Thông báo

Triển khai, phát động Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018

UBND HUYỆN LÝ NHÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1050/PGDĐT-NGLL

V/v tổ chức triển khai, phát động

Cuộc thi “Giao thông học đường”

năm học 2017-2018

            Lý Nhân, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

           

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.

 

Thực hiện Công văn số 1789/SGDĐT-CTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc triển khai cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân hướng dẫn các trường THCS trong huyện tổ chức, triển khai tốt một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

Là học sinh (từ lớp 6 đến lớp 9) đang học tại các trường THCS năm học 2017-2018 trên địa bàn huyện.

2. Hình thức tổ chức cuộc thi:

- Thi trắc nghiệm; học sinh tham gia thi trực tuyến trên Internet tại địa chỉ duy nhất của Cuộc thi: http://giaothonghocduong.com.vn hoặc http://cpvm.vn

- Cuộc thi diễn ra 03 vòng: vòng thi cấp trường, vòng thi cấp tỉnh và vòng thi cấp toàn quốc;

- Vòng thi toàn quốc sẽ tổ chức thi tập trung tại Hà Nội kết hợp cùng lễ trao giải tổng kết cuộc thi.

3. Thời gian:

- Cuộc thi diễn ra từ ngày 11/12/2017 đến tháng 5/2018.

- Vòng thi cấp trường gồm 10 tuần thi liên tiếp (Mỗi tuần thi bắt đầu từ 09 giờ ngày thứ Hai, kết thúc vào lúc 17 giờ ngày chủ nhật của tuần đó).   

+ Tuần 1 : Từ 12/12/2017 đến 17/12/2017

+  Tuần 2 : Từ 25/12/2017 đến 31/12/2017

+  Tuần 3 : Từ 08/01/2018 đến 14/01/2018

+  Tuần 4 : Từ 22/01/2018 đến 28/01/2018

+  Tuần 5 : Từ 05/3/2018 đến 11/3/2018

+  Tuần 6 : Từ 12/3/2018 đến 18/3/2018

- Lưu ý : Sau 6 tuần thi, mỗi trường sẽ chọn 01 thí sinh có điểm thi cao nhất trong 6 tuần thi để tham gia thi vòng cấp tỉnh. Trong trường hợp thí sinh có điểm thi bằng nhau sẽ xét tiêu chí thời gian hoàn thành phần thi. Thí sinh nào có thời gian hoàn thành phần thi nhanh hơn sẽ được xếp thứ hạng cao hơn.

4. Nội dung: Mỗi bộ câu hỏi được bố cục gồm 3 phần nội dung:

          - Về kiến thức: Quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; kiến thức cơ bản về an toàn giao thông đường bộ; một số hiểu biết về công trình giao thông đường bộ, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

          - Về kỹ năng: Tham gia giao thông an toàn; xử lý tình huống giao thông; điều khiển phương tiện giao thông; khắc phục hậu quả và giải quyết tai nạn giao thông.

          - Về ứng xử văn hóa: Những tình huống ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

5. Tổ chức triển khai :

- Các trường thực hiện nghiêm túc việc tổ chức triển khai và phát động rộng rãi Cuộc thi Giao thông học đường” năm học 2017-2018 tới cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường trong giờ ra chơi ngày 16/12/2017 (Sáng thứ Bảy);

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, nội dung, đối tượng, thời gian, cách thức dự thi, quy trình dự thi và phát động Cuộc thi tới tất cả học sinh; tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích học sinh tích cực tìm hiểu kiến thức để tham gia cuộc thi đạt kết quả.

          - Các trường phân công cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách công nghệ thông tin, giáo viên TPT Đội làm tốt việc chuẩn bị các điều kiện về hệ thống máy tính, đường truyền mạng,… thông báo thời gian và tổ chức để học sinh tham gia dự thi đảm bảo tiến độ thời gian quy định.

6. Các nội dung khác: Thực hiện theo Thể lệ cuộc thi (Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi các trường qua địa chỉ Email ngày 15/12/2017).

7. Sử dụng kết quả Cuộc thi: Căn cứ vào tỷ lệ học sinh tham gia dự thi và điểm thưởng cho những cá nhân đạt giải, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ đánh giá thi đua các nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

8. Công tác báo cáo: Các trường THCS báo cáo kết quả việc tổ chức cuộc thi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân theo địa chỉ hòm thư đồng chí Nam Anh, Email: nnanhpgd.ln@hanam.edu.vn trước ngày 19/3/2018.    

 

          Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân yêu cầu Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao./.

                       

 Nơi nhận:

K.T TRƯỞNG PHÒNG

 - Trưởng phòng (để báo cáo);

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 - Lãnh đạo PGD (để ph/h chỉ đạo);

 - CV THCS (để phối hợp);

 - Như kính gửi (để thực hiện);

 - Lưu: VT, NGLL.

 
 

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

Tải về

Xem thêm...

Văn bản mới

Ngoại khóa tiếng Anh trường THCS Nhân Khang 29/5
Cách đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách để phòng dịch virus Corona
Văn Nghệ chào mừng 20-11-2019 (2)
Văn Nghệ chào mừng 20-11-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo