Các thủ tục hành chính

Thời khóa biểu HKII năm học 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 01/4/2019))

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THCS NHÂN NGHĨA  
         HỌC KÌ II NĂM HỌC  2018 - 2019 ( Từ 1/4/2019)  
Thứ/Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Ghi chú
Thứ 2-1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 Địa - Phương Văn - Huyền Văn - Yến Toán - Gấm Anh - Hoàn Tin-Tường Văn - T.Dung Địa - N.Hương  
3 Văn - B.Thảo Anh - Hương Anh - Hoàn Văn - Yến Tin-Tường TD - Huy Văn - T.Dung Lý - Hằng  
4 Văn - B.Thảo Tin - Tường Toán - Gấm Sinh - Nhiên TD - Huy Sinh - P.Thảo Toán - Hằng Anh  - Hoàn  
5 Tin - Tường Địa - Phương Sinh - Nhiên Anh - Hoàn Sinh - P.Thảo Anh - Hương Lý - hằng Sử - Mai  
Thứ 3-1 Toán - Tường Văn - Huyền Toán - Gấm Sử - Phương Văn - Đ. Dung TD - Huy Địa - N.Hương Anh  - Hoàn Mai
2 Sinh - Nhiên Văn - Huyền Địa - N.Hương Anh - Hoàn Văn - Đ. Dung Địa - Phương TD - Huy Lý - Hằng P.Thảo
3 Sử - N.Hương Toán - Tường Anh - Hoàn Toán - Gấm Hóa - Nhiên Văn - Đ.Dung Lý - Hằng TD - Huy Thủy
4 CD - Huyền Sinh - Nhiên Sử - Phương Văn - Yến TD - Huy Anh - Hương Toán - Hằng Tin - Tường B.Thảo
5 Anh - Hương MT - Phương MT - Yến Lý - hằng Anh - Hoàn Hóa - Nhiên Tin - Tường Toán - Thiện  
Thứ 4-1 Anh - Hương CN - Pt.Thảo Văn - Yến TD - Huy Hóa - Nhiên Địa - Phương Tin - Tường Toán - Thiện T.Dung
2 CN - Ph.Thảo Toán - Tường Văn - Yến Tin - Thiện Địa - Phương Sử - Huyền Anh - Tr.Hương CD -Mai Đ.Dung
3 Toán - Tường CD - Huyền Tin - Thiện Sử - Phương Nhạc - Thảo Hóa - Nhiên Toán - Hằng Văn - Mai Hương
4 Nhạc - B.Thảo Tin - Tường TD - Huy CN - Yến CD - Huyền Toán - Du Sử - Mai Hóa - Nhiên Hoàn
5 Tin - Tường Nhạc - B.Thảo Sử - Phương MT - Yến Toán - Thiện CD - Huyền Hóa - Nhiên CN - Du Gấm, 
Thứ 5-1 Anh - Hương Văn - Huyền TD - Huy Địa - N.Hương MT - Phương Văn - Đ.Dung Văn - T.Dung Tin - Tường  
2 Toán - Tường Anh - Hương Sinh - Nhiên TD - Huy CN - Gấm CN - Hằng Sinh - P.Thảo Toán - Thiện  
3 TD  - Huy Toán - Tường Lý - Hằng Sinh - Nhiên Toán - Thiện Toán - Du Anh - Tr.Hương Sinh - P.Thảo  
4 Văn - B.Thảo TD  - Huy Văn - Yến CD - N.Hương Văn - Đ. Dung Anh - Hương Văn - T.Dung Văn - Mai  
5 Đọc - Yến Đọc - Yến         Văn - T.Dung Nhạc - Thảo Hoàn
Thứ 6-1 Sinh - Nhiên Sử - N.Hương Anh - Hoàn Toán - Gấm Văn - Đ. Dung Toán - Du Toán - Hằng TD - Huy T.Hương
2 TD  - Huy Lý - Hằng Toán - Gấm Nhạc - Thảo Toán - Thiện Văn - Đ.Dung Sử - Mai Hóa - Nhiên Yến
3 TC - Thảo CN - Pt.Thảo Địa - N.Hương Tin - Thiện Lý - hằng Văn - Đ.Dung TD - Huy Anh  - Hoàn Tường
4 Lý - Hằng TD  - Huy Tin - Thiện Địa - N.Hương Anh - Hoàn Sinh - P.Thảo Hóa - Nhiên Văn - Mai Phương
5 TC - Thảo Sinh - Nhiên CN - N.Hương Anh - Hoàn Sinh - P.Thảo Lý - Hằng CN - Du Sử - Mai Huyền
Thứ 7-1 CN - Ph.Thảo TC - Huyền Nhạc - Thảo Văn - Yến Địa - Phương Tin - Tường CD - Mai Toán - Thiện Nhiên
2 Văn - B.Thảo TC - Huyền Toán - Gấm Văn - Yến Tin - Tường MT - Phương Sinh - P.Thảo Văn - Mai Hoàn
3 Toán - Tường Anh - Hương CD - N.Hương Toán - Gấm Sử- Huyền Toán - Du Nhạc - Thảo Văn - Mai Huy
4 MT - Phương Toán - Tường SH - Ng.Hương SH - Yến Toán - Thiện Nhạc - Thảo Anh - Tr.Hương Sinh - P.Thảo Hằng
5 SH - Thảo SH - T.Hương     SH - Huyền SH - Phương SH - P.Thảo SH - Mai  
            PHÓ HIỆU TRƯỞNG    
                   
      Thứ 5 dạy thể nghiệm          
      Tổ KHXH dạy tiết 2          
          Tổ KHTN dạy tiết 4     ĐỖ QUANG THIỆN    

data/9348299498800183926/thongbao/THOI%20KHOA%20BIEU%202018-2019.1.4.2019%20%281%29.xls

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 20

Tổng lượng truy cập: 198606