Tin tức/(Trường THCS Nhân Hòa)/HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/
Hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2019

Thực hiện Công văn số 1715/SGDĐT-VP ngày 11/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lý Nhân Hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2019, công tác sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2018-2019 như sau:

I/ Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

          Nâng cao khả năng nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học giáo dục để giải quyết các vấn đề thực tiễn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hoạt động quản lý và giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành.

          2. Yêu cầu

          Các trường học quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung công tác NCKH, SKKN; nghiêm túc thực hiện quy trình viết và đánh giá SKKN, tập trung nâng cao chất lượng, tăng cường phổ biến, áp dụng kết quả NCKH, SKKN vào thực tiễn; tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động NCKH, SKKN triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, phục vụ tốt công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh.

II/ Công tác nghiên cứu khoa học

          1. Phòng Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các đơn vị và cá nhân tiến hành nghiên cứu các đề tài khoa học giáo dục, khoa học công nghệ nhằm tìm ra các biện pháp giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình quản lý, giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và của Ngành.

          2. Nội dung nghiên cứu của đề tài cần xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với chủ trương và yêu cầu đổi mới của ngành Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phải đi sâu giải quyết những vấn để thực tiễn giáo dục tại cơ sở.

          3. Các đơn vị xét nhu cầu đổi mới các hoạt động và khả năng nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị mình để xây dựng đề cương và kế hoạch nghiên cứu, đăng ký các đề tài NCKH cấp tỉnh, cấp ngành, cấp huyện, theo phân cấp quản lý và thời gian quy định.

          4. Tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia NCKH, gắn lý luận với thực tiễn, tích cực tham gia Hội thi Khoa học và Kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia dành cho học sinh trung học, cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng, tổ chức các câu lạc bộ khoa học trong trường...

III/ Công tác sáng kiến kinh nghiệm

          1. Định hướng nội dung nghiên cứu SKKN

          - Mỗi SKKN là một sản phẩm trí tuệ của riêng cá nhân, kết quả đánh giá SKKN cấp ngành được xếp loại vào năm học nào sẽ được cấp giấy chứng nhận có hiệu lực trong năm học đó và năm học tiếp theo nếu tác giả có báo cáo phổ biến áp dụng, đánh giá hiệu quả SKKN tại cơ sở nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo để Hội đồng khoa học ngành đánh giá, xem xét.

          - Nội dung SKKN là những nội dung, giải pháp mới, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, định hướng vào một số lĩnh vực sau (để tham khảo):

          + Các hoạt động định hướng đổi mới căn bản toàn diện, tiếp cận năng lực người học; ứng dụng mô hình trường học mới, phương pháp dạy - học mới.

          + Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

          + Công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các mặt hoạt động trong nhà trường.

          + Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy.

          + Hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên ở đơn vị.

          + Công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí.

          + Hoạt động xã hội hoá giáo dục trong các đơn vị trường học.

          + Xây dựng và tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện, cơ sở thực hành, thực tập.

          + Tổ chức học 2 buổi/ngày; tổ chức bán trú trong nhà trường.

          + Nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp.

          + Cải tiến về nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy bộ môn, phương pháp kiểm tra đánh giá, cho điểm học sinh phù hợp yêu cẩu đổi mới của ngành và đáp ứng với yêu cầu phát triển xã hội.

          + Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động đoàn thể, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

          + Đồ dùng dạy học tự làm, sản phẩm công nghệ thông tin, hướng dẫn học sinh tham dự và đạt giải tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (từ giải Ba trở lên) có bản thuyết minh, báo cáo được đánh giá chuyển đổi SKKN.

          2. Quy định chung về viết SKKN

          - Bản SKKN được đánh máy bằng chương trình soạn thảo Microsoft Wrod, khổ giấy A4; phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 14; mật độ chữ bình thường (normal); dãn dòng 1,2; lề trái: 3 cm, lề phải: 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm. Tiêu đề đầu trang: ghi tên đề tài, SKKN; tiêu đề chân trang: đánh số trang/ tổng số trang - căn phải.

