Điểm báo

THỜI KHÓA BIỂU

 

Th

 

9A

9B

9C

8A

8B

8C

7A

7B

7C

6A

6B

6C

Nghỉ

 

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

2

ANH

M.Hà

NHẠC

Hữu

Ngần

VĂN

Sâm

TOÁN

Phòng

VĂN

Luyến

MT

Thắng

TOÁN

Tr.Ninh

CN

Nga

CD

Tr.Dung

SỬ

Đ.dung

TOÁN

Hảo

 

3

TOÁN

Tiến

ANH

Tình

TOÁN

Phòng

TOÁN

Hạnh

VĂN

Tr.Hà

CN

Hường

TOÁN

A.Tuấn

VĂN

Yến

SỬ

Hòa

ANH

Hường

CD

Tr.Dung

SINH

Huế

 

4

Ngần

Toán

A.Tuấn

NHẠC

Hữu

CN

Hường

SINH

V.Liên

TOÁN

Thuận

VĂN

Sâm

SỬ

Hòa

MT

Thắng

TOÁN

Nga

TOÁN

Hạnh

ANH

M.Hà

 

5

NHẠC

Hữu

Ngần

ANH

Tình

SINH

V.Liên

ĐỊA

Đ.Dung

MT

Nga

SỬ

Hòa

MT

Thắng

TOÁN

Thuận

SINH

Huế

ANH

M.Hà

CD

Tr.Dung

 

3

1

TD

Hữu

Văn

Tươi

SỬ

Hòa

TOÁN

Hạnh

SỬ

Sâm

TOÁN

Thuận

TOÁN

A.Tuấn

VĂN

Yến

TD

Thắng

TIN

Lệ

CN

Hường

VĂN

Tr.Dung

Tiến

Tr.Ninh

Phòng

Ngần

 

2

VĂN

Yến

TOÁN

A.Tuấn

ĐỊA

Đ.dung

SỬ

Hòa

Nhạc

N.Ninh

SỬ

Sâm

ANH

Hường

TD

Thắng

Toán

Thuận

TIN

Lệ

VĂN

Tr.Dung

CN

Hường

3

ĐỊA

Đ.dung

TD

Hữu

VĂN

Tr.Hà

VĂN

Sâm

CN

Hường

ĐỊA

Luyến

Ngần

ANH

Hường

SINH

Dân

VĂN

Tr.Dung

TIN

Lệ

MT

Nga

4

SINH

Dân

SỬ

Hòa

TD

Hữu

NHẠC

N.Ninh

VĂN

Tr.Hà

VĂN

Luyến

TD

Thắng

CN

Nga

Ngần

SỬ

Đ.Dung

TIN

Lệ

SỬ

Sâm

5

SỬ

Hòa

ĐỊA

Đ.dung

SINH

Dân

ĐỊA

Luyến

VĂN

Tr.Hà

NHẠC

N.Ninh

CN

Nga

Ngần

ANH

Hường

 

 

 

 

 

 

