Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Khang)/THỜI KHOÁ BIỂU NĂMHỌC /
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2
   Phßng GD & §T Lý Nh©n  Thêi kho¸ BiÓu khèi 2
       
   
Tr­êng Th Nh©n khang
N¨m häc 2015-2016
                     
Khèi
Líp 2a Líp 2b Líp 2c Líp 2d Líp 
Thø S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu s¸ng ChiÒu    
  Mĩ thuật Tập đọc Mĩ thuật Tập đọc Tiếng Anh Tập đọc Thể dục Tập đọc    
  Đạo đức Tập đọc Đạo đức Tập đọc Tiếng Anh Tập đọc Thủ công Tập đọc    
2 Luyện Toán Toán Luyện TV Toán Thủ công Toán Tiếng Anh Toán    
  Chính tả   Âm nhạc   Thể dục   Tiếng Anh      
                     
    Âm nhạc GDKNS Chính tả   Thể dục   Toán    
    Toán Luyện Toán Toán   Chính tả   Thể dục    
3   Thể dục ATGT Luyện Toán   Toán   Chính tả    
      Kể chuyện              
                     
  Tiếng Anh Tập đọc Thể dục Tập đọc Luyện Toán Tập đọc Luyện Toán Tập đọc    
  Tiếng Anh Toán Thủ công Toán Thể dục Toán Thể dục Toán    
4 Thủ công Tập viết Tiếng Anh LTVC Mĩ thuật Tập viết Mĩ thuật LTVC    
  Thể dục   Tiếng Anh   Đạo đức   Đạo đức      
                     
  GDKNS TNXH Luyện Toán TNXH Luyện Toán TNXH Luyện Toán TNXH    
  Luyện Toán Toán Thể dục Toán Luyện TV Toán Luyện TV Toán    
5 Luyện TV LTVC Luyện TV Chính tả ATGT LTVC GDKNS Tập viết    
  Kể chuyện   Tập viết   GDKNS   ATGT      
                     
  ATGT Toán   Toán Luyện Toán Toán Luyện Toán Tập làm văn    
  Luyện Toán Chính tả   Tập làm văn Luyện TV Tập làm văn Luyện TV Toán    
6 Luyện TV SHTT   SHTT Âm nhạc SHTT Âm nhạc SHTT    
  Tập làm văn       Chính tả   Chính tả      
                     
                     
                                             Ngày 21 th¸ng 9 n¨m 2015  
    TỔ TRƯỞNG                                  hiÖu tr­ëng  
                     
Tác giả: thnhankhang

Văn bản mới

CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN TRONG TRƯỜNG HỌC
Văn nghệ chào mừng năm học mới 2018-2019 của Trường TH - THCS Nhân Mỹ
Phần Thi kể chuyện của cô Nguyễn Thị Dịu
Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 9 NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 9 NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 5 CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ THI IOE LỚP 5 CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2018-2019

Kết quả thi 24 tuần HK II

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:

Kết quả thi HK I năm học 2017-2018

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:

Kết quả thi 8 Tuần học kỳ I. Năm học 2017-2018

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD_ĐT Huyện Lý Nhân. Trường THCS Nhân Mỹ tổ chức coi, và tổ chức chấm thi cho học sinh. Kết quả:
Xem thêm...