Điểm báo

Kế hoạch ngày sách

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

 


Số:27/KH-THCSPP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Phú Phúc, ngày 5 tháng 4  năm 2019

 

KÉ HOẠCH

 Tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2019

 

Thực hiện Công văn số 477/SGDĐT-GDTX ngày 29/3/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nam, Kế hoạch số 455/KH-GDĐTngày 02 tháng 4 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2019 (lần thứ 6);

Trường THCS Phú Phúc xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2019 ( lần thứ 6) tại đơn vị cụ thê như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

             Tổ chức Ngày Sách Việt Nam giúp khẳng định tầm quan trọng của sách, tôn vinh các giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng hướng tới xây dựng xã hội học tập; tôn vinh những người tharn gia trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, lưu trữ, quảng bá sách;

             Tạo điều kiện giúp giáo viên, học sinh nhà trường có dịp giao lun, chia sẻ kinh nghiệm phương pháp đọc sách; có thói quen đọc sách, xây dựng thư viện nhà trường, tủ sách cá nhân giúp nâng cao chuyên môn mỗi giáo viên và tạo nét đẹp trong đời sống tinh thần trong cộng đồng;

             Giúp học sinh, phụ huynh học sinh thấy rõ tầm quan trọng của việc đọc sách, thói quen đọc sách, nghiên cứu tìm hiêu sách hay; tăng cường mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

2.Yêu cầu

Tổ chức Ngày sách Việt Nam. năm 2019 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng; đảm bảo hiệu quả, phù họp điều kiện, tình hình của đơn vị; duy trì thói quen đọc sách trong nhân dân, đặc biệt đối với giáo viên và học sinh, phát huy vai trò tích cực của thư viện các nhà trường.

II. Nội dung, thòi gian tố chức

1. Nội dung

             Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại các trường học;

             Phát động phong trào trong cán bộ giáo viên và học sinh tại thư viện nhà trường; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiếm tra đánh giá trên cơ sở sử dụng những kiến thức từ trong sách; tô chức các câu lạc bộ vê sách với các hoạt động ngoại khóa nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh;

             Tổ chức giao lưu, tọa đàm, kế chuyện theo sách, trao giải sách hay, sách đẹp; hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc sách, chọn sách cho phù hợp. Giới thiệu tôn vinh các tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, triên lãm, trưng bày sách hay, sách đẹp, phục vụ miễn phí;

              Đổi mới hoạt động của thư viện trường học theo mô hình thư viện thân thiện, chú trọng đối tượng độc giả là học sinh; tiếp tục phát động, tô chức các hoạt động quyên góp, tặng sách vở trong nhà trường đê ủng hộ học sinh các vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn

2. Thời gian tổ chức

             Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trong các nhà trường được tố chức trong tháng 4 năm 2019;

             Các hoạt động chính của Ngày sách Việt Nam được tố chức trong ngày 18/4 /2019

III. Tổ chức thực hiện  

1. Đối tượng, thành phần tham gia “ Ngày hội đọc sách”:  Toàn thế cán bộ, giáo viên, nhân viên  học sinh trong nhà trường,

2. Khách mời: Hội khuyến học địa phương, cán bộ phụ trách văn hóa xã.

         Tăng cường tổ chức tuyên truyền, trưng bày, giới thiệu sách giúp học sinh nắm vững hơn về lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc ( giới thiệu các sách mới, sách hay, sách viết về chiến thắng 30/4/1975, về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 3. Thời gian tổ chức: Từ ngày 18/4/2019

 4. Địa điếm tố chức: Thư viện nhà trường

 5.  Các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Cùng với việc tổ chức hiệu quả “Ngày hội đọc sách” tại thư viện nhà trường, thực hiện tốt một số nội dung công việc sau:

          Triến khai các hoạt động hưởng ứng “ Ngày sách Việt Nam” tại đơn vị; tiếp tục xây dựng Thư viện nhà trường, phát động, tổ chức các hoạt động quyên góp, tặng sách thư viện; khuyến khích học sinh giữ gìn sách giáo khoa, sau khi sử dụng ủng hộ học sinh lóp sau hoặc học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tê còn gặp nhiêu khó khăn; giúp các bạn có đầy đủ sách vở khi đến trường, không phải bỏ học vì thiếu sách vở;

         Phối họp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, Trung tâm HTCĐ của địa phương phát động phong trào đọc sách trong nhân dân các thôn xóm và cán bộ, giáo viên, học sinh tại thư viện nhà trường; tố chức các hoạt động giới thiệu sách tại thư viện hoặc trong các buổi sinh hoạt tập thế; giới thiệu về cuốn sách mà mình yêu thích;

* Cụ thể:

- Khẩu hiệu tuyên truyền:

+  Không có gì có thể thay thế văn hóa đọc. 
                                                                      ( Gunte Grass ) 

          +  Góp một cuốn sách nhỏ - Đọc một cuốn sách hay

- Chương trình tổ chức:

          Văn nghệ : 3 tiết mục chọn lọc (Đ/c Tổng Phụ Trách Đội TNTP HCM)

          Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Đ/c Tổng Phụ Trách Đội TNTP HCM)

Ý nghĩa, mục đích “ Ngày hội đọc sách” ( đ/c  Phó Hiệu trưởng )

Giới thiệu Thư viện nhà trường, giới thiệu 01 cuốn sách hay ( đ/c Là – NV);

Giới thiệu “ Cuốn sách em yêu” hoặc kể chuyện theo sách  (học sinh giới thiệu – Trần Thị Tuyế Mai 9B)

Đại biểu phát biểu (Đ/c Là Cán bộ văn hóa xã)

- Phần giao lưu

- Kết thúc chương trình( đ/c Hiệu trưởng)   

6. Kinh phí

Kinh phí huy động từ các tổ chức đoàn thể tại địa phương, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn và từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên của đơn vị.

Trên đay là Kế hoạch Tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2019 của trường THCS Phú Phúc, yêu cầu các Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường thực hiện nghiêm túc.

 

* Nơi nhận:

- CB, GV, NV  (Để thực hiện)

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Trần Thị Bích Liên

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015