Điểm báo

Kế hoạch CNTT năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

 

Số: …../KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Phú Phúc, ngày 21  tháng 09  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Năm học 2018-2019

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Công văn số 4095/BGDĐT-CNTT, ngày 10/9/2018 của Bô Giáo Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tín (CNTT) năm học 2018-2019 đối với các trường trung học phổ thông (THPT); các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp tỉnh giao dục nghê nghiệp - giáo dục thường xuyên; các phòng giáo dục và đào tạo (GDĐT) huyện, thành phố;

 Công văn số 1508/SGD&ĐT-CNTT ngày 11/9/2018 của Sở Giáo đục và Đào tạo Hà Nam hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019  

Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT của Phòng GD&ĐT Lý Nhân và tình hình thực tế của nhà trường.                                                                

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiêp tục triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghê thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phân nâng cao chất lượng giáo dục và đao tạo giái đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 (được phê duyệt theo Quyềt định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành."

3. Triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; tăng cương sử dụng hồ sơ điện tử (gồm sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc); tnển khai giải pháp tuyển sinh trực tuyến với các lớp đầu cấp học.

4. Xây dựng và đưa vào sử dung, khai thác có hiệu quả kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt sổ hóa quốc gia; phát động giáo viên tham gia xây dựng bai giảng e-leammg va đóng góp vào kho bài giảng e-leaming trực tuyến toàn ngành.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THẺ

1.     Ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành

Đưa vào sử dụng chính thức cơ sờ dữ liệu trường, lóp, đội ngũ, học sinh và một số phân hệ khác để phục vụ cung cấp số liệu thống kê và thông tin quàn lý ngành. Tích hợp phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục (EMIS) và phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học (EQMS) vào cơ sở dữ liệu ngành.

Tiếp tục triển khai phàn mềm quản lý trường học tới 100% các giáo viên; sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc) phục vụ công tác quản lý và lưu trữ; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1347/QĐ-SGDĐT, ngày 02/10/2014 của Giám đốc Sở GDĐT về việc ban hành Quy chế sử dụng phần mềm quản lý sổ điểm điện tử tích hợp trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục Hà Nam.

c. Triển khai hiệu quả hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ theo Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 quy định vê quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (địa chỉ truy cập: http://pcgd.moet.gov.vn).

d. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn OTT, email và website trưòng học sử dụng hệ thông nhắn tin thu phí qua điện thoại di động có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

e. Tiểp tục triển khai cỏ hiệu quả cổng thông tin điện tử theo Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử.

f. Tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác truyền thông của ngành; phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh và nhà trường khai thác hiệu quả cac hệ thông thông tin của Bộ gồm:

-        Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT: https://moet.gov.vn.

-        Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT: https://thituyensinh.vn.

-        Kho bài giảng e-Ieannng tại địa chỉ https://eleaming.moet.edu.vn.

2. Ứng dụng CNTT đổi mói nội dung, phương pháp dạy và học

           Phát động giáo viên xây dựng bài giảng e-leaming (ưu tiên các chủ đề về môn học trong chương ừình giáo dục phổ thông), tồ chức tuyển chọn và gửi về Phòng GDĐT  theo đúng hướng dẫn để đóng góp vào kho bài giảng e-leaming của ngành. Phấn đấu bài giảng elearning xếp 8/25 (nếu Phòng GD&ĐT có đánh giá xếp loại các đơn vị)

           Đẩy mạnh ựng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học. Ưu tiên triển khai cac giải pháp mang tính đồng bộ (bao gồm kho học liệu số, bài giảng e-leaming, phần mềm thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học).         "

           Phát động, khuyến khích giáo viên xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyên, tư liệu, tài liệu, sách điện tử đóng góp vào Kho học liệu số của ngành và Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia.

           Tiếp tục triển khai giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (các giải pháp giáo dục thông minh).

3. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT

           Duy trì và kết nối cáp quang Internet tới các phòng bộ môn, hội đồng để giáo viên truy cập

           Chuẩn bị trang thiết bị máy tính và các hạ tầng thông tin khác cho việc triển khai giảng đạy môn Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

           Cài đặt phần mềm đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT. Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy manh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân.

1.  Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

           Tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên thông quan các chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn. Nội đung bồi dưỡng gắn liền với nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT của giáo viên, bám theo các nội dung như sau:

-      Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngay 11/3/2014 cua Bộ Thông tin và Truyền thông; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường.

-      Kỹ năng quản lý, khai thác các hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu ngành (cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, hệ thống thông tin quản lý công tác phổ cập giáo dục chống mù chữ), kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin.

-      Kỹ năng khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tỉm kiếm thông tin trên Internet; kỹ năng sử dụng các phần mềm trinh chiếu, phần mềm soạn bài giảng e- leaming, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm đạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học.

