Điểm báo

Hướng dẫn kiểm tra giữa học kì 2

       UBND HUYỆN LÝ NHÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

              Số : 58/GD-THCS                                       Lý Nhân, ngày 02 tháng 03 năm 2015.

                                              

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  GIỮA HỌC KỲ II

Năm học 2014-2015

 


            Kính gửi:  Ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS  trong huyện. 

 

 Căn cứ Công văn số 1135 /GD&ĐT-GDTrH ngày 22/8/2014 của Sở GD &ĐT Hà Nam V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2014-2015 và Công văn số 233/GD-THCS ngày 19/9/2014 của Phòng GD&ĐT  Lý Nhân V/v hướng dẫn kiểm tra chất lượng định kỳ năm học 2014-2015, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường THCS thực hiện kiểm tra chất lượng giữa học kỳ II năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu:

            - Triển khai có hiệu quả nội dung “ Đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học”, thực hiện nghiêm túc Chương trình và Kế hoạch dạy học đã được phê duyệt.

          - Duy trì kỷ cương, nền nếp dạy và học; tăng cường hiệu lực của công tác quản lý.

- Trang bị chu đáo cho học sinh về kiến thức, kỹ năng; chuẩn bị tốt về tinh thần, thái độ làm bài  kiểm tra.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng giữa học kỳ II năm học 2014-2015 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng lịch.

          II. Kiểm tra chất lượng giữa học kỳ II,  năm học 2014-2015.

           1. Môn kiểm tra

          Kiểm tra 03 môn:  Ngữ văn , Toán, Tiếng Anh đối với các khối 6,7,8,9.

           2. Nội dung, chương trình

           Giới hạn: đến tuần thứ 28 theo PPCT năm học 2014-2015.

 3. Lịch  kiểm tra 

 

Ngày

 kiểm tra

Môn kiểm tra

Giờ mở bì đề

Giờ phát đề cho học sinh

Thời gian HS làm bài

 

   

 

Ngày 20/3/2015

 

Sáng

Ngữ văn 8

Ngữ văn 6

Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 8

 

7h15

7h15

9h30

9h30

7h25

7h25

9h40

9h40

 7h30  - 9h00

 7h30  - 9h00

 9h45 - 10h30

 9h45 - 10h30

 

Chiều

Toán 7

Toán 9

Tiếng Anh 9

 Tiếng Anh 7

13h30

13h30

15h45

15h45

13h40

13h40

15h55

15h55

 13h45 -15h15

 13h45 -15h15

 16h 00 -16h45

 16h 00 -16h45

 

  Ngày 21/3/2015

 

 

Sáng

Toán 8

Toán 6

7h15

7h15

7h25

7h25

 7h30  - 9h00

 7h30  - 9h00

 

Chiều

Ngữ văn 7

Ngữ văn 9

13h30

13h30

13h40

13h40

 13h45 -15h15

 13h45 -15h15

4. Một số quy định chung

4.1. Ra đề và tổ chức kiểm tra.

- Hiệu trưởng các trường THCS tổ chức ra đề kiểm tra theo phân phối Chương trình của  Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đảm bảo an toàn và có chất lượng cao;

- Triển khai nghiêm túc việc coi, chấm bài kiểm tra chất lượng giữa học kỳ II theo qui định của Phòng GD&ĐT để kết quả kiểm tra phản ánh  khách quan, thực chất về chất lượng dạy và học của mỗi nhà trường.            

4.2. Đề kiểm tra, hình thức kiểm tra :

a. Hình thức kiểm tra:

- Đề kiểm tra các môn theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh khối 6 và các lớp 7,8 thí điểm của trường THCS Nam Cao, Bắc Lý ra đề kiểm tra cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ ( Tham khảo cấu trúc đề kiểm tra học kỳ I của Phòng GD&ĐT); đề được in đến  từng học sinh. Lịch kiểm tra kỹ năng nói do các trường chủ động sắp xếp.

- Học sinh làm bài kiểm tra trên giấy thi theo mẫu của công ty thiết bị trường học Hà Nam. Các trường chủ động chuẩn bị cho học sinh. 

b. Thời gian làm bài: 90 phút đối với các môn Ngữ văn, Toán; các môn còn lại là 45 phút.

4.3. Tiền đề kiểm tra là 1500 đ/bản đề/môn kiểm tra.

          5. Tổ chức thực hiện.

          a. Phương án coi, chấm kiểm tra.

           Hiệu trưởng các trường điều động  việc coi chấm bài kiểm tra chất lượng  giữa học kỳ II theo nguyên tắc đổi chéo 100% cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm tại đơn vị  theo nguyên tắc: giáo viên không làm nhiệm vụ coi, chấm bài kiểm tra đối với học sinh do mình dạy.

          b. Thành phần Hội đồng kiểm tra.

           - Chủ tịch Hội đồng là đ/c Hiệu trưởng.

           - Phó Chủ tịch Hội đồng là đ/c Phó Hiệu trưởng.

           - Thư ký là đ/c thư ký Hội đồng Sư phạm.

           - Ủy viên: Là giáo viên của trường do Hiệu trưởng điều động làm nhiệm vụ; số lượng ủy viên: căn cứ số phòng kiểm tra, hiệu trưởng bố trí 02 giáo viên/ phòng kiểm tra.

          * Lưu ý: Đối với những học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi TDTT cấp Tỉnh, nếu lịch kiểm tra định kỳ trùng với lịch thi đấu của các em, đề nghị hiệu trưởng bố trí kiểm tra sau phù hợp với lịch công việc của trường.

          6. Công tác kiểm tra:

          Phòng GD&ĐT thành lập đoàn công tác kiểm tra việc tổ chức, thực hiện của các đơn vị.

          7. Công tác thông tin, báo cáo.

           Ngày 25/3/2015 các trường báo cáo kết quả kiểm tra (mẫu của Phòng GD&ĐT) theo địa chỉ email: natuanpgd.ln@hanam.edu.vn;

          Ngày 26/3/2015, từ 8h00 các trường nộp báo cáo, thống kê kết quả về Phòng GD&ĐT gồm:

          - Biên bản coi, chấm của kỳ kiểm tra chất lượng;

          - Đề, hướng dẫn chấm 3 môn Ngữ văn, Toán, Anh  đối với các khối lớp.

          - Thống kê kết quả kiểm tra chất lượng giữa học kỳ II - theo mẫu của Phòng GD&ĐT ( đ/c  Nguyễn Anh Tuấn  nhận).

         8. Kinh phí.

          Các đơn vị chi kinh phí cho cán bộ, giáo viên đi làm nhiệm vụ coi, chấm bài kiểm tra theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và quy định  tài chính hiện hành.

Trên đây là những nội dung cơ bản hướng dẫn tổ chức kiểm tra chất lượng giữa học kỳ II năm học 2014-2015, Phòng GD&ĐT yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS trong  huyện  thực hiện nghiêm túc, đúng lịch.                                                                                                                                                   

     Nơi nhận:                                                              KT.TRƯỞNG PHÒNG                                          

- Trưởng phòng ( để báo cáo);                                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo phòng, CĐN ( để p/hợp chỉ đạo);             

- Như kính gửi (để t/h);                                                                      

- CVTHCS, KHTV, Ttra, T/hợp ( để p/h t/hiện);                             ( Đã ký)

- Lưu: VT.  

 

 

                                                                                    Nguyễn Thị Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015