4

1

VĂN

Yến

TOÁN

A.Tuấn

VĂN

Tr.Hà

TOÁN

Hạnh

HÓA

Tr.Ninh

SINH

Dân

SINH

Ngần

SINH

Huế

TOÁN

Thuận

TOÁN

Nga

ĐỊA

Luyến

TOÁN

Hảo

N.Ninh

Thắng

Lệ

Hường B

M.Hà

2

VĂN

Yến

HÓA

Tiến

SINH

Dân

MT

Nga

TD

Hữu

TOÁN

Thuận

SỬ

Hòa

ANH

Hường

VĂN

Luyến

VĂN

Tr.Dung

TOÁN

Hạnh

SINH

Huế

3

TOÁN

Tiến

SINH

Dân

TOÁN

Phòng

TD

Hữu

ANH

Tình

VĂNtc

Tr.Hà

ANH

Hường

TOÁN

Tr.Ninh

SỬ

Hòa

CN

Huế

VĂN

Tr.Dung

ĐỊA

Luyến

4

HÓA

Tiến

VĂN

Tươi

VĂN tc

Tr.Hà

ANH

Tình

TOÁN

Phòng

TD

Hữu

TOÁN

A.Tuấn

SỬ

Hòa

ANH

Hường

ĐỊA

Luyến

SINH

Huế

VĂN

Tr.Dung

5

SINH

Dân

VĂN TC

Tươi

HÓA

Tiến

VĂN TC

Sâm

TOÁN TC

Phòng

ANH

Tình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

SỬ

Hòa

VĂN

Tươi

TOÁN

Phòng

SINH

V.Liên

HÓA

Tr.Ninh

SINH

Dân

NHẠC

N.Ninh

VĂN

Yến

Tin

Lệ

TOÁN

Nga

TD

Thắng

ANH

M.Hà

Thuận

Hữu

Hảo

A.Tuấn

Hường A

2

TOÁN

Tiến

VĂN

Tươi

SỬ

Hòa

HÓA

Tr.Ninh

TOÁN

Phòng

HÓA

Tr.Ninh

CN

Nga

VĂN

Yến

Tin

Lệ

CN

Huế

ANH

M.Hà

TD

Thắng

3

VĂN

Yến

SỬ

Hòa

ANH

Tình

VĂN

Sâm

SINH

V.Liên

N.Ninh

ĐỊA

Đ.dung

CN

Nga

VĂN

Luyến

SINH

Huế

VĂN

Tr.Dung

TIN

Lệ

4

VĂN

Yến

ANH

Tình

VĂN

Tr.Hà

VĂN

Sâm

LÝ

N.Ninh

VĂN

Luyến

SINH

Ngần

TOÁN

Tr.Ninh

ĐIA

Đ.dung

TD

Thắng

VĂN

Tr.Dung

TIN

Lệ

5

HN

B.Liên

HN

B.Liên

HN

B.Liên

LÝ

N.Ninh

VĂN tc

Tr.Hà

VĂN

Luyến

VĂN

Sâm

ĐỊA

Đ.dung

CN

Nga

 

 

 

 

 

 

6

1

TOÁN

Tiến

CD

M.Tuấn

TOÁN TC

Phòng

TD

Hữu

VĂN

Tr.Hà

TOÁN TC

Thuận

TD

Thắng

CD

Yến

VĂN

Luyến

VĂN

Tr.Dung

MT

Nga

TOÁN

Hảo

Tươi

Huế

Dân

Hòa

 

2

CN

Hường

HÓA

Tiến

VĂN

Tr.Hà

ANH

Tình

MT

Nga

TD

Hữu

ĐIA

Đ.dung

TD

Thắng

VĂN

Luyến

VĂN

Tr.Dung

TOÁN

Hạnh

ANH

M.Hà

3

CD

M.Tuấn

CN

Hường

VĂN

Tr.Hà

ĐỊA

Luyến

TD

Hữu

ANH

Tình

CD

Yến

ĐỊA

Đ.dung

TD

Thắng

ANH

Hường

ANH

M.Hà

VĂN

Tr.Dung

4

ANH

M.Hà

TOÁN

A.Tuấn

CN

Hường

HÓA

Tr.Ninh

ĐỊA

Đ.Dung

ĐỊA

Luyến

VĂN

Sâm

Tin

Lệ

CD

Yến

TOÁN

Nga

NHẠC

Hảo

VĂN

Tr.Dung

5

VĂN tc

Yến

TOÁN TC

A.Tuấn

CD

M.Tuấn

TOÁN TC

Thuận

ANH

Tình

HÓA

Tr.Ninh

VĂN

Sâm

Tin

Lệ

ĐỊA

Đ.dung

MT

Nga

CN

Hường

NHẠC

Hảo

7

1

LÝ

Ngần

TD

Hữu

HÓA

Tiến

CD

Hòa

CN

Hường

TOÁN

Thuận

Tin

Lệ

SINH

Huế

ANH

Hường

NHẠC

Hảo

TOÁN

Hạnh

N.Ninh

Yến, Nga

Đ.Dung

Tr.Hà, Luyến

Tr.Dung

2

Hóa

Tiến

Ngần

TD

Hữu

TOÁN

Hạnh

ANH

Tình

CN

Hường

Tin

Lệ

ANH

Hường

TOÁN

Thuận

TD

Thắng

N.Ninh

TOÁN

Hảo

3

TD

Hữu

HÓA

Tiến

Ngần

ANH

Tình

TOÁN

Phòng

CD

Hòa

ANH

Hường

NHẠC

Hảo

SINH

Dân

LÝ

N.Ninh

TD

Thắng

CN

Hường

4

TOÁNtc

Tiến

SINH

Dân

TOÁN

Phòng

CN

Hường

CD

Hòa

ANH

Tình

TOÁN

A.Tuấn

TOÁN

Tr.Ninh

NHẠC

Hảo

ANH

Hường

SINH

Huế

TD

Thắng

5

SH

Tiến

SH

A.Tuấn

SH

Phòng

SH

N.Ninh

SH

Hường

SH

Dân

SH

Ngần

SH

Tr.Ninh

SH

Lệ

SH

Huế

SH

Hạnh

SH

Ho

 

Tác giả:

Xem thêm



Hưởng ứng 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019'
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nhân Phúc
Hát mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2015