-      Kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khăc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học

 

VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

1. Kiện toàn tổ chức bộ phận phụ trách CNTT Phân công đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường phụ trách và 01 giáo viên phụ trách CNTT (vị trí việc làm theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT) làm đầu mối triển khai nhiệm vụ CNTT.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên môi trường mạng và thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cáo nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GDĐT.

3.  Nhà trường ban hành quỵ chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng cá nhân làm tốt. Chi trả phụ cấp cho cán bộ phụ trách CNTT theo Quyết định số 1347/OĐ- SGDĐT, ngày 02/10/2014 đảm bảo đúng quy định.

4. Phân công cụ thể giáo viên bồi dưỡng học sinh tham gia hội thi giải toán, lý, tiếng anh qua mạng internet (Toán: Đ/c Thuận, Lý: Đ/c Ninh; Anh: Đ/c Mạnh Hà); Tổ chức tốt trong học sinh các cuộc thi giải toán tiếng việt khối 9, toán tiếng anh khối 8, Vật Lý 9, Tiếng anh qua mạng internet và các cuộc thi khác trong năm học, phấn đấu các lớp đều có học sinh tham gia và có học sinh được tham gia vòng cấp tỉnh, cấp quốc gia.

5. Kết quả việc thực hiện nhiệm vụ CNTT là một chỉ số thi đua trong năm học để đánh giá xếp loại thi đua và đánh gia cán bộ, viên chức cuối năm học.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

Tháng 9/2018

- Hoàn thành danh sách học sinh

- Tu bổ sửa chữa phòng tin học

- Tập huấn giáo viên về Bài giảng điện tử vá sử dụng Email, khai thác Internet

- Tập huấn phần mềm Phổ cập

Đ/c Thuân.

Đ/c Là

2

Tháng

10/2018

- Tiếp tục Tập huấn phần mềm Phổ cập

- Tập huấn phần mềm sổ điểm điện tử

- Tập huấn Website

- Tổ chức cuộc thi giải toán, tiếng anh, vật lý qua mạng internet theo hướng dẫn

Đ/c Thuân.

 

 

GV bồi dưỡng

3

Tháng

10-11/2018

- Tập huấn CNTT sử dụng phòng họp trực tuyến; sử dụng và bảo mật email nội bộ ngành trong giao dịch công tác.

- Thi bài giảng e-learning (nếu có)

- Tổ chức cuộc thi giải toán, tiếng anh, vật lý qua mạng internet theo hướng dẫn

Đ/c Thuân.

Đ/c Là

 

Giáo viên

 

GV bồi dưỡng

4

Tháng

11-12 /2018

- Triển khai đăng ký email cho cán bộ giáo viên.

- Hướng dẫn giáo viên phần mềm sổ điểm điện tử

- Tổ chức cuộc thi giải toán, tiếng anh, vật lý qua mạng internet theo hướng dẫn

Đ/c Phó HT

 

 

 

GV bồi dưỡng

 

Tháng

1, 2/2019

- Báo cáo sơ kết lĩnh vực CNTT

- Tổ chức cuộc thi giải toán, tiếng anh, vật lý qua mạng internet theo hướng dẫn

Đ/c Phó HT

 

GV bồi dưỡng

5

Tháng

3, 4/2019

- Xây dựng các biểu mẫu thống kê, báo cáo trực tuyến.

- Tổ chức cuộc thi giải toán, tiếng anh, vật lý qua mạng internet theo hướng dẫn

 

Đ/c Phó HT

 

GV bồi dưỡng

6

Tháng

5/2019

- Báo cáo tổng kết năm học về CNTT.

Đ/c HT

 

7

Tháng

6-7/2019

- Thi bài giảng e-learning

 (Theo hướng dẫn)

Giáo viên

 

Tháng

7- 8/2019

- Tập huấn kỹ năng cơ bản về CNTT&TT; sử dụng mã nguồn mở

Đ/c Thuân.

 

8

Tháng

8- 9/2019

- Xây dựng kế hoạch CNTT

Đ/c HT

 

9

Định kỳ

- Báo cáo thống kê theo học kỳ và cả năm (Hồ sơ trường, PCGD).

Thanh tra, kiểm tra về CNTT

 

Đ/c HT

10

Không định kỳ

Công tác soạn, giảng, xếp TKB,..Cập nhật dữ liệu điểm, rèn luyện của học sinh trên phần mềm EOS, công khai trên website theo quy định. Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ, sổ sách điện tử. Đề xuất, phát triển các ứng dụng mới. Đảm bảo an ninh mạng, tăng cường bảo mật các ứng dụng trực tuyến

 

 

Đ/c Thuân.

 

 

Nơi nhận:                                                      

- Phòng GD&ĐT (b/cáo);      

- Cán bộ quản lý (ph/hợp chỉ đạo);

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Giáo viên, nhân viên (để thực hiện);

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.

TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Bích Liên

 

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015