Các thủ tục hành chính

Thời khóa biểu tuần 1 năm học 2018-2019 (Thực hiện từ 20/8/2018))

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THCS NHÂN NGHĨA  
         HỌC KÌ I NĂM HỌC  2018 - 2019 ( Từ 20/8/2018)  
Thứ/Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Ghi chú
Thứ 2-1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 Toán - Tường Văn - Thảo Văn - Mai Toán - Gấm Sinh - P.Thảo Toán - Thủy Anh - Tr.Hương Toán - Thiện  
3 Văn - B.Thảo Toán - Tường Anh - Hoàn Hóa - Nhiên TD - Huy Sinh - P.Thảo Toán - Hằng Địa - Ng.Hương  
4 Tin - Tường Anh - Hương Toán - Gấm CN - P.Thảo Toán - Thủy TD - Huy Văn - T.Dung Lý - Hằng  
5 TC - T.Hương Tin - Tường Hóa - Nhiên Nhạc - B. Thảo Anh - Hoàn Sử - N.Hương CD - Tr.Dung Sinh - P.Thảo  
Thứ 3-1 Sinh - Nhiên Địa - Ng.Hương Tin - Tường Toán - Gấm Văn - Đ. Dung TD - Huy Văn - T.Dung Anh  - Hoàn Mai
2 Anh - Hương Lý - Hằng Sử - Hương Tin - Tường Văn - Đ. Dung CN - Nhiên Văn - T.Dung TD - Huy P.Thảo
3 Địa - Ng. Hương Sinh - Nhiên CD - Dung Anh - Hoàn TD - Huy Văn - Đ.Dung Toán - Hằng Toán - Thiện Thủy
4 MT - Hằng Anh - Hương Toán - Gấm Sử - Hương CD - T.Dung Hóa - Nhiên TD - Huy Tin - Tường B.Thảo
5 Lý - Hằng TC - T. Hương Anh - Hoàn Địa - Dung Hóa - Nhiên CD - T.Dung Tin - Tường MT - Du  
Thứ 4-1 Văn - B.Thảo Toán - Tường Văn - Mai TD - Huy Tin - Thủy Anh - Hương Hóa - Nhiên CD - Tr.Dung  
2 Anh - Hương Văn - Thảo Văn - Mai Văn - T.Dung Sinh - P.Thảo Tin - Thủy Địa - N.Hương Hóa - Nhiên Đ.Dung
3 Toán - Tường CD - T.Dung TD - Huy Sử - Hương Hóa - Nhiên Toán - Thủy Anh - Tr.Hương Văn - Mai Hằng
4 Tin - Tường TD - Huy Địa - Hương Anh - Hoàn Toán - Thủy Hóa - Nhiên Sinh - P.Thảo Sử - Mai  
5 TC - T.Hương Tin - Tường Anh - Hoàn CN - P.Thảo CN - Nhiên Sử - N.Hương MT - Du Toán - Thiện Gấm
Thứ 5-1 Toán - Tường Anh - Hương Văn - Mai TD - Huy Văn - Đ. Dung Toán - Thủy Sinh - P.Thảo Toán - Thiện  
2 Anh - Hương TD - Huy Nhạc - Thảo Sinh - Nhiên Toán - Thủy Văn - Đ.Dung Toán - Hằng Sinh - P.Thảo N.Hương
3 TD  - Huy Toán - Tường Sinh - Nhiên Lý - Hằng Nhạc - B.Thảo Anh - Hương Văn - T.Dung Văn - Mai Gấm
4 CN - Ph.Thảo TC - T. Hương TD - Huy Văn - T.Dung CN - Nhiên MT - Thủy Tin - Tường Sử - Mai Hoàn
5 Nhạc - B.Thảo CN - Pt.Thảo Lý - Hằng CD - T.Dung MT - Thủy CN - Nhiên Sử - Mai Tin - Tường  
Thứ 6-1 Sinh - Nhiên Nhạc - B.Thảo Toán - Gấm Văn - T.Dung Văn - Đ. Dung Tin - Thủy CN - Hằng Văn - Mai T.Hương
2 Toán - Tường Sinh - Nhiên CN - P.Thảo Văn - T.Dung Tin - Thủy Lý - Hằng Sử - Mai Anh  - Hoàn  
3 Văn - B.Thảo Toán - Tường Địa - Hương Toán - Gấm Anh - Hoàn Văn - Đ.Dung Văn - T.Dung Sinh - P.Thảo Huy
4 Văn - B.Thảo CN - Pt.Thảo Sử - Hương Tin - Tường Sử- Mai Văn - Đ.Dung Hóa - Nhiên CN - Hằng  
5 CD - T.Dung Sử - Ng.Hương Tin - Tường Anh - Hoàn Lý - Hằng Nhạc - Thảo Sinh - P.Thảo Hóa - Nhiên  
Thứ 7-1 CN - Ph.Thảo Văn - Thảo MT - Thủy Toán - Gấm Địa - N.Hương Anh - Hương Toán - Hằng TD - Huy Nhiên
2 Sử - N.Hương Văn - Thảo Toán - Gấm MT - Thủy Sử- Mai Sinh - P.Thảo TD - Huy Anh  - Hoàn T.Dung
3 TD  - Huy MT - Hằng CN - P.Thảo Địa - Dung Toán - Thủy Địa - Ng.Hương Anh - Tr.Hương Văn - Mai Tường
4 SH - Thảo SH - T.Hương SH - Ng.Hương SH - p.Thảo Anh - Hoàn Toán - Thủy Lý - Hằng Văn - Mai  
5         SH - Hoàn SH - Thủy SH - Hằng SH - Mai  

data/9348299498800183926/thongbao/THOI%20KH%C3%93A%20BI%E1%BB%82U%20tu%E1%BA%A7n%201%20n%C4%83m%2018-19.xls

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 4

Tổng lượng truy cập: 190607