          - Bản SKKN được in, đóng quyển số trang tối thiểu 15 trang (không tính trang bìa, trang mục lục).

          Lưu ý: Các bản SKKN gửi về Phòng GDĐT, Sở GDĐT có chữ ký của tác giả, xác nhận của lãnh đạo đơn vị ở trang cuối (ký, đóng dấu).

          3. Quy trình đánh giá

          a. Cá nhân: Đăng ký viết đề tài NCKH, SKKN với tổ chuyên môn vào đầu năm học; báo cáo nội dung SKKN trước tổ chuyên môn.

          b. Tổ chuyên môn:

          Các thành viên trong tổ chuyên môn thẩm định, đánh giá, xếp loại SKKN theo các nội dung tại phụ lục 3, tổng hợp gửi kết quả lên hội đồng cấp trên.

          c. Thành lập các hội đồng

          - Thành lập Hội đồng khoa học:

          + Đối với các cơ sở giáo dục: Hội đồng khoa học được thành lập theo năm học hoặc theo giai đoạn (kiện toàn chức danh của Hội đồng nếu có thay đổi về nhân sự) trong đó thành phần của Hội đồng do Thủ trưởng cơ quan đơn vị quyết định.

          + Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện: Hội đồng khoa học được thành lập theo năm học hoặc theo giai đoạn (kiện toàn chức danh của Hội đồng nếu có thay đổi về nhân sự) do lãnh đạo huyện làm Chủ tịch Hội đồng hoặc UBND huyện có văn bản uỷ quyền phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

          - Thành lập Hội đồng chấm SKKN (theo năm học): Do Chủ tịch Hội đồng khoa học quyết định thành lập, số lượng thành viên căn cứ vào số lượng và lĩnh vực nghiên cứu của SKKN; Hội đồng chấm SKKN hoạt động theo quy chế của Hội đồng khoa học quy định.

          - Trách nhiệm của Hội đồng khoa học: tổ chức đánh giá, thẩm định những SKKN có chất lượng tốt (do tổ chuyên môn hoặc do các cơ sở giáo dục đề nghị).

          - Nộp SKKN có chất lượng tốt và các loại báo cáo về Hội đồng khoa học cấp huyện (Phòng GDĐT) theo thời gian quy định.

          - Không chấm và công nhận những SKKN có 2 tác giả trở lên.

 

          4. Tổ chức lưu trữ, phổ biến, ứng dụng kết quả SKKN

- Các đơn vị cần xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, áp dụng kết quả SKKN vào hoạt động của đơn vị theo chuyên đề, tổ, nhóm chuyên môn, cấp trường, cấp phòng phù hợp với thời gian, tiến độ công tác.

- Lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan đến SKKN như: Quyết định thành lập Hội đồng khoa học, Kế hoạch thực hiện công tác SKKN năm học, danh sách đăng ký SKKN của cá nhân, Quyết định thành lập Hội đồng chấm SKKN, phiếu chấm của Giám khảo, các bản SKKN, minh chứng các SKKN được phổ biến ứng dụng trong năm học, các biên bản thẩm định của tổ chuyên môn và Hội đồng khoa học. Khuyến khích các đơn vị tổ chức biên tập SKKN và tham khảo các SKKN được xếp loại cấp Ngành và các cấp cao hơn để việc phổ biến, áp dụng SKKN đạt hiệu quả cao.

Lưu ý: Những SKKN, đề tài NCKH được đánh giá trong năm học 2018-2019 phải là SKKN, đề tài NCKH chưa được đánh giá trong các năm học trước, không sao chép từ các SKKN, đề tài NCKH đã có từ các nguồn khác nhau.

IV/ Quy định về thi đua

Phòng GDĐT xem xét đánh giá thi đua về công tác SKKN theo các nội dung:

- Tập thể thực hiện đúng và có chất lượng quy trình chấm SKKN, tổ chức tốt các hoạt động phổ biến, áp dụng kết quả SKKN (thể hiện ở số buổi, hình thức và kết quả tổ chức tại đơn vị). Thực hiện nộp SKKN về Phòng GDĐT đúng thời gian quy định.

