Bạn cần biết

Phân phối chương trình khối 6 mô hình trường học mới
MÔN TOÁN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LÝ NHÂN

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 6 

THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

NĂM HỌC 2016-2017

 

 Phân chia theo học kỳ và tuần học:

Cả năm: 140 tiết

Số học: 109 tiết

Hình học: 31 tiết

Học kỳ I: 18 tuần, 72 tiết

58 tiết

14 tuần đầu x 3 tiết = 42 tiết

4 tuần cuối x 4 tiết = 16 tiết

14 tiết

14 tuần đầu x 1 tiết = 14 tiết

4 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết

Học kỳ II: 17 tuần, 68 tiết

51 tiết

17 tuần x 3 tiết = 51 tiết

17 tiết

17 tuần  x 1 tiết = 17 tiết

 

1. Phần Số học

Chương 1. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

TT

Tên bài

Tiết

1

§1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

1

2

§2. Tập hợp các số tự nhiên

2

3

§3. Ghi số tự nhiên

3

4

§4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

4

5

§5. Luyện tập

5

6

§6. Phép cộng và phép nhân (2 tiết)

6,7

7

§7. Phép trừ và phép chia (2 tiết)

8,9

8

§8. Luyện tập chung về các phép tính với số tự nhiên(2 tiết)

10,11

9

§9. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số (2 tiết)

12,13

10

§10. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

14

11

§11. Thứ tự thực hiện các phép tính

15

12

Luyện tập ( Lấy 1 tiết trong tiết dự phòng)

16,17

13

Kiểm tra 45 phút ( Lấy trong tiết dự phòng)

18

14

§13. Tính chất chia hết của một tổng (2 tiết)

19,20

15

§14. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

21

16

§15. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

22

17

Luyện tập chung ( Lấy trong tiết dự phòng)

23

18

§16. Ước và bội

23

19

§17. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

25

20

§18. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (2 tiết)

26,27

21

Luyện tập chung ( Lấy trong tiết dự phòng)

28

22

§19. Ước chung và bội chung (2 tiết)

29,30

23

§20. Ước chung lớn nhất (2 tiết)

31,32

24

§21. Luyện tập về ước chung lớn nhất (2 tiết)

33,34

25

§22. Bội chung nhỏ nhất (2 tiết)

35,36

26

§23. Luyện tập về bội chung nhỏ nhất (2 tiết)

37,38

27

§24. Ôn tập chương 1 (2 tiết)

39,40

28

Kiểm tra 45 phút ( Lấy trong tiết dự phòng)

41

 

Chương 2. SỐ NGUYÊN

 

TT

Tên bài

Tiết

1

§1. Làm quen với số nguyên âm

42

2

§2. Tập hợp các số nguyên

43

3

§3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

44

4

§4. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên

45

5

§5. Cộng hai số nguyên cùng dấu

46

6

§6. Cộng hai số nguyên khác dấu

47

7

Luyện tập chung ( Lấy trong tiết dự phòng)

48

8

§7. Tính chất phép cộng các số nguyên (2 tiết)

49,50

9

§8. Phép trừ hai số nguyên

51

10

§9. Quy tắc dấu ngoặc

52

11

§10. Quy tắc chuyển vế

53

12

Luyện tập chung ( Lấy trong tiết dự phòng)

54

13

§11. Ôn tập học kì I   

55,56

14

Kiểm tra học kì I (Cả Số học và Hình học)  (2 tiết)

57,58

 

2. Phần Hình học 

Chương 1. ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG. ĐOẠN THẲNG. TIA.

 

TT

Tên bài

Tiết

1

§1. Điểm. Đường thẳng. Đường thẳng đi qua 2 điểm (2 tiết)

1,2

2

§2. Ba điểm thẳng hàng. Đoạn thẳng (2 tiết)

3,4

3

§3. Độ dài của đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng (2 tiết)

5,6

4

§4. Tia. Vẽ đoạn thẳng biết độ dài (2 tiết)

7,8

5

§5. Trồng cây thẳng hàng. Đo độ dài trên mặt đất (2 tiết)

9,10

6

§6. Ôn tập chương 1

11,12,13

7

Kiểm tra 45 phút ( Lấy trong tiết dự phòng)

14

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH  HỌC KÌ II

Môn Toán, Lớp 6 mô hình trường học mới

Phần SỐ HỌC

Chương 2. Số nguyên (tiếp theo)

 

TT

Tên bài

Tiết

1

§12. Nhân hai số nguyên khác dấu.

