Điểm báo

Kế hoạch tháng 9-2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS PHÚ PHÚC

 


Số: …./KH-THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Phú Phúc, ngày 04 tháng 9  năm 2019

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 9, NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Tháng 9 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm học, Trường THCS Phú Phúc triển khai công tác tháng 9 /2019 như sau:

Mục đích, yêu cầu

-          Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Lý Nhân, Trường THCS Phú Phúc yêu cầu các CB, GV, NV làm tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Triển khai xây dựng các kế hoạch theo quy định phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị, có tính khả thi cao, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện các kế hoạch có hiệu quả.

+ Ôn định nền nếp dạy và học các nhà trường ngay từ đầu năm học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng học sinh giỏi; chất lượng thi vào THPT; trú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

+ Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng đổi mới PPDH, ĐMKTĐG; tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT; Công văn 1551/SGDĐT-GDTrH, Công văn 1451/SGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2016, Công văn số 945/SGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2015 và Công văn số 1696/SGDĐT-GDTrH ngày 21/11/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam;

+ Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT Hà Nam; Phòng GD&ĐT Lý Nhân, kế hoạch giáo dục nhà trường do Hiệu trưởng đã ban hành theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh và Công văn số 1551 /sGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2017 của Sở GDĐT Hà Nam hướng dẫn thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT;

+ Quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, tăng cường ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học; thường xuyên kiểm tra để khắc phục tình trạng lạm dụng CNTT trong việc chuẩn bị nội dung dạy học của một số giáo viên;

-       Kiện toàn các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường theo Điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn hiện hành để đi vào hoạt động có nền nếp, hiệu quả ngay từ đầu năm học.

I.    Triển khai những công việc chính trong tháng 9/2019

1.   Tổ chức Khai giảng và triển khai môt số hoat đông đầu năm hoc 2019-2020

-       Thực hiện nghiêm túc Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, đón bằng công nhậ trường THCS đạt chuẩn QG đảm bảo ngắn gọn, trang trọng, làm cho ngày Khai giảng thực sự là ngày hội của giáo viên và học sinh, có tác dụng củng cố niềm tin, lòng tự hào trong toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường cũng như toàn thể nhân dân địa phương, khích lệ lòng quyết tâm, tinh thần phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.(Khách mời: Lãnh đạo huyện 01, Xã: 11, Phụ huynh: 13)

-               Triển khai Công văn số 1431/PGDĐT ngày 28/8/2019 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai một sối hoạt động đầu năm học 2019-2020.

2.   Công tác phổ cập, kiểm định chất Iưọng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

2.1.  Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập

-               Kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã;

-               Cán bộ phụ trách: Đ/c Hiệu trưởng, nhân viên chuyên trách PCGD: Đ/c Là

Các GV, nhân viên khác làm việc theo sự phân công.

             +  Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch phổ cập: Đ/c Hiệu trưởng

             + Hoàn thành việc điều tra, viết phiếu: GV

             + Cung cấp sổ phổ cập,  Quản lý PCGD trên hệ thống thông tin điện tử và phần mềm quản lý PCGD- XMC.: Đ/c Là


            GVCN lớp quản lý chặt chẽ sĩ số học sinh, nắm vững tình hình biến động; lập danh sách học sinh chưa ra lớp, học sinh bỏ học và báo cáo kịp thời về lãnh đạo nhà trường.

Lớp

Trước

Hiện tại

Diễn giải

9A

36

36

 

 

9B

35

35

 

+ 1 GDTX

9C

35

35

 

 

K9

106

106

 

 

8A

45

45

 

 

8B

44

42

2

Chuyển: Thoan, Ngọc Ánh

8C

45

45

 

 

K8

134

132

 

 

7A

36

36

 

 

7B

36

36

 

 

7C

35

35

 

 

7D

35

34

1

Chuyển: Kiên (Nam Định)

K 7

142

141

 

 

6A

44

44

 

 

6B

45

44

1

Chuyển: Quân

6C

45

45

 

 

K6

134

133

 

 

Tổng

516

512

4

 

-        Chủ động việc tổng hợp, kiểm tra rà soát dữ liệu, in biễu mẫu thống kê kết quả phổ cập GDXMC của xã, thị trấn báo cáo về Phòng GD&ĐT theo lịch quy định của Phòng GD&ĐT.

-        Đối với học sinh khuyết tật chưa có Giấy chứng nhận khuyết tật, GVCN tư vấn cho gia đình hoàn thiện hồ sơ, Hiệu trưởng các trường tham mưu với chính quyền địa phương xét và công nhận khuyết tật cho học sinh theo quy định.

2.2. Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

-        Xây dựng kế hoạch tự đánh giá, bổ sung minh chứng, huy động các nguồn lực và tham mưu bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao tiêu chí về chất lượng các hoạt động giáo dục, nâng cao các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT.Tích cực chuẩn bị các điều kiện xây dựng thư viện tiên tiến.