- Số lượng, chất lượng của SKKN là một tiêu chí đánh giá thi đua của đơn vị, là căn cứ để đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tập thể dịp cuối năm học.

- Hội đồng khoa học của đơn vị trong quá trình đánh giá phải thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài NCKH, SKKN để tránh hiện tượng sao chép từ các đề tài NCKH, SKKN đã có từ các nguồn khác nhau.

V/ Tổ chức thực hiện

1. Đối với Phòng GDĐT

- Xây dựng, tổ chức triển khai Kế hoạch hoạt động NCKH, SKKN, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hoạt động NCKH, SKKN đối với các đơn vị trực thuộc và báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT.

- Hướng dẫn cho cán bộ, chuyên viên Phòng GDĐT, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS những yêu cầu về nội dung, hình thức và tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại theo quy định để các đơn vị tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký và triển khai SKKN đúng tiến độ. Tổ chức phổ biến, ứng dụng SKKN chất lượng tốt phù hợp với nhu cầu của mỗi đơn vị, phù hợp với phân phối chương trình của Bộ GDĐT.

2. Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

- Xây dựng, tổ chức triển khai Kế hoạch hoạt động NCKH, SKKN. Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên các yêu cầu về nội dung, hình thức và tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại SKKN.

- Phổ biến, ứng dụng SKKN chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của đơn vị.

VI/ Quy định về hình thức và thời gian

            1. Đối với đề tài NCKH

          Đề tài NCKH cấp tỉnh: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện đăng ký đề tài NCKH với phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/3/2019 để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở KHCN Hà Nam.

2. Đối với SKKN

a. Hồ sơ nộp gồm có

- Bản in SKKN: xếp theo lĩnh vực/ môn thành tập, bên ngoài có nhãn ghi rõ: Đơn vị, SKKN cấp học/ lĩnh vực/ môn, số lượng.

+ Các SKKN, đề tài NCKH được Hội đồng chấm cấp huyện đánh giá loại A, sau khi Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả, cá nhân nộp về Phòng GDĐT 02 bản để gửi về Sở GDĐT tham gia đánh giá cấp tỉnh.

+ Các cá nhân đăng ký CSTĐ cấp tỉnh nộp 03 bản SKKN, đề tài NCKH (01 bản đánh giá tại Phòng GDĐT, 02 bản để Phòng GDĐT nộp về Sở GDĐT).

+ Các SKKN được Sở GDĐT đánh giá loại A và các SKKN, đề tài NCKH của người đăng ký Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh được sở GDĐT đánh giá đạt loại B trở lên sẽ được tham gia đánh giá tại Hội đồng chấm SKKN cấp tỉnh (số lượng SKKN, đề tài NCKH cụ thể Phòng GDĐT sẽ thông báo sau).

- Phiếu đánh giá (Phụ lục 3) để thành 01 tập chung của trường;

- Bảng tổng hợp kết quả theo mẫu (Phụ lục 4):  01 bản;

2. Thời gian nộp Hồ sơ SKKN, đề tài NCKH

- Các trường nộp SKKN, đề tài NCKH: Ngày 15/3/2019 từ 14h00 đến 16h30 (Thư ký HĐTĐ ngành GDĐT huyện - Đồng chí Định nhận trực tiếp). Sau thời gian trên, đơn vị nào không nộp coi như không có nhu cầu.

- Trong khoảng thời gian từ 18/3/2019 đến 26/3/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu thành lập Hội đồng chấm SKKN (có Quyết định thành lập Hội đồng gửi sau); gửi SKKN, đề tài NCKH của cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh Hà Nam (Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh), những SKKN, đề tài NCKH xếp loại A và Biên bản, phiếu đánh giá SKKN, 

 

 

             

Tác giả: phòng GDĐT

Xem thêm

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...