59

2

§13. Nhân hai số nguyên cùng dấu

60

3

§14. Luyện tập về nhân hai số nguyên

61

4

§15. Tính chất của phép nhân (2 tiết)

62,63

5

§16. Bội và ước của một số nguyên

64

6

§17. Ôn tập chương 2 (2 tiết)

65,66

7

Kiểm tra 45 phút ( Lấy trong tiết dự phòng)

67

 

Chương 3. PHÂN SỐ

 

TT

Tên bài

Tiết

1

§1. Mở rộng khái niệm phân số

68

2

§2. Phân số bằng nhau. Tính chất cơ bản của phân số. (2 tiết)

69,70

3

§3. Rút gọn phân số. (2 tiết)

71,72

4

§4. Quy đồng mẫu  nhiều phân số. (2 tiết)

73,74

5

§5. So sánh phân số (2 tiết)

75,76

6

§6. Phép cộng phân số (2 tiết)

77,78

7

§7. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số. Luyện tập (2 tiết)

79,80

8

§8. Phép trừ phân số. Luyện tập. (2 tiết)

81,82

9

§9. Phép nhân phân số

83

10

§10. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Luyện tập (2 tiết)

84,85

11

§11. Phép chia phân số. Luyện tập (2 tiết)

86,87

12

§12. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm. Luyện tập (2 tiết)

88,89

13

§13. Luyện tập chung (2 tiết)

90,91

 

Kiểm tra 45 phút ( Lấy trong tiết dự phòng)

92

14

§14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước. (2 tiết)

93,94

15

§15. Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó. (2 tiết)

95,96

16

§16. Tìm tỉ số của hai số.  Luyện tập (2 tiết)

97,98

17

§17. Luyện tập chung (2 tiết)

99,100

18

Bài 18. Biểu đồ phần trăm.  Luyện tập (2 tiết)

101,102

19

§19. Ôn tập chương 3 (2 tiết)

103,104

20

§20. Ôn tập cuối năm phần số học (3 tiết)

105,106,107

21

Kiểm tra học kì 2

108,109

 

Phần HÌNH HỌC 

 

Chương 2. NỬA MẶT PHẲNG. GÓC. ĐƯỜNG TRÒN. TAM GIÁC

TT

§1. Nửa mặt phẳng. Góc (2 tiết)

15,16

1

§2. Số đo góc.Khi nào thì  xOy + yOz  =  xOz (2 tiết)

17,18

2

§3. Vẽ góc biết số đo. Tia phân giác của một góc (2 tiết)

19,20

3

Luyện tập chung ( Lấy trong tiết dự phòng)

21

4

§4. Hai góc đối đỉnh. Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng (2 tiết)

22,23

5

§5. Thực hành đo góc trên mặt đất (2 tiết)

24,25

6

§6. Đường tròn. Tam giác (2 tiết)

26,27

7

§7. Ôn tập chương (3 tiết)

28,29,30

8

Kiểm tra 45 phút ( Lấy trong tiết dự phòng)

31

 * CÁC MÔN HỌC KHÁC XEM TRONG FILE ĐÍNH KÈM

Các tin khác

Văn bản mới

CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN TRONG TRƯỜNG HỌC
Văn nghệ chào mừng năm học mới 2018-2019 của Trường TH - THCS Nhân Mỹ
Phần Thi kể chuyện của cô Nguyễn Thị Dịu
Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN HỌC TOÀN TRƯỜNG HỌC KỲ I

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN HỌC TOÀN TRƯỜNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH KHỐI LỚP 4 - VÒNG THI SỐ 9,

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH KHỐI LỚP 4 - VÒNG THI SỐ 9, NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC MÔN VẬT LÝ VÒNG 9 - LỚP 9 NĂM HỌC

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC MÔN VẬT LÝ VÒNG 9 - LỚP 9 NĂM HỌC 2019-2020

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC MÔN TOÁN TIẾNG ANH LỚP 8 NĂM HỌC

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC MÔN TOÁN TIẾNG ANH LỚP 8 NĂM HỌC 2019-2020

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 9 NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 9 NĂM HỌC 2018-2019
Xem thêm...