TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

data/9348299498800183926/thongbao/BAO%20CAO%20TRINH%20%C4%90%C3%94%20%C4%90%E1%BB%98I%20NG%C5%A8%20T%E1%BA%A0I%20TH%E1%BB%9CI%20%C4%90I%E1%BB%82M%201.9.2016.xls

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017

data/9348299498800183926/thongbao/Ph%C3%A2n%20c%C3%B4ng%20chuy%C3%AAn%20m%C3%B4n%20%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202016-2017%20III.doc

Thời khóa biểu HKII năm học 2018-2019 (Thực hiện từ ngày 01/4/2019))

data/9348299498800183926/thongbao/THOI%20KHOA%20BIEU%202018-2019.1.4.2019%20%281%29.xls

Thời khóa biểu tuần 1 năm học 2018-2019 (Thực hiện từ 20/8/2018))

data/9348299498800183926/thongbao/THOI%20KH%C3%93A%20BI%E1%BB%82U%20tu%E1%BA%A7n%201%20n%C4%83m%2018-19.xls

Báo cáo học lực-hạnh kiểm học kì I

data/9348299498800183926/thongbao/BAOCAO_HL_HK_DH_11-05-17.xls

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

data/9348299498800183926/thongbao/THOI%20KHOA%20BIEU%202016-2017%20Dot%20I%20%281%29.xls

Thời khóa biểu Học kì II năm học 2018-2019 (Thực hiện từ 07/01/2019))

data/9348299498800183926/thongbao/THOI%20KHOA%20BIEU%202018-2019.7.1.2019.xls

Tổ chức giải bóng đá thiếu niên nhi đồng năm học 2017-2018

data/9348299498800183926/thongbao/CV%20so%20966%20Ke%20hoach%20to%20chuc%20giai%20bong%20da%20thieu%20nien%20nhi%20dong.pdf

Quyết toán thu chi các quĩ ngoài ngân sách năm 2016-2017

data/9348299498800183926/thongbao/Quyet%20toan%20thu%20chi%20cac%20quy%20ngoai%20NS%202016-2017%20va%20cac%20khoan%20thu%20he%202017%20THCS.xls

Báo cáo học lực, hạnh kiểm danh hiệu năm học 2016-2017

data/9348299498800183926/thongbao/BAOCAO_HL_HK_DH_19-08-17.xls

Công khai cam kết chất lượng giáo dục 2016-2017

data/9348299498800183926/thongbao/Cam%20k%E1%BA%BFt%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%2016-17.doc

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC-HẠNH KIỂM HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016

data/9348299498800183926/thongbao/THONG%20KE%20HOC%20LUC%20HANH%20KIEM%20CUOI%20NAM15-16%20%281%29.xls

Công khai cơ sở vật chất năm 2016-2017

data/9348299498800183926/thongbao/C%C3%B4ng%20khai%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20v%E1%BA%ADt%20ch%E1%BA%A5t%20n%C4%83m%2016-17.xls

THỜI KHÓA BIỂU kÌ II TỪ 16/1/2017

data/9348299498800183926/thongbao/TKB%20HK%20II%20dot%20III.xls

Công khai đội ngũ giáo viên năm học 2016-2017

data/9348299498800183926/thongbao/C%C3%B4ng%20khai%20%C4%91%E1%BB%99i%20ng%C5%A9.doc

Công khai dự toán thu các loại quỹ năm học 2016-2017

data/9348299498800183926/thongbao/C%C3%B4ng%20khai%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%20thu%20c%C3%A1c%20qu%E1%BB%B9%20n%C4%83m%2016-17.xls

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 5/12/2016

data/9348299498800183926/thongbao/THOI%20KHOA%20BIEU%202016-2017%20dot%20VII.xls

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 2

Tổng lượng truy cập: 190897