Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
37/KH-THCSNT
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết
2016-09-20
37/ PPCT GD NHÀ TRƯỜNG - THCS NT
PHAAN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC... Chi tiết
2016-09-20
36/KH-THCSNT
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết
2016-09-19
378/PGDĐT-THCS
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG... Chi tiết
2016-09-16
374/PGD ĐT - THCS
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THCS NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết
2016-09-14
352/PGD ĐT - THCS
KH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CẤP THCS NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết
2016-09-06
342/PGD ĐT - THCCS
HƯỚNG DẪN TIÊU CHÍ THI ĐUA CẤP THCS NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết
2016-09-01
324/PGD ĐT-THCS
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ... Chi tiết
2016-08-16
322/PGD ĐT - THCS
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THÚC LÊN... Chi tiết
2016-08-16
23/KH-THCSNT
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2012-2020 Chi tiết
2012-08-15

Thư viện ảnh

Album : Khai giảng năm học(2016-04-21)
Album : Khuôn viên trường(2016-04-21)
Album : Hình ảnh(2016-04-21)