Điểm báo

Công khai chất lượng giáo dục

STT

Ni dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

   Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyn sinh

141

134

111

114

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

35 tuần

35 tuần

35 tuần

35 tuần

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

  - Họp phụ huynh 3 lần/năm học

  - Phối hợp tổ chức nội quy nhà trường

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Trải nghiệm sáng tạo

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

 - Năng lực: Tốt: 49,2; Đạt: 50,8

-   Phẩm chất: Tốt: 80%; Đạt: 28%; Cần cố gắng: 2%.

-   Học lực: Giỏi: 14%; Khá: 36%; TB: 50%;

-   Đạo đức: Tốt: 80%; Khá: 17%; TB: 3%

 - Sức khỏe: 100% HS đủ điều kiện sức khỏe

  - Lên lớp 99% trở lên

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 - Đạt 99% học sinh lên lớp đối với học sinh 6,7,8

  - 100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp

 

 

 

Phú Phúc, ngày 29 tháng năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

                                                                                                  Trần Thị Bích Liên

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015