Tin tức/(Trường THCS Nhân Hòa)/HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/
Những quy định về sổ sách chuyên môn

             UBND HUYỆN LÝ NHÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Số :   /GD-THCS                                                       Lý Nhân, ngày   tháng  8  năm 2011

      V/v quy định hồ sơ, sổ sách

và tổ chức các hoạt động chuyên môn

              

             Kính gửi: Ông ( bà) Hiệu trưởng các trường THCS.

Căn cứ Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung học cơ sở Ban hành kèm theo Thông tư 12/2009/TT-BGD&ĐT ngày 12/5/2009 của Bộ  trưởng Bộ GD&ĐT;

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trong trường học,  Phòng GD&ĐT Lý Nhân thống nhất quy định về  một số loại hồ sơ sổ sách chuyên môn, lịch  tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chế độ dự giờ đối với các trường THCS trong địa bàn toàn huyện áp dụng từ năm học 2011-2012 như sau:

I.Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích.

- Tiếp tục  “ Đổi mới công tác quản lý giáo dục ”, duy trì  kỷ cương, nền nếp thực hiện  quy chế chuyên môn và đổi mới nội dung, hình thức triển khai các hoạt động chuyên môn trong các nhà trường;

- Nâng cao chất lượng  sử dụng, quản lý  các loại hồ sơ, sổ sách chuyên môn.

- Là cơ sở  thuận lợi giúp cho cán bộ quản lý các trường trong công tác chỉ đạo, tổ chức, thực hiện  nền nếp hồ sơ,  sổ sách chuyên môn ;  duy trì chế độ sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch năm học.

- Thuận lợi cho công tác kiểm tra, đánh giá các đơn vị và cá nhân trong việc  thực hiện  nhiệm vụ năm học, góp phần nâng cao chất lượng  các hoạt động  chuyên môn trong các nhà trường.

2. Yêu cầu:

Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường chỉ đạo cán bộ giáo viên nghiêm túc thực hiện các nội dung Quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung học cơ sở Ban hành kèm theo Thông tư 12/2009/TT-BGD&ĐT ngày 12/5/2009 của Bộ  trưởng Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Sở GD&ĐT  Hà Nam và Phòng GD&ĐT Lý Nhân;

II. Một số quy định cụ thể:

1. Hệ thống hồ sơ, sổ sách.

   Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong trường gồm:

1.1. Đối với nhà trường:  Theo  Điều 27. Mục 1. Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học,

       1.2. Đối với tổ chuyên môn:

       - Các loại kế hoạch hoạt động chuyên môn:

       + Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn ( có mẫu gửi kèm).

       + Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên.

       + Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh học yếu, kém.

       + Kế hoạch ôn thi vào lớp 10THPT.

       + Kế hoạch thực hiện các chuyên đề cải tiến phương pháp dạy học

       - Nghị quyết sinh hoạt  các cuộc họp của tổ chuyên môn.

       - Tập lưu đề kiểm tra.

        - Sổ theo dõi ký giáo án.

       1.3. Đối với giáo viên:

-  Giáo án ( Kế hoạch);

          -  Sổ ghi kế hoạch giảng dạy ( Lịch báo giảng);

         - Sổ  dự giờ, thăm lớp;

         - Sổ điểm cá nhân;

         -  Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

          - Hồ sơ chuyên môn  gồm:

          + Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn

          + Sổ công tác;

           + Kế hoạch cá nhân, kế hoạch bộ môn ( theo mẫu gửi kèm);

          +  Tập lưu đề kiểm tra;

          + Sáng kiến kinh nghiệm cá nhân.

2. Lịch sinh hoạt của tổ chuyên môn.

- Tổ chuyên môn sinh hoạt 2 lần/ 1 tháng  ( Thứ 5 của  tuần 2, 4  hàng tháng).

- Tổ chuyên môn ký giáo án hàng tuần , Ban giám hiệu ký giáo án của giáo viên hàng tháng.

 

3.Lịch tổ chức các hoạt động NGLL.

Nội dung tổ chức các hoạt động Giáo dục Ngoài giờ lên lớp thực hiện theo kế hoạch  của Phòng GD&ĐT ( có công văn hướng dẫn riêng).

4. Chế độ dự giờ:

5.1.Trong mỗi năm học, các trường  thường xuyên thực hiện nền nếp, hiệu quả các hoạt động dự giờ, hội giảng, thao giảng đảm bảo mỗi giáo viên thực hiện  được ít nhất 02 bài giảng có ứng dụng công nghệ  thông tin;  02 tiết dạy hội giảng hoặc thao giảng do nhà trường tổ chức .

Mỗi tổ chuyên môn tổ chức được 04 chuyên đề chuyên môn( mỗi học kì 2 chuyên đề) có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục.

5.2.Chế độ dự giờ thường xuyên theo kế hoạch giáo dục:

Trong năm học:

a. Đối với lãnh đạo nhà trường :

          - Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng dự ít nhất 01 tiết / 01 giáo viên

b. Đối với tổ trưởng,  tổ phó  chuyên môn :

          - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn  dự ít nhất 04 tiết / 01 giáo viên

              c. Đối với giáo viên : Dự ít nhất 18 tiết .

                                  ( Không tính các tiết dự hội giảng, hội thảo các cấp )

Trên đây là những quy định về hồ sơ sổ sách chuyên môn, lịch tổ chức các hoạt động chuyên môn và chế độ dự giờ, thăm lớp áp dụng thường xuyên theo kế hoạch giáo dục trong 1 năm học đối với cán bộ, giáo viên các trường THCS trong huyện, Phòng GD&ĐT yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS tổ chức, thực hiện nghiêm túc./.

 

                                                                 KT. TRƯỞNG PHÒNG

                                                                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Tác giả: thcsnhanhoa

Xem thêm

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...