giáo dục cho những giai đoạn tiếp theo một cách bền vững.

 

          Biên bản được thông qua vào hồi 17 giờ cùng ngày và được 22/22 thành viên nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

 

                Hiệu trưởng                                                  Thư ký

 

 

 

        Trần Hữu Quang                                             Đinh Đức Dũng

Các tin khác

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...