3.   Giáo dục toàn diện

3.1.   Giáo dục đạo đức

-        Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học môn GDCD, coi trọng công tác giáo dục đạo đức, pháp luật, văn hóa truyền thống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm của công dân cho học sinh ngay từ đầu năm học thông qua các hoạt động giáo dục như: Tìm hiểu về truyền thống quê hương, truyền thống nhà trường; học tập Điều lệ trường học, Nội quy nhà trường, Luật an toàn giao thông đường bộ; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; chú trọng công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học; phòng, chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước,...

-        Đ/c tổng phụ trách tiếp tục thực hiện nghiêm túc và giáo dực,  tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca, Đội ca trong, giờ chào cờ đầu tuần

3.2.  Hoạt động dạy và học

-        Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình; kế hoạch giáo dục do Hiệu trưởng đã ban hành.

-        Duy trì tốt nền nếp kiểm tra, ký duyệt giáo án/kế hoạch dạy học, nền nếp sử dụng thiết bị dạy học; bố trí thời khóa biểu hợp lý, khai thác hiệu quả phòng học bộ môn; quan tâm nâng cao chất lượng bài soạn, cách thức tổ chức dạy học của giáo viên ngay từ những ngày đầu của năm học mới theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh THCS theo hướng dẫn của Bộ và Sở GD&ĐT: Các hồ sơ phòng bộ môn như TKB, nhật ký phòng bộ môn, đăng ký..

-        Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường, tập trung vào việc thông qua các tiêu chí thi đua của tổ,  các vấn đề mới, thiết thực phục vụ cho việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục như: Cách thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh THCS, bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối, dạy học theo mô hình trường học mới,...

-        Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự tin tưởng trong cha mẹ học sinh và dư luận xã hội nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, thực hiện  mô hình THM lớp 6, 7, 8 và 9 thực hiện đảm bảo khoa học, họp lý và hiệu quả đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.

-        Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Công văn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013, lựa chọn lồng ghép nội dung dạy học di sản văn hóa vào các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường và địa phương trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GD&ĐT; lựa chọn hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá phù hợp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong việc tìm hiểu, khai thác các giá trị của di sản văn hóa. Tổ chức chăm sóc di tích lịch sử,...

3.3.   Giáo dục lao động, hướng nghiệp

-         Giáo dục lao động: Thường xuyên tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia lao động vệ sinh lóp học và các khu vực trong và ngoài trường tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

-          Nhà trường bổ trí lao động với số buổi hợp lý và đảm bảo sức khoẻ của học sinh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh trong khi tham gia các hoạt động giáo dục lao động tại trường.

-         Giáo dục hướng nghiệp: Nghiêm túc thực hiện nội dung dạy hướng nghiệp Bài 1 theo ké hoạch giáo dục.

3.4.   Giảo dục thể chất và công tác y tế trường học

* Giáo dục thể chất

-         Kiểm tra các điều kiện phục vụ cho hoạt động giáo dục thể chất, mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên trong quá trình dạy, học ngoài trời.

-         Đối với giáo viên dạy môn thể dục phải nghiêm túc thực hiện các nội dung, yêu cầu, tiến trình dạy học ngoài trời theo kế hoạch dạy học trong đó coi trọng nội dung đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi tham gia học tập ngoài trời.

* Công tác y tế trường học

-         Xây dựng kế hoạch và phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, GVCN trong việc phổ biến kiến thức về vệ sinh cá nhân, kỹ năng biết tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân, cách phòng chống các dịch bệnh theo mùa cho học sinh; khám chữa bệnh định kỳ cho các em theo nội dung các văn bản hướng dẫn hiện hành một cách phù hợp và đạt kết quả.

-         Tuyên truyền lợi ích, trách nhiệm của công dân trong việc tham gia mua bảo hiểm y tế. Thực hiện nghiêm túc, đúng mục đích, hiệu quả nguồn kinh phí dành cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại các nhà trường.

3.5.   Công tác thư viện

-         Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trường học, bố trí thời gianthư 3, thứ 5 để giáo viên và học sinh đọc sách tại thư viên (cỏ thể bố trí tiết đọc sách trong thời khóa biểu chính khóa)

-         Tiếp tục xây dựng tủ sách lóp học; Mối học sinh góp 1 cuốn sách cho TV lớp (Không phải là SGK) hoàn thành trong tháng 10

4.   Công tác quản lý của Hiệu trưởng

-       Duy trì nền nếp, chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục; chất lượng dạy và học ổn định ngay từ những ngày đầu của năm học mới.

-       Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng, ... và chỉ đạo các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể của nhà trường, giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công phù họp với điều kiện thực tế của đơn vị, năm học và khả thi; xây dựng quy chế làm việc của đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ; tiêu chí thi đua; ... phù hợp, đảm bảo dân chủ, khách quan.

