Bạn cần biết

Quy chế tổ chức hoạt động, năm học 2016-207

   PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

   TRƯỜNG THCS NHÂN MỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /QĐ-THCS

Nhân Mỹ, ngày 7 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động

 của trường THCS Nhân Mỹ

                                                     

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NHÂN MỸ

          Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

          Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường.

Căn cứ Thông tư số12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS

Theo Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động trường thcs Nhân Mỹ năm học 2016-2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường THCS Nhân Mỹ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THCS Nhân Mỹ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Lý Nhân (để b/cáo);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT.

                                                                                        Trương Thị Ngọc Lan

Các tin khác

Văn bản mới

CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN TRONG TRƯỜNG HỌC
Văn nghệ chào mừng năm học mới 2018-2019 của Trường TH - THCS Nhân Mỹ
Phần Thi kể chuyện của cô Nguyễn Thị Dịu
Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN HỌC TOÀN TRƯỜNG HỌC KỲ I

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN HỌC TOÀN TRƯỜNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH KHỐI LỚP 4 - VÒNG THI SỐ 9,

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH KHỐI LỚP 4 - VÒNG THI SỐ 9, NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC MÔN VẬT LÝ VÒNG 9 - LỚP 9 NĂM HỌC

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC MÔN VẬT LÝ VÒNG 9 - LỚP 9 NĂM HỌC 2019-2020

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC MÔN TOÁN TIẾNG ANH LỚP 8 NĂM HỌC

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC MÔN TOÁN TIẾNG ANH LỚP 8 NĂM HỌC 2019-2020

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 9 NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 9 NĂM HỌC 2018-2019
Xem thêm...