-       Thường xuyên kiểm tra các điều kiện phục vụ cho dạy, học của giáo viên và học sinh (phòng học, phòng học bộ môn, phòng làm việc của cán bộ, giáo viên, trang thiết bị dạy học, hệ thống ánh sáng, bàn ghế; sách giáo khoa, sách tham khảo, ...) để bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

-       Quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường các văn bản

           + Phòng chống bạo lực học đường; đạo đức nhà giáo; ứng xử trong cơ sở giáo dục: Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;

           + Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; Chỉ thị số 1737/CT- BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo;

           + Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phố thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và các .vãn bản hướng dẫn liên quan của Sở GD&ĐT, ƯBND huyện và Phòng GD&ĐT nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường.

           + Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghi định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị đinh 56; Các văn bản đánh giá cán bộ quản lý, đánh giá giáo viên theo chuấn nghề nghiệp; Luật Lao động, Luật Bảo hiểm và các văn bản có liên quan đến chế độ làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

           + Thông qua các văn bản về các khoản thu bắt buộc: Học phí, BHYT, Dạy thêm, học thêm; Các văn bản về Điều lệ Hội cha mẹ học sinh, tiếp quản tài trợ…

-      Phối họp tốt với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở để tổ chức quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tư vấn cho cán bộ, giáo viên và nhân viên đăng ký và thực hiện nghiêm túc các nội dung đăng ký thi đua tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm học.

-      Chuấn bị chu đáo các nội dung đế triến khai họp với cha mẹ học sinh

-      Thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định về thực hiện các khoản thu trong nhà trường, tuyệt đối tránh thu dồn, lạm thu.

-      Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương trong việc quan tâm đầu tư csvc trường học, các điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy và học; phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể của địa phương để tổ chức các hoạt động ngoại khóa và chuẩn bị tết Trung thu đảm bảo an toàn, vui tươi, bổ ích và lành mạnh.

II.      Những công việc chính

           1. Tổ chức Khai giảng năm học mới 2019-2020.

1.     Gửi Kế hoạch năm học, Phân công chuyên môn, Thời khóa biếu về Phòng GD&ĐT qua địa chỉ email: ttdangpgd.In@hanam.eđu.vn chậm nhất trong ngày 10/9/2019.

2.     Dự kiến, ngày 13+14/9/2019, trao đổi Kế hoạch năm học, phân công chuyên môn, thời khóa biểu, quy chế làm việc của các trường năm học 2019-2020

3.     Phát động làm sản phẩm dự thi Khoa học kỹ thuật để tiến hành tổ chức thi cấp trường vào tháng 10/2019 và thi cấp huyện vào tháng 11/2019 (có hướng dẫn riêng).

4.    Phối hợp với địa phương tổ chức tốt trại thu, Khai mạc chiều thứ năm 12/9

5.    Tham gia Hội thi “Em yêu lịch sử QH) sáng 17/9 tại đền Trần Thương. Lập danh sách 12/9

6.    Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý của cán bộ quản lý; việc thực hiện nền nếp chuyên môn của Phòng Gd&ĐT Lý Nhân (Kiểm tra đột xuất)

7.    GVCN chuẩn bị tốt nội dung họp PHHS vào 15/9

8.    Một số chỉ tiêu TĐ năm học 2019 – 2020

             Trường xếp 12/24 đơn vị, đạt TTLĐTT

             Chi bộ: Trong sạch vững mạnh

             Công đoàn: Công đoàn vững mạnh

             Chi đoàn: Vững mạnh nhận giấy khen của xã đoàn

             Đội TNTP HCM: Vững mạnh, nhận giấy khen của Huyện đoàn

             100% đăng ký LĐTT, trong đó có 65% được công nhận danh hiệu LĐTT

Cụ thể:

Nội dung thi đua

Năm học 2018 - 2019

Chỉ tiêu 2019 - 2020

- Thi THPT

17

13 trở lên

- Giáo viên giỏi

12

11 trở lên

- Học sinh giỏi khối 9

20 (lớp 8 )

13

- Học sinh giỏi khối 8

14 (lớp 7 )

10

- Học sinh giỏi khối 7

5 (lớp 6 )

5

- Học sinh giỏi khối 6

(lớp 5)

11

- Thi sáng tạo KHKT

22

12

- HSG TDTT

17

13, có HS đạt giải tỉnh

- Đề thi đề xuất

18

10

- Công nghệ thông tin

5

5

- Phổ cập GD

6

6

- Kiểm tra, kiểm định chất lượng

22

12

- Phát triển đội ngũ

7

7

- Hồ sơ tốt nghiệp

8

7

* Các cuộc thi khác

 

12

Trên đây là một số nội dung cơ bản trong tháng 9/2019, Trường đề nghị cán bộ, GV, NV của trường thực hiện nghiêm túc..

Nơi nhận:                                        

-  Cán bộ quản lý (ph/hợp chỉ đạo);

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Giáo viên, nhân viên (để thực hiện);

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

              Trần Thị Bích Liên


 


 

 

 

 

Tác giả:

Xem thêmHưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015